งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EdPEx Kick off. EdPEx Education Criteria for Performance Excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EdPEx Kick off. EdPEx Education Criteria for Performance Excellence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EdPEx Kick off

2 EdPEx Education Criteria for Performance Excellence

3 โครงการนำร่อง 15 คณะ

4 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความเข้าใจ ระยะที่ 2 การปรับปรุงกระบวนงานและ วัดผล ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลโครงการ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 4 ระยะประเมินและยกระดับ คุณภาพ สิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2554

5 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความ เข้าใจ 1.1 คัดเลือกคณะวิชานำร่อง 1.2 เปิดรับสมัครพี่เลี้ยง 1.3 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx 1.4 จัดอบรมพี่เลี้ยง 1.5 คณะวิชานำร่องจัดทำโครงร่าง องค์การและประเมินตนเอง 1.6 คณะวิชานำร่องจัดทำแผนพัฒนา เชิงกลยุทธ์

6 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความ เข้าใจ 1.7 พี่เลี้ยงให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำ โครงร่าง องค์กร (OP) และแผนพัฒนา เชิงกลยุทธ์ (visit ครั้งที่ 1 ใช้ เวลา 2 วัน 6-7 มกราคม 2554)

7 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความ เข้าใจ 1.8 คณะวิชานำร่อง จัดลำดับ ความสำคัญของประเด็นที่ต้องการ พัฒนา 1.9 พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้า ของการพัฒนาแผน (Visit ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 1 วัน 14 มกราคม 2554) 1.10 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับ คณะกรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ครั้งที่ 1

8 ระยะที่ 2 การปรับปรุง กระบวนงานและวัดผล 2.1 คณะวิชา นำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน 2.2 คณะวิชา นำร่องจัดทำแผนปรับปรุงคณะ วิชา 2.3 อบรมเพิ่มเติมตามความต้องการโดย สกอ.( ถ้ามี ) 2.4 คณะวิชานำร่องดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง 2.5 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาการ ดำเนินงานตามแผน (Visit ครั้งที่ 3) 2.6 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับคณะ กรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ คณะวิชานำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน

9 ระยะที่ 3. ระยะสรุปผลโครงการ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.1 คณะวิชานำร่องสรุปผลการปรับปรุงคุณภาพ ทบทวนผลการดำเนินงาน และระบุปัจจัยแห่ง ความสำเร็จพร้อมแนวปฏิบัติที่ดี 3.2 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงาน (Visit ครั้งที่ 4) 3.3 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ คณะวิชานำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 3.5 คณะวิชานำร่องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 3.6 พัฒนาคู่มือพี่เลี้ยง และคู่มือการนำไปปฏิบัติตาม เกณฑ์ EdPEx 3.7 ประชุมร่วมสรุปผลการดำเนินงาน

10 ระยะที่ 4. ระยะประเมินและ ยกระดับคุณภาพ 4.1 คณะกรรมการสุ่มประเมินภาควิชานำ ร่อง เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพ

11 ผลลัพธ์ของ site visit ครั้งที่ 1 1. โครงร่างองค์กร ฉบับปรับปรุง 2. ประเด็นในการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 หมวดละ 3 ประเด็น รวม 18 ประเด็น 3. ตัวชี้วัดในหมวด 7 ที่ สอดรับกับ 18 ประเด็น ในข้อ 2

12 งานที่ต้องทำต่อ หลัง site visit ครั้ง ที่ 1 ร่าง แผนปรับปรุงองค์กร เชิงกลยุทธ์ ที่เกิดจากการ วิเคราะห์ วันที่ 6-7 มกราคม 2554 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของตัวชี้วัดที่ จะนำมาใช้ เป้าหมายของตัวชี้วัด

13 site visit ครั้งที่ 2 (14 มกราคม 2554) นำเสนอ แผนปรับปรุงองค์กร เชิงกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วย – ประเด็นที่วิเคราะห์ ใน site visit ครั้งแรก – ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง – ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี – เป้าหมาย ที่จะทำได้ในเดือนกันยายน 2554 – ทรัพยากรที่ต้องใช้ จำนวน 6-12 ประเด็น

14 งานที่ต้องทำต่อ หลัง site visit ครั้ง ที่ 2 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร เชิงกลยุทธ์ ส่ง สกอ.

15 Site Visit ครั้งที่ พี่เลี้ยงติดตาม และให้ คำปรึกษาการดำเนินงาน ตามแผน


ดาวน์โหลด ppt EdPEx Kick off. EdPEx Education Criteria for Performance Excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google