งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EdPEx Kick off.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EdPEx Kick off."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EdPEx Kick off

2 EdPEx Education Criteria for Performance Excellence

3 โครงการนำร่อง 15 คณะ

4 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความเข้าใจ
ระยะที่ 2 การปรับปรุงกระบวนงานและวัดผล ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 4 ระยะประเมินและยกระดับคุณภาพ สิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2554

5 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความเข้าใจ
1.1 คัดเลือกคณะวิชานำร่อง 1.2 เปิดรับสมัครพี่เลี้ยง 1.3 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx 1.4 จัดอบรมพี่เลี้ยง 1.5 คณะวิชานำร่องจัดทำโครงร่างองค์การและประเมินตนเอง 1.6 คณะวิชานำร่องจัดทำแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์

6 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความเข้าใจ
1.7 พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ โครงร่างองค์กร(OP) และแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (visit ครั้งที่ 1ใช้เวลา 2 วัน 6-7 มกราคม 2554)

7 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความเข้าใจ
1.8 คณะวิชานำร่อง จัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่ต้องการพัฒนา 1.9 พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาแผน (Visit ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 1 วัน 14 มกราคม 2554) 1.10 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

8 ระยะที่ 2 การปรับปรุงกระบวนงานและวัดผล
2.1 คณะวิชา นำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 2.2 คณะวิชา นำร่องจัดทำแผนปรับปรุงคณะวิชา 2.3 อบรมเพิ่มเติมตามความต้องการโดย สกอ.(ถ้ามี) 2.4 คณะวิชานำร่องดำเนินงานตามแผนปรับปรุง 2.5 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผน (Visit ครั้งที่ 3) 2.6 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 2.7 คณะวิชานำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

9 ระยะที่ 3. ระยะสรุปผลโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 คณะวิชานำร่องสรุปผลการปรับปรุงคุณภาพ ทบทวนผลการดำเนินงาน และระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จพร้อมแนวปฏิบัติที่ดี 3.2 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน (Visit ครั้งที่ 4) 3.3 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 3.4 คณะวิชานำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 3.5 คณะวิชานำร่องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 3.6 พัฒนาคู่มือพี่เลี้ยง และคู่มือการนำไปปฏิบัติตามเกณฑ์ EdPEx 3.7 ประชุมร่วมสรุปผลการดำเนินงาน

10 ระยะที่ 4. ระยะประเมินและยกระดับคุณภาพ
4.1 คณะกรรมการสุ่มประเมินภาควิชานำร่อง เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

11 ผลลัพธ์ของ site visit ครั้งที่ 1
โครงร่างองค์กร ฉบับปรับปรุง ประเด็นในการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร หมวด1-6 หมวดละ 3 ประเด็น รวม 18 ประเด็น ตัวชี้วัดในหมวด 7 ที่ สอดรับกับ 18 ประเด็น ในข้อ 2

12 งานที่ต้องทำต่อ หลัง site visit ครั้งที่ 1
ร่าง แผนปรับปรุงองค์กรเชิงกลยุทธ์ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ วันที่ 6-7 มกราคม 2554 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของตัวชี้วัดที่จะนำมาใช้ เป้าหมายของตัวชี้วัด

13 site visit ครั้งที่ 2 (14 มกราคม 2554)
นำเสนอ แผนปรับปรุงองค์กรเชิงกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วย ประเด็นที่วิเคราะห์ ใน site visit ครั้งแรก ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เป้าหมาย ที่จะทำได้ในเดือนกันยายน 2554 ทรัพยากรที่ต้องใช้ จำนวน 6-12 ประเด็น

14 งานที่ต้องทำต่อ หลัง site visit ครั้งที่ 2
จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรเชิงกลยุทธ์ ส่ง สกอ.

15 2.5 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผน
Site Visit ครั้งที่ 3 2.5 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผน


ดาวน์โหลด ppt EdPEx Kick off.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google