งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย 2. ปฏิรูป ทศวรรษที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย 2. ปฏิรูป ทศวรรษที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย 2. ปฏิรูป ทศวรรษที่ 2

2 พระราชดำรัส ของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2427 “เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้น ลงไปจนถึง ราษฎรที่ต่ำที่สุด จะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ ว่า การเล่าเรียนในบ้านเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้”

3 หลักการและกรอบแนวคิด การปฏิรูปรอบที่ 2 (2552-2561) เน้นปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ และ เสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และ พิจารณาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ใน ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนา ประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น

4 วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ปี 2561 ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ ของคนไทย 2)เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 3)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

5 เป้าของการปฏิรูป: ปฏิรูปด้านใดบ้าง

6 คุณภาพ เด็กไทย/ คนไทย -สมอง -คุณลักษณะ -สมรรถนะ ครู/ กระบวนการสอน สถานศึกษา/ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร

7 กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

8 การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ คุณลักษณะคนไทยยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ –สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอด ชีวิต –มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ –มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ ทำงานเป็นกลุ่ม –มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกและภูมิใจในความ เป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการ ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก 1

9 การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ให้มีลักษณะดังนี้ –เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ –มีความรู้ ความสามารถ มีใจรักในวิชาชีพครู สามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณธรรม มาตรฐาน เพื่อ พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ –มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน –มีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 2

10 แนวปฏิบัติทั่วไป(ประเทศ) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมครูให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อ / ศึกษาดูงาน คืนครูให้แก่นักเรียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไม่จำเป็น และ จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอ ปรับปรุงเกณฑ์กำหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระ งาน และจัดให้มีจำนวนครูเพียงพอตามเกณฑ์ และมี วุฒิตรงตามวิชาที่สอน จัดกองทุนส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ขวัญและกำลังใจครู

11 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ให้มีลักษณะ ดังนี้ –เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณธรรม ที่จัดระบบการศึกษา เรียนรู้และการวัดประเมินผลการศึกษาเรียนรู้ของ ผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันโดยให้ มีการวัดผลระดับชาติในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วง ชั้น และนำผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน –สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 11 3

12 –จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การวัด และประเมินผลทุกระดับอย่างมีคุณภาพ เพื่อเอื้อต่อการ พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น –จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลายในรูปแบบที่ เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของ ผู้เรียน –พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกและนำผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษา –ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยสร้าง นิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาสากลเป็น ภาษาที่สอง และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาที่สาม เช่น ภาษา เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ภาษาที่สนใจ ฯลฯ

13 กระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ(ที่ดี คืออย่างไร) การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ปกครอง ปฏิทินการขับเคลื่อนหลักสูตรในรอบปี(1-3 ปีแรก) กระบวนการ KM ในการใช้หลักสูตร/ การขับเคลื่อนแบบมุ่งสัมฤทธิ์/ขับเคลื่อนอิงหลักวิชา/ระบบ MOU กระบวนการจัดการเรียนรู้/มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กเพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ และแก้ปัญหา เด็กอ่อน/เด็กแถวหลัง/เด็กกลุ่มด้อยโอกาส การกำกับ ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ การนำผลการกำกับติดตามและประเมิน สู่ การปรับปรุง-พัฒนา

14 โรงเรียน ห้องเรียน

15 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ –มีการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วม –มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ –สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิง คุณภาพ –มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ (Demand side) –การใช้แนวทางการเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจฐานความรู้ 4

16 ปัญหา-จุดอ่อนของเรา ความอ่อนแอของการจัดการศึกษา ณ วันนี้ : เราขับเคลื่อนหลักสูตรได้ยอดเยี่ยมเพียงใด ?

17 จุดเน้น หลักสูตร 2551

18 ไทยคณิตสังคมภาษาวิทย์การงานศิลปะพลานามัย ทักษะ สื่อสาร ทักษะ การคิด ทักษะ แก้ปัญหา รักชาติฯซื่อสัตย์ฯมีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ ทักษะ การใช้ชีวิต ทักษะ ICT

19

20

21 รู้-เข้าใจ ทักษะ ทำได้ รู้-เข้าใจ ทักษะ ทำได้ นำไปใช้ในชีวิต คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์

22 จงตอบคำถามต่อไปนี้ “คุณลักษณะเด็กไทยตามแนวปฏิรูป” สอดคล้องกับหลักสูตร 2551 หรือไม่ สอดคล้องกับมาตรฐานประเมินภายนอก สมศ.หรือไม่มาตรฐานประเมินภายนอก สมศ. เครือข่ายผู้ปกครองรับทราบหรือไม่ แกนนำท้องถิ่น/ชุมชน รับทราบหรือไม่ โรงเรียนควรกำหนดคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์หรือไม่ ชุดกิจกรรมพัฒนาควรมีหรือไม่ ใครเป็นคนใช้ชุดกิจกรรม ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กแบบเสริมพลัง อำนาจ หรือไม่

23 ผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร (ที่สมบูรณ์/ในอุดมคติ คืออย่างไร) ความรู้ในเนื้อหาสาระ ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วย ตนเอง(น้ำหนัก 5 ส่วน) คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ตามความ คาดหวังของประเทศ(น้ำหนัก 4 ส่วน) คุณลักษณะ/สมรรถนะ/อัตลักษณ์ ที่พึงประสงค์ ตามความคาดหวังของท้องถิ่น(น้ำหนัก 1 ส่วน)

24 การตัดสินคุณภาพโรงเรียน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ผลประเมินกลุ่มสาระ (5 ส่วน )......... 1 2 3 4 ผลการประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะ (4 ส่วน )1 2 3 4 ผลประเมินคุณลักษณะ / สมรรถนะ อัตลักษณ์ (1 ส่วน )1 2 3 4

25 ภาคผนวก อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

26 อัตลักษณ์ ลูก สก. มีภาวะผู้นำ สุภาพบุรุษ ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

27 อัตลักษณ์ ลูกนนทบุรี รักเมืองนนท์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

28 อัตลักษณ์ลูกไทยรัฐวิทยา “ประชาธิปไตย อดทนต่อ ความเห็นที่แตกต่าง กล้าต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง” ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

29 อัตลักษณ์ “ลูกเบญจมฯ” “ประชาธิปไตย เคารพใน สิทธิความเป็นมนุษย์” ควรตกลงกัน เรื่อง อัตลักษณ์

30 การพัฒนา อารมณ์ สังคม -วิชา การควบคุมอารมณ์ -วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ -วิชา การแก้ปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว

31 เยาวชนอาชีวศึกษา - จิตสาธารณะ - จิตสำนึกความปลอดภัย - ภูมิใจในวิชาชีพที่สร้างชาติ


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) : ปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย 2. ปฏิรูป ทศวรรษที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google