งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการตั้งชื่อวิทยานิพนธ์ # 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการตั้งชื่อวิทยานิพนธ์ # 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการตั้งชื่อวิทยานิพนธ์ # 2
เทคนิคการตั้งชื่อวิทยานิพนธ์ # 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 สาระสำคัญของชื่อวิทยานิพนธ์
Thesis Dissertation Research Methodology Conceptual Framework Research Design

3 Survey R&D Delphi /EFR / EDFR Future Research Policy Research
Research Methodology Survey R&D Delphi /EFR / EDFR Future Research Policy Research Qualitative Research

4 M-Learning / M-business
Rational Business Solution Theory in Education Social Change Web Revolution ICT Integration Distance Education M-Learning / M-business

5 Based on Theory and Rational Based on Technology
Proposal Based on Theory and Rational Based on Technology Based on His majesty’ Project More than 2 Methods More than 1 Advisors ฯลฯ

6 Future Research + Policy Policy + R&D Factor Analysis + R&D
Research Topics Qualitative + R&D Delphi + Policy Future Research + Policy Policy + R&D Factor Analysis + R&D Qualitative + Policy Future Research + R&D etc.

7 Problem Big Deep Difficult National/International Themes Ph.D. Program

8 Conceptual Framework Research Methodology Research Framework Result
Analysis Conceptual Framework Research Methodology Research Framework Result Critical Conclusion

9 Conceptual Framework For example : Preparing Educators as Leaders

10 Conceptual Framework (2)
The conceptual framework of the Unit is based on the implementation of integrated Academic Learning interventions around the development of HIV/AIDS leadership across South Africa and Africa.

11 Research Framework

12 Research Framework

13 Research Methodology Research Methodology for National Health Care
Skill Standards Project

14 Research Methodology (2)

15 Q&A Topic ………………………………………….. ………………………………………………….

16 ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

17 กรอบแนวคิดวิจัยระดับปริญญาโท
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผู้รับผิดชอบ - ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ยุทธศาสตร์การใช้ ICT โดยแบ่งออก 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT เพื่อการบริหาร และการบริการทางการศึกษา 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิต และพัฒนาบุคลากร 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การกระจายโครงสร้างพื้นฐานICT เพื่อการศึกษา

18 ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
การพัฒนาตัวบ่งชี้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รูปแบบการเรียนรู้สุดท้ายของชีวิตสำหรับเด็กผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผลของการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบลดภาระทางปัญญา ที่มีต่อการรู้คิดและทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
การพัฒนาตัวบ่งชี้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 ด้าน เทศบาล 10 ด้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล10 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ ตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 6 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

20 รูปแบบการเรียนรู้สุดท้ายของชีวิตสำหรับเด็กผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

21 ผลของการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบลดภาระทางปัญญา ที่มีต่อการรู้คิดและทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การลดภาระทางปัญญา _______________________ การประยุกต์หลักการรับรู้และประมวลผลของมนุษย์ในการนำเสนอบนหน้าจอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยการลดผลของภาระทางปัญญาจากปัจจัยภายนอก ประกอบ ด้วย การแยกความสนใจ(split attention) การซ้ำซ้อน (redundancy) และ สื่อสัมผัส(modality) (Sweller, Van Merrienboer, & Paas, 1998) กระบวนการแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์ Creative Problem Solving process (CPS Version 6.1™) ___________________________ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Treffinger, Isaksen,& Dorval (2000) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1. Understanding the Challenge 2. Generating Ideas 3. Preparing for Action 4.Planning Your Approach การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) _______________________________________________ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน กำหนดบทบาทผู้สอน การดำเนินการเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ ประเมินผลการเรียน ปรับปรุงแก้ไข (Pershing and Molenda. 2002, Ronda, 2001) สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบลดภาระทางปัญญา ที่มีต่อการรู้คิดและทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ระดับภาระทางปัญญา

22 ชื่อวิทยานิพนธ์ต่อไปนี้ เป็นระดับใด
การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารภาคตะวันตกของประเทศไทย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ ด้วยเทคนิค “Naive Bayesian” ในธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่

23 ตั้งชื่อวิทยานิพนธ์อย่างไร / ระดับใด

24 คำถาม ????

25 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

26 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการตั้งชื่อวิทยานิพนธ์ # 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google