งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555

2 วัตถุประสงค์ 1. สะท้อนความสำเร็จการบริหารจัดการ Project - การเข้าถึงบริการ - คุณภาพการบริการ 2. กำกับติดตามการชดเชยคุ้มครองสิทธิ ผู้รับบริการ 3. พัฒนาคุณภาพการบริการการบริหาร จัดการ 4. วางแผนการบริหาร

3 จำนวนผู้ป่วยสะสม RRT ณ 31 มีค.55 สปสช. เขต หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน มีชีพ % มีชีพ ลงทะเ บียน มีชีพ % มี ชีพ เชียงใหม่ 3,880 2,76171.163,8422,74871.53 พิษณุโลก 1,07476270.951,03974371.51 นครสวรรค์ 1,11472965.441,00166366.23 สระบุรี 2,671 1,81067.762,5071,63165.06 ราชบุรี 2,449 1,66968.152,3781,59066.86 ระยอง 2,946 2,14472.782,7721,96971.03 ขอนแก่น 1,890 1,36172.011,8751,36472.75 อุดรธานี 2,150 1,50770.092,0491,44470.47 นครราชสีม า 1,921 1,33969.71,8231,28670.54 อุบลราชธา นี 2,056 1,49972.912,0181,48873.74 สุราษฎร์ธานี 1,797 1,24869.451,7951,23468.75 สงขลา 1,03970868.141,03370167.86 กรุงเทพฯ 4,736 3,17767.085,5913,85368.91 รวมเขต 29,72 3 20,71 4 69.69 29,7 23 20,7 14 69.6 9

4 การบริการผู้ป่วยสะสม RRT สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน มีชีพ % มีชีพ ลงทะเ บียน มีชีพ % มี ชีพ นนทบุรี 93465269.81814511 62.78 ปทุมธานี 45733072.21360260 72.22 พระนครศรีอยุธ ยา 49329860.45469269 57.36 อ่างทอง 1104742.739243 46.74 ลพบุรี 22116976.47214170 79.44 สิงห์บุรี 493571.432918 62.07 สระบุรี 28920972.3234323869.39 นครนายก 1187059.3218612265.59 รวมเขต 2,6711,81067.76 2,50 7 1,63 1 65.0 6 ประเทศ 29,72 3 20,71 4 69.69 29,7 23 20,7 14 69.6 9

5 การรับบริการของผู้ป่วย RRT( หน่วยบริการประจำ UC) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด ประชากร UC ณกค.54 จำนวนผ ป. มีชีพ Prevalenc e ต่อล้าน ปชก. จำนวนผป.55 (Newcas e55) Incidenc e ต่อล้าน ปชก. นนทบุรี 683,589483 706.56184269.17 ปทุมธานี 551,702297 538.33115208.45 พระนครศรี อยุธยา 499,191268 536.87145290.47 อ่างทอง 199,42943 215.6236180.52 ลพบุรี 499,620146 292.2257114.09 สิงห์บุรี 154,24928 181.521597.25 สระบุรี 441,983186 420.8385192.32 นครนายก 170,59558 339.9923134.82 รวมเขต 3,200, 358 1,509 471.51 660206.23 ประเทศ 47,650, 831 20,714434.704,024 84.45

6 การลงทะเบียนรับบริการ ( หน่วยบริการประจำ UC) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHD KT รับยา กดภูมิ รวม นนทบุรี 33557722934 ปทุมธานี 13830415457 พระนครศรีอยุธ ยา 28719412493 อ่างทอง 7733110 ลพบุรี 901238221 สิงห์บุรี 1234349 สระบุรี 1541269289 นครนายก 77374118 รวม 1,1701428732,671

7 การลงทะเบียนให้บริการ ( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHD KT รับยา กดภูมิ รวม นนทบุรี 261553814 ปทุมธานี 1342188360 พระนครศรีอยุ ธยา 292177469 อ่างทอง 682492 ลพบุรี 88126214 สิงห์บุรี 29 สระบุรี 200143343 นครนายก 14442186 รวม 1,187131282,507

8 การบริหารจัดการ CAPD ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555

9 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD ณ 31 มีค. 2555 สปสช. เขต HMAIN ลงทะเบียน CAPD ลงทะเบียนมีชีพ % มีชีพ เชียงใหม่ 1,8941,31369.32 พิษณุโลก 75854371.64 นครสวรรค์ 76249865.35 สระบุรี 1,18775063.18 ราชบุรี 1,30281962.9 ระยอง 1,28487067.76 ขอนแก่น 1,20786171.33 อุดรธานี 1,5961,09268.42 นครราชสีมา 1,26989170.21 อุบลราชธานี 1,5441,13773.64 สุราษฎร์ธานี 1,18777365.12 สงขลา 57638867.36 กรุงเทพฯ 1,8821,20564.03 รวม 16,44811,14067.73

10

11

12 ผู้ป่วย CAPD รายจังหวัด

13 ผู้ป่วย CAPD รายหน่วยบริการ

14 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT ) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด ลงทะเ บียน มี ชีพ % มี ชีพ สถานะปัจจุบัน CAP D HDKT Dea d นนทบุรี 26115459.0010549107 ปทุมธานี 1349470.15742040 พระนครศรีอ ยุธยา 29216456.1612935128 อ่างทอง 683044.1228238 ลพบุรี 887281.8266616 สระบุรี 20013869.0011720162 นครนายก 1449868.0691746 รวม 1,187750 63.1 8 6101391437 ประเทศ 16,44 8 11, 140 67.7 3 9,61 0 1,42 3 107 5,30 8

15

16 ผู้ป่วย CAPD เสียชีวิต รายหน่วยบริการ

17 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patient days Episodes peritonitis 1episode per pt months 1episode per pt year เชียงใหม่ 1,894838,850 97828.20 2.35 พิษณุโลก 758282,234 15061.86 5.15 นครสวรรค์ 762276,839 18150.28 4.19 สระบุรี 1,187417,303 32342.48 3.54 ราชบุรี 1,302516,234 30256.20 4.68 ระยอง 1,284532,134 40942.77 3.56 ขอนแก่น 1,207500,470 39441.76 3.48 อุดรธานี 1,596624,625 29070.81 5.90 นครราชสี มา 1,269488,122 38841.36 3.45 อุบลราชธ านี 1,544540,043 50635.09 2.92 สุราษฎร์ ธานี 1,187511,744 42739.40 3.28 สงขลา 576213,086 13850.76 4.23 กรุงเทพฯ 1,882769,626 174145.42 12.12 รวม 16,4486,511,3104,66045.94 3.83

18 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patient days Episodes peritonitis 1episode per pt months 1episode per pt year เชียงใหม่ 1,894838,85084332.712.73 พิษณุโลก 758282,23421243.773.65 นครสวรรค์ 762276,83924437.303.11 สระบุรี 1,187417,30330544.983.75 ราชบุรี 1,302516,23438244.433.70 ระยอง 1,284532,13445338.623.22 ขอนแก่น 1,207500,47021875.486.29 อุดรธานี 1,596624,62580625.482.12 นครราชสี มา 1,269488,12253130.222.52 อุบลราชธ านี 1,544540,04330458.404.87 สุราษฎร์ ธานี 1,187511,74430954.454.54 สงขลา 576213,086 41170.8714.24 กรุงเทพฯ 1,882769,626124204.0517.00 รวม 16,4486,511,3104,77244.863.74

19 การบริหารจัดการ HD ตุลาคม 2551– มีนาคม 2555

20 การรับบริการของผู้ป่วย HD ณ 31 มีค.55 สปสช. เขต หน่วยบริการประจำ UC ลงทะเบียนมีชีพ % มีชีพ เชียงใหม่ 1,9001,38172.68 พิษณุโลก 25116967.33 นครสวรรค์ 28118565.84 สระบุรี 1,42898969.26 ราชบุรี 1,07877671.99 ระยอง 1,5491,15974.82 ขอนแก่น 60443572.02 อุดรธานี 45634976.54 นครราชสีมา 58740769.34 อุบลราชธานี 49135472.10 สุราษฎร์ธานี 60945775.04 สงขลา 44229967.65 กรุงเทพฯ 2,9151,96667.44 รวม 12,5918,92670.89

21 การรับบริการของผู้ป่วย HD สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด HMAINUC ลงทะเบียน มีชีพ % มีชีพ นนทบุรี 577408 70.71 ปทุมธานี 304220 72.37 พระนครศรีอยุธ ยา 194118 60.82 อ่างทอง 3316 48.48 ลพบุรี 12393 75.61 สิงห์บุรี 3421 61.76 สระบุรี 12692 73.02 นครนายก 3721 56.76 รวม 1,428989 69.26 ประเทศ 12,5918,92670.89

22

23 การรับบริการของผู้ป่วย HD สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 31 มีค.55 จังหวัด หน่วยบริการ HD ล่าสุด สถานะปัจจุบัน ลงทะเ บียน มีชีพ % มี ชีพ HDPDKTDead นนทบุรี 55335764.5634872196 ปทุมธานี 21815972.941495559 พระนครศรี อยุธยา 17710559.321001472 อ่างทอง 241354.17112 ลพบุรี 1269877.78904428 สิงห์บุรี 291862.0717111 สระบุรี 14310069.93935243 นครนายก 422457.142418 รวม 1,31287466.628322418438 ประเทศ 12,59 1 8,92670.89 8,20 9 5711463,665

24 สัดส่วนผู้ป่วย CAPD:HD ณ 31 มีค.55

25 HD ไม่นับรวมผู้ป่วย HD รายใหม่ ( หลัง 1 ตค.51) ได้สิทธิรับยา EPO แต่ เสียค่าฟอกเลือดเอง

26 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการข้อมูล RRT ตุลาคม 2550– มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google