งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา e- Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา e- Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา e- Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

2 หลักการและเหตุผล โครงการ e-Learning ในอดีต ไม่ประสบความสำเร็จใน การ ขยายผล โครงการ e-Learning ในอดีต ไม่ประสบความสำเร็จใน การ ขยายผล ครูไม่ได้รับการสนับสนุน ครูไม่ได้รับการสนับสนุน ผู้บริหารและองค์กรไม่ สนับสนุนโครงการ ผู้บริหารและองค์กรไม่ สนับสนุนโครงการ แนวคิดแบบแม่ไก่ออกไปฟัก ไข่ล้มเหลว แนวคิดแบบแม่ไก่ออกไปฟัก ไข่ล้มเหลว Intel Tech to the Future ใช้ งบประมาณมหาศาล Intel Tech to the Future ใช้ งบประมาณมหาศาล

3 วัตถุประสงค์การวิจัย หารูปแบบครูแกนนำ e-Learning หารูปแบบครูแกนนำ e-Learning เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ของรูปแบบการพัฒนา ครูแกนนำ e-Learning เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ของรูปแบบการพัฒนา ครูแกนนำ e-Learning เพื่อศึกษาเกณฑ์ขั้นประสิทธิภาพของ ครูแกนนำ เพื่อศึกษาเกณฑ์ขั้นประสิทธิภาพของ ครูแกนนำ e-Learning จากรูปแบบที่สร้างขึ้น เพื่อพัฒนาครูแกนนำ e-Learning ให้สามารถสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาครูแกนนำ e-Learning ให้สามารถสร้างเครือข่าย

4 กรอบแนวคิดการวิจัย HPT : Human Performance Technology (Van Tiem, Moseley,and Dessinger, 2001) HPT : Human Performance Technology (Van Tiem, Moseley,and Dessinger, 2001) HRD : Human Resource Development HRD : Human Resource Development School Based Management School Based Management Direct Sale Direct Sale E-Learning E-Learning

5 ลำดับขั้นตอนการวิจัย HPT : Human Performance Technology HPT : Human Performance Technology การวิเคราะห์ความสามารถ การวิเคราะห์ความสามารถ การวิเคราะห์สาเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุ การออกแบบและการเลือก วิธีการ การออกแบบและการเลือก วิธีการ การผลักดันให้สำเร็จและเกิด การเปลี่ยนแปลง การผลักดันให้สำเร็จและเกิด การเปลี่ยนแปลง การประเมินผล การประเมินผล

6

7 รูปแบบการพัฒนาครูแกนนำ HPT HPT School-Based Management School-Based Management E-Learning E-Learning การ วิเคราะห์ ความสาม ารถ การ วิเคราะห์ ความสาม ารถ การ วิเคราะห์ สาเหตุ การ วิเคราะห์ สาเหตุ การ ออกแบบ เลือก วิธีการ การ ออกแบบ เลือก วิธีการ การ ผลักดัน การ เปลี่ยนแป ลง การ ผลักดัน การ เปลี่ยนแป ลง การประเมินผล ทั้งระบบ การประเมินผล ทั้งระบบ

8 การวิเคราะห์ความสามารถ ผลการประเมินคัดเลือก ครูแกนนำ ผลการประเมินคัดเลือก ครูแกนนำ ครูแกนนำมีความสามารถ ในระดับมาก ครูแกนนำมีความสามารถ ในระดับมาก หน่วยงานมีความพร้อม มากที่สุด หน่วยงานมีความพร้อม มากที่สุด การวิเคราะห์ องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลตอบแทน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลตอบแทน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม สภาพองค์กร สภาพที่ทำงาน สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม สภาพองค์กร สภาพที่ทำงาน สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน การประเมินผล ก่อนการพัฒนา ประเมิน ความสามารถ ประเมินหน่วยงาน ประเมินความ พร้อม การประเมินผล ก่อนการพัฒนา ประเมิน ความสามารถ ประเมินหน่วยงาน ประเมินความ พร้อม

9 การวิเคราะห์สาเหตุ ผลการวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนิน โครงการครูแกนนำ ในอดีต ผลการดำเนิน โครงการครูแกนนำ ในอดีต สภาพแวดล้อม ไม่สนับสนุน ขาดการส่งเสริม ขาดการ สนับสนุน ขาดโอกาส พัฒนา ฯลฯ การขาด พฤติกรรม สร้างสมความรู้ การขาดการ อบรม ขาดแรงจูงใจ ไม่มีความหวัง ฯลฯ สภาพแวดล้อม ไม่สนับสนุน ขาดการส่งเสริม ขาดการ สนับสนุน ขาดโอกาส พัฒนา ฯลฯ การขาด พฤติกรรม สร้างสมความรู้ การขาดการ อบรม ขาดแรงจูงใจ ไม่มีความหวัง ฯลฯ การประเมินผล หน่วยงาน ประเมินผู้บริหาร ประเมินการสนับสนุน ประเมินการเงิน ประเมินเพื่อนร่วมงาน การประเมินผล หน่วยงาน ประเมินผู้บริหาร ประเมินการสนับสนุน ประเมินการเงิน ประเมินเพื่อนร่วมงาน

10 การออกแบบและเลือกวิธี ผลักดัน ผลการอบรมได้ครู แกนนำ ผลการอบรมได้ครู แกนนำ ที่ผ่านเกณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์ E-Learning ต้นแบบ E-Learning ต้นแบบ การจัดโครงการ อบรม Moodle E- Learning การทำโครงการ ร่วมมือ - สำนักวิจัยและ พัฒนา - ชมรม Moodle การพัฒนาการ สอน E-Learning การสื่อสารผ่าน อินเทอร์เน็ต การสนับสนุน อุปกรณ์ - พื้นที่เว็บไซต์ - แผ่นโปรแกรม - คู่มืออบรม การจัดโครงการ อบรม Moodle E- Learning การทำโครงการ ร่วมมือ - สำนักวิจัยและ พัฒนา - ชมรม Moodle การพัฒนาการ สอน E-Learning การสื่อสารผ่าน อินเทอร์เน็ต การสนับสนุน อุปกรณ์ - พื้นที่เว็บไซต์ - แผ่นโปรแกรม - คู่มืออบรม การประเมินผลการ พัฒนาครูแกนนำ ประเมินความสามารถ ประเมินศักยภาพ ประเมินความพร้อม ประเมินเจตคติครูแกนนำ การประเมินผลการ พัฒนาครูแกนนำ ประเมินความสามารถ ประเมินศักยภาพ ประเมินความพร้อม ประเมินเจตคติครูแกนนำ

11 ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ ผู้สมัครเข้ารับการอบรม Learning Management System โปรแกรม Moodle ผู้สมัครเข้ารับการอบรม Learning Management System โปรแกรม Moodle ผู้สมัครได้รับคัดเลือกเมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นครู แกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้สมัครได้รับคัดเลือกเมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นครู แกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้สมัครได้พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ e-Learning แบบ LMS ผู้สมัครได้พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ e-Learning แบบ LMS เอกสารประกอบการอบรมสำหรับครูแกนนำและลูก ข่าย เอกสารประกอบการอบรมสำหรับครูแกนนำและลูก ข่าย เว็บไซต์ e-Learning ที่สร้างขึ้นจัดเป็นผลงานทาง วิชาการ เว็บไซต์ e-Learning ที่สร้างขึ้นจัดเป็นผลงานทาง วิชาการ ผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นในการพิจารณาเงินเดือน ผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นในการพิจารณาเงินเดือน การเป็นวิทยากรเป็นผลงานในการเลื่อนระดับครู การเป็นวิทยากรเป็นผลงานในการเลื่อนระดับครู เกียรติประวัติและการยอมรับนับถือ เกียรติประวัติและการยอมรับนับถือ เพื่อนใหม่และคนในวงการเดียวกัน เพื่อนใหม่และคนในวงการเดียวกัน ความท้าทายใหม่และการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ สำหรับลูกศิษย์ ความท้าทายใหม่และการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ สำหรับลูกศิษย์ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บเสนอเป็นงานวิจัยได้ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บเสนอเป็นงานวิจัยได้ ฯลฯ ฯลฯ

12 การผลักดันให้ เปลี่ยนแปลง ครูแกนนำขยาย ผลสำเร็จทั้งหมด ครูแกนนำขยาย ผลสำเร็จทั้งหมด ครูเครือข่ายจำนวน 1331 คน ครูเครือข่ายจำนวน 1331 คน E-Learning 1548 วิชา E-Learning 1548 วิชา การประเมินผลงาน ครูแกนนำ ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล ประเมินโครงการ การรับรองและ ยืนยันผลงาน การประเมินผลงาน ครูแกนนำ ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล ประเมินโครงการ การรับรองและ ยืนยันผลงาน การอบรมระบบ การจัดการเรียน การสอนผ่านเว็บ Moodle E- Learning การให้คำปรึกษา และติดตามผ่าน ระบบ อินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยง เครือข่ายครู http://www.v ecict.net การสร้าง พันธมิตร การพัฒนาครู เครือข่าย การสัมมนาการ ขยายผล การอบรมตอบ แทน การอบรมระบบ การจัดการเรียน การสอนผ่านเว็บ Moodle E- Learning การให้คำปรึกษา และติดตามผ่าน ระบบ อินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยง เครือข่ายครู http://www.v ecict.net การสร้าง พันธมิตร การพัฒนาครู เครือข่าย การสัมมนาการ ขยายผล การอบรมตอบ แทน

13 การประเมินผลทั้งระบบ HPT >> School-Based Management >> E-Learning HPT >> School-Based Management >> E-Learning การประเมินผล ก่อนการพัฒนา ประเมินความสามารถ ประเมินหน่วยงาน ประเมินความพร้อม การประเมินผล ก่อนการพัฒนา ประเมินความสามารถ ประเมินหน่วยงาน ประเมินความพร้อม การประเมินผล หน่วยงาน ประเมินผู้บริหาร ประเมินการสนับสนุน ประเมินการเงิน ประเมินเพื่อนร่วมงาน การประเมินผล หน่วยงาน ประเมินผู้บริหาร ประเมินการสนับสนุน ประเมินการเงิน ประเมินเพื่อนร่วมงาน การประเมินผลการ พัฒนาครูแกนนำ ประเมินความสามารถ ประเมินศักยภาพ ประเมินความพร้อม ประเมินเจตคติครูแกนนำ การประเมินผลการ พัฒนาครูแกนนำ ประเมินความสามารถ ประเมินศักยภาพ ประเมินความพร้อม ประเมินเจตคติครูแกนนำ การประเมินผลงานครู แกนนำ ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล ประเมินโครงการ การรับรองและ ยืนยันผลงาน การประเมินผลงานครู แกนนำ ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผล ประเมินโครงการ การรับรองและ ยืนยันผลงาน

14 รูปแบบการพัฒนาครูแกนนำ อาชีวศึกษา

15 ตัวอย่าง E-Learning จากรูปแบบ HPT http://www.vecict.net http://www.vecict.net http://www.vecict.net – http://elearning1-15.vecict.net http://www.elearningvec.net http://www.elearningvec.net http://www.elearningvec.net – http://www.elearningvec.net/lms1-6 http://prachyanun.vecict.net http://prachyanun.vecict.net http://prachyanun.vecict.net

16 http://www.vecict.net

17 Elearning สถาบันพระบรมราชชนก

18 http://md.rmutk.ac.th

19 http://www.elearningvec.net/lm s6

20 http://prachyanun.vecict.net

21 Questions ??? Prachyanun Nilsook, Ph.D. Prachyanun Nilsook, Ph.D. Ph.D. (Educational Communications and Technology) Ph.D. (Educational Communications and Technology) prachyanun@hotmail.com prachyanun@hotmail.com http//www.prachyanun.com http//www.prachyanun.com 081-7037515 081-7037515


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา e- Learning ให้ประสบผลสำเร็จด้วย รูปแบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ความสามารถมนุษย์ Human Performance Technology Model ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google