งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Share and Care ครั้งที่ 3/2553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สวทส. ชั้น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Share and Care ครั้งที่ 3/2553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สวทส. ชั้น 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Share and Care ครั้งที่ 3/2553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สวทส. ชั้น 1

3 มอบนโยบาย โดย : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

4 ข้อมูลความรู้สำหรับ การปฏิบัติงาน โดย : หัวหน้า สำนักงานคณบดี

5 ขอความร่วมมือในการสำรวจครุภัณฑ์ สำนักงาน ประจำปี 2553 การความร่วมมือดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ กรณีอาจารย์ลาศึกษา ต่อ / ลาออก ให้แจ้งศูนย์คอมฯ ด้วย สำนักวิชาฯ ได้พัฒนา website ด้านการ ประกันคุณภาพ รวมถึงระบบ E-SAR ด้านการจัดการความรู้ ในขณะนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติ การและคำขอ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ได้ที่ http://www.sut.ac.th/dpn/

6 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรับส่ง เอกสาร ขั้นตอนการส่งหนังสือ ภายนอกโดยหน่วยงานภายใน มาตรการบริหารงบประมาณและการ คลัง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง  เงินอุดหนุนการวิจัย  ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ

7 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกส่วน ราชการโละฟอนต่างชาติ โดยบังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ ระบุป้องกัน ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้ แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ดาวน์ โหลดฟรีจาก www.sipa.or.th ดาวน์ โหลดฟรีwww.sipa.or.th และมติที่ประชุมประสานงานบริหารฯ เมื่อ วันที่ 8 ต. ค. 53 เลือกใช้ฟอนต์สำหรับ หนังสือของมหาวิทยาลัย คือ TH Sarabun PSK Th Niramit AS และฟอนต์สำหรับพิมพ์หน้า ซองเรียนเชิญ ในโอกาสต่าง ๆ คือ TH Charm of AU

8 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับ การจัดสรรงบประมาณบริหารงาน บุคคล ( งบพัฒนาบุคลากร ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ( ต. ค. 53- ก. ย. 54) รายการ งบพัฒนาบุคลากรที่ รับจัดสรร ( ตามสิทธิ์ของ บุคลากร ) 25% งบประมา ณที่ได้รับ จัดสรร ( บาท ) ยอดใช้ จ่าย ( บาท ) ยอด คงเหลื อ ( บาท ) ยอด คงเหลือ คิดเป็น ร้อยละ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 30,00010,54019,46065% ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 20,0007,10512,89564%

9 หัวข้อการอบรมสัมมนาทางวิชาชีพที่น่าสนใจ

10 การเพิ่มผลผลิตให้กับตนเอง โดย : สุวิมล ฉ่อนเจริญ ศรุตา จัน ทะรส

11 ศิลปะการวางตนของ คนทำงาน เพื่อการบริการที่มี คุณภาพ โดย : จุรีรัตน์ เขตกระโทก ชลลดา พจน์จะโป๊ะ

12 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ โดย: รุ่งนารี ชิดโคกกรวด

13 5S and Knowledge Management (NOK)

14 Benchmark มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Benchmark มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี QA Team

15 แล้วพบกันใน Share ครั้งหน้านะคะ


ดาวน์โหลด ppt Share and Care ครั้งที่ 3/2553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สวทส. ชั้น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google