งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในการทำข้อสอบ GAT

2 คนจำนวนมากมักเข้าใจว่า ถ้ากินลำไยเข้าไปมากๆ แล้วจะทำให้เจ็บคอ
ถ้ากินลำไยเข้าไปมากๆ แล้วจะทำให้เจ็บคอ กินลำไย เจ็บคอ

3 มลพิษในสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย
มลพิษในสิ่งแวดล้อมมีผลมาจากการปล่อยของเสีย ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษในสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย

4 พืชผลทางการเกษตรไม่ได้ผล มีสาเหตุมาจาก
การเกิดโรคระบาด พืชผลทางการเกษตรไม่ได้ผล โรคระบาด

5 การรับประทานวาซาบิจะช่วยลดความเลี่ยนของอาหาร
วาซาบิ ลดความเลี่ยน

6 ภาวะโลกร้อนป้องกันได้ โดยการปลูกจิตสำนึกให้แก่มนุษย์
ภาวะโลกร้อน X การปลูกจิตสำนึก

7 ต้นไม้โตเร็วและให้ร่มเงาได้ดี เช่น ก้ามปู หูกวาง

8 ยาฆ่าหญ้านอกจากจะมีผลโดยตรงต่อวัชพืช
แล้วยังส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย

9 ยาฆ่าหญ้านอกจากจะมีผลโดยตรงต่อวัชพืช
แล้วยังส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย วัชพืช ยาฆ่าหญ้า X การเจริญเติบโตของพืช

10 การอธิบาย หมายถึง การทำให้บุคคลอื่นเข้าใจ
ในความจริง และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ การอธิบาย ทางธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ความจริง ทางสังคม

11 มาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ชาวไร่ชาวนา ได้แก่ มาตรการแรก ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มาตรการที่สอง การดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง เกษตรแบบผสมผสาน การแก้ไขปัญหาความยากจน วิถีชีวิตแบบพอเพียง

12 ความน่าเชื่อถือ ทางเศรษฐกิจของไทย
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ความน่าเชื่อถือทาง เศรษฐกิจของไทยลดลงอย่างช่วยไม่ได้ ความน่าเชื่อถือ ทางเศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจถดถอย X


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google