งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EdPEx Kick off. EdPEx Education Criteria for Performance Excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EdPEx Kick off. EdPEx Education Criteria for Performance Excellence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EdPEx Kick off

2 EdPEx Education Criteria for Performance Excellence

3 โครงการนำร่อง 15 คณะ

4 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความเข้าใจ ระยะที่ 2 การปรับปรุงกระบวนงานและ วัดผล ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลโครงการ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 4 ระยะประเมินและยกระดับ คุณภาพ สิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2554

5 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความ เข้าใจ 1.1 คัดเลือกคณะวิชานำร่อง 1.2 เปิดรับสมัครพี่เลี้ยง 1.3 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx 1.4 จัดอบรมพี่เลี้ยง 1.5 คณะวิชานำร่องจัดทำโครงร่าง องค์การและประเมินตนเอง 1.6 คณะวิชานำร่องจัดทำแผนพัฒนา เชิงกลยุทธ์

6 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความ เข้าใจ 1.7 พี่เลี้ยงให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำ โครงร่าง องค์กร (OP) และแผนพัฒนา เชิงกลยุทธ์ (visit ครั้งที่ 1 ใช้ เวลา 2 วัน 6-7 มกราคม 2554)

7 ระยะที่ 1 ค้นหาและสร้างความ เข้าใจ 1.8 คณะวิชานำร่อง จัดลำดับ ความสำคัญของประเด็นที่ต้องการ พัฒนา 1.9 พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้า ของการพัฒนาแผน (Visit ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 1 วัน 14 มกราคม 2554) 1.10 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับ คณะกรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ครั้งที่ 1

8 ระยะที่ 2 การปรับปรุง กระบวนงานและวัดผล 2.1 คณะวิชา นำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน 2.2 คณะวิชา นำร่องจัดทำแผนปรับปรุงคณะ วิชา 2.3 อบรมเพิ่มเติมตามความต้องการโดย สกอ.( ถ้ามี ) 2.4 คณะวิชานำร่องดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง 2.5 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาการ ดำเนินงานตามแผน (Visit ครั้งที่ 3) 2.6 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับคณะ กรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 2.7 คณะวิชานำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน

9 ระยะที่ 3. ระยะสรุปผลโครงการ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.1 คณะวิชานำร่องสรุปผลการปรับปรุงคุณภาพ ทบทวนผลการดำเนินงาน และระบุปัจจัยแห่ง ความสำเร็จพร้อมแนวปฏิบัติที่ดี 3.2 พี่เลี้ยงติดตาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงาน (Visit ครั้งที่ 4) 3.3 พี่เลี้ยงประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ สกอ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 3.4 คณะวิชานำร่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 3.5 คณะวิชานำร่องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 3.6 พัฒนาคู่มือพี่เลี้ยง และคู่มือการนำไปปฏิบัติตาม เกณฑ์ EdPEx 3.7 ประชุมร่วมสรุปผลการดำเนินงาน

10 ระยะที่ 4. ระยะประเมินและ ยกระดับคุณภาพ 4.1 คณะกรรมการสุ่มประเมินภาควิชานำ ร่อง เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพ

11 ผลลัพธ์ของ site visit ครั้งที่ 1 1. โครงร่างองค์กร ฉบับปรับปรุง 2. ประเด็นในการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6 หมวดละ 3 ประเด็น รวม 18 ประเด็น 3. ตัวชี้วัดในหมวด 7 ที่ สอดรับกับ 18 ประเด็น ในข้อ 2

12 งานที่ต้องทำต่อ หลัง site visit ครั้ง ที่ 1 ร่าง แผนปรับปรุงองค์กร เชิงกลยุทธ์ ที่เกิดจากการ วิเคราะห์ วันที่ 6-7 มกราคม 2554 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของตัวชี้วัดที่ จะนำมาใช้ เป้าหมายของตัวชี้วัด

13 site visit ครั้งที่ 2 (14 มกราคม 2554) นำเสนอ แผนปรับปรุงองค์กร เชิงกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วย – ประเด็นที่วิเคราะห์ ใน site visit ครั้งแรก – ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง – ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี – เป้าหมาย ที่จะทำได้ในเดือนกันยายน 2554 – ทรัพยากรที่ต้องใช้ จำนวน 6-12 ประเด็น

14 งานที่ต้องทำต่อ หลัง site visit ครั้ง ที่ 2 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร เชิงกลยุทธ์ ส่ง สกอ.

15 Site Visit ครั้งที่ 3 2.5 พี่เลี้ยงติดตาม และให้ คำปรึกษาการดำเนินงาน ตามแผน


ดาวน์โหลด ppt EdPEx Kick off. EdPEx Education Criteria for Performance Excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google