งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบ GAT และ PAT. GAT คือความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วยความสามารถในการ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 150 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษ 150 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบ GAT และ PAT. GAT คือความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วยความสามารถในการ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 150 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษ 150 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบ GAT และ PAT

2 GAT คือความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วยความสามารถในการ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 150 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษ 150 คะแนน

3 PAT คือความถนัดทางวิชาชีพ และ วิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test)

4 PAT ประกอบด้ว ย PAT 1 ความถนัดทาง คณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทาง วิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์

5 PAT 5 ความถนัดทาง วิชาชีพครู PAT 6 ความถนัดทาง ศิลปกรรมศาสตร์ ( ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์ ) PAT 7 ความถนัดทาง ภาษาต่างประเทศ ( ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, บาลี, อาหรับ )

6 กำหนดการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1 สมัคร 1-27 ตุลาคม 2556 สอบ 7-10 ธันวาคม 2556 ประกาศผล 19 มกราคม 2557

7 กำหนดการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2 สมัคร 15-26 มกราคม 2557 สอบ 8-11 มีนาคม 2557 ประกาศผล 27 เมษายน 2557

8 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือก เข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย ระบบกลาง (Admissions) GPAX20% O-NET30% GAT10 - 50% PAT0 - 40% รวม 100%

9 ค่าน้ำหนักในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

10 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ) GPAX20% O-NET30% GAT20% PATP2 = 30% รวม 100%

11 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ) GPAX20% O-NET30% GAT30% PATP2 = 20% รวม 100%

12 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ( วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ) GPAX20% O-NET30% GAT10% PATP1 = 10% P2 = 30% รวม 100%

13 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT15% PATP2 = 15% P3 = 20% รวม 100%

14 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT10% PATP4 = 40% รวม 100%

15 กลุ่มเกษตรศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT20% PATP1 = 10% P2 = 20% รวม 100% ( เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร )

16 กลุ่มบริหาร พานิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT30% PATP1 = 20% รวม 100% ( บริหารธุรกิจ พานิชยศาสตร์ การบัญชีเศรษฐศาสตร์ )

17 กลุ่มบริหาร พานิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT50% / 40% PATP7 = 10% รวม 100% ( การท่องเที่ยวและการโรงแรม )

18 กลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT20% PATP5 = 30% รวม 100%

19 กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ GPAX20% O-NET30% GAT10% PATP6 = 40% รวม 100% ( วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ )

20 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT40% PATP1 = 10% รวม 100% ( นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ) พื้นฐานวิทยาศาสตร์

21 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ GPAX20% O-NET30% GAT40% / 50% PATP7 = 10% รวม 100% ( นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ) พื้นฐานศิลปศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การสอบ GAT และ PAT. GAT คือความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วยความสามารถในการ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 150 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษ 150 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google