งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ พัฒนา e-Learning ให้ประสบ ผลสำเร็จ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ พัฒนา e-Learning ให้ประสบ ผลสำเร็จ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ พัฒนา e-Learning ให้ประสบ ผลสำเร็จ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 E-Learning ??? e-Learning หมายถึง กระบวนการและการใช้ ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ห้องเรียนเสมือน และการ เรียนร่วมมือด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึง การเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบอินทราเน็ต ระบบเครือข่าย การเรียนด้วยระบบเสียง ระบบ ภาพ ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ และซีดีรอม e-Learning หมายถึง การเรียนรู้ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต หรือการใช้ความสามารถของระบบ อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การบูรณาการทาง การศึกษาที่ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าใน การเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การจัดกระบวนการและ การใช้ประโยชน์จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่ ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ยึดติดกับเวลาและ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้

3 E-Learning (Khan, 2007)

4 E-Learning Framework Pedagogical Technologica l Interface Design Evaluation Management Resource Support Ethical Institutional

5 E-Learning P3 Model (Khan,2004) People Process Product

6 P3 Model

7 CAPEODL

8 http://premierstrategics.com /elearning.html

9 ADDIE Analysis Design Development Implementation Evaluation

10 ADDIE

11 Dick and Carry (1996)

12 ID Model Keller 2003

13 Kemp (1994)

14 MIAP / CIP MIAP (KMUTNB) –Motivation –Information –Application –Progress Computer Instructional Package 16 ขั้นตอน (KMUTT) – รศ. ไพโรจน์ ตีรธณสาร และ รศ. ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล

15 การวิเคราะห์ เนื้อหา (Analysis) 1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) 2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) 3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ Input Unit CP U Mem ory Output Unit Mo use Microph one Joysti ck Scann er Keybo ard Digital Camera ALU CU Main Memory Secon dary Memo ry RA M RO M Floppy Disk Hard Disk CD ROM DVD ROM Tape Monit or Print er Plott er Spea ker Proje ctor

16 การวิเคราะห์ เนื้อหา (Analysis) สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) 2 Input Unit 3 Digital Camera 4 5 6 7 8 9 10 Keybo ard Mous e Scann er Joysti ck Microph one 13 15 14 AL U CU 29 30 Output Unit 3731 32 33 35 36 34 Moni tor Print er Spea ker Plott er Proje ctor Floppy Disk Hard Disk 17 19 23 18 22 20 21 24 25 26 27 28 Main Mem ory Secon dary Memo ry Ra m Ro m CD Rom DVD Rom Ta pe 12 16 CP U Mem ory 11

17 การออกแบบบทเรียน (Design) 4. กำหนดกลวิธีการนำเสนอ และวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation Plan And Behavior Objective) 5. สร้างแผนภูมิการนำเสนอ ในแต่ละหน่วย (Module Presentation Chart)

18 การพัฒนาบทเรียน (Development) 6. เขียนรายละเอียดเนื้อหา (Script Development) 7. จัดทำลำดับเนื้อหา (Story Board Development) 8. ตรวจสอบความถูกต้องของ เนื้อหา (Content Correctness) 9. สร้างแบบทดสอบส่วนต่างๆ

19 10. เลือกโปรแกรมในการจัดทำ บทเรียน 11. จัดเตรียมสื่อที่จำเป็นต้องใช้ ประกอบใน แต่ละเฟรมของการนำเสนอ 12. สร้างบทเรียนโดยนำทรัพยากรที่ เตรียมไว้แล้ว มาสร้าง ตามที่ได้ออกแบบไว้ การนำเสนอบทเรียน (Implementation)

20 การประเมินผล (Evaluation) 13. ตรวจสอบคุณภาพของ e-Learning 14. ทดลองหาประสิทธิภาพ กับกลุ่มตัวอย่าง 15. ทำการทดสอบหา ประสิทธิภาพ (E1/E2) 16. จัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual)

21 Theories Behaviorism Cognitivism Constructivism Constructionism ????? Learning Process Learning Style

22 Learning Strategies Collaborative /Co- operative Blended Learning Inquiry Learning Problem-based Learning Project-based Learning Nine Events of Instruction ฯลฯ

23 Gagne’

24 Human Performance Technology (HPT) Gap Analysis Performance Analysis (Need or Opportunity) Organiz ation Analysis Environm ental Analysis Actual State of Workforc e Performa nce Desired Workforce Performanc e Cause Analysis Intervention Selection, Design, and Development Intervention Implementat ion and Change Evaluat ion

25 สรุป : แนวคิดการพัฒนา e-Learning e-Learning Frame ADDIE Theories Learning Strategies HPT

26 ขอบคุณครับ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.a c.th http://www.prachyanun.com 081-7037515 Q&A


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ พัฒนา e-Learning ให้ประสบ ผลสำเร็จ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google