งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1 เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ภาวนา กิตติวิมลชัย สำนักประเมินและประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1 เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ภาวนา กิตติวิมลชัย สำนักประเมินและประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1 เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ภาวนา กิตติวิมลชัย สำนักประเมินและประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น pawana@kku.ac.th

2 LOGO 2 ฉีดวัคซีน PMQA

3 LOGO 3 ตัวชี้วัดเลือก เน้นการเรียนรู้ และทำความ เข้าใจเกณฑ์ PMQA ปี 2550 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2551 PMQA ตัวชี้วัดเลือก มีการวิเคราะห์ โอกาสในการ ปรับปรุง จัดทำแผน ปรับปรุงองค์กร ตัวชี้วัดบังคับ ประเมินตนเอง แบบ “ADLI” ปี 2552 ปี 2552 ตัวชี้วัดบังคับ กำหนดเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน การผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำระดับพื้นฐาน จัดทำแผนพัฒนา องค์การ

4 LOGO 4 Roadmap การพัฒนาองค์การ 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 3 5 6 2 4 1 2 4 6 3 5 1 4 2 3 5 6 สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 2 4 SuccessfulLevel

5 LOGO 5 Roadmap การพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 2554 2553 2 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 2 4 SuccessfulLevel คณะ/หน่วยงาน คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง อธิการบดีกับคณบดี ผอ. ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงาน 3 4 5 6 SuccessfulLevel

6 LOGO 6 (Fundamental Level) เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7 LOGO 7 เกณฑ์ PMQAPMQA F L ลักษณะสำคัญของ องค์กร 15- หมวด 1127 หมวด 297 หมวด 31110 หมวด 4107 หมวด 5215 หมวด 6126 หมวด 71510 รวม105 คำถาม42 ประเด็น เปรียบเทียบเกณฑ์ PMQA กับเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน

8 LOGO 8 Contents เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รหัส (CODE) หมวด 1LDLeadership หมวด 2SPStrategic planning หมวด 3CSCustomer & Stakeholders หมวด 4ITInformation & Technology หมวด 5HRHuman resource หมวด 6PMProcess management หมวด 7RMResult management รวม เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน

9 LOGO 9 แนวคิดในการจัดทำเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน  มุ่งเน้นให้มีการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเขียนรายงาน  เน้นการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบและการ สร้างความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์  ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเก็บ อยู่  เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  เน้นการพัฒนามากกว่าการได้รางวัล

10 LOGO 10 A (Approach) แนวทางที่เป็นระบบ (ทำซ้ำได้) D (Deployment) การนำไปปฏิบัติ/การ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ L (Learning) การทบทวน/การเรียนรู้ I (Integration) ความเชื่อมโยง/บูรณาการ PMQA ระดับพื้นฐาน พิจารณาการดำเนินการตามประเด็น ADLI

11 LOGO 11 LD1-LD6 หมวด 1 การนำองค์กร

12 LOGO 12 หมวด 1 การนำองค์กร รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ LD1สภามหาวิทยาลัยต้องมี การกำหนดทิศทางการ ทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่อง วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์หรือผลการ ดำเนินการที่คาดหวังของ องค์การ โดยมุ่งเน้นนิสิต นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อ ถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่ บุคลากร เพื่อให้เกิดการ รับรู้ ความเข้าใจ และการ นำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การ ดำเนินการบรรลุผลตาม เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ *คำถาม PMQA ข้อ 1.1(1) A  มีแนวทาง/วิธีการในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมหลักที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นนิสิตนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  อาจจัดทำเป็นแผนภาพ (Flow Chart) กระบวนการ  มีช่องทางการสื่อสาร(4 เรื่อง)  ระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน D  บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการ ดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (อาจะใช้แบบสำรวจ/การสุ่มถาม/จำนวนครั้งการสื่อสาร) L  มีการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่กำหนด  มีการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ และนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติ I  ทิศทางการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องพันธกิจ/ความ ต้องการ/ความคาดหวังของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่ เกี่ยวข้อง (การดำเนินงานของสภาและ มข.เพื่อตอบสนองต่อพันธ กิจหลัก)

13 LOGO 13 การกำหนดทิศทางองค์กร

14 LOGO 14 หมวด 1 การนำองค์กร รหัสแนวทางดำเนินการประเด็นพิจารณาการดำเนินการ LD2 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ของสถาบันอุดมศึกษามีการ มอบอำนาจและทบทวนการ มอบอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายใน สถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพื่อ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดี ของสถาบันอุดมศึกษา *คำถาม PMQA ข้อ 1.1(2) Aคำสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการกระจายอำนาจ การตัดสินใจไปสู่บุคลากร Dรายงานผลการดำเนินการการกระจายอำนาจ ดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่าง Lรายงานผลการติดตาม/ทบทวนความเหมาะสม ของการกระจายอำนาจไปสู่บุคลากร Iแสดงประโยชน์ ที่ได้รับจากการมอบกระจาย อำนาจไปสู่บุคคลากร ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ของสถาบันฯ

15 LOGO 15 หมวด 1 การนำองค์กร ตารางการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 ชื่อหน่วยงาน…………….(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ลำดับที่มาตรา และชื่อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้ อำนาจ ผู้มี อำนาจ ตาม กฏหมาย อำนาจ ตาม กฎหมาย ที่จะมอบ ให้ปฏิบัติ ราชการ แทน ผู้รับมอบ อำนาจ อำนาจที่ จะให้มี การมอบ อำนาจต่อ ได้ ผู้รับมอบ อำนาจต่อ รายงาน ผลการใช้ อำนาจ ของผู้รับ มอบ อำนาจ (1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8)

16 LOGO 16 หมวด 1 การนำองค์กร รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ ที่ครบถ้วน LD 3ผู้บริหารของ สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้มี กระบวนการและ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณา การและสร้างความ ผูกพัน ร่วมมือภายใน สถาบัน รวมถึงการ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมาย *คำถาม PMQA ข้อ 1.1(2) A  แนวทาง/วิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการและ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและ สร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบันฯ รวมถึง การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายตัวอย่างกระบวนการ/ กิจกรรมการเรียนรู้ D  ยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้าง ความผูกพัน ความร่วมมือภายในสถาบันฯ รวมถึง การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย L  ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการ ในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบันฯ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุง I  แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่กำหนดขึ้น ทำให้เกิด การบูรณาการและสร้างความผูกพัน ความร่วมมือ ภายในสถาบันฯ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายความ ร่วมมือของสถาบันฯ และส่งเสริมการดำเนินงาน ของส่วนราชการ

17 LOGO 17 หมวด 1 การนำองค์กร ประเด็นสำคัญ 1.ผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรม 2.การจัดกิจกรรมต้องครอบคลุมบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงาน 3.ตัวอย่างกิจกรรม เช่น สภากาแฟ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมวิชาการ สร้างสรรค์ MORNING TALK / LUANCH TALK/ DINNER TALK 4.การจัด KM อย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอ หรือไม่ตอบโจทย์การสร้างความ ผูกพันและแรงจูงใจในการทำงาน 5.กิจกรรมที่จัดต้องสร้างความผูกพัน แรงจูงใจในการทำงาน ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานมีผลดี อาจจะประเมินจากแบบสอบถาม/การสุ่มจากบุคลากรที่ เข้าร่วมกิจกรรม/การสัมภาษณ์ผู้บริหาร/การเทียบผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาองค์การ มข. 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายใน มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย (LD3) ผู้รับผิดชอบ 1.1จัดกิจกรรม show & shareกองแผนฯ 1.2จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีในหัวข้อต่างๆด้านประกัน คุณภาพ QA 1.3จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการQA

18 LOGO 18 ตัวอย่างกิจกรรม LD 3

19 LOGO 19 หมวด 1 การนำองค์กร รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ LD 4สภามหาวิทยาลัยและ ผู้บริหารของสถาบัน ต้อง กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินการ สำหรับใช้ ในการทบทวนผลการ ปฏิบัติงานและนำผลการ ทบทวนดังกล่าวมา จัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการ ปรับปรุงการดำเนินงาน ของสถาบันให้ดีขึ้น *คำถาม PMQA ข้อ 1.1(5-6) A  วิธีการในการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ใน การติดตามประเมินผล  แนวทาง/ปัจจัยที่ใช้ในการนำผลการทบทวนมา จัดลำดับความสำคัญเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน D  แสดงตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตาม ประเมินผล  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  รายงานผลการจัดลำดับความสำคัญของผลการ ทบทวนที่จะนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน L  มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกำหนด ตัวชี้วัดและแผนการประเมินเพื่อให้ผลการดำเนินการ ดีขึ้น I  แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอันเกิดจาก การทบทวนผลการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่นำมาติดตามประเมินผลไม่ควรเกิน 20 ตัว แต่ควรจะครอบคลุม ตัวชี้วัดจาก 5 แหล่ง 1. ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจหลัก 3. ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการที่สร้างคุณค่า 4. ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 5. ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ

20 LOGO 20 หมวด 1 การนำองค์กร 2. จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงผลการดำเนินงานตามผลการ ประเมินและผลการทบทวนการดำเนินงาน (อ้างถึง LD4) ผู้รับผิดชอบ 2.1ทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ทุกคณะ/ หน่วยงาน 2.2จัดทำรายงานผลการทบทวนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 2.3จัดลำดับผลการดำเนินงานที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงมาก ที่สุด อย่างน้อย 3 อันดับ 2.4กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายให้นำผลการดำเนินงานไป ปรับปรุง 2.5จัดทำรายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย แผนพัฒนาองค์การ มข.

21 LOGO 21 หมวด 1 การนำองค์กร รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ LD5สภามหาวิทยาลัยต้องมีการ กำหนดระบบการกำกับดูแล ตนเองที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา (Organizational Governance)หรืออัตตาภิบาล (Self Governance)เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงานของ สถาบัน และเพื่อให้การ ดำเนินการบรรลุผล *คำถาม PMQA ข้อ 1.2 (11) A  แนวทาง/วิธีการในการกำหนดหรือทบทวน นโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษา  มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีที่ทำให้เกิดการ ควบคุมและการตรวจสอบ  แนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารนโยบายในการ กำกับดูแลองค์การ  มีการแต่งตั้งหรือปรับปรุงบทบาทของ คณะกรรมการการดำเนินการตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบัน D  แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามระบบการ กำกับดูแลตนเองที่ดี  มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ L  ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม ระบบการกำกับองค์การที่ดี เพื่อนำผลไป ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดำเนินดังกล่าว I  แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบันฯ

22 LOGO 22 หมวด 1 การนำองค์กร แผนพัฒนาองค์การ มข. 3. ติดตามประเมินผลการกำกับดูแลตนเองที่ดีของมหาวิทยาลัย (อ้างถึง LD 5) ผู้รับผิดชอบ 3.13.1จัดทำตารางความสอดคล้อง (Matrix)ระหว่างนโยบายการ กำกับดูแลตนเองที่ดีกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลักของ สถาบัน กองแผนงาน

23 LOGO 23 หมวด 1 การนำองค์กร รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ LD 6ผู้บริหารของ สถาบันอุดมศึกษาต้อง กำหนดให้มีวิธีการหรือมารต การในการจัดการผลกระทบ ทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อัน เป็นผลมาจากการดำเนินการ ของสถาบัน รวมทั้งต้องนำ วิธีการหรือมาตรการที่กำหนด ไว้ไปปฏิบัติ *คำถาม PMQA ข้อ 1.2(8-9-10) A  มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบ ที่เกิดขึ้นกับสังคมอาจจัดทำเป็นแผนภาพ(Flow Chart)ของกระบวนการ D  รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิด ขึ้นกับสังคม L  มีการทบทวนวิธีการจัดการผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อนำมาปรับปรุง I  แสดงผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการผลกระทบ ทางลบ ประเด็นสำคัญ 1. ผลกระทบทางลบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว 2. หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานแล้วไม่พบว่ามีผลกระทบทางลบ ให้พิจารณาจากข้อ ร้องเรียน/กรณีฟ้องร้อง/การประกาศใช้นโยบาย ระเบียบต่างๆ 3. การไม่มีผลกระทบทางลบแสดงให้เห็นถึงการมีมาตรการป้องกันที่ดี 4. หากไม่มีผลกระทบทางลบ การดำเนินงานในประเด็น D จะพิจารณาจากการสื่อสารมาตรการ ป้องกันผลกระทบทางลบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

24 LOGO 24 หมวด 1 การนำองค์กร หน่วยงานตัวอย่างผลกระทบทางลบ รัฐบาล “น้องเขย”ม็อบเสื้อเหลือง กรณีปิดสนามบินสุวรรณภูมิ รัฐบาล “นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ม็อบเสื้อแดง กรณีก่อจลาจล ปิดถนน กล่าวหารัฐบาลทำร้ายประชาชน การประกาศใช้ พรฎ.ฉุกเฉิน การเลื่อนประชุมอาเซี่ยน การประกาศวันหยุดราชการ วันที่ 10+16+17 เมษายน 2552 สำนักงานพัฒนาสังคมฯผู้รับบริการร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมในการจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้กับผู้ด้อยโอกาสและคนชรา สำนักงานประกันสังคมผู้ประกันตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเบิกค่ารักษาพยาบาล/เบิกได้ น้อย/ไม่คุ่มกับจำนวนเงินที่ถูกหักไป สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน เยาวชนที่อยู่ในความคุ้มครองหนีออกไปสร้างปัญหาสังคม ได้แก่ การลัก ขโมย การก่อกวน และทะเลาะวิวาท มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจราจรติดขัดวันพระราชทานปริญญาบัตร การจราจรติดขัดวันแข่งขันมาราธอนนานาชาติ กรณีพิพาทกับชุมชน กรณีสถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย การผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ นโยบายการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา /การบังคับใช้กฎหมายและ ระเบียบต่างๆ

25 LOGO 25 SP1-SP7 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

26 LOGO 26 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ SP1สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการ กำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และ กรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจนในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมหลังของสถาบัน บรรลุ เป้าหมายตามแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ ราชการของ กระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา A  มีการจัดทำแผนภาพ (Flowchart) ของการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี  ระบุขั้นตอน/รอบเวลา/ผู้รับผิดชอบ D  แสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย (cascading) ระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผน 1 ปี  การมีส่วนร่วมของบุคลากร +ผู้บริหารทุกระดับ L  การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จาก  ผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกองค์  ผลการประเมินจากผู้ประเมินภายในองค์การ I  แสดงความเชื่อมโยงของกลยุทธ์กับการตอบสนอง ความท้าทาย 3 ด้าน และความต้องการของ ผู้รับบริการ

27 LOGO 27 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการรายละเอียดของขั้นตอน กระบวนการ ผู้เข้าร่วมช่วงเวลาตาม ปฏิทิน 1การเตรียมการ 2การทบทวนผลการ ดำเนินการ ที่ผ่านมา 3การวิเคราะห์ SWOT 4การยกร่างแผน 5การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร 6การมีส่วนร่วมของ บุคลากร 7อื่นๆ ตัวอย่างตารางแสดงขันตอนของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP 1)

28 LOGO 28 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสแนวทางการดำเนินการประเด็นการพิจารณา SP2ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา(4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่สำคัญและ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการ วิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก ของสถาบัน ความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างและ จุดเน้นของสถาบัน และความเสี่ยง ในด้านต่างๆ A-มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล /วิเคราะห์ข้อมูล แต่ละประเภท D-แสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่ นำมาใช้ประกอบการวางแผนฯ -แสดงประเภทข้อมูลในแต่ละปัจจัยภายในและ ภายนอกที่ใช้ประกอบการวางแผนฯ ได้อย่าง ชัดเจน -สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสม ได้แก่ o ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลปัจจุบัน o การรวบรวมข้อมูลต้องครอบคลุมทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง o แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับ ประเภทข้อมูล L-แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมปัจจัย (ประเภทข้อมูล) ที่นำมาใช้ประกอบการ วางแผน

29 LOGO 29 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำคัญใน กระบวนการวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ต ปีที่นำมาปัจจัยมา ใช้วางแผนฯ แหล่ง ข้อมูลและ สารสนเทศ ที่ใช้ การเก็บ รวบรวม ข้อมูล การ วิเคราะห์ ข้อมูล การนำมา ใช้ในขั้นตอน กระบวน การ* ผู้รับ ผิดชอบ 25512552 (A)(A)(L)(L)(D)(D) ปัจจัยภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก จุดเน้นของสถาบัน ผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ความต้องการของ ผู้รับบริการ ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยง ปัจจัยภายนอก 1. 2. ตัวอย่างตารางจัดเก็บข้อมูล SP2

30 LOGO 30 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ SP3สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการ วางแผนกลยุทธ์ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของสถาบัน รวมทั้ง มีการวางแผน เตรียมการจัดสรรทรัพยากร อื่นๆเพื่อรองรับการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการ A  มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้องครอบคลุมในแต่ละด้าน ดังนี้ o แผนการวางแผนและบริหารกำลังคน o แผนพัฒนาบุคลากร o แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือ สมรรถนะสูง ในสายงานหลัก o แผนการพัฒนาเทคโยโลยีสารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นสำคัญ 1. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับแผน 4 ปีและ 1 ปี 2. กรณีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ทำไว้แล้ว ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการนำแผนดังกล่าวมา ทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับแผน 4 ปีและ 1 ปี 3. หลักฐานที่ต้องแสดงคือ ความเชื่อมโยงของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกับแผน 4 ปีและ 1 ปี

31 LOGO 31 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ SP4สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอด นโยบายทิศทางการ ดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติ ราชการ และเป้าหมายของ สถาบันให้กับบุคลากรใน ระดับต่างๆเพื่อให้มีการ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างบรรลุผลตาม เป้าหมายที่กำหนด A  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติตามแผน ให้กับบุคลากร D  การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม แผน ต้องครอบคลุมประเด็น 1.การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่การจัดทำ แผนปฏิบัติการ 2.การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 3.ตัวชี้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ 4.บทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมาย องค์กร L  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ บุคลากรใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำงาน  แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนวิธีการ ปฏิบัติที่ดีในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายใน สถาบัน LD 1

32 LOGO 32 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ SP5สถาบันอุดมศึกษาต้องมี การถ่ายทอด (cascading)ตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับสถาบันลง สู่ระดับคณะ/สำนัก(ทุก คณะ/สำนัก)และระดับ บุคคลอย่างน้อย 1 คณะ/ สำนักรวมทั้ง มีการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน เพื่อให้ สอดคล้องไปในทิศทาง เดียวกันกับเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ A  มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map)  มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุก คณะ/หน่วยงาน  มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ บุคคล (อย่างน้อย 1 คณะ/สำนัก) ที่แสดงให้เห็นถึง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่ระดับบุคคล  มีแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล  มีแผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายลงสู่บุคคล (Gantt Chart) D  มีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร (คำรับรองการปฏิบัติราชการ)  วิธีการสื่อสารตัวชี้วัดที่ทำการถ่ายทอดลงสู่ระดับ คณะ/สำนักและระดับบุคคล L  มีการจัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อ ติดตามผลเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินการ I  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินการ ปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับระบบ แรงจูงใจ

33 LOGO 33 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ SP6สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบ การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ โดย จัดทำเป็นรายงานผลการ ปฏิบัติราชการของคณะ/ สำนัก และแสดงให้เห็นถึง กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น จากการปรับปรุงการ ดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด A  มีการจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ซึ่ง ต้องประกอบด้วย 1. ระยะเวลาดำเนินการ2. ผู้รับผิดชอบ 3.การจัดสรรงบประมาณ และ ทรัพยากรด้านอื่น ๆ D  มีรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ที่มีสาระสำคัญครอบคลุมการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน  มีรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมสภา มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  แสดงรายละเอียดกระบวนการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา L  มีเอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงถึงกระบวนการ ทำงานในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดของสถาบัน/คณะ/สำนัก รวมทั้ง หลักฐานอื่นที่ยืนยันผลสำเร็จจากการปรับปรุงการ ดำเนินงานดังกล่าว LD 4

34 LOGO 34 Contents หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสแนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ SP7สถาบันอุดมศึกษาต้องมี การจัดทำแนวทางการ บริหารความเสี่ยงในระดับ สถาบันที่ชัดเจนและ สามารถนำไปประกอบการ จัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงในระดับคณะ/ หน่วยงานได้โดย ครอบคลุมสาระสำคัญ เรื่องความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาล และด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ A  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับสถาบันและ ระดับคณะ/หน่วยงานโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีที่สภา มหาวิทยาลัยกำหนด  ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง D  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดแผน บริหารความเสี่ยง  แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน/คณะ/หน่วยงาน ซึ่ง ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ  มีการนำแผนไปปฏิบัติ  ช่องทางสื่อสารการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ L  มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 2 ไตร มาส  มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

35 LOGO 35 Contents ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1 เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ภาวนา กิตติวิมลชัย สำนักประเมินและประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google