งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com LOGO การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ACTION PLAN OFI IQA P-D-C-AP-D-C-A สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com LOGO การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ACTION PLAN OFI IQA P-D-C-AP-D-C-A สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com LOGO การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ACTION PLAN OFI IQA P-D-C-AP-D-C-A สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 www.themegallery.com LOGO ที่มาของการจัดทำ ACTION PLAN OFI ผลการ ประเมินของ สมศ. สกอ. กพร. ระบุว่า มหาวิทยาลัย ไม่ได้นำเอา ผลการ ประเมิน คุณภาพมาใช้ การสัมมนา ทบทวนระบบ IQA เกณฑ์การ ประเมิน ตัวชี้วัดที่ 7 การประกัน คุณภาพ เกณฑ์การ ประเมิน ตัวชี้วัดที่ 7.11 ระดับ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ ตามขั้นตอน PMQA แผนพัฒนาองค์การ ACTION PLAN ACTION PLAN OFI

3 www.themegallery.com LOGO กรกฎาคม 52 22 มิถุนายน 52 31 พฤษภาคม 52 31 สิงหาคม 52 30 เมษายน 52 กำหนดการส่งแผนพัฒนาองค์การ ACTION PLAN OFI รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ACTION PLAN ครั้งที่ 1 Action plan OFI รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ACTION PLAN ครั้งที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 667/2552 ลงวันที่ 22 เมษายน 52

4 www.themegallery.com LOGO 1 2 3 โอกาสใน การพัฒนา ที่ยังไม่ได้ รับการ แก้ไข ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนที่ ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผลการ ประเมิน คุณภาพ ภายใน/ ภายนอก 2547-2551 ประเด็นที่นำมาจัดทำ ACTION PLAN OFI 4 GAP & OFI PMQA

5 www.themegallery.com LOGO ชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นโอกาสในการปรับปรุง: ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2547-2550 หรือสิ่งที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง 1)ผลการประเมินคุณภาพภายในปี การศึกษา 2551 2)ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 2548 3)การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 4)การดำเนินการตามขั้นตอนการ พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ชื่อแผนพัฒนา องค์การ: การนำผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกองค์กรมาใช้ใน การพัฒนาคุณภาพให้ เกิดผลดี รายละเอียดโดยย่อ: มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผลการตรวจ ประเมินดังกล่าว ยังไม่ได้นำเอาจัดทำเป็นแผนใน การนำเอาผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพให้เกิดผลดีอย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าคณะกรรมการตรวจประเมินจะได้สะท้อน ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาแต่ถ้าหาก มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสำคัญในการเอาผล การประเมินดังกล่าวมาใช้ให้เกิดการพัฒนา คุณภาพ จะทำให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาสและ เสียเวลาในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหรือ การตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ดังนั้น จึงได้รวบรวมโอกาสในปรับปรุงจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมา จัดทำแผนการนำผลการประเมินมาใช้ในการ พัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงและรายงานผลการ ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ซึ่งผลการ ประเมินที่นำมาจัดทำแผนได้แก่ 1.ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 2.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ปี การศึกษา 2548 3.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 4.การดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วัตถุประสงค์:1)เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 2)เพื่อให้มีการนำเอาผลการ ประเมินฯไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพให้เกิดผลดี ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน: ระดับความสำเร็จของการนำผลการ ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบหลัก:ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553 วันที่จัดทำ: เมษายน 2552

6 www.themegallery.com LOGO ที่มาที่โอกาสในการปรับปรุง 1) ผลการตรวจ ประเมินคุณภาพ ภายในปี การศึกษา 2551 โดย คณะกรรมการ ตรวจประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน วันที่ 4-5 กันยายน 2551 1มหาวิทยาลัยมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ทุกคณะ/หน่วยงาน แต่ควรจะวางแผนการถ่ายทอด ตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคล 2การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ควรมีการแจ้งผล การประเมินไปให้ทุกคณะหน่วยงานเพื่อนำเอาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 3อาจารย์ที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปบางท่านมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับรายวิชานั้น บางรายวิชายังขาดผู้สอน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีระบบการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ 4ควรจะมีการบูรณการการเรียนการสอนแบบ e-learning แต่ละคณะให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ 5มหาวิทยาลัยกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้หลายข้อแต่ความเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต วิทยาลัยขอนแก่นยังไม่แสดงออกให้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์เพื่อนำผลา ปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิต 6มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีความหลากหลาย แต่ยังขาดจุดเน้นเรื่องระเบียบวินัย เช่น กฎจราจร 7การติดตามประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมและควรมีระบบการนำเอาผลการ ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 8มหาวิทยาลัยควรมีกลไกและสนับสนุนให้มีการต่อยอดผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 9มหาวิทยาลัยควรกำหนดประเด็นการวิจัยในแต่ละปีเพื่อให้ทุกหน่วยงานพัฒนาโครงการวิจัยไปในทิศทาง เดียวกันหรือแนวทางเดียวกันเพื่อตอบสนองประเด็นที่มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาแบบองค์รวม 10มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยแบบสหสาขาหรือกลุ่มวิจัย (ต่างสถาบัน) เพื่อเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ 11แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีกองทุนวิจัยให้แต่ละคณะหน่วยงานแต่ยังขาดระบบและกลไกของแต่ละคณะในการใช้ ประโยชน์จากกองทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 12ควรทำแผนการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน 13มหาวิทยาลัยควรมีการเปิดเผยข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสภา มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น 14มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 16บุคลากรของส่วนกลางยังขาดความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และยังมี จำนวนของบุคลากรไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยควรเพิ่มอัตรากำลังและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

7 www.themegallery.com LOGO ที่มาที่โอกาสในการปรับปรุง รายงานการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับสถาบันโดย สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 17ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ยังมีน้อย บางคณะไม่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เลย รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท ที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาวิทยานิพนธ์อาจมีผลต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ที่ ตีพิมพ์น้อย ควรสนับสนุนให้แต่ละคนพิจารณาให้วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 18จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันมีสัดส่วนสูงสุดขึ้นแต่ผลงานสร้างสรรค์กับมีไม่มาก เท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19ควรมีการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติเพื่อเป็นแหล่ง รองรับการตีพิมพ์ 20ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ 21ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน ข้อมูลมีความ ถูกต้อง ทันต่อเวลาและผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 22พัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร ควรมีระบบการประเมินหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 23ควรมีระบบการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน (class room research) 24ภาพรวมของการประเมินผลรายดัชนี มีความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การตัดสินแตกต่างกัน ขาดการสอบทานข้อมูลให้ ละเอียดถูกต้อง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความรู้แก่คณะและกลุ่มสาขาเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ถูกต้อง 25บางกลุ่มสาขาไม่ได้ประเมินตนเองตามสภาพจริงและการตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำและไม่ท้า ทาย 26มหาวิทยาลัยได้นำเอากรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการบริหารจัดการแต่ไม่ได้ นำเอาไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศหรือปรากฎตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความแตกต่างในคุณภาพ ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 27มหาวิทยาลัยควรกำหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของแต่ละคณะและกลุ่มสาขาให้เป็นแบบ เดียวกันเพื่อความสะดวกแก่การอ้างอิงและตรวจสอบ มากกว่าการมีรูปแบบที่สวยงามแต่ไม่มีเนื้อหาสาระ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์

8 www.themegallery.com LOGO ที่มาที่โอกาสในการปรับปรุง การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2550-2552 28ขาดระบบการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์และข้าราชการ 29การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฯ ขาดการ นำเอาความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 30หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ของมหาวิทยาลัย มีผลการ ดำเนินงานในระดับ 1 31มหาวิทยาลัยมีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกันแต่ยังไม่มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 32ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี แม้ว่าจะมากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อเทียบ กับเกณฑ์การประเมินแล้ว ยังมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 1 การดำเนินการตาม ขั้นตอนการ พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ 33หมวด 1 การนำองค์กร 34หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 35หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 36หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 37หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 38หมวด 6 การจัดกระบวนการ 39หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน

9 www.themegallery.com LOGO โอกาสในการปรับปรุง/กิจกรรม ระย ะ เ ว ล า เริ่ม ต้น สิ้ น สุ ด ปีงบประมาณ 2552 ผลผลิต/ ดัชนี ควา มก้า วหน้ า ผู้รับ ผิด ชอบ งปม. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ. ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม.ยเม.ย พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1มหาวิทยาลัยมีการแปลงแผน ยุทธศาสตร์ไปสู่การ ปฏิบัติให้ทุกคณะ/ หน่วยงาน แต่ควรจะ วางแผนการถ่ายทอด ตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคล ต.ค. พ. ย. รายงานผล การ ดำเนิ นงา น ตาม ตัวชี้ วัดที่ ได้รั บ มอบ หมา ย รายบุ คคล ฝ่ายแผนและ สารสน เทศ ฝ่าย ทรัพย ากร บุคคล -กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน x -การวางแผนการถ่ายทอด ตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคล Xx -กำหนดหน่วยงานนำร่องใน การถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ ระดับบุคคล X -กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลX -ชี้แจงและทำความเข้าใจแนว ทางการประเมินผล X -ติดตามประเมินผลXX

10 www.themegallery.com LOGO แผนพัฒนาองค์การมิติด้านตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI)เป้าหมายน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 1. 2. 3. 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้และสร้างความ ผูกพัน ความร่วมมือ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมาย (อ้างถึง LD3) จัดลำดับความสำคัญ ในการปรับปรุงผลการ ดำเนินงานตามผลการ ประเมินและผลการ ทบทวนการดำเนินงาน (อ้างถึง LD4) ติดตามประเมินผลการ กำกับดูแลตนเองที่ดี ของมหาวิทยาลัย (อ้างถึง LD 5) การพัฒนากระบวนการ จัดการกับผลกระทบ ทางลบ (อ้างถึง LD6) 7.1 ด้าน ประสิทธิผล 1. ร้อยละของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ร้อยละ 800.17 1= ร้อยละ 40 2= ร้อยละ 50 3= ร้อยละ 60 4= ร้อยละ 70 5= ร้อยละ 80 2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ร้อยละ 800.17 1= ร้อยละ 40 2= ร้อยละ 50 3= ร้อยละ 60 4= ร้อยละ 70 5= ร้อยละ 80 7.2 ด้าน คุณภาพการ ให้บริการ 3.ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม show & share ร้อยละ 800.17 1= ร้อยละ 60 2= ร้อยละ 65 3= ร้อยละ 70 4= ร้อยละ 75 5= ร้อยละ 80 4. ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี ด้านประกันคุณภาพ ร้อยละ 800.17 1= ร้อยละ 60 2= ร้อยละ 65 3= ร้อยละ 70 4= ร้อยละ 75 5= ร้อยละ 80 7.3 ด้าน ประสิทธิภาพ 5.จำนวนองค์ความรู้วิธีการปฏิบัติ ที่ดีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 องค์ความรู้0.16 1= 1 องค์ความรู้ 2= 2 องค์ความรู้ 3= 3 องค์ความรู้ 4= 4 องค์ความรู้ 5= 5 องค์ความรู้ 7.4 ด้านการ พัฒนาองค์กร 6.ระดับความสำเร็จของการจัดการ ผลกระทบทางลบ ระดับ 40.16 1=มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดการกับผลกระทบทางลบ 2=มีการทบทวนวิธีการจัดการกับ ผลกระทบทางลบ 3=มีการจัดทำ Flow Chart การจัดการ กับผลกระทบทางลบ 4=มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดการ กับผลกระทบทางลบ 5= มีการกำหนดมาตรการ ป้องกัน ผลกระทบทางลบ รวมน้ำหนัก1.00

11 www.themegallery.com LOGO เส้นทางนี้อีกยาวไกล แต่วันนี้เราเดินถูก ทางแล้ว (หรือยัง) การหยุดยิ่งคือความล้าหลัง ไม่มีใครไปถึงจุดหมายโดยไม่ออกแรง ก้าวเดิน……เรามาเดินไปด้วยกันทั้งองค์กร

12 www.themegallery.com LOGO เรื่องเล่า….เช้านี้ (เล่าอีกแล้ว)

13 www.themegallery.com LOGO

14 www.themegallery.com LOGO

15 www.themegallery.com LOGO

16 www.themegallery.com LOGO

17 www.themegallery.com LOGO คุณจะตั้งชื่อเรื่องเล่านี้..ว่าอย่างไร

18 www.themegallery.com LOGO ขอบคุณค่ะ….สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง… สำนักงานประเมินฯ


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com LOGO การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ACTION PLAN OFI IQA P-D-C-AP-D-C-A สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google