งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบ GAT และ PAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบ GAT และ PAT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบ GAT และ PAT

2 GAT คือความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test)
ประกอบด้วยความสามารถในการ อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 150 คะแนน สื่อสารภาษาอังกฤษ 150 คะแนน

3 PAT คือความถนัดทางวิชาชีพ และ วิชาการ
(Professional and Academic Aptitude Test)

4 PAT ประกอบด้วย PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5 (ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์)
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์) PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, บาลี, อาหรับ)

6 กำหนดการสอบ GAT และ PAT
ครั้งที่ 1 สมัคร ตุลาคม 2556 สอบ ธันวาคม 2556 ประกาศผล 19 มกราคม 2557

7 กำหนดการสอบ GAT และ PAT
ครั้งที่ 2 สมัคร มกราคม 2557 สอบ มีนาคม 2557 ประกาศผล 27 เมษายน 2557

8 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือก
เข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย ระบบกลาง (Admissions) GPAX 20% O-NET 30% GAT % PAT % รวม 100%

9 ค่าน้ำหนักในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

10 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา) GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT P2 = 30% รวม 100%

11 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์) GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT P2 = 20% รวม 100%

12 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
(วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ) GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT P1 = 10% P2 = 30% รวม 100%

13 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 15% PAT P2 = 15% P3 = 20%
รวม 100%

14 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT P4 = 40% รวม 100%

15 (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร)
กลุ่มเกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร) GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT P1 = 10% P2 = 20% รวม 100%

16 กลุ่มบริหาร พานิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
(บริหารธุรกิจ พานิชยศาสตร์ การบัญชีเศรษฐศาสตร์) GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT P1 = 20% รวม 100%

17 กลุ่มบริหาร พานิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
(การท่องเที่ยวและการโรงแรม) GPAX 20% O-NET 30% GAT 50% / 40% PAT P7 = 10% รวม 100%

18 กลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT P5 = 30% รวม 100%

19 กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์
(วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์) GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT P6 = 40% รวม 100%

20 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
(นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) พื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 40% PAT P1 = 10% รวม 100%

21 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
(นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) พื้นฐานศิลปศาสตร์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 40% / 50% PAT P7 = 10% รวม 100%


ดาวน์โหลด ppt การสอบ GAT และ PAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google