งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552

2 PMQA Organization 2 - พบหมอองค์กรครั้งที่ 1 - กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐสำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - การประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน - แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร - กำหนดการส่งร่างแผนพัฒนาองค์กรให้หมอองค์กร วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้

3 PMQA Organization หน่วยงานหมอประจำ 1. จังหวัด................ 2. จังหวัด................ 3. จังหวัด................ 4. จังหวัด................ 5. จังหวัด................ 6. จังหวัด................ 7. จังหวัด................ 8. จังหวัด................ 9. จังหวัด................

4 PMQA Organization 4 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด

5 PMQA Organization 5 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2552  น้ำหนักร้อยละ 20  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ  วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้แต่ละส่วน ราชการมีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และ เป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น”

6 PMQA Organization เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ “รางวัลมุ่งมั้นพัฒนาองค์การ ดีเด่น หมวด........” เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 1 80 100 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมวด 7 “ รางวัลการพัฒนา องค์การดีเด่น” ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) Successful Level

7 PMQA Organization 7 2552 2554 2553 Roadmap การพัฒนาองค์การ Roadmap การพัฒนาองค์การ จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 4 2 3 5 6

8 PMQA Organization 8 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลตัวชี้วัดการประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการ ของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20

9 PMQA Organization 9 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การ จำนวน 2 แผน ซึ่งแต่ละแผน แบ่งการประเมินผลเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 12.1.1 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 448 12.1.2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 รวม6612 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

10 PMQA Organization 10 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 12.1.1ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผ่าน เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 448 วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินทุกข้อ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1 และหมวด 4 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12) ข้อที่ผ่านได้ 5 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านได้ 1 คะแนนยกเว้น เรื่อง GPP ให้ เป็นไปตามแนวทางของ สศช. และกรมบัญชีกลาง ค่าคะแนนของแต่ละแผนพิจารณา โดยนำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละข้อมา คูณกับน้ำหนักความสำคัญของข้อนั้นๆ จะได้ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก แล้ว รวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้ของทุกหัวข้อในแต่ละแผนฯ

11 PMQA Organization 11 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 12.1.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ พิจารณาวัดความสำเร็จ โดยนำผลการ ดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในแผนพัฒนาองค์กรแต่ละแผนไป เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนจะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนของทุกตัวชี้วัดในแผนฯมาเฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

12 PMQA Organization 12 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์การ ดำเนินการของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 4) วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ ละตัวชี้วัดในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จะได้ค่าคะแนนของ แต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนที่ได้ของทุกตัวชี้วัดในหมวด 7 มา เฉลี่ย จะได้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 12.2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.3 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 12.2ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์การดำเนินการของ จังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 12345 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

13 PMQA Organization 13 ตัวชี้วัดที่ 12.3 แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-4 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (4 หมวด) 101234 3ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 20-1-2 4 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

14 PMQA Organization 14 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 5 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบคำถามจำนวน 15 คำถาม ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

15 PMQA Organization 15 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-4 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (4 หมวด) 101234 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 6 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการรายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-4 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

16 PMQA Organization 16 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 3ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 20-1-2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนพัฒนาองค์การแต่ละแผน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

17 PMQA Organization 17 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การรายงานสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางดังนี้ 12.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการ พัฒนาองค์การ 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ การดำเนินการของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐใน ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายงานค่าคะแนนของตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย รายงานค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย โดย การนำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อยไปคูณกับ น้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อยที่กำหนดไว้ รายงานค่าคะแนนสุดท้ายของตัวชี้วัดที่ 12 โดยการรวมค่า คะแนนถ่วงน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

18 PMQA Organization 18 แบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการ พัฒนาองค์การ 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ การดำเนินการของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐใน ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

19 PMQA Organization 19 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ 3. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 4. การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 5. การรายงานผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด 6. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก 1. การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

20 PMQA Organization ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประเมินองค์กรเทียบกับ เกณฑ์ในระดับพื้นฐาน 1 วิเคราะห์ OFI และแผนปรับปรุง ปี 51 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ จัดทำแผนพัฒนาองค์การ 2 แผน 2 ดำเนินการ ปรับปรุง 3 รายงานผลการ ดำเนินการ 5 ตรวจประเมินจากผู้ตรวจ ประเมินภายนอก 6 PMQA Site- Visit ประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา องค์การ ปี 53 4 แผนหมวด 1 และ แผนหมวด 4

21 PMQA Organization ปฏิบัติการ 1 Template 01: การประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ FL

22 PMQA Organization

23 แนวทาง / ขั้นตอนการดำเนินการ และ การใช้แบบฟอร์ม ขั้นตอนที่ 1. ส่วนราชการคัดเลือกหมวดที่ต้องการวิเคราะห์การ ดำเนินงานขององค์กรเทียบกับเกณฑ์ FL ขั้นตอนที่ 2 เปิด Sheet ตามหมวดที่ได้เลือกไว้ ขั้นตอนที่ 3ส่วนราชการวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรตาม ประเด็นที่กำหนดไว้ใน Column "ประเด็นการพิจารณาการ ดำเนินการที่ครบถ้วน"

24 PMQA Organization ขั้นตอนที่ 4 หากส่วนราชการได้มีการดำเนินการตามประเด็นที่กำหนดไว้อย่าง ครบถ้วน ให้ใส่ข้อความ "Y" ลงใน Column "ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)" กรณี ที่ ส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการตามประเด็นที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน ให้ใส่ข้อความ "N" ลงใน Column "ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)"

25 PMQA Organization ขั้นตอนที่ 5 เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ตามประเด็นพิจารณาอย่างครบถ้วนเรียบร้อย ให้กดที่ปุ่มลูกศรในช่อง "ดำเนินการครบถ้วน (Y/N)" เพื่อเปิดเมนู Filter เลือกทำเครื่องหมาย ถูก เฉพาะตัว "N" เท่านั้น แล้วกด OK

26 PMQA Organization

27 Template 01 ช่วยให้ส่วน ราชการจัดทำแผนปรับปรุง องค์กรเพื่อให้ครอบคลุมสิ่งที่ หน่วยงานยังไม่ดำเนินงาน ( แบบฟอร์มที่ 1)

28 PMQA Organization ปฏิบัติการ 2 จากผลของการวิเคราะห์ตาม Template 01 ให้จังหวัดจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมสิ่งที่ส่วนราชการยัง ไม่ดำเนินงานโดยใช้ แบบฟอร์มที่ 1

29 PMQA Organization หน่วยงานหมวดที่เลือก 1. จังหวัด................ 1+4 2. จังหวัด................ 1+4 3. จังหวัด................ 1+4 4. จังหวัด................ 1+4 5. จังหวัด................ 1+4 6. จังหวัด................ 1+4 7. จังหวัด................ 1+4 8. จังหวัด................ 1+4 9. จังหวัด................ 1+4

30 PMQA Organization 30 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 1. จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็น รายหมวด จำนวน 2 แผน 2. กรอบในการจัดทำแผน 2552 2554 2553 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการ นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 4 2 3 5 6 แผนปรับปรุงที่ได้จัดทำไว้จำนวน 2 แผนในปีงบประมาณ 2551 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

31 PMQA Organization 31 3.สำนักงาน ก.พ.ร. จะแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์การ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองแผนพัฒนา องค์การที่จังหวัดส่งเข้ามา และจะแจ้งผลให้ทราบภายในกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2552 4.แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 5.กำหนดการส่ง (ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด) แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใน 30 มกราคม พ.ศ. 2552 หากจัดส่งไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับลดคะแนนจาก ผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

32 PMQA Organization 32 แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

33 PMQA Organization 33 ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

34 PMQA Organization 34 ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต่อ) ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

35 PMQA Organization 35 ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต่อ) ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

36 PMQA Organization 36 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ 1.จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล 3.แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 4.กำหนดการส่ง (ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด) แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใน 30 มกราคม พ.ศ. 2552 หากจัดส่งไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับลดคะแนนจาก ผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน กำหนดน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดเท่ากัน นำค่าเป้าหมายไว้ที่ค่าคะแนนระดับ 5 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัดตามความ เหมาะสม ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

37 PMQA Organization 37 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ

38 PMQA Organization 38 ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ

39 PMQA Organization 39 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 3. ดำเนินการปรับปรุงองค์กร ตามแผนพัฒนาองค์การของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.จังหวัดดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การที่กำหนด เพื่อให้แผนดังกล่าว บรรลุเป้าหมายที่กำหนดทั้งในแง่ความครบถ้วนของกระบวนการและ ความสำเร็จของผลลัพธ์ 2.สำนักงาน ก.พ.ร. มีระบบสนับสนุน ดังนี้ คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1-7 คลีนิคให้คำปรึกษาเชิงลึกจังหวัด โดยที่ปรึกษาในการ พัฒนาองค์การที่เชี่ยวชาญในแต่ละหมวดจะไปให้ คำปรึกษา ณ จังหวัด จำนวน 3 ครั้ง คลีนิคให้คำปรึกษาทุกบ่ายวันศุกร์ ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยทีมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA e-Learning เว็บไซต์ www.opdc.go.th ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

40 PMQA Organization 40 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนนี้จะดำเนินการประมาณเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2552 ดังนี้ 1. การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร 2. การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1- 4 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (4 หมวด) 3. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

41 PMQA Organization 41 1.การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร (นำลักษณะสำคัญของ องค์กรที่ได้จัดทำตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มา ทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป) แบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญ ขององค์กร คำถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคำถามบังคับที่ส่วนราชการต้อง ตอบคำถาม โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึง จะถือว่าได้ตอบคำถามในข้อนั้น ๆ แล้ว คำถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคำถามที่ส่วนราชการต้อง ตอบคำถาม แต่การตอบคำถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความ สมบูรณ์ก็ได้ ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สำคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องใน แต่ละคำถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคำถาม โดยมีจำนวน หน้าไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

42 PMQA Organization 42 แบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

43 PMQA Organization 43 2.จัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-4 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (4 หมวด) แบบฟอร์มที่ 3 และ 6 :แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน องค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

44 PMQA Organization 44 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตรวจสอบว่าผ่าน FL หมวด 1, 4, 7 หากยังผ่านไม่ครบให้จัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม เตรียมจัดทำแผนพัฒนา องค์การสำหรับ ปีงบประมาณ 2553

45 PMQA Organization 45 3.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แนวทางเช่นเดียวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 7.1 : แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 7.2 : แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้จังหวัดประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด 2 และหมวด 3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การในหมวดดังกล่าว กรณีจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้อง จัดทำแผนฯเพิ่มเติมมาด้วย วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

46 PMQA Organization 46 แบบฟอร์มที่ 7.1 : แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

47 PMQA Organization 47 แบบฟอร์มที่ 7.2 : แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

48 PMQA Organization 48 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในรายงานรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ของแต่ละแผน ประกอบด้วย 2 หัวข้อ 1. รายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 2. รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หมายเหตุ : การรายงานรอบ 6 เดือนเป็นการรายงานปกติ ตามแบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไม่ต้องใช้ แบบฟอร์มที่ 3 และ 4 โดยเป็นการรายงานผลการ ดำเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดนี้เท่านั้น ส่วนการรายงาน รอบ 12 เดือน จังหวัดจึงใช้แบบฟอร์มที่ 3 และ 4

49 PMQA Organization 49 1. รายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

50 PMQA Organization 50 แบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการในหมวด 1 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

51 PMQA Organization 51 แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการในหมวด 4 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

52 PMQA Organization 52 แบบฟอร์มที่ 3.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

53 PMQA Organization 53 2.รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ดังนี้ แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการ ตามแผนพัฒนาองค์การ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ค่าคะแนนของตัวชี้วัด ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

54 PMQA Organization 54 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

55 PMQA Organization 55 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 6. การตรวจประเมินจาก ผู้ตรวจประเมินภายนอก การตรวจประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ รอบ 12 เดือน จะเป็นการตรวจสอบการ ประเมินความสำเร็จที่จังหวัดได้ประเมินตนเอง มาว่าตรงตามคะแนนที่ประเมินหรือไม่ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

56 PMQA Organization แผนงานที่เหลือ

57 PMQA Organization 57 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255125522553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. 1.กำหนดการพบหมอองค์กร จำนวน 3 ครั้ง 2.จ.ว.วิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 3.จ.ว. ส่งร่างแผนให้หมอ องค์กร 4.จ.ว.จัดส่งแผนฉบับสมบูรณ์ (ฟอร์ม 1 และ 2) 5. จ.ว.ดำเนินการปรับปรุงตาม แผนที่เสนอไว้ รวบรวมข้อมูล และ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาใน การดำเนินการตามแนวทางที่หมอ องค์กรให้คำแนะนำ 6.จ.ว.สรุปผลการปรับปรุง ประเมินตนเองตามFL จัดทำแผนปี53 ครั้งที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 เทคนิคการปรับปรุงองค์กร ครั้งที่ 3 ติดตาม ผลการ ปรับปรุง และแนะนำ การตรวจประเมินปฏิทินการดำเนินการ X 30 มค. 52 15 มค. 52

58 PMQA Organization 58 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการ ของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

59 PMQA Organization 59 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส่วนราชการระดับ จังหวัด การส่งมอบงานการส่งมอบงาน แบบฟอร์มที่ 3 - 8 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 หากจัดส่งไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวม ของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 จังหวัดจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น จังหวัดจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จังหวัดจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น จังหวัดจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.

60 PMQA Organization 60 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 4แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ แบบฟอร์มที่ 5แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร แบบฟอร์มที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 7แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 8แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google