งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 Techno-Economics นาโนเทคโนโลยี Nano Technology ไมโครชิป Microchip and Electronic Technology ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Electronic การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน / GIS การพัฒนาเทคโนโลยีซิงโครตรอน การพัฒนาเทคโนโลยีการสอบเทียบ ( มาตร วิทยา ) ฯลฯ

3 การพัฒนารายสาขาหลัก เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและสารสนเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2543-2563 การวิจัยและพัฒนา การพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารระบบพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

6 ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไทยไม่มีทางเป็นศูนย์กลางไอซีทีได้เลย เพราะไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีในด้านนี้ได้ เองสักอย่าง นอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการ จัดแสดงงานนิทรรศการหรือสินค้าไอซีที เท่านั้น ( สิทธิชัย โภไคยอุดม, 2550) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีทุกประเภทมีสิทธิบัตร ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุน ฯลฯ

7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

8 ปัญหาการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ และเอกชน Basic Research Applied Research Development Engineering Technology Transfer Manufacturing Product

9 การแพร่กระจายทางการตลาด

10 การแพร่กระจายการตลาดและ ความรู้

11 การแพร่กระจายความรู้และเครือข่าย

12 ปัญหาของการกระจายการตลาด และความรู้ Firm R&D New Knowledge Better Products ; Lower Costs Product Market Customer Benefits Spillover Private and Social Return to R&D

13 กรอบการประเมินผลการวิจัย

14 ผลกระทบการพัฒนาเทคโนโลยี

15 การพัฒนากำลังคน ทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยและพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลกำไรทางธุรกิจ เศรษฐกิจฟองสบู่ ฯลฯ

16 เป้าหมายการพัฒนา การแข่งขันที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชน สังคมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง

17 บทสรุป บทบาทและปัญหาเทคโนโลยี ในประเทศไทย การวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย เทคโนโลยี การปรับประยุกต์เทคโนโลยี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook Ph.D. (Educational Communications and Technology) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google