งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 9 ตุลาคม 2551 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 9 ตุลาคม 2551 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 9 ตุลาคม 2551 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

2 0 0 1 ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 ม. ขอนแก่น กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2552 มข. 2 3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552 สาระสำคัญ

3 1 ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 ม. ขอนแก่น

4 มิติที่ 1 มิติด้าน ประสิทธิผล 4.2533 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ มิติที่ 3 มิติด้าน ประสิทธิภาพ มิติที่ 4 มิติด้านการ พัฒนาสถาบัน 4.2666 4.5289 3.0770 4.0735

5 กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2552 มข. 2

6 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ45 ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 512345 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 512345 3 การบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ ถาบันอุดมศึกษา 10 3.1 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ฯใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ ประจำและนักวิจัยประจำ 2.53536373839 3.2 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2.57891011 3.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็น นานาชาติ 2.512345 3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 2.512345 มิติที่ 1

7 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 38183858789 4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขา ที่สำเร็จการศึกษา 28889909192 4.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านได้ ใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนผู้เข้า สอบทั้งหมด 36570758085 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 263.565.567.569.571.5 4.2มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์10 4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 41618202530 4.2.2ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อัน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 31618202530 4.2.3 จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือ ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 360708090100 5ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่สากล512345

8 มิติที่ 2 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ 15 คุณภาพการให้บริการ 6ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของ สถาบันอุดมศึกษา 512345 การประกันคุณภาพ 7ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง 1012345

9 มิติที่ 3 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ 10 การประหยัดพลังงาน 8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 212345 การบริหารงบประมาณ 9 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 212345 การลดระยะเวลาการให้บริการ 10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 312345 การจัดทำต้นทุน ต่อหน่วย 11 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต 312345

10 มิติที่ 4 1. ม.ขอนแก่น 5. มรภ.บุรีรัมย์ 9. มรภ.อุดรธานี 2. ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 6. มรภ.มหาสารคาม 10. มทร.ธัญบุรี 3. มรภ.พระนครศรีอยุธยา 7. มรภ.ร้อยเอ็ด 11. มทร.รัตน์โกสินทร์ 4. มรภ.นครสวรรค์ 8. มรภ.หมู่บ้านจอมบึง PMQA น้ำหนักร้อยละ 30 เฉพาะสถาบัน 11 แห่งที่ทำ PMQA อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด น้ำ หนัก ข้อมูลพื้นฐาน 254925502551 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน30 การบริหารการศึกษา 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) 30555 รวมน้ำหนัก100

11 ตัวชี้วัดที่ 3 การบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ และจุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามพระราชบัญญัติของ สถาบันอุดมศึกษา

12 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นนานาชาติ เกณฑ์การประเมิน : ประเด็น น้ำ หนัก หน่วย นับ ข้อมูลย้อนหลังเกณฑ์ประเมิน 49505112345 1มีการจัดการเรียนการ สอนหลักสูตรนานาชาติ 0.5หลัก สูตร 35414240414243434 2จำนวนนักศึกษา นานาชาติ 0.5คน128150166146156166176186 3จำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยนไป ต่างประเทศ 0.5คน17743225130140150160170 4จำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยนจาก ต่างประเทศ 0.5คน21331606267727783 5จำนวนอาจารย์และ ผู้เชี่ยวชาญที่มาเยือน จากต่างประเทศ 0.5คนNA104155120125130135140 รวมน้ำหนัก2.5

13 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเด็น น้ำหนักหน่วย นับ ข้อมูลย้อนหลังเกณฑ์ประเมิน 49505112345 1 จำนวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับ บัณฑิตศึกษาที่ได้รับตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ 0.5บท ความ 6085505560657075 2 จำนวนผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลใน ระดับชาติและนานาชาติ 0.5ผล งาน 3328302628303234 3 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน สนับสนุนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาหาวิทยาลัย ขอนแก่นเพื่อไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 0.5คน5610357911 4 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยใน การทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา อิสระ 0.5คน121186247165175185195205 5 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 0.5ระดับNA 7072747678 รวมน้ำหนัก2.5 เกณฑ์การประเมิน :

14 3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552

15 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2552 มิติ 255025512552 ตัวชี้วัด หลัก น้ำ หนัก ตัวชี้วัด หลัก น้ำ หนัก ตัวชี้วัด หลัก น้ำ หนัก 1มิติด้านประสิทธิผล360555550 2มิติด้าน ประสิทธิภาพ 49212210 3มิติด้านคุณภาพ485103 4มิติด้านการพัฒนา สถาบัน 8251023530 รวม191002210015100 จำนวนตัวชี้วัดที่ต้อง ประเมิน 63 KPIS47 KPIS27 KPIS

16 มิติ คณะหน่วยงาน ตัวชี้วัดหลักน้ำ หนัก ตัวชี้วัดหลักน้ำ หนัก 1มิติด้านประสิทธิผล550525 2มิติด้านประสิทธิภาพ2102 3มิติด้านคุณภาพ31037 4มิติด้านการพัฒนา สถาบัน 530318 รวม151001360 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับคณะ/หน่วยงาน

17 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับคณะ

18 ตัวชี้วัดน้ำหนัก มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 50 ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 2ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะลงสู่หน่วยงาน 5 3ระดับความสำเร็จของบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 3.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 5 3.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สะท้อนเอกลักษณ์ฯ (น้ำหนักร้อยละ 8) 8 3.2.1(ตัวชี้วัดวัดเลือก)4 3.2.2(ตัวชี้วัดวัดเลือก)4 *3.2.2 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านได้ใบประกอบ วิชาชีพในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด (ให้เลือกเฉพาะคณะที่ ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ) 4 มิติที่ 1

19 ตัวชี้วัดน้ำหนัก 4.1มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี2 4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา2 4.1.3 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 2 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 2 4.2มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2 4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 3 4.2.3 จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 2 4.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2 4.3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 4.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 2 5ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล5

20 ตัวชี้วัดน้ำหนัก มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ10 คุณภาพขององค์กร 6ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา5 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหลัก3 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต2 การประกันคุณภาพ 7ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง 5 มิติที่ 2

21 ตัวชี้วัดน้ำหนัก มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ10 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 8ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา3 การบริหารงบประมาณ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน3 10ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน4 มิติที่ 3

22 ตัวชี้วัดน้ำหนัก มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร30 การบริหารการศึกษา 11ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร5 12คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย์ 12.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก3 12.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ3 13ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร 13.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการใน ระดับชาติและนานาชาติ 2 13.2 ร้อยของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการและ วิชาชีพ (ไม่นับรวมการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่คณะ/หน่วยงานจัดเอง ต้องการจัดอบรมโดยหน่วยงานอื่นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย) 2 14ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 10 15ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินเมื่อครบรอบการประเมิน5 มิติที่ 4

23 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับหน่วยงาน

24 ตัวชี้วัดน้ำหนัก มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 25 ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 2ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะลงสู่หน่วยงาน 5 3ระดับความสำเร็จของบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (น้ำหนักร้อยละ 10) 3.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 5 3.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้ง วัตถุประสงค์ 3.2.1 (ตัวชี้วัดวัดเลือก)5 5ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล5 มิติที่ 1

25 ตัวชี้วัดน้ำหนัก มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ10 คุณภาพขององค์กร 6ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหลัก5 การประกันคุณภาพ 7ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 มิติที่ 2

26 ตัวชี้วัดน้ำหนัก มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ7 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 8ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัด พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 3 การบริหารงบประมาณ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 2 10ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน2 มิติที่ 3

27 ตัวชี้วัดน้ำ หนัก มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร18 การบริหารการศึกษา 11ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร4 13ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร 13.2 ร้อยของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทาง วิชาการและวิชาชีพ (ไม่นับรวมการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ คณะ/หน่วยงานจัดเอง ต้องการจัดอบรมโดยหน่วยงานอื่นภายในหรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย) 4 14ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ 10 มิติที่ 4

28 “ร่าง” รายละเอียดตัวชี้วัด

29 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะลงสู่หน่วยงาน  หมายถึงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระหว่าง คณบดีกับหน่วยงานภายในคณะ  หน่วยงานภายในคณะ หมายถึง โครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายหรือเป็นโครงสร้าง ตามที่มีการบริหารจัดการในปัจจุบัน เช่น สำนักงานคณบดี ภาควิชา สาขาวิชา กลุ่มวิชา สายวิชา หลักสูตร หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น  เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 1มีการกำหนดแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระหว่างคณบดีกับหน่วยงานภายในคณะ 2มีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระหว่างคณบดีกับหน่วยงานภายในคณะ 3มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ระหว่างคณบดีกับหน่วยงาน 4มีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดีกับหน่วยงานภายในคณะ พร้อม เอกสารประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 1) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2) เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 3) กรอบตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระหว่างคณบดีกับหน่วยงาน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และ 9เดือน

30 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ของคณะ /หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  พิจารณาการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552  นับตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของคณะ/หน่วยงาน และไม่นับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ให้ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย  สูตรการคำนวณ จำนวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 ที่บรรลุเป้าหมาย X 100 จำนวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 ทั้งหมด

31 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้ง วัตถุประสงค์เฉพาะของคณะ  ให้คณะกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะของ คณะจำนวน 2 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของคณะ อาจจะพิจารณาจาก 1) พันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการ 2) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของคณะ 3) ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  สำหรับ 1)คณะแพทยศาสตร์ 2)คณะพยาบาลศาสตร์ 3)คณะเภสัชศาสตร์ 4)คณะเทคนิคการแพทย์ 5)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ดังนั้นให้กำหนด ตัวชี้วัดที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของคณะ จำนวน 1 ตัวชี้วัด และมหาวิทยาลัยบังคับให้เลือกตัวชี้วัด 3.2.2 ร้อยละ เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2545-2550-2551) ต่อจำนวน ผู้เข้าสอบทั้งหมด  สูตรการคำนวณ จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปี (นับจากปี49-51) X 100 จำนวนบัณฑิตที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปี (นับจากปี49-51)

32 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ  ความหมายของตัวชี้วัดนี้ยังไม่ชัดเจน ขณะนี้และอยู่ระหว่างจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด ซึ่ง ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ข้อมูลที่ ก.พ.ร. และ สมศ.ต้องการ มีดังนี้ ที่ ชื่อ ผลงานวิจัย การนำไปใช้ ประโยชน์ ผู้นำไปใช้ประโยชน์/ แหล่ง/สถานที่/ชุมชน หลักฐานการนำไปใช้ ประโยชน์จริง (เช่น หนังสือขอใช้ประโยชน์, ภาพถ่าย,เอกสาร,ประกาศ, VDO,หลักฐานอื่นๆเชิง ประจักษ์ 1 2

33 ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือ ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือ นักวิจัยประจำ  ผลงานวิชาการ หมายถึง งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ บทความวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด  หรือ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรใดๆ  หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์  สูตรการคำนวณ จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ์และ/หรือได้ รับรองคุณภาพ X 100 อาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

34 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล ข้อประเด็นการประเมิน 1 มี web site หรือแผ่นพับแนะนำคณะเป็นภาษาต่างประเทศ 2 มีคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานประจำหรือมาร่วมกิจกรรมวิชาการที่คณะจัดขึ้น 3 มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรไปพัฒนาความรู้และทักษะในต่างประเทศ 4 มีหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ 5 มีนักศึกษาต่างชาติมาแลกเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการที่คณะ 6 มีนักศึกษาของคณะไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการที่ต่างประเทศ 7 มีการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆในระดับนานาชาติ 8 มีวารสารวิชาการหรือวารสารวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศหรือบางส่วนเผยแพร่เผยแพร่เป็น ภาษาต่างประเทศ 9 มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ M0U ร่วมกันกับองค์กร/หน่วยงานในต่างประเทศเพื่อพัฒนาคณะใน ด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ การทำนุบำรุงศิลปะและ และวัฒนธรรม หรืออื่นๆ 10 มีการจัดทำโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากรหรือคณะกับองค์กร/หน่วยงานใน ต่างประเทศ 11 มีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ/นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติในต่างประเทศ 12 คณะหรือสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับของ THES ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 ดำเนินการ 1-3 ข้อดำเนินการ 4-5 ข้อดำเนินการ 6-7 ข้อดำเนินการ8-9 ข้อดำเนินการ 10-12 ข้อ  เกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ

35  เกณฑ์การประเมินระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ข้อ ประเด็นการประเมิน 1มี web site หรือแผ่นพับแนะนำหน่วยงานเป็นภาษาต่างประเทศ 2มีบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาปฏิบัติงานประจำหรือมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น 3มีการสนับสนุนให้และบุคลากรไปพัฒนาความรู้และทักษะ/ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 4มีบุคลากรไปเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 5มีการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆในระดับชาติและนานาชาติ 6มีวารสารวิชาการหรือวารสารวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศหรือบางส่วนเผยแพร่เป็น ภาษาต่างประเทศ 7 มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ M0U ร่วมกันกับองค์กร/หน่วยงานในต่างประเทศเพื่อพัฒนา หน่วยงานในด้านต่างๆ เกณฑ์การประเมินระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 ดำเนินการ 1 ข้อ ดำเนินการ 2 ข้อ ดำเนินการ 3 ข้อ ดำเนินการ 4-5 ข้อ ดำเนินการ 5-7 ข้อ

36 10. ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ทรัพยากร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ ประเภททรัพยากร 1คนคณาจารย์และบุคลากร 2สถานที่ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 3ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์การวิจัย 4อุปกรณ์อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องฉายแผ่นใส คอมพิวเตอร์ฯ 5อื่นๆทรัพยากรอื่นๆที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น ยานพาหนะ  คณะ/หน่วยงานจะต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างน้อย 3 ประเภทขึ้นไป  การใช้ทรัพยากรคนร่วมกัน หมายถึงการมีแผนในการใช้บุคลากรร่วมกัน ได้แก่ มีแผนใน การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน การวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกันแต่จะต้องเป็นไปในลักษณะของการจัดทำข้อตกและวางแผนในการทำงานร่วมกัน (ไม่นับรวมการทำผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง แต่จะต้องเป็นความ ร่วมมือระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา)  การใช้ทรัพยากรคนร่วมกัน ไม่นับบุคลากรหรืออาจารย์ที่ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรหรือ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในแผนการให้บริการวิชาการของ คณะ/หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทรัพยากร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

37  เกณฑ์การประเมิน ระดับเกณฑ์การประเมินหลักฐาน 1มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดนโยบาย และแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน -รายงานการประชุม -แนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2มีการจัดทำประกาศหรือนโยบายแผนการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน -ประกาศหรือนโยบายที่แสดงให้ เห็นว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะ สามารถใช้ร่วมกันได้ 3มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ ทรัพยากรร่วมกันกับคณะ/หน่วยงานอื่นๆภายใน มหาวิทยาลัย -บันทึกข้อตกลงหรือ MOUเป็น ลายลักษณ์อักษรระหว่างคณะ/ หน่วยงาน หรือกับคณะอื่นๆ -ระบุทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน 4มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค -บันทึกข้อตกลงหรือ MOUเป็น ลายลักษณ์อักษรระหว่างคณะกับ องค์กร/หน่วยงานระดับจังหวัด หรือภูมิภาค -ระบุทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน 5มีการกำหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยระดับชาติ เช่น สกอ. สกว. เป็นต้น -บันทึกข้อตกลงหรือ MOUเป็น ลายลักษณ์อักษรระหว่างคณะกับ องค์กร/หน่วยงานระดับชาติ -ระบุทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน

38 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พิจารณาระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของคณะกรรมการประจำคณะ ข้อ ประเด็นการประเมินผล หน่วย นับ น้ำหนักเกณฑ์การประเมิน 12345 1ร้อยละของการจัดประชุมกรรมการ ประจำคณะ/หน่วยงานตามแผน ร้อยละ0.7080859095100 2ร้อยละของคณะกรรมการประจำคณะ/ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ0.706065707580 3มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและมติ ที่ประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ/ หน่วยงานให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนได้รับทราบเป็นประจำ ช่องทา ง 0.700-1-2 4ระดับความสำเร็จในการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ ต่างๆให้มีความเหมาะสมและทันสมัย อยู่เสมอ ระดับ0.7012345 5ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ระดับ0.70พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค. 6ระดับความสำเร็จของการรายงานผล การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 6-9-12 เดือน ระดับ1.5012345 รวม5

39 ร้อยละของการจัดประชุมกรรมการประจำคณะตามแผน พิจารณาจากจำนวน ครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะที่กำหนดไว้ตามแผนใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ร้อยละของคณะกรรมการประจำคณะที่เข้าร่วมประชุม พิจารณาจำนวน คณะกรรมการประจำคณะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเทียบจำนวน คณะกรรมการประจำคณะทั้งหมด มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจำ คณะให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนได้รับทราบเป็นประจำ โดยพิจารณา จำนวนช่องทางในการเผยแพร่รายงานการประชุม เช่น บันทึกข้อความ หนังสือเวียน เว็บไซต์ เป็นต้น ระดับความสำเร็จในการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ประหลักเกณฑ์ต่างๆให้มี ความเหมาะสมและทันสมัย หมายถึงคณะกรรมการประจำคณะมีการออก ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือมีการปรับปรุง/ทบทวน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความเหมาะสมและทันสมัย พิจารณาระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์ในภาพรวม ดังนี้

40  ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 พิจารณาจากการ จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2551 และดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จัดส่งให้สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ซึ่งสำนักงานประเมินฯ จะคิดคะแนนจากวันที่ได้รับรายงานประจำปี พ.ศ.2551 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 2ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2552 3ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 4ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ.2552 5ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2552

41  ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 6-9-12 เดือน พิจารณาจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ครบถ้วนและทันเวลา  เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่ครบถ้วนได้แก่ 1) SAR-CARD 2) SAR-Report 3) แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ 4) กรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม e.sar.kku.ac.th 5) ไฟล์ข้อมูลหรือ CD ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1รายงานผลการปฏิบัติราชการไม่ครบ 3 ครั้ง 2รายงานผลการปฏิบัติราชการครบ 3 ครั้ง แต่ส่งล่าช้า/เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 3รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 1 (8 เมษายน 2552) ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ 4รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 1 (8 กรกฎาคม 2552) ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ 5รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 1 (8 ตุลาคม 2552) ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

42 ตัวชี้วัดที่ 12.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก พิจารณาจำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบกับกับจำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิ ปริญญาตรี ใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง (กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) คณะควรจะตรวจสอบจำนวนและรายชื่ออาจารย์ที่วุฒิปริญญาเอกให้ถูกต้องและ ตรงกันกับกองการเจ้าหน้าที่ ใช้เกณฑ์การประเมินของ สกอ. ตัวชี้วัดที่ 12.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด คณะควรจะตรวจสอบจำนวนและรายชื่ออาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง และตรงกันกับกองการเจ้าหน้าที่ ใช้เกณฑ์การประเมินของ สกอ.

43 ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 13.2 ร้อยของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ - นับจำนวนบุคลากรที่ไปอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นๆภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย -ไม่นับรวมการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง -กรณีที่คณะ/หน่วยงานจัดเอง จะต้องเป็นการอบรม/สัมมนาที่มีการทดสอบ ความรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรม หรือเป็นการอบหลักสูตรต่างๆที่ต้องได้รับใบ ประกาศนียบัตร

44 กำหนดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ วัน เดือน ปีกิจกรรม 9-10 ตุลาคม 2551 ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ : กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 6 พฤศจิกายน 2551คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารประกอบการเจรจาต่อรองตัวชี้วัด 11 พฤศจิกายน 2551เจรจาต่อรองตัวชี้วัด 1 ธันวาคม 2551อธิการบดีลงนามคำรับรอง 14 ธันวาคม 2551ส่งเอกสารคำรับรองให้ทุกคณะ/หน่วยงาน 30 มกราคม 2552ส่งรายละเอียดคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้คณะ/หน่วยงาน 8 เมษายน 2552คณะ-หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 8 กรกฎาคม 2552คณะ-หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน 8 ตุลาคม 2552คณะ-หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน

45 จบแล้ว... สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 9 ตุลาคม 2551 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google