งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างข้อสอบตามแนวการวัด ในโครงการวิจัยนานาชาติ PISA 30 กรกฎาคม 2544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างข้อสอบตามแนวการวัด ในโครงการวิจัยนานาชาติ PISA 30 กรกฎาคม 2544."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างข้อสอบตามแนวการวัด ในโครงการวิจัยนานาชาติ PISA 30 กรกฎาคม 2544

2 การวัดและประเมินผลการเรียน 1. เพื่อประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการของ การเรียนการสอน (Formative Assessment)  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน (Summative Assessment)  เพื่อประเมินการจบการศึกษา (Exit Examination) เป้าหมายของการวัดผล

3 วิธีการวัดผลการเรียนการสอน 1. การทดสอบด้วยข้อสอบ 2. การประเมินผลจากการปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียน 3. การประเมินจากบริบทอื่น

4 องค์ประกอบสำคัญของข้อสอบมี 2 ส่วน ดังนี้ 1. สถานการณ์หรือข้อสนเทศ 2. คำถามหรือปัญหา การทดสอบด้วยข้อสอบ

5 เป็นส่วนของข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยนำเสนอ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ของบทเรียน ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร รวมทั้งมีความ เชื่อมโยงกับความเป็นจริงของชีวิต และสังคม สถานการณ์หรือข้อสนเทศ

6 เหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงความจริง ความรู้ต่างๆ ที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือประเด็นที่สังคม ให้ความสนใจ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน สาระการเรียนรู้ ในหลักสูตร เรื่องสมมติที่สามารถนำมาวิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ความคิดเห็น หรือแสดงความรู้สึก สถานการณ์หรือข้อสนเทศควรมีลักษณะ ดังนี้ สถานการณ์หรือข้อสนเทศ

7 เป็นส่วนของคำสั่งที่ระบุให้ทราบว่าต้องการให้ทำอะไร โดยทั่วไปต้องการให้ตอบสนองโดยการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์และ นำความรู้ ทักษะต่างๆ ไปเพื่อใช้แก้ปัญหา คำถามส่วนใหญ่มี ลักษณะปลายเปิดที่ให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด และถ่ายทอด ความรู้ในรูปแบบของการเขียนตอบได้ คำถามหรือปัญหา

8 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสถานการณ์ ที่กำหนด สื่อสารได้ชัดเจนและใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับของ ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย แก้ปัญหา ตัดสินใจ ประเมินค่า และสร้างคำตอบได้อย่างสมเหตุผล เนื้อหาของคำถามมีความยุติธรรมสำหรับผู้เรียนทุกคน คำถามหรือปัญหา ควรมีลักษณะ ดังนี้ คำถามหรือปัญหา

9 ลักษณะข้อสอบ เลือกตอบ 1 เลือกตอบแบบเชิงซ้อน 2 เขียนตอบแบบสั้น/ปิด 3 เขียนตอบแบบอิสระ 4

10 การเตรียมข้อสอบแบบเขียนตอบควรมี แนวการ ตอบและเกณฑ์การให้คะแนน ด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจคำตอบ สามารถตรวจได้สะดวกและให้คะแนนได้ตรงกัน - แนวการตอบ เป็นหลักการหรือแนวคิดที่เป็นไปได้ ในการตอบคำถาม - เกณฑ์การให้คะแนน เป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น สำหรับการให้คะแนนคำตอบโดยพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของคำตอบเป็นสำคัญ ข้อสอบแบบเขียนตอบ

11 1. เกณฑ์ให้คะแนนแบบภาพรวม ( Holistic Scoring Guideline ) เป็นการให้คะแนน โดยดูภาพรวมที่แสดงถึงความเข้าใจ การเกิด แนวคิดหลัก กระบวนการที่ใช้ และการสื่อความหมาย และแบ่งระดับ คุณภาพของงานโดยเขียนอธิบายพฤติกรรมการแสดงออกในแต่ละระดับ อย่างชัดเจน ลักษณะของเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบมี 2 รูปแบบ เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ

12 2. เกณฑ์ให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ ( Analytic Scoring Guideline ) เป็นการให้คะแนนผลงานโดยแยกองค์ประกอบของผลงาน ออกเป็นด้านต่างๆ และอธิบายพฤติกรรมการแสดงออกในแต่ละ องค์ประกอบเป็นระดับ ข้อดี ของการให้คะแนนแบบนี้ คือ มีความเป็นปรนัยในการ ให้คะแนนมากขึ้นและสามารถกำหนดสัดส่วนของคะแนนตาม ความสำคัญได้ เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ

13 ช่วงชั้นที่ 3 สาระที่ 5 ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสง และการคายความร้อนของวัตถุต่างๆ สืบค้นข้อมูล รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ออกแบบเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดูดกลืนแสงของวัตถุ สถานการณ์ นักเรียนกลุ่มหนึ่งทำการทดลอง นำถังโลหะ 2 ใบขนาดเท่ากัน ใบที่ 1 ทาสีดำและใบที่ 2 ทาสีขาว ใส่น้ำปริมาณ ที่เท่ากัน ตากแดดในวันที่อากาศร้อนจัด และสังเกตอุณหภูมิของน้ำในตอนเริ่มต้น เวลา 8.00 น. และหลังจากตากแดดที่ ร้อนจัดถึงเวลา 12.00 น. ได้ผลดังภาพ เวลา 8.00 นาฬิกา 25 O C 38 O C 33 O C เวลา 12.00 นาฬิกา

14 คำถาม ผลของการทดลองนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น แนวคำตอบ ผู้ตอบมีความเข้าใจการดูดกลืนและการคายพลังงานความร้อนของวัตถุสีเข้มและ สีอ่อนได้ โดยมีแนวการตอบดังนี้ “อุณหภูมิของน้ำในถังทั้งสองสูงขึ้น อุณหภูมิ ของน้ำในถังสีดำสูงขึ้นมากกว่าน้ำในถังสีขาว เนื่องจากวัตถุสีดำดูดกลืนแสงและ คายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาว จึงทำให้น้ำในถังสีดำมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า” ตัวอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดูดกลืนแสงของวัตถุ

15 รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แต่ไม่สามารถอธิบาย เหตุผลได้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยเปรียบเทียบ อุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างถังทั้งสอง และ อธิบายเหตุผล ที่อุณหภูมิของถังทั้งสองเพิ่มขึ้นได้บางส่วน อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยเปรียบเทียบ อุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างถังทั้งสอง และ อธิบาย เหตุผลที่อุณหภูมิของถังทั้งสองเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบ สมบัติการดูดกลืนแสงและคายความร้อนของวัตถุสีขาวและ สีดำ ตัวอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดูดกลืนแสงของวัตถุ

16 รายการประเมิน คะแนน 1 1 อุณหภูมิของน้ำในถังทั้งสองเพิ่มขึ้น 1 1 อุณหภูมิของน้ำในถังสีดำเพิ่มขึ้นมากกว่าถังสีขาว รวม 4 คะแนน เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ 1 1 อธิบายว่าวัตถุสีดำสามารถดูดกลืนแสงได้ดีกว่าวัตถุสีขาว 1 1 อธิบายว่าวัตถุสีดำสามารถคายพลังงานความร้อน ได้ดีกว่าวัตถุสีขาว ตัวอย่างข้อสอบเขียนตอบ: การดูดกลืนแสงของวัตถุ

17 พิจารณารูปต่อไปนี้ น้ำ วัตถุ x ตัวอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย

18 ถ้าตัดวัตถุ x ซึ่งมีสม่ำเสมอออกเป็น 2 ส่วน และนำไปลอยในน้ำ จะได้ผลดังรูปใด ถ้าตัดวัตถุ x ซึ่งมีเนื้อสม่ำเสมอออกเป็น 2 ส่วน และนำไปลอยในน้ำ จะได้ผลดังรูปใด 1. ก. ข. ค.ง. ก. ข. ค. ก. ข. ตัวอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย

19 ถ้าตัดวัตถุ x ออกเป็น 2 ส่วน และนำไปลอยน้ำจะได้ผลดังรูปใด2. จงอธิบาย? ง. ค. ก. ข. ตัวอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย

20 ถ้าตัดวัตถุ x ออกเป็น 2 ส่วน และนำไปลอยสารละลายชนิดอื่น จะได้ผลดังรูปใด 3.3. จงอธิบาย? ง. ค. ก. ข. ตัวอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย

21 ถ้าตัดวัตถุ x ออกเป็น 2 ส่วน และนำไป ลอยใน ของเหลว y จะได้ผลเป็นอย่างไร 4. จงอธิบาย ตัวอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย

22 ถ้าต้องการทดสอบว่าวัตถุ x มีเนื้อเดียวกัน ตลอดทั้ง ก้อนหรือไม่ 5. มีวิธีการทดสอบได้อย่างไร ? ตัวอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย

23 อัตราส่วนของปริมาตรส่วนที่จมต่อ ปริมาตรรวมของวัตถุ x เป็นอย่างไร 6. ก.ก. ค.ค. ง.ง. ข.ข. ตัวอย่างข้อสอบ: การจมหรือลอย

24 นักวิจัยต้องการสร้างทุ่นทรงกระบอกจากแผ่นโลหะผสมแล้วนำไปลอยในทะเล เพื่อวัดความหนาแน่นของน้ำทะเลบริเวณนั้นได้ค่าระหว่าง 1020 kg/m 3 ถึง 1029 kg/m 3 นักวิจัยรู้ว่าแผ่นโลหะที่ซื้อมาหนัก M กิโลกรัม และเศษโลหะที่เหลือจากการสร้างทุ่น หนักน้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักของทุ่น เพื่อให้ทุ่นลอยในทะเลได้ จะต้องสร้างทุ่นให้มีปริมาตรมากหรือน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับน้ำหนักของแผ่นโลหะ จงอธิบายคำตอบ ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. ตัวอย่างคำถามวัดเนื้อหาและสมรรถนะหลายกลุ่ม

25 ทุ่นทรงกระบอก แนวคำตอบ V ทรงกระบอก > M ÷1029 พร้อมแสดงที่มาของอสมการ เช่น

26 ทุ่นทรงกระบอก สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร 51 : สาระที่ 2 การวัด / มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2 ตัวชี้วัด - ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นผิว และปริมาตรแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ - คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนัก ได้อย่างใกล้เคียง และอธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน สาระที่ 4 พีชคณิต / มาตรฐาน ค 4.2 ตัวชี้วัด - ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

27 ตัวอย่างสถานการณ์ 1 น้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารโดยทั่วไป จะมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัว และไม่อิ่มตัวรวมอยู่ด้วยกัน แต่จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน บางชนิดมีกรดไขมัน อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบมาก เช่น น้ำมันหรือไขมันที่ได้จากสัตว์ทุกชนิด น้ำมัน มะพร้าว เป็นต้น สำหรับกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพบมากในน้ำมันถั่ว เหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน เป็นต้น ไขมันแต่ละชนิดจะมีผลต่อร่างกายต่างกันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ของระดับคอเลสเตอรอลในเลือด การกินกรดไขมันอิ่มตัวมากจะทำให้ คอเลสเตอรอลที่ดี (HDL) และไม่ดี (LDL) สูงขึ้น ขณะที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวจะ ทำให้ทั้งคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดีกับร่างกายลดลง ที่มา : หมอชาวบ้าน ปีที่ 33 ฉบับที่ 387

28 ตัวอย่างสถานการณ์ 1

29

30 คำถาม 1.1 นักวิชาการคนหนึ่งกล่าวว่า “ การโฆษณาของน้ำมันพืชที่ไม่มี คอเลสเตอรอล อาจทำให้เข้าใจผิดว่าสามารถกินน้ำมันพืชเท่าไรก็ได้ ” คำกล่าวของนักวิชาการเป็นจริงหรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผล ของนักเรียน........................................................................................................................................

31 เกณฑ์การให้คะแนน คำถาม 1.1 เกณฑ์การให้คะแนน เป็นจริง โดยให้เหตุผลถึงผลเสียหรืออันตรายของการบริโภคไขมันในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น เช่น ทำให้ไขมันส่วนเกินสะสมเป็นโรคอ้วน ปริมาณไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้น ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ไขมันส่วนเกินอาจถูกเปลี่ยนเป็นคลอเรสเตอรอล จุดประสงค์ของคำถาม เพื่ออธิบายผลจากการได้รับไขมันในปริมาณที่มากเกินไป สาระมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 2551 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต / มาตรฐาน ว1.1 ตัวชี้วัด ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสม กับเพศและวัย

32 คำถาม 1.2 องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) แนะนำว่า “การกินไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีควรได้ พลังงานจากไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด โดยได้กรด ไขมันอิ่มตัวไม่เกินร้อยละ 10 ในคนปกติ ส่วนที่เหลือเป็นกรดไขมันไม่ อิ่มตัว” ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี สมชายต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี........................................................................................................................................ เพื่อสุขภาพที่ดี ควรรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุดวันละกี่กรัม

33 เกณฑ์การให้คะแนน คำถาม 1.2 เกณฑ์การให้คะแนน 60 กรัม จุดประสงค์ของคำถาม เพื่อคำนวณร้อยละของพลังงาน และแปลงพลังงานให้เป็นกรัม สาระมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 2551 สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ / มาตรฐาน ค1.2 ตัวชี้วัด วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึง ความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

34 คำถาม 1.3 นักเรียนคนหนึ่งอ่านข้อมูลในตารางแล้วสรุปว่า “ น้ำมันพืช เหมาะกับการบริโภคมากกว่าน้ำมันหมู ”........................................................................................................................................ นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ จงใช้ข้อมูลในตาราง สนับสนุนเหตุผลของนักเรียน

35 เกณฑ์การให้คะแนน คำถาม 1.3 เกณฑ์การให้คะแนน เห็นด้วย เพราะน้ำมันพืชส่วนใหญ่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าน้ำมันหมู ไม่เห็นด้วย เพราะน้ำมันหมูมีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าน้ำมันพืชบางชนิด เช่น น้ำมันปาล์มและน้ำมัน มะพร้าว จุดประสงค์ของคำถาม ตีความข้อมูลปริมาณไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในตาราง สาระมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 2551 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต / มาตรฐาน ว1.1 ตัวชี้วัด ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสม กับเพศและวัย

36 ใบงานที่ 1 สำหรับวันที่ 30 กรกฎาคม 2554

37 ใบงานที่ 1 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ที่กำหนดให้  ให้แต่ละกลุ่ม ออกข้อสอบตามสถานการณ์ที่ให้ เป็นข้อสอบวัด (1)วิทยาศาสตร์ (2)คณิตศาสตร์ และ(3)การอ่าน หรือแบบบูรณาการ พร้อมแนว คำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละวิชาออกข้อสอบจำนวน 3 ข้อ โดยให้มี รูปแบบข้อสอบดังนี้ - แบบเลือกตอบ 1 ข้อ - แบบเขียนตอบสั้น 1 ข้อ - แบบเขียนตอบให้เหตุผล 1 ข้อ

38 ใบงานที่ 1 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ที่กำหนดให้  แต่ละคำถามให้เชื่อมโยงกับจุดประสงค์การเรียนรู้  เกณฑ์การให้คะแนนให้มีทั้งแบบ Analytic และ Holistic  ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเมื่อเสร็จแล้ว

39 ใบงานที่ 2 สำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

40 ใบงานที่ 2 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ที่เลือก  ให้อาจารย์แต่ละท่าน ออกข้อสอบตามสถานการณ์ ที่ท่านเลือก เป็นข้อสอบในวิชาที่สอน/ถนัด (วิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์/การอ่าน หรือบูรณา การ) พร้อมแนวคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละวิชาออกข้อสอบจำนวน 3 ข้อ โดยให้มี รูปแบบข้อสอบดังนี้ - แบบเลือกตอบ 1 ข้อ - แบบเขียนตอบสั้น 1 ข้อ - แบบเขียนตอบให้เหตุผล 1 ข้อ

41 ใบงานที่ 2 - ออกข้อสอบตามสถานการณ์ที่เลือก  แต่ละคำถามให้เชื่อมโยงกับจุดประสงค์การเรียนรู้  เกณฑ์การให้คะแนนให้มีทั้งแบบ Analytic และ Holistic


ดาวน์โหลด ppt การสร้างข้อสอบตามแนวการวัด ในโครงการวิจัยนานาชาติ PISA 30 กรกฎาคม 2544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google