งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้ม ลำดับเชิงดรรชนี Indexed Sequential File Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้ม ลำดับเชิงดรรชนี Indexed Sequential File Organization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้ม ลำดับเชิงดรรชนี Indexed Sequential File Organization

2 นิยามการประยุกต์ใช้  การพัฒนาอุปกรณ์ชนิดเข้าถึงโดยตรงได้ทำให้ เราสามารถดัดแปลงแฟ้มลำดับที่เข้าถึง ระเบียนได้ทั้งแบบลำดับและแบบสุ่ม  แฟ้มลำดับเชิงดรรชนีคือ วิธีการจัดเก็บระเบียน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าถึงระเบียนแบบ ลำดับโดยเขตหลักบางตัว และยังสามารถ เข้าถึงระเบียนหนึ่งระเบียนระเบียนใดแบบสุ่ม โดยเขตหลักตัวเดี่ยวกันนั้น  ข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ทุกระเบียนจะต้องมี ไพรมารีคีย์และแฟ้มข้อมูลจะต้องเก็บอยู่ใน อุปกรณ์ DASD

3 เนื่องจากแฟ้มที่สามารถเข้าถึงระเบียนได้ทั้ง แบบลำดับและแบบสุ่ม ดังนั้นลักษณะงานที่ เหมาะสมมักอยู่ในรูปของ batch และ Interactive processing เช่น ระบบบัตรเครดิต เนื่องจากแฟ้มที่สามารถเข้าถึงระเบียนได้ทั้ง แบบลำดับและแบบสุ่ม ดังนั้นลักษณะงานที่ เหมาะสมมักอยู่ในรูปของ batch และ Interactive processing เช่น ระบบบัตรเครดิต

4 ตัวอย่างลักษณะงานที่ต้องใช้ระบบนี้คือ Class Records 1. พิมพ์รายชื่อและที่อยู่นักศึกษาทั้งหมด 2. คำนวณอายุเฉลี่ยของนักศึกษา 3. คำนวณค่า GPA 4. คำนวณจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดที่นักศึกษารุ่น ปัจจุบันลงทะเบียน 5. เปลี่ยนสถานะนักศึกษา 6. แสดง Grade 7. แทรกระเบียนของนักศึกษาใหม่ 8. ถอนหรือลบชื่อนักศึกษาที่ลาออก 1-4 เข้าถึงแบบลำดับ 5-8 เข้าถึงบางระเบียน แบบสุ่ม

5 โครงสร้างระเบียนแฟ้มลำดับเชิง ดรรชนีใช้กันมี 2 แบบ 1.Prime and overflow data areas (static) 2.Block indexes and data (dynamic) ทั้ง 2 แบบต่างก็แยกเนื้อที่ส่วนดรรชนี ออก จากส่วนของข้อมูล และต่างก็ต้องเก็บใน อุปกรณ์ DASD ทั้ง 2 แบบต่างก็แยกเนื้อที่ส่วนดรรชนี ออก จากส่วนของข้อมูล และต่างก็ต้องเก็บใน อุปกรณ์ DASD

6 Prime and overflow data areas  โครงสร้างแบบนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะทาง กายภาพของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยแบ่ง เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ส่วนดรรชนี (Index file) ส่วนช่วยให้เข้าถึง ข้อมูลได้ 2. ส่วนข้อมูล (Data file) ส่วนเก็บ ระเบียนข้อมูล 2.1 ส่วนเก็บข้อมูลมีโครงสร้างแฟ้มลำดับ เรียงตามไพรมารีคีย์ 2.2 เนื้อที่ส่วนล้น เก็บระเบียนส่วนล้น

7 ส่วนดรรชนี  สร้างขึ้นโดยระบบการดำเนินงาน โดยส่วนเก็บ ข้อมูลหลักอาจเป็นเลขแทรค หรือเลขที่ Cylinder ก็ได้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน 1. Master index มีหรือไม่มีก็ได้ ใช้เก็บเลขที่ของ แทรคใน Cylinder index มีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการค้นหา 2. Cylinder index ใช้บอกการกระจายตัวของ ระเบียน 3. track index เป็นดรรชนีระดับต่ำสุดปกติอยู่ใน แทรคแรกสุด ( แทรค 0) และมีไว้ชี้บอกตำแหน่งที่ เก็บของระเบียนของ Prime track ในแต่ละ Cylinder

8 การสร้างแฟ้มลำดับเชิงดรรชนี  ระเบียนต่างๆจัดเก็บตามลำดับของไพรมารีคีย์ หลักจากบันทึกคีย์สุดท้าย O.S. จะบันทึกคีย์ สูงสุดไว้ใน normal entry ของ Track index


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การจัดเรียงแฟ้ม ลำดับเชิงดรรชนี Indexed Sequential File Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google