งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด” โดย นายจรูญศักดิ์ บุสบล หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด” โดย นายจรูญศักดิ์ บุสบล หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด” โดย นายจรูญศักดิ์ บุสบล หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่

2 2 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3-6 กระบี่ 28 – 30 ถนนเหมทานนท์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7563-1757 Email : krabi@cbwmthai.org krabi@cbwmthai.org

3 ประวัติชั่งตวงวัดไทย โดยสังเขป พ. ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) ทรงมี พระราชดำหริให้กระทรวงเกษตรพาณิชยการ โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ให้ นำวิธีเมตริกมาใช้ พ. ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) ทรงมี พระราชดำหริให้กระทรวงเกษตรพาณิชยการ โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ให้ นำวิธีเมตริกมาใช้ พ. ศ. 2445 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระอภัยราชา (Mr. Rolin Jacquemyns) ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ได้ร่าง พรบ. วัด ตวง และชั่ง ร. ศ. 119 ขึ้น โดยบัญญัติให้ใช้เป็นวิธีเมตริก พ. ศ. 2445 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระอภัยราชา (Mr. Rolin Jacquemyns) ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ได้ร่าง พรบ. วัด ตวง และชั่ง ร. ศ. 119 ขึ้น โดยบัญญัติให้ใช้เป็นวิธีเมตริก พ. ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6) ได้ มอบหมายให้เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตรตราธิการ ติดต่อเข้าร่วมในอนุสัญญาเมตริก (Metric Convention) กับสำนักงานชั่งตวง วัดระหว่างประเทศในเรื่องการขอเข้าเป็นสมาชิก พ. ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6) ได้ มอบหมายให้เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตรตราธิการ ติดต่อเข้าร่วมในอนุสัญญาเมตริก (Metric Convention) กับสำนักงานชั่งตวง วัดระหว่างประเทศในเรื่องการขอเข้าเป็นสมาชิก พ. ศ. 2454 ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่าง ประเทศ (BIPM) ณ ประเทศฝรั่งเศส พ. ศ. 2454 ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่าง ประเทศ (BIPM) ณ ประเทศฝรั่งเศส พ. ศ. 2463 ได้โอนงานชั่งตวงวัดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียน การค้า กระทรวงพาณิชย์ พ. ศ. 2463 ได้โอนงานชั่งตวงวัดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียน การค้า กระทรวงพาณิชย์ พ. ศ. 2466 รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ตรา พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ. ศ. 2466 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยชั่งตวงวัดของประเทศ และตั้ง สำนักงานกลาง มาตราชั่งตวงวัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ. ศ. 2466 รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ตรา พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ. ศ. 2466 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยชั่งตวงวัดของประเทศ และตั้ง สำนักงานกลาง มาตราชั่งตวงวัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ. ศ. 2479 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในส่วนภูมิภาคครั้งแรกขึ้น ที่จังหวัดสงขลา เรียกว่า สำนักงานสาขามาตราชั่งตวงวัด 1 โดยมีนายเศวต เปี่ยมพงษ์ศานต์ เป็นหัวหน้าสำนักงาน พ. ศ. 2479 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในส่วนภูมิภาคครั้งแรกขึ้น ที่จังหวัดสงขลา เรียกว่า สำนักงานสาขามาตราชั่งตวงวัด 1 โดยมีนายเศวต เปี่ยมพงษ์ศานต์ เป็นหัวหน้าสำนักงาน พ. ศ. 2538 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่า ด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (OIML) พ. ศ. 2538 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่า ด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (OIML) พ. ศ. 2542 ประเทศไทย ประกาศใช้ พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ. ศ. 2542 จาก การยกร่าง พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ. ศ. 2466 ใหม่ทั้งฉบับ จนถึงปัจจุบัน พ. ศ. 2542 ประเทศไทย ประกาศใช้ พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ. ศ. 2542 จาก การยกร่าง พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ. ศ. 2466 ใหม่ทั้งฉบับ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน สำนักงานกลางชั่งตวงวัด สังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน สำนักงานกลางชั่งตวงวัด สังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

4 กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ( สำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ) สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ ( เชียงใหม่ ) ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ( ขอนแก่น ) ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค ตะวันออก ( ชลบุรี ) ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคใต้ ( สุราษฎร์ ธานี ) สำนักงาน สาขาชั่งตวง วัดเขต จำนวน 5 เขต สำนักงาน สาขาชั่งตวง วัดเขต จำนวน 6 เขต สำนักงาน สาขาชั่งตวง วัดเขต จำนวน 2 เขต สำนักงาน สาขาชั่งตวง วัดเขต จำนวน 6 เขต สำนักงาน สาขาชั่งตวง วัดเขต จำนวน 4 เขต โครงสร้าง

5 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ จัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 จัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 มีเขตอำนาจ คือ จังหวัดกระบี่ และตรัง มีเขตอำนาจ คือ จังหวัดกระบี่ และตรัง ที่ตั้ง 28 – 30 ถนนเหมทานนท์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ที่ตั้ง 28 – 30 ถนนเหมทานนท์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7563-1757 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7563-1757 มือถือ 0-9154-1057 มือถือ 0-9154-1057

6 หน้าที่ รับแจ้งและออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ซ่อม ขาย เครื่องชั่งตวงวัด และ ให้บริการชั่ง รับแจ้งและออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ซ่อม ขาย เครื่องชั่งตวงวัด และ ให้บริการชั่ง ตรวจรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ตรวจรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7 บทบาทหน้าที่

8 ศูนย์ชั่งตวงวัด

9 เครื่องชั่ง ไม่อัตโนมัติ, อัตโนมัติ, ตุ้มน้ำหนัก ไม่อัตโนมัติ, อัตโนมัติ, ตุ้มน้ำหนัก - เครื่องชั่งรถยนต์ - เครื่องชั่งรถยนต์ - เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง - เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง - เครื่องชั่งแบบคันคู่ - เครื่องชั่งแบบคันคู่ - เครื่องชั่งแบบหน้าปัดกลม - เครื่องชั่งแบบหน้าปัดกลม - เครื่องชั่งสปริง - เครื่องชั่งสปริง - เครื่องชั่งแบบดิจิตอล(ระบบไฟฟ้า) - เครื่องชั่งแบบดิจิตอล(ระบบไฟฟ้า)

10 เครื่องชั่ง

11 เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว เครื่องตวงของเหลว เครื่องตวงของแห้ง เครื่องตวงของแห้ง

12 เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว (ตลับเมตร) เครื่องวัดความยาว (ตลับเมตร) มาตรวัดความยาว (มาตรวัดระดับของเหลวฯ) มาตรวัดความยาว (มาตรวัดระดับของเหลวฯ) มาตรวัดปริมาตรของเหลว (มาตรวัดน้ำมันฯ) มาตรวัดปริมาตรของเหลว (มาตรวัดน้ำมันฯ) มาตรวัดมวลโดยตรง (มาตรวัดก๊าซ) มาตรวัดมวลโดยตรง (มาตรวัดก๊าซ) มาตรวัดปริมาตรน้ำ (มาตรวัดน้ำประปา) มาตรวัดปริมาตรน้ำ (มาตรวัดน้ำประปา) มาตรวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ มาตรวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ

13 ตรวจรับรอง เครื่องหมายคำรับรอง (ตราครุฑ) เครื่องหมายคำรับรอง (ตราครุฑ) เลขลำดับประจำเครื่อง เลขลำดับประจำเครื่อง ชั้นแรก, ชั้นหลัง ชั้นแรก, ชั้นหลัง สติ๊กเกอร์ประจำปี สติ๊กเกอร์ประจำปี

14 ตรวจรับรอง

15 การตรวจรับรอง ตรวจสอบลักษณะโดยทั่วไปของเครื่อง ตรวจสอบลักษณะโดยทั่วไปของเครื่อง สอบเทียบกับแบบมาตรา สอบเทียบกับแบบมาตรา ประทับตราเครื่องหมายคำรับรอง เพื่อป้องกัน การแก้ไข ประทับตราเครื่องหมายคำรับรอง เพื่อป้องกัน การแก้ไข ออกหนังสือสำคัญประจำเครื่อง ออกหนังสือสำคัญประจำเครื่อง ออกรายงานการตรวจฯ ออกรายงานการตรวจฯ

16 การตรวจสอบ ตรวจเครื่องหมายคำรับรอง ตรวจเครื่องหมายคำรับรอง สอบเทียบกับแบบมาตรา สอบเทียบกับแบบมาตรา ติดสติ๊กเกอร์ประจำปี “ตรวจสอบแล้ว” ติดสติ๊กเกอร์ประจำปี “ตรวจสอบแล้ว” ผลผิดเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต ผลผิดเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต การดำเนินการ การดำเนินการ - ผูกบัตรห้ามใช้ กรณีไม่มีการแก้ไข, ยังซ่อมได้ - ผูกบัตรห้ามใช้ กรณีไม่มีการแก้ไข, ยังซ่อมได้ - ยึด เพื่อทำลาย กรณีไม่มีการแก้ไข, ซ่อม ไม่ได้ - ยึด เพื่อทำลาย กรณีไม่มีการแก้ไข, ซ่อม ไม่ได้ - ดำเนินคดี กรณีมีการแก้ไข โดยทุจริต - ดำเนินคดี กรณีมีการแก้ไข โดยทุจริต

17 เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในการซื้อขาย ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด คิดค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ต้องได้รับการตรวจสอบให้คำ รับรอง เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในการซื้อขาย ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด คิดค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ต้องได้รับการตรวจสอบให้คำ รับรอง

18 สินค้าหีบห่อ สินค้าหีบห่อ คือ สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งห่อหุ้ม ซึ่งเจตนาจะซื้อ ขาย หรือจำหน่ายกันตาม ปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ยาย หรือจำหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อนั้นด้วย หรือไม่ก็ตาม สินค้าหีบห่อ คือ สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งห่อหุ้ม ซึ่งเจตนาจะซื้อ ขาย หรือจำหน่ายกันตาม ปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ยาย หรือจำหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อนั้นด้วย หรือไม่ก็ตาม - เช่น ก๊าซหุงต้ม, ยาสีฟัน, น้ำปลา ฯลฯ - เช่น ก๊าซหุงต้ม, ยาสีฟัน, น้ำปลา ฯลฯ

19 สินค้าหีบห่อ

20 สินค้าหีบห่อ การแสดงประมาณสุทธิ การแสดงประมาณสุทธิ - ปริมาตร > 10 ml – 20 L - ปริมาตร > 10 ml – 20 L - น้ำหนัก > 5 g – 20 Kg - น้ำหนัก > 5 g – 20 Kg มีข้อความ “ปริมาณสุทธิ”, “น้ำหนักสุทธิ” หรือ “ปริมาตรสุทธิ” มีข้อความ “ปริมาณสุทธิ”, “น้ำหนักสุทธิ” หรือ “ปริมาตรสุทธิ” แสดงให้เห็นชัดเชน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 mm มี ลักษณะถาวรไม่ลบเลือน แสดงให้เห็นชัดเชน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 mm มี ลักษณะถาวรไม่ลบเลือน

21 สินค้าหีบห่อ ถ้ามีการแสดงหลายแห่ง ต้องตรงกัน ถ้ามีการแสดงหลายแห่ง ต้องตรงกัน สินค้าที่เป็นห่อเล็กแล้วบรรจุในห่อใหญ่ต้อง แสดงปริมาณไว้ที่หีบห่อใหญ่ด้วย เช่น สินค้าที่เป็นห่อเล็กแล้วบรรจุในห่อใหญ่ต้อง แสดงปริมาณไว้ที่หีบห่อใหญ่ด้วย เช่น 6 x 100 กรัม 12 x 1 กิโลกรัม เป็นต้น 6 x 100 กรัม 12 x 1 กิโลกรัม เป็นต้น

22


ดาวน์โหลด ppt “ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด” โดย นายจรูญศักดิ์ บุสบล หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google