งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้มลำดับเชิงดรรชนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้มลำดับเชิงดรรชนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้มลำดับเชิงดรรชนี
Indexed Sequential File Organization

2 นิยามการประยุกต์ใช้ การพัฒนาอุปกรณ์ชนิดเข้าถึงโดยตรงได้ทำให้เราสามารถดัดแปลงแฟ้มลำดับที่เข้าถึงระเบียนได้ทั้งแบบลำดับและแบบสุ่ม แฟ้มลำดับเชิงดรรชนีคือ วิธีการจัดเก็บระเบียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าถึงระเบียนแบบลำดับโดยเขตหลักบางตัว และยังสามารถเข้าถึงระเบียนหนึ่งระเบียนระเบียนใดแบบสุ่มโดยเขตหลักตัวเดี่ยวกันนั้น ข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ทุกระเบียนจะต้องมีไพรมารีคีย์และแฟ้มข้อมูลจะต้องเก็บอยู่ในอุปกรณ์ DASD

3 เนื่องจากแฟ้มที่สามารถเข้าถึงระเบียนได้ทั้งแบบลำดับและแบบสุ่ม ดังนั้นลักษณะงานที่เหมาะสมมักอยู่ในรูปของ batch และ Interactive processing เช่น ระบบบัตรเครดิต

4 ตัวอย่างลักษณะงานที่ต้องใช้ระบบนี้คือ Class Records
พิมพ์รายชื่อและที่อยู่นักศึกษาทั้งหมด คำนวณอายุเฉลี่ยของนักศึกษา คำนวณค่า GPA คำนวณจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดที่นักศึกษารุ่นปัจจุบันลงทะเบียน เปลี่ยนสถานะนักศึกษา แสดง Grade แทรกระเบียนของนักศึกษาใหม่ ถอนหรือลบชื่อนักศึกษาที่ลาออก 1-4 เข้าถึงแบบลำดับ 5-8 เข้าถึงบางระเบียนแบบสุ่ม

5 โครงสร้างระเบียนแฟ้มลำดับเชิงดรรชนีใช้กันมี 2 แบบ
Prime and overflow data areas (static) Block indexes and data (dynamic) ทั้ง 2 แบบต่างก็แยกเนื้อที่ส่วนดรรชนี ออกจากส่วนของข้อมูล และต่างก็ต้องเก็บในอุปกรณ์ DASD

6 Prime and overflow data areas
โครงสร้างแบบนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ส่วนดรรชนี (Index file) ส่วนช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ 2. ส่วนข้อมูล (Data file) ส่วนเก็บระเบียนข้อมูล 2.1 ส่วนเก็บข้อมูลมีโครงสร้างแฟ้มลำดับเรียงตามไพรมารีคีย์ 2.2 เนื้อที่ส่วนล้น เก็บระเบียนส่วนล้น

7 ส่วนดรรชนี สร้างขึ้นโดยระบบการดำเนินงาน โดยส่วนเก็บข้อมูลหลักอาจเป็นเลขแทรค หรือเลขที่ Cylinder ก็ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน 1. Master index มีหรือไม่มีก็ได้ ใช้เก็บเลขที่ของแทรคใน Cylinder index มีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา 2. Cylinder index ใช้บอกการกระจายตัวของระเบียน 3. track index เป็นดรรชนีระดับต่ำสุดปกติอยู่ในแทรคแรกสุด (แทรค 0) และมีไว้ชี้บอกตำแหน่งที่เก็บของระเบียนของ Prime track ในแต่ละ Cylinder

8 การสร้างแฟ้มลำดับเชิงดรรชนี
ระเบียนต่างๆจัดเก็บตามลำดับของไพรมารีคีย์ หลักจากบันทึกคีย์สุดท้าย O.S.จะบันทึกคีย์สูงสุดไว้ใน normal entry ของ Track index


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้มลำดับเชิงดรรชนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google