งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด.  เขียนให้กระชับ รัดกุมได้ใจความ สื่อ ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด.  เขียนให้กระชับ รัดกุมได้ใจความ สื่อ ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด

2  เขียนให้กระชับ รัดกุมได้ใจความ สื่อ ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาด

3  คล้ายกับความเป็นที่นักศึกษาเคยเขียน จะ กล่าวถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงทำ โครงการนี้ เช่น ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว บุคคลทั่วไป สามารถเข้า ถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ มีการ ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย ทำให้สามารถ ประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กรจะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่ม ลูกได้มากขึ้น

4  ควรเขียนเป็นข้อๆ แต่ละหัวข้อควรเป็น วัตถุประสงค์เดียวกัน และหัวข้อแรกควรเป็น วัตถุประสงค์ที่ต้องการเริ่มแรก เช่น 1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้สามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 2. เพื่อเป็นการขยายฐานการตลาด

5  อาจเขียนถึงกระบวนการขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้กระทำ

6  แจกแจงถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดในการดำเนินงาน อาจเขียนในรูปของ ตารางราการอุปกรณ์ กิจกรรมจำนวนรายการราคา / หน่วย เป็นเงิน

7 กิจกรรม / คำ ชี้แจงในการใช้ งบประมาณ งบประมาณรวม งบประม าณ ระยะเว ลา ผู้รับผิดชอ บ ใช้ สอย วัสดุ 1. ขั้นเตรียมการ - สำรวจความ ต้องการ 2. ขั้นดำเนินการ - 3. ขั้นประเมินผล -

8

9  เขียนถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและอุปกรณ์ที่ต้อง จัดซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ กิจกรรมจำนวนรายการราคา / หน่วย เป็นเงิน อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่คาดว่า ต้องใช้ อุปกรณ์ที่มีอยู่

10  ระบุทีมงานที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยกำหนด ว่าผู้บริหารคือใคร และทีมงานแต่ละคนทำ หน้าที่อะไร


ดาวน์โหลด ppt โดย นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชนตราด.  เขียนให้กระชับ รัดกุมได้ใจความ สื่อ ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google