งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด”
โดย นายจรูญศักดิ์ บุสบล หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่

2 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่
28 – 30 ถนนเหมทานนท์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์/โทรสาร

3 ประวัติชั่งตวงวัดไทย โดยสังเขป
พ.ศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระราชดำหริให้กระทรวงเกษตรพาณิชยการ โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ให้นำวิธีเมตริกมาใช้ พ.ศ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระอภัยราชา (Mr. Rolin Jacquemyns) ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ได้ร่าง พรบ.วัด ตวง และชั่ง ร.ศ. 119 ขึ้น โดยบัญญัติให้ใช้เป็นวิธีเมตริก พ.ศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้มอบหมายให้เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตรตราธิการ ติดต่อเข้าร่วมในอนุสัญญาเมตริก (Metric Convention) กับสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศในเรื่องการขอเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (BIPM) ณ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ ได้โอนงานชั่งตวงวัดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ตรา พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยชั่งตวงวัดของประเทศ และตั้ง สำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในส่วนภูมิภาคครั้งแรกขึ้นที่จังหวัดสงขลา เรียกว่า สำนักงานสาขามาตราชั่งตวงวัด 1 โดยมีนายเศวต เปี่ยมพงษ์ศานต์ เป็นหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (OIML) พ.ศ ประเทศไทย ประกาศใช้ พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ จากการยกร่าง พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ ใหม่ทั้งฉบับ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน สำนักงานกลางชั่งตวงวัด สังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

4 โครงสร้าง กระทรวงพาณิชย์ สำนักชั่งตวงวัด
กรมการค้าภายใน (สำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด) สำนักชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต จำนวน 5 เขต สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต จำนวน 6 เขต สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต จำนวน 4 เขต สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต จำนวน 2 เขต สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต จำนวน 6 เขต

5 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 มีเขตอำนาจ คือ จังหวัดกระบี่ และตรัง ที่ตั้ง 28 – 30 ถนนเหมทานนท์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์/โทรสาร มือถือ

6 หน้าที่ รับแจ้งและออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ซ่อม ขาย เครื่องชั่งตวงวัด และให้บริการชั่ง ตรวจรับรองเครื่องชั่งตวงวัด ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7 บทบาทหน้าที่

8 ศูนย์ชั่งตวงวัด

9 เครื่องชั่ง ไม่อัตโนมัติ, อัตโนมัติ, ตุ้มน้ำหนัก - เครื่องชั่งรถยนต์
ไม่อัตโนมัติ, อัตโนมัติ, ตุ้มน้ำหนัก - เครื่องชั่งรถยนต์ - เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง - เครื่องชั่งแบบคันคู่ - เครื่องชั่งแบบหน้าปัดกลม - เครื่องชั่งสปริง - เครื่องชั่งแบบดิจิตอล(ระบบไฟฟ้า)

10 เครื่องชั่ง

11 เครื่องตวง เครื่องตวงของเหลว เครื่องตวงของแห้ง

12 เครื่องวัด เครื่องวัดความยาว (ตลับเมตร)
เครื่องวัดความยาว (ตลับเมตร) มาตรวัดความยาว (มาตรวัดระดับของเหลวฯ) มาตรวัดปริมาตรของเหลว (มาตรวัดน้ำมันฯ) มาตรวัดมวลโดยตรง (มาตรวัดก๊าซ) มาตรวัดปริมาตรน้ำ (มาตรวัดน้ำประปา) มาตรวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ

13 ตรวจรับรอง เครื่องหมายคำรับรอง (ตราครุฑ) เลขลำดับประจำเครื่อง
ชั้นแรก, ชั้นหลัง สติ๊กเกอร์ประจำปี

14 ตรวจรับรอง

15 การตรวจรับรอง ตรวจสอบลักษณะโดยทั่วไปของเครื่อง สอบเทียบกับแบบมาตรา
ประทับตราเครื่องหมายคำรับรอง เพื่อป้องกันการแก้ไข ออกหนังสือสำคัญประจำเครื่อง ออกรายงานการตรวจฯ

16 การตรวจสอบ ตรวจเครื่องหมายคำรับรอง สอบเทียบกับแบบมาตรา
ติดสติ๊กเกอร์ประจำปี “ตรวจสอบแล้ว” ผลผิดเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต การดำเนินการ - ผูกบัตรห้ามใช้ กรณีไม่มีการแก้ไข, ยังซ่อมได้ - ยึด เพื่อทำลาย กรณีไม่มีการแก้ไข, ซ่อมไม่ได้ - ดำเนินคดี กรณีมีการแก้ไข โดยทุจริต

17 เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในการซื้อขาย ให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด คิดค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ต้องได้รับการตรวจสอบให้คำรับรอง

18 สินค้าหีบห่อ สินค้าหีบห่อ คือ สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งห่อหุ้มซึ่งเจตนาจะซื้อ ขาย หรือจำหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ยายหรือจำหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อนั้นด้วยหรือไม่ก็ตาม - เช่น ก๊าซหุงต้ม , ยาสีฟัน, น้ำปลา ฯลฯ

19 สินค้าหีบห่อ

20 สินค้าหีบห่อ การแสดงประมาณสุทธิ - ปริมาตร > 10 ml – 20 L
- น้ำหนัก > 5 g – 20 Kg มีข้อความ “ปริมาณสุทธิ” , “น้ำหนักสุทธิ” หรือ “ปริมาตรสุทธิ” แสดงให้เห็นชัดเชน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 mm มีลักษณะถาวรไม่ลบเลือน

21 สินค้าหีบห่อ ถ้ามีการแสดงหลายแห่ง ต้องตรงกัน
สินค้าที่เป็นห่อเล็กแล้วบรรจุในห่อใหญ่ต้องแสดงปริมาณไว้ที่หีบห่อใหญ่ด้วย เช่น 6 x 100 กรัม 12 x 1 กิโลกรัม เป็นต้น

22


ดาวน์โหลด ppt “ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google