งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เทคนิคการตั้งชื่อ วิทยานิพนธ์ # 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เทคนิคการตั้งชื่อ วิทยานิพนธ์ # 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เทคนิคการตั้งชื่อ วิทยานิพนธ์ # 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

2 LOGO สาระสำคัญของชื่อ วิทยานิพนธ์  Thesis  Dissertation  Research Methodology  Conceptual Framework  Research Design prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

3 LOGO Research Methodology  Survey  R&D  Delphi /EFR / EDFR  Future Research  Policy Research  Qualitative Research prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

4 LOGO Rational  Business Solution  Theory in Education  Social Change  Web Revolution  ICT Integration  Distance Education  M-Learning / M-business prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

5 LOGO Proposal  Based on Theory and Rational  Based on Technology  Based on His majesty’ Project  More than 2 Methods  More than 1 Advisors  ฯลฯ prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

6 LOGO Research Topics  Qualitative + R&D  Delphi + Policy  Future Research + Policy  Policy + R&D  Factor Analysis + R&D  Qualitative + Policy  Future Research + R&D  etc. prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

7 LOGO Themes Ph.D. Program  National/International  Problem  Big  Deep  Difficult prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

8 LOGO Analysis  Conceptual Framework  Research Methodology  Research Framework  Result  Critical  Conclusion prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

9 LOGO Conceptual Framework  For example : Preparing Educators as Leaders prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

10 LOGO Conceptual Framework (2)  The conceptual framework of the Unit is based on the implementation of integrated Academic Learning interventions around the development of HIV/AIDS leadership across South Africa and Africa. prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

11 LOGO Research Framework prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

12 LOGO Research Framework prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

13 LOGO Research Methodology  Research Methodology for National Health Care Skill Standards Project prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

14 LOGO Research Methodology (2) prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

15 LOGO Q&A  Topic …………………………………………..  ………………………………………………….  Topic …………………………………………..  ………………………………………………….  Topic …………………………………………..  ………………………………………………….  Topic …………………………………………..  …………………………………………………. prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

16 LOGO ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลใน จังหวัดชายแดนภาคใต้  การบริหารตามยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

17 LOGO กรอบแนวคิดวิจัยระดับ ปริญญาโท prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com ผู้รับผิดชอบ - ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ยุทธศาสตร์การใช้ ICT โดยแบ่งออก 4 ด้าน คือ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อการ พัฒนา คุณภาพผู้เรียน 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT เพื่อการบริหาร และ การบริการทางการศึกษา 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ ผลิต และพัฒนาบุคลากร 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ กระจายโครงสร้าง พื้นฐาน ICT เพื่อ การศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

18 LOGO ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  การพัฒนาตัวบ่งชี้ในการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารขององค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น  รูปแบบการเรียนรู้สุดท้ายของชีวิต สำหรับเด็กผู้ป่วยมะเร็งระยะ สุดท้าย  ผลของการใช้เทคนิคการ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการ เรียนการสอนผ่านเว็บแบบลดภาระ ทางปัญญา ที่มีต่อการรู้คิดและ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

19 LOGO การพัฒนาตัวบ่งชี้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน จังหวัด 7 ด้าน เทศบาล 10 ด้าน และองค์การบริหารส่วน ตำบล 10 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 10 มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ สภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการ คลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ ตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในระดับ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย 6 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

20 LOGO รูปแบบการเรียนรู้สุดท้ายของชีวิตสำหรับเด็ก ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

21 LOGO ผลของการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการ สอนผ่านเว็บแบบลดภาระทางปัญญา ที่มีต่อการรู้คิดและทักษะการ คิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การลดภาระทางปัญญา ______________________ _ การประยุกต์หลักการรับรู้และ ประมวลผลของมนุษย์ในการ นำเสนอบนหน้าจอเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดย การลดผลของภาระทางปัญญา จากปัจจัยภายนอก ประกอบ ด้วย การแยกความสนใจ (split attention) การซ้ำซ้อน (redundancy) และ สื่อสัมผัส (modality) (Sweller, Van Merrienboer, & Paas, 1998) กระบวนการแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์ Creative Problem Solving process (CPS Version 6.1™) ___________________________ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตาม แนวคิดของ Treffinger, Isaksen,& Dorval (2000) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1. Understanding the Challenge 2. Generating Ideas 3. Preparing for Action 4.Planning Your Approach การเรียนการสอนบนเว็บ (Web- Based Instruction) _____________________________ __________________ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน กำหนดบทบาทผู้สอน การดำเนินการเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ ประเมินผลการเรียน ปรับปรุงแก้ไข (Pershing and Molenda. 2002, Ronda, 2001) สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบลดภาระทางปัญญา ที่มีต่อ การรู้คิดและทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ระดับภาระทางปัญญา prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

22 LOGO ชื่อวิทยานิพนธ์ต่อไปนี้ เป็นระดับ ใด  การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานธนาคารภาค ตะวันตกของประเทศไทย  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการจัดการ ความรู้ ด้วยเทคนิค “Naive Bayesian” ในธุรกิจร้านอาหาร และเบเกอรี่ prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

23 LOGO prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com ตั้งชื่อวิทยานิพนธ์อย่างไร / ระดับใด

24 LOGO คำถาม ????  prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

25 LOGO วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com 081-7037515 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.thhttp://www.prachyanun.com

26 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO เทคนิคการตั้งชื่อ วิทยานิพนธ์ # 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google