งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชูเกียรติ จ๋วนพานิช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชูเกียรติ จ๋วนพานิช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชูเกียรติ จ๋วนพานิช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

2 หัวข้อ  ความเป็นมา  มาตรการในการกำกับดูแล  ความหมายของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา  ทั่วไป

3 หัวข้อ  ความเป็นมา

4 เจตนารมณ์ของ ปว.58 -เพื่อมิให้มีการกักตุนสินค้าในกรณีประเทศเกิด ภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค -เพื่อควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความ ปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณะชน -เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์กับผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

5 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 วัตถุประสงค์: ควบคุมกิจการค้าขายที่ อาจจะกระทบต่อ สาธารณชน (8 กิจการ) การคลังสินค้า การประกันภัย การธนาคาร การออมสิน เครดิตฟองซิเอร์ การรับรอง หรือรับซื้อตั๋วเงิน การจัดหาเงินทุน การซื้อ ขายแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายที่ใช้บังคับ พรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พรบ.ธนาคารออมสิน พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ พรบ.ประกันชีวิต พรบ.ประกันวินาศภัย พรบ.การธนาคารพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุม กิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 ไซโลและห้องเย็น พ.ศ.2535 ประเภทกิจการที่ใช้บังคับ

6 หัวข้อ  ความหมายของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

7 หมายถึง การรับทำการเก็บรักษาสินค้า หรือการรับทำ การเก็บรักษาสินค้า และให้บริการเกี่ยวกับสินค้านั้น เพื่อ บำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ความหมายของกิจการคลังสินค้า

8 หมายถึง การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในไซโลหรือห้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ และให้ความหมายรวมถึง การ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกใบรับของ คลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย ความหมายของกิจการ ไซโล และห้องเย็น

9 หน้าที่ของกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น  การรับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับ สินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงินหรือค่าตอบแทนเป็น ประโยชน์อื่นใด  ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้จำนำไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการ คลังสินค้า และผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็น ค่าตอบแทน  ให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า หรือรับอบพืชลดความชื้น กะเทาะ คัดผสม หรือกรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฝาก  ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อกู้ยืม จำนอง จำนำ เพื่อประโยชน์ในการ ประกอบกิจการคลังสินค้า  กระทำการใด ๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับ การศุลกากร การนำเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระทำสัญญาเก็บ ของในคลังสินค้า หรือการให้เช่าคลังสินค้าบางส่วนซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรมการค้าภายใน  นำเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า ของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท ไปซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพย์ขององค์การของรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน และนำเงินที่ได้รับไม่เกินร้อยละสิบห้าของทุนที่ชำระ แล้ว และทุนสำรองของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทอื่นโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ แต่เงินที่ลงทุนรวมกันต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของทุนและทุนสำรอง ของบริษัท

10 ประโยชน์และความสำคัญ  เป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และ ส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย เมื่อได้ ราคาดีก็นำออกจำหน่าย หรือนำไปแปรรูป หรือส่งออกไปจำหน่าย ต่างประเทศ  เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำผลผลิตมาจำนำไว้ก่อน เพื่อให้มีเงินทุน หมุนเวียนที่จะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยังสามารถรับ ใบประทวนไปจำนำกับธนาคารพาณิชย์ได้  เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคสินค้าได้ตลอดปี และ ราคาสินค้ามีเสถียรภาพอันจะช่วยสร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของ ประเทศ

11 หัวข้อ  มาตรการในการกำกับดูแล

12 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 1. รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2. เก็บของตนเองโดยออกใบรับ ของ และใบประทวน มาตรการในการกำกับดูแล

13 ประกาศกระทรวง พาณิชย์ พ.ศ.2535 การจัดตั้ง การเลิกประกอบกิจการ การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การให้ความเห็นชอบ การอนุญาต เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทาง ทะเบียนต่าง ๆ กรรมการ ขนาด ความจุ ของสถานประกอบการ การให้เช่า คลังสินค้าบางส่วน งบดุล มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ)

14  ผู้ขออนุญาต 1) กิจการคลังสินค้า จะต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด 2) กิจการไซโลและกิจการห้องเย็น จะต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัท มหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน  การยื่นคำขออนุญาต 1) ถ้าสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. ยื่นที่กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2) ถ้าสำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) การจัดตั้งและการขออนุญาต

15  การขอรับความเห็นชอบ ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ในการประกอบกิจการคลังสินค้าตาม แบบ ค.ส.1 หรือกิจการไซโลตาม ซ.ล.1 หรือกิจการห้องเย็นตามแบบ ห.ย.1 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วน หรือเพิ่มเติม วัตถุประสงค์  การขออนุญาตประกอบกิจการ - กิจการคลังสินค้า ต้องยื่นขอจัดตั้งบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ และต้องยื่นคำขอ อนุญาตประกอบกิจการตามแบบ ค.ส.2 ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนตั้งบริษัท หรือเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ - กิจการไซโลและห้องเย็น ต้องยื่นคำขออนุญาตประกอบ กิจการตามแบบ ซ.ล.2 และแบบ ห.ย.2 ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ วันที่ลงในหนังสือแจ้งการได้รับความ เห็นชอบแล้ว ขั้นตอนการขออนุญาต มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ)

16 ร่างวัตถุที่ประสงค์กิจการคลังสินค้า มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) 1. รับฝากสินค้าโดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด 2. ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้นั้น จำนำไว้เป็นประกันโดย ได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน 3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ ประโยชน์อื่นใด 4. ให้บริการด้านรับ อบพืชเพื่อลดความชื้น กะเทาะ คัด ผสม หรือด้วย กรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ฝาก โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ ประโยชน์อื่นใด 5. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ กู้ยืม จำนอง จำนำ เพื่อ ประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า

17 ร่างวัตถุที่ประสงค์กิจการคลังสินค้า มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) 6. กระทำการใด ๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับการศุลกากร การนำเข้า การ ส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าที่ตนพึง กระทำตามสัญญาเก็บของในคลังสินค้า 7. นำเงินที่ได้รับไปซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย องค์การรัฐบาล หรือ รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของทุนที่ ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท และนำเงินไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทไม่เกินร้อยละสิบห้า ของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ร้อยละสามสิบของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท

18 ร่างวัตถุที่ประสงค์กิจการไซโล หรือห้องเย็น มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) ประกอบกิจการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ และ ให้ความหมายรวมถึงการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออก ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย ห้องเย็น ประกอบกิจการเก็บรักษาสินค้าในไซโลเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ และ ให้หมายความรวมถึงการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการ ออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย ไซโล

19 ประกาศฯ พ.ศ.2535 กิจการคลังสินค้ากิจการ ไซโล ห้องเย็นคุณสมบัติผู้ขอ บริษัทจำกัด/มหาชน ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ไม่กำหนด บริษัทจำกัด/ มหาชน/ห้าง หุ้นส่วนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว นิติบุคคล ลักษณะและ สภาพของ สถานที่เก็บ กำหนดขนาด ความ มั่นคงแข็งแรง และ ความปลอดภัย ไม่กำหนด มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ

20 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 กิจการคลังสินค้ากิจการไซโล ห้องเย็น 1. การจัดตั้ง 1.1 เห็นชอบในการขออนุญาตประกอบการรัฐมนตรี 1.2 เวลาดำเนินการ หลัง รมต.เห็นชอบรวม 120 วันรวม 180 วัน 1.3 ผู้อนุญาตให้ประกอบกิจการรัฐมนตรี ผู้ออกใบอนุญาตอธิบดี 2. อายุใบอนุญาต ไม่กำหนด 3. ขอมีสาขา รัฐมนตรีอธิบดี 4. ขอเปลี่ยนแปลง 4.1 ข้อมูล เอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือ บริคณห์สนธิ กรรมการ ฯลฯ ให้แจ้งภายใน 15 วัน 4.2 จำนวน ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ ของ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ให้แจ้งภายใน 15 วัน 5. รายงาน 5.1ปริมาณสินค้ารายเดือน แจ้งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ไม่กำหนด 5.2 ฐานะการเงินประจำปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ

21 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 กิจการคลังสินค้ากิจการไซโล ห้องเย็น 6.1. การลดทุนรัฐมนตรีอนุญาตไม่กำหนด 6.2. ฝากเงินสดไว้ที่อื่นนอกจาก ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน ห้ามไม่กำหนด 6.3. นำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ ทุนชำระแล้วฯ ไม่กำหนด 6.4. นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เว้นหลักทรัพย์รัฐบาลร้อยละ15- 30 ไม่กำหนด 6.5. ประกอบธุรกิจอื่นห้ามไม่กำหนด มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ

22 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 กิจการคลังสินค้ากิจการไซโล ห้องเย็น 7. บทกำหนดโทษ 7.1 ไม่ขออนุญาตประกอบการจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้ง จำทั้งปรับ 7.2 ฝ่าฝืนข้อกำหนด เช่น ออกใบรับฝากไม่ ถูกต้อง ให้เช่าคลังสินค้าโดยไม่ได้รับ อนุญาต ไม่แจ้งรายงาน หรือไม่แจ้งการ เปลี่ยนแปลงเอกสาร ต่างๆ ฯลฯ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าความผิดต่อเนื่อง ให้ปรับไม่เกินวันละ1,000 บาท ตลอดที่ทำการฝ่าฝืน 7.3 ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.4 ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกไม่กำหนด 7.5 ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ไม่กำหนด 7.6 ไม่ดำเนินการภายใน 90 นับแต่ได้รับ อนุญาตหยุดดำเนินกิจการเกิน 180 วันโดย ไม่ขออนุญาตให้เช่าคลัง ไซโล ห้องเย็น โดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ

23 กระบวนงานตาม KM แนวทางในการตรวจสอบลักษณะสำนักงาน สภาพของ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในการส่งเสริมและพัฒนา

24 วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองเกี่ยวกับสำนักงาน หรือคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 1.ให้ทำการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ดังนี้ เอกสาร สภาพไซโล หรือห้องเย็นสภาพคลังสินค้า สภาพสำนักงาน กรณีมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ ในคลังสินค้า 1) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ใน คลังสินค้า เช่น  สำเนาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง หรือ  งบดุลของบริษัทซึ่งมีรายการแสดง ว่ามีคลังสินค้าเป็นทรัพย์สิน พร้อม ด้วยหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในตัว อาคาร(ตามท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ  หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และสำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง คลังสินค้าพร้อมหนังสือส่งมอบการ ก่อสร้างคลังสินค้า 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  แบบแปลนการก่อสร้าง  หนังสือรับรองน้ำหนักของวิศวกร  แผนที่แสดงที่ตั้งคลังสินค้า กรณีมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ กรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น 1) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น เช่น  สำเนาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง หรือ  งบดุลของบริษัท/ห้างซึ่งมีรายการ แสดงว่ามีไซโล หรือห้องเย็นเป็น ทรัพย์สิน พร้อมด้วยหนังสือรับรอง กรรมสิทธิ์ในตัวอาคารไซโล หรือ ห้องเย็น (ตามท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ  หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้าง อาคาร และสำเนาสัญญาว่าจ้าง ปลูกสร้าง ไซโล หรือห้องเย็น พร้อมหนังสือส่งมอบการก่อสร้าง ไซโล หรือห้องเย็น สำเนาสัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับแสดงว่า บริษัท/ห้างเป็นเจ้าของ หรือ หลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ตั้ง สำนักงาน เช่น - สำเนาซื้อขายที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง - งบดุลของบริษัท/ห้างซึ่งมี รายการแสดงว่าอาคารสำนักงาน เป็นทรัพย์สิน หรือ - หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้าง อาคารสำนักงาน และสำเนา สัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคาร สำนักงาน พร้อมหนังสือส่ง มอบงาน แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน

25 วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองเกี่ยวกับสำนักงาน หรือคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เอกสาร (ต่อ) สภาพไซโล หรือห้องเย็น สภาพคลังสินค้า สภาพสำนักงาน กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่มี กรรมสิทธิ์ในคลังสินค้า 1) สำเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือหนังสือ ยินยอมให้ใช้ที่ดินประกอบกิจการ คลังสินค้า 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้า เช่น  งบดุลของบริษัทซึ่งมีรายการ แสดงว่ามีคลังสินค้าเป็นทรัพย์สิน พร้อมด้วยหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ใน ตัวอาคารคลังสินค้า (ตามท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ  หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และสำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง คลังสินค้าพร้อมหนังสือส่งมอบการ ก่อสร้างคลังสินค้า 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  แบบแปลนการก่อสร้าง  หนังสือรับรองน้ำหนักของวิศวกร  แผนที่แสดงที่ตั้งคลังสินค้า 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  เอกสารแสดงกำลังการผลิตและ ขนาดความจุของไซโล หรือห้อง เย็น  แผนที่แสดงที่ตั้งไซโล หรือห้อง เย็น กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่มี กรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น 1) สำเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินประกอบ กิจการไซโล หรือห้องเย็น 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น เช่น  งบดุลของบริษัท/ห้าง ซึ่งมี รายการแสดงว่ามีไซโล หรือห้อง เย็นเป็นทรัพย์สิน พร้อมด้วย หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในตัว อาคารไซโล หรือห้องเย็น (ตาม ท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ

26 วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองเกี่ยวกับสำนักงาน หรือคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เอกสาร (ต่อ) สภาพไซโล หรือห้องเย็นสภาพคลังสินค้า สภาพสำนักงาน เอกสารสิทธิครอบครองใน คลังสินค้าสินค้า (กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ คลังสินค้า) ให้แสดงเอกสาร ดังนี้ 1) สำเนาสัญญาเช่า หรือ 2) หนังสือยินยอมให้ใช้ 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  หนังสือรับรองน้ำหนักจากผู้ ประกอบกิจการ  แผนที่แสดงที่ตั้งคลังสินค้า  แผนที่แสดงที่ตั้งไซโล หรือห้องเย็น เอกสารแสดงสิทธิครอบครองใน ไซโล หรือห้องเย็น (กรณีไม่มี กรรมสิทธิ์ในที่ดินและในไซโล หรือ ห้องเย็น) ให้แสดงเอกสาร ดังนี้ 1) สำเนาสัญญาเช่า หรือ 2) หนังสือยินยอมให้ใช้ 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  เอกสารแสดงกำลังการผลิต และขนาดความจุของไซโล หรือ ห้องเย็น  แผนที่แสดงที่ตั้งไซโล หรือ ห้องเย็น

27 วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสำนักงาน และสถานประกอบกิจการ 1.ให้ทำการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสำนักงาน/คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น (ตาม บันทึกการตรวจฯ ที่กำหนด) 2.ให้มีผู้นำตรวจ พยาน และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน โดยบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ดังนี้ รายละเอียด สภาพไซโล หรือห้องเย็นสภาพคลังสินค้า สภาพสำนักงาน ที่ตั้ง ชื่อโกดัง/คลังสินค้า โครงสร้าง เช่น ผนัง ประตู หลังคา พื้น ขนาด พื้นที่ ความจุ ถนนทางเข้าออก ป้ายชื่อ อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกัน อัคคีภัย ที่ตั้ง ชื่อไซโล/ห้องเย็น โครงสร้าง ทำด้วยอะไร ขนาด พื้นที่ ความจุ ถนนทางเข้าออก ป้ายชื่อ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์สำหรับป้องกันอัคคีภัย ที่ตั้ง ลักษณะของอาคารสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ลักษณะและขนาดของป้ายชื่อ สำนักงาน

28 3. ให้ทำการถ่ายภาพลักษณะและสภาพของสำนักงาน/คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นโดยมี รายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดการถ่ายภาพ สภาพไซโล หรือห้องเย็น สภาพคลังสินค้า สภาพสำนักงาน ลักษณะภายนอก ด้านหน้า - ด้านหลังของ คลังสินค้า ให้ถ่ายมองเห็นประตู คลังสินค้า ด้านข้างทั้งสองด้าน ให้เห็นผนัง และหลังคาคลังสินค้า ทางเข้า - ออกของที่ตั้งคลังสินค้า ป้ายชื่อบริษัทของที่ตั้งคลังสินค้า ลักษณะภายใน โครงสร้างของหลังคาและผนัง ด้านในคลังสินค้า พื้นของคลังสินค้า อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความ สะดวกเกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี) โครงสร้าง เช่นโครงสร้าง โดยรอบของบริเวณไซโล โดยถ่ายให้เห็นตัวไซโล และ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือ ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้า ของไซโล ทางเข้า – ออกของที่ตั้ง ไซโล ป้ายชื่อบริษัทของที่ตั้งไซโล อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกัน อัคคีภัย (ถ้ามี) อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวย ความสะดวกเกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี) ป้ายชื่อบริษัทอาคารเป็น เอกเทศป้ายชื่อที่หน้า สำนักงาน อาคารสำนักงานรวม ป้ายชื่อที่ป้ายรวมของ กิจการในอาคาร สำนักงานรวม และป้าย ชื่อที่หน้าสำนักงานชั้นที่ ใช้เป็นสำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องใช้ใน สำนักงาน ลักษณะภายใน สำนักงาน ไซโล

29 รายละเอียดการถ่ายภาพ (ต่อ) สภาพไซโล หรือห้องเย็น สภาพคลังสินค้า สภาพสำนักงาน ลักษณะภายนอก ด้านหน้าของห้องเย็น ให้ถ่าย มองเห็นประตูห้องเย็น ทางเข้า - ออกของที่ตั้งห้องเย็น ป้ายชื่อบริษัทของที่ตั้งห้องเย็น ลักษณะภายใน โครงสร้างผนังด้านในห้องเย็นพื้น ของห้องเย็น อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัย (ถ้ามี) อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความ สะดวกเกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี) ห้องเย็น

30

31 ตัวอย่างภาพถ่ายห้องเย็น

32 ตัวอย่างภาพถ่ายไซโล

33 ระยะเวลาผู้ประกอบการสำนักงาน การค้าภายใน จังหวัด กองส่งเสริมและ พัฒนาระบบตลาด อธิบดีรัฐมนตรี ภาพแสดงกระบวนงานกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เริ่มต้น ยื่นคำขอ รับคำขอ / ตรวจเอกสาร เบื้องต้น แก้ไข ตรวจสอบครอบถ้วน / ความถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ใช่ ใช่ ระยะเวลารอ 3-9 วันทำการ ตรวจ สถานที่ ถูกต้องครบถ้วน ไม่ใช่ ออก ใบอนุญาต สิ้นสุด รับ ใบอนุญา ต รับคำขอ / ตรวจเอกสาร เบื้องต้น ตรวจ สถานที่ ช่วงยื่นคำขอ 5 นาที ใช่ เห็นตามเสนอ / ไม่เห็นตามเสนอ เห็นชอบ / อนุญาต รับทราบ ใช่ ไม่ใช่ รอ

34 เรื่อง กลับ ขั้นตอนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานหรือเปลี่ยนแปลง จำนวน ขนาด ลักษณะ และสภาพ หรือสถานที่ตั้งคลังสินค้า ผู้ประกอบ กิจการ - กองฯ - สำนักงาน การค้าภายใน - กองฯ - สำนักงาน การค้าภายใน ตรวจสอบ เบื้องต้น - แจ้งบริษัท / ห้างรับ ใบอนุญาต / ทราบ สำนักงาน ตั้งอยู่ - กทม. ยื่นที่กองฯ - ตจว. ยื่นที่ สนง. คนจ. ลงทะเบี ยนรับ ตรวจสอบ ความถูก ต้องของคำ ขอและ เอกสาร ประกอบ กลุ่ม ฯ ธุรการ ไม่ถูกต้องแจ้ง แก้ไข สรุปเสนออธิบดีเพื่อ พิจารณา ลงทะเบียนเก็บ ถูกต้อง ตรวจ สนง./ ไซโล / ห้อง เย็น กรณี สนง./ คลัง อยู่ ตจว. ส่งให้ สนง. คนจ. ตรวจ - จัดตั้ง - มีสาขา - เปลี่ยนแปล ง การยื่นแบบ อธิบดีออก -ใบอนุญาต -ใบอนุญาต สาขา - ทราบ อธิบดีออก -ใบอนุญาต -ใบอนุญาต สาขา - ทราบ รัฐมน ตรี อนุญา ต รัฐมน ตรี อนุญา ต กรณี จัดตั้ง

35 หัวข้อ  แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา

36  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์การตลาดด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐาน แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา  ผลักดันให้มีสมาคมการค้าเพื่อให้มีสถาบันเอกชนด้านคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น ในการเป็นตัวแทนหรือศูนย์กลางของสมาชิก  ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นพ.ศ...  ปรัปปรุงการกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ

37 1. ด้วยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ควบคุม กิจการค้าขายที่อาจจะกระทบต่อสาธารณชน 8 กิจการ ซึ่งมีกิจการ คลังสินค้ารวมอยู่ด้วย โดยกิจการอื่นต่างได้ตราเป็น พ.ร.บ. ใช้เป็นกฎหมาย แล้ว มีเพียงกิจการคลังสินค้าเท่านั้น ยังไม่ออกเป็น พ.ร.บ. 2. ครม. ได้มีมติเมื่อ 15 มกราคม 2546 ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายที่มี ลักษณะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ. 3. กิจการคลังสินค้ารวมทั้งไซโลและห้องเย็นที่มีการรับฝากเพื่อบำเหน็จยังมี ความจำเป็นต่อการกำกับดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน แต่ยืดหยุ่น ลดการควบคุมโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากขึ้น ประกอบกับ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันที่สูงมาก จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต่อที่เก็บสินค้าในภาพรวมของการลดต้นทุน ให้ สอดคล้องเหมาะสมต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นพ.ศ...

38 ประกาศฯ พ.ศ.2535 กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 1.รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2 เก็บของตนเองโดยออกใบรับ ของและใบประทวน 1.รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2.เก็บสินค้าของตนเอง ร่าง พรบ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ร่าง พรบ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ยกเว้น องค์การของรัฐบาล ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ บังคับใช้ องค์กรของรัฐบาล เพิ่มเติมในการพิจารณาของกฤษฎีกา ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น (ต่อ)

39 ประกาศฯ พ. ศ. 2535 ร่าง พรบ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 1. กิจการคลังสินค้า รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2. กิจการไซโล ห้องเย็น รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน เก็บของตนเองโดยออกใบรับของ และใบประทวน กำกับดูแล เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ ร่าง พรบ. ในประเด็นสำคัญ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ต้อง ขอ อนุญาต รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน ต้อง ขอ อนุญา ต ให้แจ้ง การ จัดตั้ง เก็บสินค้าของตนเอง ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น (ต่อ)

40 การให้บริการ เพิ่มช่องทางการตลาด  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดเก็บสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งใน รูปแบบของ GIS และ ในรูปแบบ Web E-Information 2) สนับสนุนและส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด ของตลาดกลาง กิจการ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Trade Center)  อบรมสัมมนา/ดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ทันสมัย หรือ เกี่ยวกับ ระบบโลจิสติกส์ หรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบ กิจการและผู้เชี่ยวชาญ  ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ (ลดลงร้อยละ 50 ตามตัวชี้วัด ของกพร.)  เพิ่มช่องทางการให้บริการ เช่น การแจ้งแบบ หรือการบริการดาวน์ โหลดแบบฟอร์มผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ระบบจดทะเบียนทางไกล) หรือการบริการข้อมูลและ แบบฟอร์มผ่านระบบ Audio tax ปรับปรุงการกระบวนงานและลดขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ และ ส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด

41 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( จดทะเบียนทางไกล ) การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( จดทะเบียนทางไกล ) เพิ่มช่องทางการ ให้บริการ วัตถุประสงค์ สร้างความสะดวก / ลด ค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา

42 ฐานข้อมูลระบบตลาด คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  เพื่อพัฒนาขยายขีดความสามารถของระบบฐานข้อมูลระบบตลาด คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่มีอยู่เดิมให้มีการเชื่อมโยงอย่างมี ประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบตลาด ในส่วนของเครื่องมือทาง การตลาด เช่น กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งสามารถ เชื่อมโยงและรายงานข้อมูลแบบ online  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการพัฒนาระบบตลาด กับกิจการ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Trade Center)  เพื่อสนับสนุนข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เชิงพื้นที่ของ ระบบตลาด คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น วัตถุประสงค์

43 หัวข้อ ทั่วไป

44 ไซโล ห้องเย็น -2237- 23 912 8144 สถิติการจัดตั้งคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นสาธารณะจนถึงปัจจุบัน จำนวนรวม 226 ราย คลังสินค้า ปีที่จัดตั้ง ก่อน 2545 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 รวม - 111 - 1 - 9 55 76 59 - 23

45 ข้อมูลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พ. ศ. 2535 1. ปริมาณความจุ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นรวม คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 2. จำแนกตามพื้นที่ คลังสิน ค้า ไซโล ห้อง เย็น รวม 226 ราย 59 ราย 23 ราย 144 ราย 6,266,063.92 ตัน 4,031,551.42 ตัน 1,703,568.00 ตัน 530,944.50 ตัน ความจุรวม ความจุ รวม 4,031,551.42 1,703,568.00 530,644.50 6,266,063.92 กลาง 3,096,944.77 831,438.00 457,597.20 4,385,979.97 ตะวันออก 774,103.00 98,000.00 5,852.00 877,995.00 เหนือ 141,308.00 396,300.00 27,978.00 565,580.00 ตอ./ เหนือ 5,364.00 377,830.00 11,619.00 394,813.00 ใต้ 13,831.65 - 27,898.30 41,729.95

46


ดาวน์โหลด ppt นายชูเกียรติ จ๋วนพานิช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google