งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนจำนวนมากมักเข้าใจว่า ถ้ากินลำไยเข้าไปมากๆ แล้วจะทำให้เจ็บคอ กินลำไย เจ็บคอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนจำนวนมากมักเข้าใจว่า ถ้ากินลำไยเข้าไปมากๆ แล้วจะทำให้เจ็บคอ กินลำไย เจ็บคอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คนจำนวนมากมักเข้าใจว่า ถ้ากินลำไยเข้าไปมากๆ แล้วจะทำให้เจ็บคอ กินลำไย เจ็บคอ

3 มลพิษในสิ่งแวดล้อมมีผลมาจากการปล่อยของเสีย ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษในสิ่งแวดล้อมการปล่อย ของเสีย

4 พืชผลทางการเกษตรไม่ได้ผล มีสาเหตุมาจาก การเกิดโรคระบาด พืชผลทางการเกษตรไม่ได้ผลโรคระบาด

5 การรับประทานวาซาบิจะช่วยลดความเลี่ยนของอาหาร วาซาบิลดความเลี่ยน

6 ภาวะโลกร้อนป้องกันได้ โดยการปลูกจิตสำนึกให้แก่มนุษย์ ภาวะโลกร้อน X การปลูกจิตสำนึก

7 ต้นไม้โตเร็วและให้ร่มเงาได้ดี เช่น ก้ามปู หูกวาง ต้นไม้โตเร็ว และให้ร่มเงาได้ดี ก้ามปู หู กวาง

8 ยาฆ่าหญ้านอกจากจะมีผลโดยตรงต่อวัชพืช แล้วยังส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย

9 ยาฆ่าหญ้านอกจากจะมีผลโดยตรงต่อวัชพืช แล้วยังส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย ยาฆ่าหญ้า วัชพืช การเจริญเติบโตของพืช X

10 การอธิบาย หมายถึง การทำให้บุคคลอื่นเข้าใจ ในความจริง และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ การอธิบาย ความจริง ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ทางสังคม

11 มาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ชาวไร่ชาวนา ได้แก่ มาตรการแรก ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มาตรการที่สอง การดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรแบบผสมผสาน วิถีชีวิตแบบพอเพียง

12 ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ความน่าเชื่อถือทาง เศรษฐกิจของไทยลดลงอย่างช่วยไม่ได้ เศรษฐกิจถดถอย ความน่าเชื่อถือ ทางเศรษฐกิจของไทย X


ดาวน์โหลด ppt คนจำนวนมากมักเข้าใจว่า ถ้ากินลำไยเข้าไปมากๆ แล้วจะทำให้เจ็บคอ กินลำไย เจ็บคอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google