งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การเรียงลำดับแบบภายนอก External Sorting นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชน ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การเรียงลำดับแบบภายนอก External Sorting นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชน ตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การเรียงลำดับแบบภายนอก External Sorting นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชน ตราด

2 ความนำ การเรียงลำดับภายในดังที่กล่าวในบทที่ 6 นั้นข้อมูล ทั้งหมดจะต้องพร้อมอยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งไม่เหมาะ กับแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ ในหัวข้อนี้จะกล่างถึงการ เรียงข้อมูลจำนวนมากๆ Sort sublist 1 Sort sublist 2 MERGEMerge list (record1-1000) (record 1001-2000) (sort list of record 1-2000) การเรียงลำดับภายนอกส่วนใหญ่จะใช้หลักการคือ แบ่ง ระเบียนบอกเป็นกลุ่มย่อยๆ จากนั้นนำระเบียนกลุ่มย่อย จัดการเรียงข้อมูลแบบภายใน จากนั้นจึงนำข้อมูลมา ผสานกันเป็นแฟ้มเดียว แฟ้มย่อยที่ถูกเรียงลำดับ แบบภายในเรียกว่า RUN

3 การเรียงลำดับแบบภายนอกมี 3 ขั้นตอนคือ 1.Internal sort phase ช่วงการเรียงลำดับแบบ ภายนอกจะทำการเรียงหลายๆ ครั้ง โดยกระจาย run ไปเก็บในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอกหลายๆที่ 2.Merge phase ช่วงการรวบรวม run ต่างๆ ให้เป็น run เดียวกัน 3.Out phase ช่วงการคัดลอกแฟ้มที่เรียงแล้วไว้ใน สื่อข้อมูล เทคนิคของการเรียงลำดับแบบภายนอกอาจ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ 1. วิธีการเรียงลำดับภายในที่เลือกใช้ 2. การจัดสรรเนื้อที่หน่วยความจำ 3. การกระจาย run ต่างๆ ในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 4. จำนวน run ที่ใช้ในการผสานแต่ละรอบ

4 การผสานของการเรียงลำดับภายนอกมี หลายวิธีดังนี้ 1. Nalural merge 2. Balanced merge 3. Polyphase merge 4. Cascade merge

5 1. Nalural merge 1. Internal sort Phase การผสานครั้งละ 2 input เรียกว่า two-way-merge ถ้า ผสานครั้งละ M input เราเรียกว่า M-way-merge เมื่อ M คือ degree ของการผสาน 6000 record Internal Sort phase 6 record subfiles

6 2. Merge Phase ใช้ 2-way merge จะต้องใช้เทป 3 ม้วน 2.1 กระจายเทป run ไปสู่เทป 2 ม้วน 2.2 Merge pass1 T1:R1-R1000,R2001-R3000,R4001-R5000 T2:R1001-R200,R3001-R4000,R5001-R600 T3:empty เมื่อผ่านการ merge จะได้ T3:R1-R2000,R2001-R4000,R4001-R600 Merge pass1 3 R1-R2000 R2001-R4000 R4001-R600 2 1 R4001-r5000, R2001-R3000, R1-R1000 R5001-R6000, R3001-R4000, R1001-R2000

7 2.3 กระจาย Sorted runs (R1-R2000) จากเทป 3 ไปที่เทป 1 2.4 Merge pass2 T1:R1-R2000 T2:R2001-R4000(R4001-R6000) เมื่อผ่านการ Merge pass2 T2:R1—R4000 Merge pass2 2 R1-R4000 3 1 R1-R2000 R2001-R4000

8 2.5 Merge pass3 T2:R1-R4000 T3:R4001-R6000,(R2001-R4000) เมื่อผ่านการ Merge pass3 T1:R1-R6000 Merge pass2 1 R1-R6000 3 2 R1-R4000 R4001-R6000

9 Balanced Merge การใช้ 2-way balance merge สมมุติมี tape 4 ม้วน 1. กระจาย sorted runs ไปสู่เทป 2. Merge pass1 Merge pass1 3 R 1-1000(run1) R 2001-3000(run3) R 4001-5000(run5) 2 1 R 501-1000 R 1001-2000(run2) R 3001-4000(run4) R 5001-6000(run6) 4 R 1-500 R 1501-2000 R 1001-1500 R 2001-2500 R 2501-3000 R 3001-3500 R 3501-4000 R 5001-5500 R 4001-4500 R 4501-5000 R 5501-6000

10 3. Merge pass2 Merge Pass 2 3 4 1 2 run5 ; run3 ; run1 run6 ; run4; run2 run 1 +2; run 5+6 run 3 +4

11 4.Merge pass3 Merge Pass 3 1 2 3 Run 1+2 run 3+4 Run 1 +2 +3+4 (run 5+6)

12 5.Mrege 4 Merge Pass 4 1 3 2 Run 5+6 run 1+2+3+4 run 1+2+3+4+5+6

13 การบ้าน สรุปเรื่อง การเรียงลำดับแบบภายนอก External Sorting ใส่กระดาษ A4 1 แผ่น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การเรียงลำดับแบบภายนอก External Sorting นายบุญค้ำ จุลเจือ วิทยาลัยชุมชน ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google