งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย

2 2 กฎกระทรวงการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code ด้านกฎหมาย 1 สถานภาพกฎหมาย

3 ก.ค. 53 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมอาคาร ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาไปศึกษาเพิ่มเติม 1.การบังคับใช้กฎหมายออกแบบอาคารภายใต้ พรบ. ควบคุมอาคารเกี่ยวกับ บทลงโทษและผลการศึกษาของต่างประเทศบังคับใช้อย่างไร 2.การตรวจแบบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 18 ส.ค. 53 ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานของสภาวิศวกร ได้ข้อสรุปผู้ที่จะลงนามรับรอง แบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า และ สถาปนิก 30 ส.ค. 53เข้าพบคุณวิฑูรย์ เจนวิริยะกุล (ผอ.สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรม ธุรกิจพลังงาน) เพื่อประสานงานนัดหมายวันให้ อพพ. เข้าพบกับประธาน คณะกรรมการควบคุมอาคารในการผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวง 21 ก.ย. 53อธิบดี พพ. เข้าหารือกับประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารนายสุรชัย พรภัทรกุล เรื่องความคืบหน้าในการผลักดันกฎกระทรวงการออกแบบอาคารก่อสร้างใหม่เพื่อ การอนุรักษ์พลังงานได้ผลสรุปดังนี้ - เนื่องจากความไม่สอดคล้องของกฎหมายออกแบบปรับปรุงอาคารใหม่กับ กฎหมายควบคุมอาคาร (พ.ร.บ. อาคารควบคุมมีบทลงโทษเป็นคดีอาญา) - ทางคณะกรรมการควบคุมอาคารยินดีให้การสนับสนุนในรูปแบบของการส่งเสริม มากกว่าการบังคับใช้ (MOU) การผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวงออกแบบฯ

4 แผนการส่งเสริมและกำกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะ ก่อสร้างหรือดัดแปลง (ปีงบประมาณ 2553)

5 ศูนย์ ประสานงาน 1 4 2 3 5 กำกับดูแล ประสาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (องค์กรท้องถิ่น, ยผ., สถาบัน ภาคเอกชน ฯลฯ) ส่งเสริม สนับสนุน อาคาร ก่อสร้างใหม่ที่ออกแบบอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมาย ตรวจสอบ และรับรองแบบ (ช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น) หน่วยงานสาธิต (ประกาศรับสมัคร) จัดประกวดแบบ ก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบอาคาร เริ่มดำเนินการ เม.ย. 53- เม.ย.56 ผลักดัน และขับเคลื่อนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย

6 2 กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน / อาคารควบคุม กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน / อาคารควบคุม การจัดการพลังงาน ด้านกฎหมาย 2 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” สถานภาพกฎหมาย

7 จำนวนโรงงานควบคุมทั้งหมด 3,667 แห่ง สัมมนา (Workshop) 28 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 2,200 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,317 แห่ง เข้าพบโรงงานแล้ว 1,422 แห่ง ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 609 แห่ง ผลประหยัด 20.32 ktoe/yr ผลการผลักดัน โรงงานควบคุม เอกชนดำเนินการตามกฎหมาย ผลประหยัด 303.46 ktoe/yr ลดปริมาณปล่อย 930,690.58 ตันคาร์บอน/ปี ก๊าซเรือนกระจก ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากจำนวนโรงงานควบคุมทุกแห่ง

8 แผนภูมิแสดงผลประหยัดจำแนกตามกลุ่ม อุตสาหกรรม หน่วย : ktoe, % 1 1 2 2 3 3 727 แห่ง 756 แห่ง 1,011 แห่ง 364 แห่ง 105 แห่ง 215 แห่ง 104 แห่ง 164 แห่ง 216 แห่ง

9 หมายเหตุ จำนวนโรงงานควบคุมทั้งหมด 3,667 แห่ง

10 จำนวนอาคารควบคุมทั้งหมด 2,004 แห่ง สัมมนา (Workshop) 20 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 1,089 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,858 แห่ง เข้าพบอาคารแล้ว 813 แห่ง (ภาครัฐ 803 แห่ง, เอกชน 10 แห่ง) ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 849 แห่ง (ภาครัฐ 803 แห่ง, เอกชน 46 แห่ง) ผลประหยัด 16.77 ktoe/yr ผลการผลักดัน อาคารควบคุม ดำเนินการตามกฎหมาย ผลประหยัด 42.11 ktoe/yr ลดปริมาณปล่อย129,145 ตันคาร์บอน/ปี ก๊าซเรือนกระจก ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากจำนวนอาคารควบคุมทุกแห่ง

11 หมายเหตุ จำนวนอาคารควบคุมทั้งหมด 2,004 แห่ง

12 จำนวนอาคารควบคุมภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ 803 แห่ง มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 681 แห่ง (1,674 คน) ยังไม่มี 122 แห่ง ส่งคนเข้าอบรม 487 แห่ง รวม 988 คน ปัจจุบันอาคารควบคุมภาครัฐมี ผชอ. เพิ่มเป็น 773 แห่ง (2,662 คน) มีอาคารที่ไม่มี ผชอ. และไม่ส่งคนอบรม 30 แห่ง (จะดำเนินการอบรมในปีงบประมาณ 2554) แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.2 สถานภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

13 สรุปผลการดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน กิจกรรม ผลการดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงานต่ออาคาร ( จำนวนอาคารทั้งหมด 803 แห่ง ) แต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินสถานสภาพเบื้องต้น นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประเมินศักยภาพ เป้าหมายและแผน ตรวจสอบและวิเคราะห์ ตรวจติดตามและประเมิน ทบทวนและแก้ไข 803 แห่ง 100% 674 แห่ง 84% 803 แห่ง 100% หมายเหตุ ข้อมูล ณ ส.ค. 2553 803 แห่ง 100% 479 แห่ง 60%

14 การศึกษาดูงานอาคาร มีผู้เข้าร่วมงานรวม 1,812 คน ประธานเปิดงาน ครั้งที่ 1 : อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีผู้เข้าร่วมงาน 462 คน

15 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 2 : อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมงาน 539 คน

16 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 3 : โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมงาน 206 คน

17 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 4 : โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมงาน 267 คน

18 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 5 : โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมงาน 338 คน

19 รายงานสถานภาพการดำเนินการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 ในอาคารภาครัฐ การสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนหลอด ประเภทอาคารจำนวนแห่ง จำนวนหลอดที่ต้อง ดำเนินการ (หลอด) ศาลากลางจังหวัด 75 แห่ง (ยกเว้นกรุงเทพฯ) 154,961 อาคารควบคุมภาครัฐ803 แห่ง2,884,726 รวม 3,039,687 (+2%) 3,100,000

20 สำนักงานปลัดกระทรวง แผน จัดสรร 16 กระทรวง ยอดรวม 68,000 หลอด (ประมาณการ) (ยอดจากการสำรวจ 68,530 หลอด) การดำเนินการ เปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอดแล้ว 5 กระทรวง ได้แก่ กิจกรรมมอบหลอดผอมเบอร์ 5 อาคารภาครัฐ จำนวน หลอด เงินลงทุน (บาท) ผล ประหยัด (kWh/ปี) มูลค่าผล ประหยัด (บาท/ปี) ระยะเวลา คืนทุน (ปี) ลด CO2 (ต้น/ปี) 1. สำนักนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล) 1,120246,40033,600113,0002.1820 2. กระทรวงพลังงาน (เฉพาะห้องผู้บริหาร) 37883,16011,34038,0002.197 3. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 1,836403,92062,430224,0001.8036 4. กองทัพอากาศ 5,0001,100,000129,360441,0002.4975 5. กระทรวงมหาดไทย 3,000660,00099,360334,9841.9757 รวม 11,3342,493,480336,0901,150,9842.17195 แผนงานต่อไป 1.สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (27 ก.ย. 53) 2.โรงพยาบาลกลาง (เริ่มติดตั้ง เดือน ต.ค.) 3.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เริ่มติดตั้ง เดือน ต.ค.)

21 สำนักงานปลัดกระทรวง ลำดับที่สำนักงานปลัดกระทรวงจำนวนหลอดที่จะเปลี่ยนแผนเข้าเปลี่ยนพิธีมอบหลอดหมายเหตุ 1 กระทรวงพลังงาน 37 เม. ย.53 ไม่มีพิธี เปลี่ยนไปแล้ว 378 หลอด 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,800 1 ก. ค.53 14 ก. ค. 53 เปลี่ยนจริง 1836 หลอด 3 กระทรวงศึกษาธิการ 2,000 พ. ค.53 อยู่ระหว่างประสานงาน กฟผ. ไปชี้แจงวันที่ 31 มีนาคม 2553 4 กระทรวงมหาดไทย 3,000 พ. ค.53 อยู่ระหว่างประสานงาน พพ. ไปชี้แจงวันที่ 31 มีนาคม 2553 5 กระทรวงสาธารณสุข 5,000 อยู่ระหว่างประสานงาน พพ. ไปชี้แจงวันที่ 1 เมษายน 2553 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 2,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 7 กระทรวงกลาโหม 5,000 อยู่ระหว่างประสานงาน - 7.1 กองบัญชาการกองทัพไทย 5,000 อยู่ระหว่างประสานงาน พพ. จะไปชี้แจงวันที่ 26 เมษายน 2552 7.2 กองทัพบก 5,000 อยู่ระหว่างประสานงานมิ. ย.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 7 เมษายน 2553 7.3 กองทัพอากาศ 5,000 30 ก. ค.536 ส. ค.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 8 เมษายน 2553 7.4 กองทัพเรือ 5,000 อยู่ระหว่างประสานงานมิ. ย.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 5 เมษายน 2553 7.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5,000 อยู่ระหว่างประสานงานมิ. ย.53 พพ. ไปชี้แจงวันที่ 8 เมษายน 2553 8 สำนักนายกรัฐมนตรี 1,130 ก. พ.5315 ก. พ.53 เปิดตัว ณ ทำเนียบรัฐบาล 9 กระทรวงการคลัง 5,000 พ. ค.53 อยู่ระหว่างประสานงาน - 10 กระทรวงคมนาคม 2,600 อยู่ระหว่างประสานงาน - 11 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2,000 อยู่ระหว่างประสานงาน - 12 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 1,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 13 กระทรวงแรงงาน 3,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 14 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 1,500 อยู่ระหว่างประสานงาน - 15 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1,000 อยู่ระหว่างประสานงาน - 16 กระทรวงการต่างประเทศ 3,000- - เป็น low loss 17 กระทรวงอุตสาหกรรม - - - เป็น E-Ballast 18 กระทรวงพาณิชย์ - - - เป็น E-Ballast 19 กระทรวงยุติธรรม - - - เป็นอาคารเช่า 20 กระทรวงวัฒนธรรม - - - เป็นอาคารเช่า รวม 68,530

22 ศาลากลางจังหวัด 75 จังหวัด แผน จัดสรรแห่งละ 3,000 หลอด ยอดรวม 220,000 หลอด (ประมาณการ) สำรวจ (ครบ 75 จังหวัด) ยอดรวม 154,961 หลอด (น้อยกว่าแผน) การดำเนินการ เปลี่ยนและมีพิธีมอบหลอดแล้ว 13 จังหวัด รวม 24,468 หลอด เกิดผลประหยัด 755,254 KWh/ปี เป็นเงิน 2,578,174 บาท/ปี ลด CO 2 437 ตัน/ปี แผนงานต่อไป ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (อยู่ในระหว่างประสานจัดพิธีมอบหลอด) กิจกรรมมอบหลอดผอมเบอร์ 5 (ต่อ)

23 หน่วยงานว/ด/ป จำนวนที่เปลี่ยนผลประหยัด/ปีผลประหยัดรวมลด CO2 (หลอด)(kWh/ปี)(บาท)กก./ปี นครศรีฯ29/1/531,60048,000160,80027,840 ภูเก็ต14/2/5357617,28057,88810,022 พิษณุโลก7/4/532,51075,300252,25543,674 อยุธยา21/4/533,00090,000301,50052,200 จันทบุรี4/6/5370821,24071,15412,319 มหาสารคาม23/6/533,00090,000342,00052,200 กาฬสินธุ์23/6/531,70044,200154,70025,636 นครสวรรค์1/7/531,64253,232170,34230,875 สุโขทัย2/7/532,31664,811221,65437,590 พัทลุง15/7/531,63460,600207,25234,542 อุตรดิตถ์17/7/532,28885,773283,04949,748 พะเยา27/8/531,90856,416186,17232,721 มุกดาหาร10/9/531,58648,402169,40828,073 รวม24,468755,2542,578,174437,440 ศาลากลางจังหวัดที่ดำเนินการเปลี่ยน และมีพิธีมอบหลอด

24 รมว. พน. ( นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ) รมว. พน. ( นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ) ภาพกิจกรรมพิธีมอบหลอดในหน่วยงานต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี

25 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง รมว. พน. ( นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ) ประธานในพิธี

26 2 สินเชื่อพลังงาน สถาบันการเงินปล่อยกู้ ด้านบริหาร 3

27 ผลการดำเนินงาน (สินเชื่อพลังงาน) หมายเหตุ : สถาบันการเงินยืนยันวงเงินปล่อยกู้ 10 เมษายน 2551 -30 กรกฎาคม 2553 จำนวน 10 แห่ง 127,442.6377,347.4460,000รวม 652.25 650.002,000MFC Asset Management 1,705.00485.005,000 สินเอเซีย 4,935.003,285.0010,000Exim 2,494.92 492.533,000SME 1,920.52 1,900.002,000 นครหลวงไทย 4,623.811,837.812,000 ธนชาต 891.50926.002,000 ไทยพาณิชย์ 553.18377.182,000 ซีไอเอ็มบี ไทย 22,808.208,328.534,000 ทหารไทย 42,701.93 26,769.205,000 กสิกรไทย 7,461.74 5,268.443,000 กรุงศรีอยุธยา 20,194.60 10,527.2717,000 กรุงไทย 16,500.48 3,000 กรุงเทพ (ล้านบาท) เงินที่ธนาคารปล่อยกู้สะสม เงินที่ธนาคารปล่อยกู้ธนาคาร ไตรมาส 3/53 ไตรมาส 1-4/52 วงเงิน MOU (ล้านบาท) สถานภาพ** update 1 กันยายน 2553** ลงนาม MOU วันที่ 10 เมษายน 2551 ผลประหยัด 42,480.87 ล้านบาท/ปี หรือ 1,699.23 ktoe/ปี

28 ผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ 2553 ธนาคาร วงเงินปล่อยกู้ (ล้านบาท) เกิดการ ประหยัด พลังงาน (ล้านบาท) เกิดผล ประหยัด พลังงาน (ktoe) ลดปริมาณ CO 2 (ตัน) กรุงเทพ 2,516.21838.7433.55102,894 กรุงไทย 11,664.513,888.17155.53476,990 กรุงศรีอยุธยา 2,227.00742.3329.6991,068 กสิกรไทย 20,817.606,939.20277.57851,282 ทหารไทย 16,016.675,338.89213.56654,960 ซีไอเอ็มบี ไทย 185.1861.732.477,572 ไทยพาณิชย์ -35.00-11.67-0.47-1,431 ธนชาต 2,786.30928.7737.15113,938 นครหลวงไทย 20.526.840.27839 SME 2,353.32784.4431.3896,233 EXIM 2,195.00731.6729.2789,759 สินเอเชีย 1,220.00406.6716.2749,889 MFC 2.250.750.0392 รวม 61,969.5620,656.52826.262,534,084 หมายเหตุ - ธนาคารไทยพาณิชย์ มีการปรับลดวงเงินกู้และยกเลิก สถานประกอบการบางราย

29 ที่มา : Revised 1996 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

30 แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ส่งเสริมและติดตามโครงการ เงินหมุนเวียนเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน และสินเชื่อพลังงาน (งบฯ ปี 2553) เชิญชวนสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ พน./พพ. Dinner ร่วมกับนาย Bank MOU กับสถาบันการเงินเพิ่มเติม จัด Road Show ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วภูมิภาค จัดอบรม/ศึกษาดูงานให้พนักงานปล่อยสินเชื่อ ติดตามโครงการ+ประเมินผลประหยัด มอบประกาศเกียรติคุณสถาบันการเงิน


ดาวน์โหลด ppt แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ ส. ค. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google