งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กรมการค้าภายใน นายชูเกียรติ จ๋วนพานิช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

2 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
หัวข้อ ความเป็นมา มาตรการในการกำกับดูแล ความหมายของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา ทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

3 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
หัวข้อ ความเป็นมา กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 3

4 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ความเป็นมา เจตนารมณ์ของ ปว.58 -เพื่อมิให้มีการกักตุนสินค้าในกรณีประเทศเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค -เพื่อควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณะชน -เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

5 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ความเป็นมา ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ประเภทกิจการที่ใช้บังคับ กฎหมายที่ใช้บังคับ พรบ.ประกันชีวิต การประกันภัย พรบ.ประกันวินาศภัย พรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย การธนาคาร พรบ.การธนาคารพาณิชย์ วัตถุประสงค์: ควบคุมกิจการค้าขายที่อาจจะกระทบต่อสาธารณชน (8 กิจการ) กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น การออมสิน พรบ.ธนาคารออมสิน เครดิตฟองซิเอร์ การรับรอง หรือรับซื้อตั๋วเงิน พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ การจัดหาเงินทุน การซื้อ ขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุม กิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 ไซโลและห้องเย็น พ.ศ.2535 การคลังสินค้า

6 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
หัวข้อ ความหมายของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 6

7 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ความหมายของกิจการคลังสินค้า หมายถึง การรับทำการเก็บรักษาสินค้า หรือการรับทำการเก็บรักษาสินค้า และให้บริการเกี่ยวกับสินค้านั้น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

8 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ความหมายของกิจการ ไซโล และห้องเย็น หมายถึง การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในไซโลหรือห้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ และให้ความหมายรวมถึง การดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

9 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
หน้าที่ของกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น การรับทำการเก็บรักษาสินค้าหรือรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงินหรือค่าตอบแทนเป็นประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้จำนำไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า และผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน ให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า หรือรับอบพืชลดความชื้น กะเทาะ คัดผสม หรือกรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฝาก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อกู้ยืม จำนอง จำนำ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า กระทำการใด ๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับ การศุลกากร การนำเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระทำสัญญาเก็บของในคลังสินค้า หรือการให้เช่าคลังสินค้าบางส่วนซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน นำเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า ของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัทไปซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพย์ขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน และนำเงินที่ได้รับไม่เกินร้อยละสิบห้าของทุนที่ชำระแล้ว และทุนสำรองของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่เงินที่ลงทุนรวมกันต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของทุนและทุนสำรองของบริษัท กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 9

10 ประโยชน์และความสำคัญ
เป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย เมื่อได้ราคาดีก็นำออกจำหน่าย หรือนำไปแปรรูป หรือส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำผลผลิตมาจำนำไว้ก่อน เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนที่จะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยังสามารถรับใบประทวนไปจำนำกับธนาคารพาณิชย์ได้ เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคสินค้าได้ตลอดปี และราคาสินค้ามีเสถียรภาพอันจะช่วยสร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

11 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
หัวข้อ มาตรการในการกำกับดูแล กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 11

12 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล กิจการคลังสินค้า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กิจการไซโล ห้องเย็น 1. รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2. เก็บของตนเองโดยออกใบรับ ของ และใบประทวน

13 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) การจัดตั้ง การเลิกประกอบกิจการ เช่น การให้ความเห็นชอบ การอนุญาต ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2535 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทางทะเบียนต่าง ๆ กรรมการ ขนาด ความจุของสถานประกอบการ การให้เช่าคลังสินค้าบางส่วน งบดุล

14 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) การจัดตั้งและการขออนุญาต ผู้ขออนุญาต 1) กิจการคลังสินค้า จะต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด 2) กิจการไซโลและกิจการห้องเย็น จะต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัท มหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน การยื่นคำขออนุญาต 1) ถ้าสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. ยื่นที่กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2) ถ้าสำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

15 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) ขั้นตอนการขออนุญาต การขอรับความเห็นชอบ ต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบในการประกอบกิจการคลังสินค้าตามแบบ ค.ส.1 หรือกิจการไซโลตาม ซ.ล.1 หรือกิจการห้องเย็นตามแบบ ห.ย.1 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การขออนุญาตประกอบกิจการ - กิจการคลังสินค้า ต้องยื่นขอจัดตั้งบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ และต้องยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการตามแบบ ค.ส.2 ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนตั้งบริษัท หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ - กิจการไซโลและห้องเย็น ต้องยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการตามแบบ ซ.ล.2 และแบบ ห.ย.2 ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้งการได้รับความเห็นชอบแล้ว กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

16 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) ร่างวัตถุที่ประสงค์กิจการคลังสินค้า 1. รับฝากสินค้าโดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด 2. ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้นั้น จำนำไว้เป็นประกันโดยได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน 3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า โดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด 4. ให้บริการด้านรับ อบพืชเพื่อลดความชื้น กะเทาะ คัด ผสม หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ฝาก โดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด 5. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ กู้ยืม จำนอง จำนำ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

17 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) ร่างวัตถุที่ประสงค์กิจการคลังสินค้า 6. กระทำการใด ๆ ตามแบบพิธีการเกี่ยวกับการศุลกากร การนำเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าที่ตนพึงกระทำตามสัญญาเก็บของในคลังสินค้า 7. นำเงินที่ได้รับไปซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย องค์การรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท และนำเงินไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทไม่เกินร้อยละสิบห้าของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของทุนที่ชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัท กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

18 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) ร่างวัตถุที่ประสงค์กิจการไซโล หรือห้องเย็น ไซโล ประกอบกิจการเก็บรักษาสินค้าในไซโลเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ และให้หมายความรวมถึงการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ห้องเย็น ประกอบกิจการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ และให้ความหมายรวมถึงการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย

19 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) สำหรับในส่วนของ คลังสินค้า ไซโล หอ้งเย็น ที่รับฝากโดยมีค่าตอบแทน แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ ประกาศฯ พ.ศ.2535 คุณสมบัติผู้ขอ กิจการคลังสินค้า กิจการ ไซโล ห้องเย็น บริษัทจำกัด/มหาชน/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น นิติบุคคล บริษัทจำกัด/มหาชน ทุนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ลบ. ไม่กำหนด ลักษณะและสภาพของสถานที่เก็บ กำหนดขนาด ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย ไม่กำหนด

20 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น 1. การจัดตั้ง 1.1 เห็นชอบในการขออนุญาตประกอบการ รัฐมนตรี 1.2 เวลาดำเนินการ หลัง รมต.เห็นชอบ รวม 120 วัน รวม 180 วัน 1.3 ผู้อนุญาตให้ประกอบกิจการ ผู้ออกใบอนุญาต อธิบดี 2. อายุใบอนุญาต ไม่กำหนด 3. ขอมีสาขา 4. ขอเปลี่ยนแปลง 4.1 ข้อมูล เอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือ บริคณห์สนธิ กรรมการ ฯลฯ ให้แจ้งภายใน 15 วัน 4.2 จำนวน ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ ของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 5. รายงาน 5.1ปริมาณสินค้ารายเดือน แจ้งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 5.2 ฐานะการเงินประจำปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

21 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น 6.1. การลดทุน รัฐมนตรีอนุญาต ไม่กำหนด 6.2. ฝากเงินสดไว้ที่อื่นนอกจากธนาคารหรือบริษัทเงินทุน ห้าม 6.3. นำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วฯ 6.4. นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เว้นหลักทรัพย์รัฐบาลร้อยละ15-30 6.5. ประกอบธุรกิจอื่น กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

22 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
มาตรการในการกำกับดูแล (ต่อ) แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น 7. บทกำหนดโทษ 7.1 ไม่ขออนุญาตประกอบการ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.2 ฝ่าฝืนข้อกำหนด เช่น ออกใบรับฝากไม่ถูกต้อง ให้เช่าคลังสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แจ้งรายงาน หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ต่างๆ ฯลฯ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าความผิดต่อเนื่อง ให้ปรับไม่เกินวันละ1,000 บาท ตลอดที่ทำการฝ่าฝืน 7.3 ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.4 ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก ไม่กำหนด 7.5 ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 7.6 ไม่ดำเนินการภายใน 90 นับแต่ได้รับอนุญาตหยุดดำเนินกิจการเกิน 180 วันโดยไม่ขออนุญาตให้เช่าคลัง ไซโล ห้องเย็นโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งเพิกถอนใบอนุญาต กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

23 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กระบวนงานตาม KM แนวทางในการตรวจสอบลักษณะสำนักงาน สภาพของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 23

24 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองเกี่ยวกับสำนักงาน หรือคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ให้ทำการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ดังนี้ เอกสาร สภาพสำนักงาน สภาพคลังสินค้า สภาพไซโล หรือห้องเย็น สำเนาสัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับแสดงว่าบริษัท/ห้างเป็นเจ้าของ หรือ หลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ตั้งสำนักงาน เช่น สำเนาซื้อขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง งบดุลของบริษัท/ห้างซึ่งมีรายการแสดงว่าอาคารสำนักงานเป็นทรัพย์สิน หรือ หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารสำนักงาน และสำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมหนังสือส่ง มอบงาน แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน กรณีมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้า 1) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้า เช่น  สำเนาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ  งบดุลของบริษัทซึ่งมีรายการแสดงว่ามีคลังสินค้าเป็นทรัพย์สิน พร้อมด้วยหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร(ตามท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ  หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และสำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างคลังสินค้าพร้อมหนังสือส่งมอบการก่อสร้างคลังสินค้า 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  แบบแปลนการก่อสร้าง  หนังสือรับรองน้ำหนักของวิศวกร  แผนที่แสดงที่ตั้งคลังสินค้า กรณีมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ กรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น 1) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น เช่น สำเนาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ  งบดุลของบริษัท/ห้างซึ่งมีรายการแสดงว่ามีไซโล หรือห้องเย็นเป็นทรัพย์สิน พร้อมด้วยหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารไซโล หรือห้องเย็น (ตามท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ  หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และสำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง ไซโล หรือห้องเย็น พร้อมหนังสือส่งมอบการก่อสร้างไซโล หรือห้องเย็น กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

25 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองเกี่ยวกับสำนักงาน หรือคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เอกสาร (ต่อ) สภาพสำนักงาน สภาพคลังสินค้า สภาพไซโล หรือห้องเย็น กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่มี กรรมสิทธิ์ในคลังสินค้า 1) สำเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินประกอบกิจการ คลังสินค้า 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้า เช่น  งบดุลของบริษัทซึ่งมีรายการแสดงว่ามีคลังสินค้าเป็นทรัพย์สิน พร้อมด้วยหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารคลังสินค้า (ตามท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ  หนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และสำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างคลังสินค้าพร้อมหนังสือส่งมอบการก่อสร้างคลังสินค้า 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  แบบแปลนการก่อสร้าง  หนังสือรับรองน้ำหนักของวิศวกร  แผนที่แสดงที่ตั้งคลังสินค้า 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ เอกสารแสดงกำลังการผลิตและขนาดความจุของไซโล หรือห้องเย็น  แผนที่แสดงที่ตั้งไซโล หรือห้องเย็น กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่มี กรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น 1) สำเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินประกอบกิจการไซโล หรือห้องเย็น 2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในไซโล หรือห้องเย็น เช่น  งบดุลของบริษัท/ห้าง ซึ่งมีรายการแสดงว่ามีไซโล หรือห้องเย็นเป็นทรัพย์สิน พร้อมด้วยหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารไซโล หรือห้องเย็น (ตามท้ายบันทึก ที่แนบ) หรือ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

26 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองเกี่ยวกับสำนักงาน หรือคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เอกสาร (ต่อ) สภาพสำนักงาน สภาพคลังสินค้า สภาพไซโล หรือห้องเย็น  แผนที่แสดงที่ตั้งไซโล หรือห้องเย็น เอกสารแสดงสิทธิครอบครองใน ไซโล หรือห้องเย็น (กรณีไม่มี กรรมสิทธิ์ในที่ดินและในไซโล หรือ ห้องเย็น) ให้แสดงเอกสาร ดังนี้ 1) สำเนาสัญญาเช่า หรือ 2) หนังสือยินยอมให้ใช้ 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  เอกสารแสดงกำลังการผลิตและขนาดความจุของไซโล หรือห้องเย็น  แผนที่แสดงที่ตั้งไซโล หรือห้องเย็น เอกสารสิทธิครอบครองใน คลังสินค้าสินค้า (กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ คลังสินค้า) ให้แสดงเอกสาร ดังนี้ 1) สำเนาสัญญาเช่า หรือ 2) หนังสือยินยอมให้ใช้ 3) โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  หนังสือรับรองน้ำหนักจากผู้ประกอบกิจการ  แผนที่แสดงที่ตั้งคลังสินค้า กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

27 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสำนักงาน และสถานประกอบกิจการ ให้ทำการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสำนักงาน/คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น (ตามบันทึกการตรวจฯ ที่กำหนด) ให้มีผู้นำตรวจ พยาน และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ ดังนี้ รายละเอียด สภาพสำนักงาน สภาพคลังสินค้า สภาพไซโล หรือห้องเย็น กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่ตั้ง ลักษณะของอาคารสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ลักษณะและขนาดของป้ายชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง ชื่อโกดัง/คลังสินค้า โครงสร้าง เช่น ผนัง ประตู หลังคา พื้น ขนาด พื้นที่ ความจุ ถนนทางเข้าออก ป้ายชื่อ อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัย ที่ตั้ง ชื่อไซโล/ห้องเย็น โครงสร้าง ทำด้วยอะไร ขนาด พื้นที่ ความจุ ถนนทางเข้าออก ป้ายชื่อ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์สำหรับป้องกันอัคคีภัย

28 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน 3. ให้ทำการถ่ายภาพลักษณะและสภาพของสำนักงาน/คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดการถ่ายภาพ สภาพสำนักงาน สภาพคลังสินค้า สภาพไซโล หรือห้องเย็น ป้ายชื่อบริษัทอาคารเป็นเอกเทศป้ายชื่อที่หน้าสำนักงาน อาคารสำนักงานรวม ป้ายชื่อที่ป้ายรวมของกิจการในอาคารสำนักงานรวม และป้ายชื่อที่หน้าสำนักงานชั้นที่ใช้เป็นสำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน ลักษณะภายในสำนักงาน ลักษณะภายนอก ด้านหน้า - ด้านหลังของคลังสินค้า ให้ถ่ายมองเห็นประตูคลังสินค้า ด้านข้างทั้งสองด้าน ให้เห็นผนังและหลังคาคลังสินค้า ทางเข้า - ออกของที่ตั้งคลังสินค้า ป้ายชื่อบริษัทของที่ตั้งคลังสินค้า ลักษณะภายใน โครงสร้างของหลังคาและผนังด้านในคลังสินค้า พื้นของคลังสินค้า อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี) ไซโล โครงสร้าง เช่นโครงสร้างโดยรอบของบริเวณไซโล โดยถ่ายให้เห็นตัวไซโล และสิ่งอำนวยความสะดวก หรือระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าของไซโล ทางเข้า – ออกของที่ตั้งไซโล ป้ายชื่อบริษัทของที่ตั้งไซโล อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัย (ถ้ามี) อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี) กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

29 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน รายละเอียดการถ่ายภาพ (ต่อ) สภาพสำนักงาน สภาพคลังสินค้า สภาพไซโล หรือห้องเย็น ลักษณะภายนอก ด้านหน้าของห้องเย็น ให้ถ่ายมองเห็นประตูห้องเย็น ทางเข้า - ออกของที่ตั้งห้องเย็น ป้ายชื่อบริษัทของที่ตั้งห้องเย็น ลักษณะภายใน โครงสร้างผนังด้านในห้องเย็นพื้นของห้องเย็น อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันอัคคีภัย (ถ้ามี) อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี) ห้องเย็น กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

30 ตัวอย่างภาพถ่ายคลังสินค้า
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

31 ตัวอย่างภาพถ่ายห้องเย็น
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

32 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ตัวอย่างภาพถ่ายไซโล กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

33 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ภาพแสดงกระบวนงานกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ระยะเวลา ผู้ประกอบการ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด อธิบดี รัฐมนตรี เริ่มต้น รับคำขอ/ ตรวจเอกสารเบื้องต้น ช่วงยื่นคำขอ รับคำขอ/ ตรวจเอกสารเบื้องต้น ยื่นคำขอ 5 นาที รอ ตรวจสอบครอบถ้วน/ ความถูกต้อง ไม่ใช่ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เห็นตามเสนอ /ไม่เห็นตามเสนอ เห็นชอบ/อนุญาต ไม่ใช่ ใช่ ถูกต้อง แก้ไข ใช่ ระยะเวลารอ 3-9 วันทำการ ใช่ ใช่ รับทราบ รอ ตรวจสถานที่ ตรวจสถานที่ รับใบอนุญาต รอ ถูกต้องครบถ้วน ใช่ ไม่ใช่ ออกใบอนุญาต สิ้นสุด

34 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ขั้นตอนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานหรือเปลี่ยนแปลง จำนวน ขนาด ลักษณะ และสภาพ หรือสถานที่ตั้งคลังสินค้า การยื่นแบบ กลุ่มฯ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ ผู้ประกอบกิจการ -กองฯ -สำนักงานการค้าภายใน ตรวจสอบเบื้องต้น ลงทะเบียนรับ สำนักงาน ตั้งอยู่ -กทม.ยื่นที่กองฯ -ตจว. ยื่นที่ สนง.คนจ. ธุรการ - จัดตั้ง - มีสาขา - เปลี่ยนแปลง ไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไข รัฐมนตรี อนุญาต กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ถูกต้อง กรณีจัดตั้ง สรุปเสนออธิบดีเพื่อพิจารณา ตรวจ สนง./ไซโล/ห้องเย็น อธิบดีออก -ใบอนุญาต ใบอนุญาตสาขา -ทราบ -แจ้งบริษัท/ห้างรับใบอนุญาต/ทราบ เรื่องกลับ กรณี สนง./คลัง อยู่ ตจว.ส่งให้ สนง. คนจ.ตรวจ ลงทะเบียนเก็บ

35 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
หัวข้อ แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 35

36 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์การตลาดด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐาน ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นพ.ศ... กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผลักดันให้มีสมาคมการค้าเพื่อให้มีสถาบันเอกชนด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในการเป็นตัวแทนหรือศูนย์กลางของสมาชิก ปรัปปรุงการกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ 36

37 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นพ.ศ... 1. ด้วยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ควบคุมกิจการค้าขายที่อาจจะกระทบต่อสาธารณชน 8 กิจการ ซึ่งมีกิจการคลังสินค้ารวมอยู่ด้วย โดยกิจการอื่นต่างได้ตราเป็น พ.ร.บ. ใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีเพียงกิจการคลังสินค้าเท่านั้น ยังไม่ออกเป็น พ.ร.บ. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 2. ครม. ได้มีมติเมื่อ 15 มกราคม 2546 ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายที่มีลักษณะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ. 3. กิจการคลังสินค้ารวมทั้งไซโลและห้องเย็นที่มีการรับฝากเพื่อบำเหน็จยังมีความจำเป็นต่อการกำกับดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน แต่ยืดหยุ่นลดการควบคุมโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันที่สูงมาก จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต่อที่เก็บสินค้าในภาพรวมของการลดต้นทุน ให้สอดคล้องเหมาะสมต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

38 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น (ต่อ) เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ ร่าง พรบ. ในประเด็นสำคัญ บังคับใช้ ยกเว้น กิจการคลังสินค้า องค์การของรัฐบาล รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน ประกาศฯ พ.ศ.2535 สหกรณ์ ส่วนราชการ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กิจการไซโล ห้องเย็น องค์การของรัฐบาล 1.รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2 เก็บของตนเองโดยออกใบรับของและใบประทวน สหกรณ์ ราชการส่วนกลาง ร่าง พรบ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน เก็บสินค้าของตนเอง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมในการพิจารณาของกฤษฎีกา องค์กรของรัฐบาล 38

39 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ปรับปรุงกฎหมายโดยยกร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น (ต่อ) เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ ร่าง พรบ. ในประเด็นสำคัญ ประกาศฯ พ.ศ. 2535 ร่าง พรบ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น กำกับดูแล กำกับดูแล 1. กิจการคลังสินค้า รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2. กิจการไซโล ห้องเย็น เก็บของตนเองโดยออกใบรับของ และใบประทวน คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ต้อง ขออนุญาต ต้อง ขออนุญาต รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน ให้แจ้งการจัดตั้ง เก็บสินค้าของตนเอง 39

40 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ปรับปรุงการกระบวนงานและลดขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ และส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด การให้บริการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ (ลดลงร้อยละ 50 ตามตัวชี้วัด ของกพร.) เพิ่มช่องทางการให้บริการ เช่น การแจ้งแบบ หรือการบริการดาวน์ โหลดแบบฟอร์มผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ระบบจดทะเบียนทางไกล) หรือการบริการข้อมูลและ แบบฟอร์มผ่านระบบ Audio tax กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดเก็บสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบของ GIS และ ในรูปแบบ Web E-Information 2) สนับสนุนและส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด ของตลาดกลาง กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Trade Center) อบรมสัมมนา/ดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ทันสมัย หรือ เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ หรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้เชี่ยวชาญ

41 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จดทะเบียนทางไกล) วัตถุประสงค์ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพิ่มช่องทางการให้บริการ สร้างความสะดวก/ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา

42 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ฐานข้อมูลระบบตลาด คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขยายขีดความสามารถของระบบฐานข้อมูลระบบตลาด คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่มีอยู่เดิมให้มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบตลาด ในส่วนของเครื่องมือทางการตลาด เช่น กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและรายงานข้อมูลแบบ online เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการพัฒนาระบบตลาด กับกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Trade Center) เพื่อสนับสนุนข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เชิงพื้นที่ของระบบตลาด คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

43 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
หัวข้อ ทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 43

44 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
สถิติการจัดตั้งคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นสาธารณะจนถึงปัจจุบัน จำนวนรวม 226 ราย ปีที่จัดตั้ง ก่อน รวม กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น คลังสินค้า 55 - 1 1 1 1 - - 59 ไซโล 9 - 2 2 3 7 - - 23 ห้องเย็น 76 9 12 12 12 12 8 23 144 44

45 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ข้อมูลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พ.ศ. 2535 1. ปริมาณความจุ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นรวม คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 226 ราย 59 ราย 23 ราย 144 ราย ความจุรวม ความจุ 6,266, ตัน 4,031, ตัน 1,703, ตัน 530, ตัน กลุ่มงานส่งเสริมกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 2. จำแนกตามพื้นที่ รวม 4,031,551.42 1,703,568.00 530,644.50 6,266,063.92 กลาง 3,096,944.77 831,438.00 457,597.20 4,385,979.97 ตะวันออก 774,103.00 98,000.00 5,852.00 877,995.00 เหนือ 141,308.00 396,300.00 27,978.00 565,580.00 ตอ./เหนือ 5,364.00 377,830.00 11,619.00 394,813.00 ใต้ 13,831.65 - 27,898.30 41,729.95 คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น รวม 45

46 ขอบคุณ จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การกำกับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google