งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555

2 วัตถุประสงค์ 1. สะท้อนความสำเร็จการบริหารจัดการ Project - การเข้าถึงบริการ - คุณภาพการบริการ 2. กำกับติดตามการชดเชยคุ้มครองสิทธิ ผู้รับบริการ 3. พัฒนาคุณภาพการบริการการบริหาร จัดการ 4. วางแผนการบริหาร

3 จำนวนผู้ป่วยสะสม RRT ณ 31 มีค.55 สปสช. เขต หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน มีชีพ % มีชีพ ลงทะเ บียน มีชีพ % มี ชีพ เชียงใหม่ 3,880 2, ,8422, พิษณุโลก 1, , นครสวรรค์ 1, , สระบุรี 2,671 1, ,5071, ราชบุรี 2,449 1, ,3781, ระยอง 2,946 2, ,7721, ขอนแก่น 1,890 1, ,8751, อุดรธานี 2,150 1, ,0491, นครราชสีม า 1,921 1, ,8231, อุบลราชธา นี 2,056 1, ,0181, สุราษฎร์ธานี 1,797 1, ,7951, สงขลา 1, , กรุงเทพฯ 4,736 3, ,5913, รวมเขต 29, , , ,

4 การบริการผู้ป่วยสะสม RRT สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน มีชีพ % มีชีพ ลงทะเ บียน มีชีพ % มี ชีพ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก รวมเขต 2,6711, ,50 7 1, ประเทศ 29, , , ,

5 การรับบริการของผู้ป่วย RRT( หน่วยบริการประจำ UC) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด ประชากร UC ณกค.54 จำนวนผ ป. มีชีพ Prevalenc e ต่อล้าน ปชก. จำนวนผป.55 (Newcas e55) Incidenc e ต่อล้าน ปชก. นนทบุรี 683, ปทุมธานี 551, พระนครศรี อยุธยา 499, อ่างทอง 199, ลพบุรี 499, สิงห์บุรี 154, สระบุรี 441, นครนายก 170, รวมเขต 3,200, 358 1, ประเทศ 47,650, , ,

6 การลงทะเบียนรับบริการ ( หน่วยบริการประจำ UC) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHD KT รับยา กดภูมิ รวม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก รวม 1, ,671

7 การลงทะเบียนให้บริการ ( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHD KT รับยา กดภูมิ รวม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุ ธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี 29 สระบุรี นครนายก รวม 1, ,507

8 การบริหารจัดการ CAPD ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555

9 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD ณ 31 มีค สปสช. เขต HMAIN ลงทะเบียน CAPD ลงทะเบียนมีชีพ % มีชีพ เชียงใหม่ 1,8941, พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี 1, ราชบุรี 1, ระยอง 1, ขอนแก่น 1, อุดรธานี 1,5961, นครราชสีมา 1, อุบลราชธานี 1,5441, สุราษฎร์ธานี 1, สงขลา กรุงเทพฯ 1,8821, รวม 16,44811,

10

11

12 ผู้ป่วย CAPD รายจังหวัด

13 ผู้ป่วย CAPD รายหน่วยบริการ

14 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT ) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด ลงทะเ บียน มี ชีพ % มี ชีพ สถานะปัจจุบัน CAP D HDKT Dea d นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอ ยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก รวม 1, ประเทศ 16, , ,61 0 1, ,30 8

15

16 ผู้ป่วย CAPD เสียชีวิต รายหน่วยบริการ

17 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patient days Episodes peritonitis 1episode per pt months 1episode per pt year เชียงใหม่ 1,894838, พิษณุโลก , นครสวรรค์ , สระบุรี 1,187417, ราชบุรี 1,302516, ระยอง 1,284532, ขอนแก่น 1,207500, อุดรธานี 1,596624, นครราชสี มา 1,269488, อุบลราชธ านี 1,544540, สุราษฎร์ ธานี 1,187511, สงขลา , กรุงเทพฯ 1,882769, รวม 16,4486,511,3104,

18 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patient days Episodes peritonitis 1episode per pt months 1episode per pt year เชียงใหม่ 1,894838, พิษณุโลก , นครสวรรค์ , สระบุรี 1,187417, ราชบุรี 1,302516, ระยอง 1,284532, ขอนแก่น 1,207500, อุดรธานี 1,596624, นครราชสี มา 1,269488, อุบลราชธ านี 1,544540, สุราษฎร์ ธานี 1,187511, สงขลา , กรุงเทพฯ 1,882769, รวม 16,4486,511,3104,

19 การบริหารจัดการ HD ตุลาคม 2551– มีนาคม 2555

20 การรับบริการของผู้ป่วย HD ณ 31 มีค.55 สปสช. เขต หน่วยบริการประจำ UC ลงทะเบียนมีชีพ % มีชีพ เชียงใหม่ 1,9001, พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี 1, ราชบุรี 1, ระยอง 1,5491, ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพฯ 2,9151, รวม 12,5918,

21 การรับบริการของผู้ป่วย HD สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด HMAINUC ลงทะเบียน มีชีพ % มีชีพ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก รวม 1, ประเทศ 12,5918,

22

23 การรับบริการของผู้ป่วย HD สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด หน่วยบริการ HD ล่าสุด สถานะปัจจุบัน ลงทะเ บียน มีชีพ % มี ชีพ HDPDKTDead นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก รวม 1, ประเทศ 12,59 1 8, , ,665

24 สัดส่วนผู้ป่วย CAPD:HD ณ 31 มีค.55

25 HD ไม่นับรวมผู้ป่วย HD รายใหม่ ( หลัง 1 ตค.51) ได้สิทธิรับยา EPO แต่ เสียค่าฟอกเลือดเอง

26 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google