งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ PMQA. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ PMQA. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ PMQA

2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowled ge Manage ment e- governm ent MIS การปรับ กระบวน ทัศน์ (I am Ready) แผน แม่บท ด้าน ทรัพยากร บุคคล 3- 5 ปี (Compet ency) การลด ขั้นตอน และ ระยะเวลา การ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบ ควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสง ค์ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ( แผนบริหาร ราชการ แผ่นดิน ) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภ าพ คำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ พัฒ นา องค์ กร

3 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ vs. พรฎ. vs. ISO vs. PSO ผลลัพธ์ การดำเนินการ ( พรฎ. หมวด 3, 4, 8) [ISO 8.2, 8.4] การจัดการกระบวนการ ( พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 7) [ISO 7.2, 7.3, 7.4, 7.5] การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ( พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 8) [ISO 6.2, 6.4,7.2] การวัด การวิเดราะห์ และการจัดการความรู้ ( พรฎ. หมวด 3, 5, 7, 8) [ISO 8.4] การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( พรฎ. หมวด 2, 5, 6, 7) [ISO 5.2, 7.2] การนำองค์กร ( พรฎ. หมวด 2, 5, 7, 8) [ISO 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 8.5] การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ( พรฎ. หมวด 2, 3) [ISO 5.4] ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย

4 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

5 ลักษณะสำคัญของ PMQA  เกณฑ์มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์  เกณฑ์สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้ส่วนราชการทำการปรับปรุงทั้งอย่างค่อยเป็น ค่อยและอย่างก้าวกระโดด  เกณฑ์มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่มาจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และ กระบวนการ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การดำเนินการโดยรวม และระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์

6 ส่วนประกอบพื้นฐานของ PMQA  ลักษณะสำคัญขององค์กร พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร ความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ ในระดับองค์กร สภาพการแข่งขันและความท้าทาย  กระบวนการ ระบบการปฏิบัติการทั้ง 6 ส่วนคือ เกณฑ์ข้อ 1-6 การนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การ จัดการกระบวนการ  ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการ ให้บริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร

7 เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

8 เกณฑ์ของความเป็นเลิศ Driver Triad Work Core 4. Measurement, Analysis, and Knowledge Management 7. Organizational Results 5. Staff Focus 6. Process Management 1. Leadership 2. Strategic Planning 3. Customer& Market Focus การ เปลี่ยนแปลง เริ่มต้นที่นี่ นำไปสู่การ เปลี่ยนแปลง ของ work core ซึ่งส่งผลต่อ ผลลัพธ์

9 1. การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทางของ ส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อ สังคม (1) (2) 7 หมวด 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควรพิจารณา ค. การทบทวน ผลการดำเนินการ ขององค์กร 90 คำถาม องค์ประกอบของเกณฑ์ PMQA ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ลักษณะสำคัญขององค์กร 2 ข้อ

10 ลักษณะสำคัญขององค์กร คือการสรุปภาพรวมขององค์กรว่าด้วยสิ่งสำคัญที่มี อิทธิพลต่อ - วิธีการดำเนินการ - ผู้รับบริการ - อนาคตขององค์กรและความยั่งยืนของการพัฒนา - สิ่งเหล่านี้กำหนดบริบทของระบบบริหารจัดการของ องค์กร

11 วัตถุประสงค์ของลักษณะสำคัญของ องค์กร  ทำให้เข้าใจถึงส่วนราชการและสิ่งที่ ส่วนราชการนั้นเห็นว่ามีความสำคัญ  ช่วยในการระบุข้อมูลสำคัญที่อาจขาด หายไป และทำให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จ ของกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินการ  เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการตรวจ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง หากพบว่า เรื่อง ใดมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือข้อมูลขัดแย้งกัน ส่วนราชการสามารถนำเรื่องนั้นไปจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปรับปรุง โดยยังไม่ ต้องประเมินตนเองต่อไป

12 ลักษณะสำคัญขององค์กร ก. ลักษณะ พื้นฐานของ ส่วนราชการ 1. ลักษณะองค์กร2. ความท้าทายต่อ องค์กร ข. ความสัมพันธ์ ภายในและ ภายนอกองค์กร ก. สภาพ การ แข่งขัน ข. ความท้า ทายเชิง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ค. ระบบ การ ปรับปรุงผล การ ดำเนินการ

13 1. ลักษณะองค์กร ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ (1)- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง - มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (2)- วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร - เป้าประสงค์หลักของส่วนราชการคืออะไร - วัฒนธรรมในส่วนราชการคืออะไร - ค่านิยมของส่วนราชการที่กำหนดไว้คืออะไร (3)- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตำแหน่ง ข้อกำหนดพิเศษในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น (4)- ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ สำคัญอะไรบ้าง ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (5)- ส่วนราชการดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ อะไรบ้าง

14 ตัวอย่างคำตอบ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และ มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป้าประสงค์ หลัก 1. บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และตรงความต้องการของชุมชนและ ประเทศ 2. แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการ แข่งขันของประเทศ 3. ศูนย์กลางการบริการวิชาการและแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 4. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

15 ตัวอย่างคำตอบ วัฒนธรรม“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และ ระบบธรรมาภิบาล 2. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ 4. เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ใน องค์กร ค่านิยม“ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 2. การให้ความสำคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความ ร่วมมือ 3. การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 4. การมุ่งเน้นอนาคต 5. การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล 6. ความรับผิดชอบต่อสังคม

16

17 ตัวอย่างคำตอบ 1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทข้าราชการ จำแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตำแหน่ง สายงาน/อายุ/วุฒิ การศึกษา ระดับตำแหน่ง/จำนวน รวม(คน)% 1234567891011 สายงาน 1สายผู้สอน--110421194295934352021,65142.21 2สายสนับสนุน17251443944538961062196--2,26057.79 รวม1725145404495 1,01 5 5358124412023,911100.00 อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 1อายุตัวเฉลี่ย 31.2 9 35.0 0 38.5 0 41.0 3 40.9 2 41.3 6 43.4 1 46.7 5 51.0 2 53.2 0 53.5 0 43.63 2อายุราชการเฉลี่ย8.599.32 13.9 0 17.9 2 21.2 7 19.4 1 17.8 3 21.7 6 25.3 0 27.0 5 26.5 0 20.16 วุฒิการศึกษา รวม(คน) % 1ต่ำกว่าปริญญาตรี172511126817012-----60315.42 2ปริญญาตรี--331282797921501557--1,54439.48 3ปริญญาโท--18461752593871591-1,03626.49 4ปริญญาเอก----3612627027519272818.61

18 ตัวอย่างคำตอบ 1 ก (4)

19 ตัวอย่างคำตอบ 1 ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการ ที่เป็นผู้ออก หรือเจ้าของกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2547 แผนการบริหารราชการแผ่นดินสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การบริหารส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิ การกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การบริหารลูกจ้างประจำกระทรวงการคลัง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548การดำเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สำนักงบประมาณ ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544ระบบการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยสำนักงบประมาณ เพื่อติดตามประเมินผลเชิงเปรียบเทียบแผนและผล สำนักงบประมาณ มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (hospital accreditation : HA)เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานด้านการบริการ ทางการแพทย์ สถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพ โรงพยาบาล (พ.ร.พ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541การบริหารงานในมหาวิทยาลัย ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2540 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณของ ข้าราชการและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบการศึกษาขั้นปริญญาตรีการบริหารการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 1. ลักษณะองค์กร ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร (6) - โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกำกับดูแลตนเองที่ดี เป็นเช่นใด (7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน - มีหน่วยงานใดบ้าง - มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน - ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง - มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร (8) - กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและ ความคาดหวังที่สำคัญอะไรบ้าง - แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร

21 ตัวอย่างคำตอบ 1 ข (6) โดยที่การปฏิบัติงานขององค์กรเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม และมีผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของกรมฯ จำนวนมาก จึงได้ให้ความสำคัญ ในกระบวนการและวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีระบบควบคุมดูแลภายใน องค์กร และระบบตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกัน การลดความสูญเสีย และสูญเปล่า รวมทั้งการ ป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น การปฏิบัติงานใดๆ ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในโครงสร้างองค์กรจึงกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรง กับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการบริหาร งบประมาณ การเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ของหน่วยงาน มีการวางระบบการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 และระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management system) เพื่อเป็นกลไกในการปกป้องความล้มเหลวและความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน โดย ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนงานและกำหนด กิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยระบบดังกล่าวได้ มีการทบทวนทุกๆ ปี เพื่อวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสม

22 ลักษณะสำคัญขององค์กร ก. ลักษณะ พื้นฐานของ ส่วนราชการ 1. ลักษณะองค์กร2. ความท้าทายต่อ องค์กร ข. ความสัมพันธ์ ภายในและ ภายนอกองค์กร ก. สภาพ การ แข่งขัน ข. ความท้า ทายเชิง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ค. ระบบ การ ปรับปรุงผล การ ดำเนินการ

23 2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพการแข่งขัน (9) - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (*) - ประเภทการแข่งขัน และจำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดำเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร (10)- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ แข่งขันคืออะไร - ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการ คืออะไร (11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง (12) ข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน มีอะไรบ้าง (ถ้ามี) หมายเหตุ * ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ

24 2. ความท้าทายต่อองค์กร ข. ความท้ายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร - ความท้าทายตามพันธกิจ - ความท้าทายด้านปฏิบัติการ - ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยน ความรู้อย่างไร

25 หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผลการดำเนิน- การของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนิน- การอย่างมี จริยธรรม ค. การให้ การสนับสนุน ต่อชุมชน ที่สำคัญ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลการดำเนินการ และสื่อสาร และถ่ายทอด ไปสู่การปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการกระจาย อำนาจการตัดสินใจ นวัตกรรม ความ คล่องตัว การเรียนรู้ ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม ความรับผิดชอบ ด้านการ ดำเนินการ ด้านการเงิน และการปกป้อง ผลประโยชน์ ของประเทศ การทบทวน ผลการดำเนินการ และใช้มาประเมิน ความสำเร็จ และตอบสนอง ความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวชี้วัดที่ทบทวน และผลการทบทวน ที่ผานมา การดำเนินการ ในกรณีที่การ ปฏิบัติงาน มีผลกระทบ ต่อสังคม กระบวนการ ตัวชี้วัด และ เป้าประสงค์ใน การจัดการความ เสี่ยง การคาดการณ์ ล่วงหน้า และเตรียมการ เขิงรุก การกำหนดวิธี ปฏิบัติในการ ดำเนินการอย่างมี จริยธรรม การสนับสนุน และสร้าง ความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน ที่สำคัญ และการที่ผู้บริหาร และบุคลากร มีส่วนร่วม ในการพัฒนา ชุมชน

26 หมวด 1 การนำองค์กร ในหมวดการนำองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหาร ของส่วนราชการดำเนินการอย่างไร ในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวัง ในผลการดำเนินการรวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอำนาจการตัดสินใจการ สร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจ ประเมินว่าส่วนราชการมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี และ ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร

27 1.1 การนำองค์กร ก. การกำหนดทิศทางของส่วนราชการ (1) - ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการกำหนดในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และผลการดำเนินการที่คาดหวัง ไว้ รวมทั้งการถ่ายทอดให้บุคลากรในส่วนราชการนำไปปฏิบัติ - ในการกำหนดผลการดำเนินการดังกล่าว ผู้บริหารของส่วนราชการได้ คำนึงถึงความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน- เสีย โดยยึดหลักความโปร่งใสและความชัดเจนอย่างไร - ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการสื่อสารในเรื่องดังกล่าว แบบ 2 ทิศทางอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั้ง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ โดยผ่านระบบการนำองค์กร (2) ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ - เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจในการตัดสินใจนวัตกรรม และความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน - เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน - เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลัก จริยธรรม

28 1.1 การนำองค์กร ข. การกำกับดูแลตนเองที่ดี (3) ในการกำกับดูแลตนเองที่ดี ส่วนราชการและผู้บริหารดำเนินการอย่างไรใน เรื่องที่สำคัญต่อไปนี้ - ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ - ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ - การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

29 ตัวอย่างคำตอบ 1.1 ข (3) CFSC ได้มีการดำเนินการเรื่องธรรมาภิบาลมานานโดยมีการจัดทำ Caterpillar’s Code of Worldwide Business Conduct ตั้งแต่ปี 1974 ต่อมามีการใช้ The Act’s Requirement for Board Committee Governance ในปี 1993 นอกจากนี้ CFSC มีการจัดระบบเรื่องความ รับผิดชอบของผู้บริหารไว้ดังนี้ คณะ Business Excellence Council ทำการทบทวนผลการ ตรวจสอบภายในทั้งหมด การดำเนินการข้อใดที่ได้คะแนน 3 จะต้องถูกทบทวนโดยผู้บริหารจากภายนอก คณะผู้บริหารทุกคนต้องปฏิบัติตามรัฐบัญญัติ The Sarbanes – Oxley Act อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยรายงานด้านการเงินและข้อสนเทศตามที่กฎหมาย บัญญัติแก่ ผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

30 ตัวอย่างคำตอบ 1.1 ข (3) การเข้ามีส่วนร่วมและพูดคุยสื่อสารกับพนักงานทุกระดับอย่าง ตรงไปตรงมา ด้านการเงิน CFSC จัดระบบให้มีการตรวจสอบ โดยมีการจัดทำรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด มีการตรวจสอบโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Sanford–Bernstein, Moody’s และ Standard & Poor’s มีการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบจากภายนอกโดยบริษัท PricewaterhouseCoopers คณะกรรมการตรวจสอบของ CFSC มีความเป็นอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารชุดใดๆ เลย นอกจากนี้ CFSC ยังปกป้องผู้ถือหุ้น โดยข้อเสนอที่อาจเป็นการ ควบกิจการจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสระของ บริษัทก่อนเสมอ ทั้งยังมีการกำหนดข้อตกลงสำหรับผู้ที่ได้ รับหุ้นของบริษัทด้วย

31 1.1 การนำองค์กร ค. การทบทวนผลการดำเนินการของส่วนราชการ (4) ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ - ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการประเมินและทบทวนดังกล่าวมา ประเมินความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ของส่วนราชการอย่างไร - ผู้บริหารของส่วนราชการนำผลการประเมินและทบทวนนี้มาใช้ใน การประเมินความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ของส่วนราชการอย่างไร (5) - ตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารของส่วนราชการทบทวนเป็นประจำมีอะไรบ้าง - ผลการทบทวนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

32 1.1 การนำองค์กร (6) – ผู้บริหารของส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนำผลการทบทวน ดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงทั้งอย่าง ต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งใช้เป็นโอกาสในการสร้าง นวัตกรรม - ผู้บริหารของส่วนราชการใช้วิธีการอย่างไรในการนำผลการทบทวนไป ปรับปรุงและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (7) - ผู้บริหารของส่วนราชการในแต่ละระดับได้รับการประเมินผลงานอย่างไร - ส่วนราชการนำผลจากการประเมินผลงานของผู้บริหารไปปรับปรุง ระบบการนำองค์กรของผู้บริหารทุกระดับอย่างไร

33 หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผลการดำเนิน- การของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนิน- การอย่างมี จริยธรรม ค. การให้ การสนับสนุน ต่อชุมชน ที่สำคัญ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลการดำเนินการ และสื่อสาร และถ่ายทอด ไปสู่การปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการกระจาย อำนาจการตัดสินใจ นวัตกรรม ความ คล่องตัว การเรียนรู้ ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม ความรับผิดชอบ ด้านการ ดำเนินการ ด้านการเงิน และการปกป้อง ผลประโยชน์ ของประเทศ การทบทวน ผลการดำเนินการ และใช้มาประเมิน ความสำเร็จ และตอบสนอง ความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวชี้วัดที่ทบทวน และผลการทบทวน ที่ผานมา การดำเนินการ ในกรณีที่การ ปฏิบัติงาน มีผลกระทบ ต่อสังคม กระบวนการ ตัวชี้วัด และ เป้าประสงค์ใน การจัดการความ เสี่ยง การคาดการณ์ ล่วงหน้า และเตรียมการ เขิงรุก การกำหนดวิธี ปฏิบัติในการ ดำเนินการอย่างมี จริยธรรม การสนับสนุน และสร้าง ความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน ที่สำคัญ และการที่ผู้บริหาร และบุคลากร มีส่วนร่วม ในการพัฒนา ชุมชน

34 1.2 ความรับผิดชอบต่อ สังคม ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม (8) ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมส่วน ราชการดำเนินการอย่างไร (9) กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของส่วนราชการใน การจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นคืออะไร (10) - ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบในทางลบของการ บริการและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอย่างไร - ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าวอย่างไร

35 1.2 ความรับผิดชอบต่อ สังคม ข. การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม (11) ผู้บริหารของส่วนราชการได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการมี การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม อย่างไร ค. การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่สำคัญ (12) - ส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญต่อส่วนราชการ - ชุมชนใดที่สำคัญกับส่วนราชการของท่าน และมีวิธีเลือกชุมชน ดังกล่าวอย่างไร - มีวิธีการอย่างไรในการเลือกกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน - ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ พัฒนาชุมชนดังกล่าวอย่างไร

36 ตัวอย่าง ความรับผิดชอบต่อสังคม

37 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์ หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ กระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธ- ศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตารางเวลาในการ บรรลุ และลำดับ ความสำคัญ การให้ความสำคัญกับ ความท้าทายต่อ องค์กร และความ สมดุลระหว่างความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฎิบัติ การจัดสรร ทรัพยากร และทำให้ผล ที่เกิดขึ้นยั่งยืน แผนปฏิบัติการที่สำคัญ และการดำเนินการเพื่อ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง แผนหลักด้านทรัพยากร บุคคล ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการทำให้ระบบการ วัดผลเสริมให้ส่วนราชการ มุ่งไปในแนวทางเดียวกัน การคาดการณ์ผลการ- ดำเนินการ และเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์เชิงยุทธ- ศาสตร์ ผลการดำเนินการ ที่ผ่านมา ผลการดำเนินการ ที่คาดไว้ของคู่แข่ง และระดับเทียบเคียง

38 หมวด 2 การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ ในหมวดของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการ ตรวจประเมินวิธีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้ง แผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทำไว้ เพื่อนำไปปฏิบัติและ การวัดผลความก้าวหน้า

39 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ ก. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ (1) ส่วนราชการมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์โดยรวมอย่างไร ให้ระบุดังนี้ - ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญในส่วนราชการสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติ- ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี - กรอบเวลาที่ใช้ในการวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี และเหตุผลที่ใช้ในการกำหนดกรอบเวลาเช่นนั้น - โปรดแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง กับกรอบเวลาที่กำหนดไว้

40 ตัวอย่างคำตอบ 2.1 ก (1)

41 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ (2) ส่วนราชการได้นำปัจจัยต่อไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างไร ให้ระบุวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการ (*) - นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อบริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ - จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ของส่วน ราชการ - การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไป ใช้กับบริการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญกว่า - ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอื่นๆ - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก - ลักษณะเฉพาะของส่วนราชการของท่าน - จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน (*)

42 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ ข. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (3) - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก มีอะไรบ้าง - ให้ระบุเป้าหมาย และระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์เหล่านั้น - ให้ระบุลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์เหล่านั้น (4) - ในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์หลักส่วนราชการได้ให้ความสำคัญกับความท้าทายต่อ องค์กรที่ระบุไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กร ข้อ 2 อย่างไร - ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก -- มีความสมดุลของโอกาสและความท้าทาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว -- มีความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด

43

44 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์ หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ กระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธ- ศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตารางเวลาในการ บรรลุ และลำดับ ความสำคัญ การให้ความสำคัญกับ ความท้าทายต่อ องค์กร และความ สมดุลระหว่างความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฎิบัติ การจัดสรร ทรัพยากร และทำให้ผล ที่เกิดขึ้นยั่งยืน แผนปฏิบัติการที่สำคัญ และการดำเนินการเพื่อ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง แผนหลักด้านทรัพยากร บุคคล ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการทำให้ระบบการ วัดผลเสริมให้ส่วนราชการ มุ่งไปในแนวทางเดียวกัน การคาดการณ์ผลการ- ดำเนินการ และเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์เชิงยุทธ- ศาสตร์ ผลการดำเนินการ ที่ผ่านมา ผลการดำเนินการ ที่คาดไว้ของคู่แข่ง และระดับเทียบเคียง

45 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ ก. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ (5) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร ในการ - ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก - จัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้สำเร็จ - ทำให้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั่งยืน (6) - แผนปฏิบัติการที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง - หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการให้บริการ รวมทั้งผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการจะดำเนินการอย่างไรเพื่อ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (7) - แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง (8) - ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทำให้ระบบการวัดผลสำเร็จของ แผนปฏิบัติการโดยรวม เสริมให้ส่วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน

46 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ผลการดำเนินการ (9) - เป้าหมายการดำเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดที่ระบุในข้อ 2.2 ก(8) มีอะไรบ้าง - เป้าหมายการดำเนินการของแผนปฏิบัติการเป็นเช่นใด(*) เมื่อเปรียบเทียบ กับ -- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ -- ผลการดำเนินการที่ผ่านมา -- ผลการดำเนินการที่คาดไว้ของคู่แข่ง -- ระดับเทียบเคียงที่สำคัญ (Benchmark)

47 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดหรือจำแนกกลุ่ม ผู้รับบริการฯ รวมถึงผู้รับบริการ ในอนาคต การรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการและความคาดหวัง และนำข้อมูลมาใช้ในการ วางแผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบริการใหม่ ๆ การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการฯ กลไกการขอข้อมูล ขอรับบริการ หรือร้องเรียน การกำหนดวิธีปฏิบัติ และทำให้มั่นใจว่าบุคลากรปฏิบัติ ตาม กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และทำให้มั่นใจว่าได้รับการแก้ไข การรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อใช้ ปรับปรุงการดำเนินการ การทำให้แนวทางในการสร้าง ความสัมพันธ์และช่องทางติดต่อ เหมาะสมและทันสมัย การวัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการฯ แต่ละกลุ่ม และนำผลไปปรับปรุง การดำเนินการ การติดตามช้อมูลป้อนกลับ การหาและใช้ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบด้านความพึงพอใจ ของผู้รับบริการฯ การทำให้แนวทางการวัด ความพึงพอใจเหมาะสม และทันสมัย

48 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้บริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหมวดการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ กำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยม ชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการดำเนินการอย่างไรในการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและนำไปสู่การกล่าวถึง ส่วนราชการในทางที่ดี

49 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกำหนดหรือจำแนกกลุ่มผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ส่วนราชการได้คำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคตมาประกอบ การพิจารณาดังกล่าวอย่างไร (2) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวังหลัก ๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละกลุ่ม - ส่วนราชการได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน และการปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการพัฒนาการบริการใหม่ ๆ อย่างไร (3) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับ ฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

50 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดหรือจำแนกกลุ่ม ผู้รับบริการฯ รวมถึงผู้รับบริการ ในอนาคต การรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการและความคาดหวัง และนำข้อมูลมาใช้ในการ วางแผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบริการใหม่ ๆ การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการฯ กลไกการขอข้อมูล ขอรับบริการ หรือร้องเรียน การกำหนดวิธีปฏิบัติ และทำให้มั่นใจว่าบุคลากรปฏิบัติ ตาม กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และทำให้มั่นใจว่าได้รับการแก้ไข การรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อใช้ ปรับปรุงการดำเนินการ การทำให้แนวทางในการสร้าง ความสัมพันธ์และช่องทางติดต่อ เหมาะสมและทันสมัย การวัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการฯ แต่ละกลุ่ม และนำผลไปปรับปรุง การดำเนินการ การติดตามช้อมูลป้อนกลับ การหาและใช้ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบด้านความพึงพอใจ ของผู้รับบริการฯ การทำให้แนวทางการวัด ความพึงพอใจเหมาะสม และทันสมัย

51 3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความคาดหวังและสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการมี ภาพลักษณ์ที่ดี และมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น (*) (5) - ส่วนราชการมีวิธีการอะไรบ้างที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ติดต่อขอข้อมูล ขอรับบริการ หรือร้องเรียนต่อส่วนราชการ - ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในส่วน ราชการในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธี ปฏิบัติที่กำหนดไว้ (6) - ส่วนราชการมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างไร - ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อร้องเรียนเหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่างมี ประสิทธิผลและทันท่วงทีตามกระบวนการที่กำหนดไว้ - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนทั้งหมด เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการของส่วนราชการของท่านและส่วนราชการ อื่นที่เกี่ยวข้อง (7) - ส่วนราชการทำอย่างไรเพื่อให้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีการติดต่อเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

52 3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (8) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้การวัดดังกล่าวได้ข้อมูลซึ่ง สามารถนำไปใช้สร้างความประทับใจและทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี - ส่วนราชการนำผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจไป ปรับปรุงการดำเนินการของส่วนราชการอย่างไร (9) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการติดตามในเรื่องคุณภาพการบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและนำไปใช้ดำเนินการต่อไปได้ (10)- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (11)- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทันสมัย อยู่เสมอ

53

54 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. ความพร้อม ใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการ ดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการ ความรู้ การเลือกและรวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกัน การเลือกข้อมูล และสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการตัดสินใจ และนวัตกรรม การทำให้ระบบการวัดผล เหมาะสมและทันสมัย และไวในการบ่งชี้ การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ ที่ให้ผู้บริหาร นำผลมาใช้ทบทวน ผลการดำเนินการ และวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การสื่อสาร ผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึง การทำให้อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ และอุปกรณ์เหมาะสม และทันสมัย การจัดการความรู้ การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ และความรู้ มีความ ครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยง น่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึง สามารถ ตรวจสอบ การมีส่วนร่วม ในกระบวนการข้อมูล ปลอดภัย และรักษา ความลับ

55 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้นี้ เป็นการตรวจประเมินว่า ส่วน ราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการ ความรู้อย่างไร

56 4.1 การวัด การวิเคราะห์ผล การดำเนินการ ของส่วนราชการ ก. การวัดผลการดำเนินการ (1) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่มี ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และ ผลการดำเนินการของส่วนราชการโดยรวม - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ มาสนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (2)- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบ มาสนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการ และสนับสนุนให้เกิด นวัตกรรม (3) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทำให้ระบบการวัดผลการดำเนินการ เหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการ ดำเนินการมีความไวในการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หรือไม่ได้ คาดการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกส่วนราชการ

57 4.1 การวัด การวิเคราะห์ผล การดำเนินการ ของส่วนราชการ ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ (4) - ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของ ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการทบทวนผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ และนำไปใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (5) – ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสื่อสารให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับ ได้รับทราบถึง ผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

58 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. ความพร้อม ใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการ ดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการ ความรู้ การเลือกและรวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกัน การเลือกข้อมูล และสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการตัดสินใจ และนวัตกรรม การทำให้ระบบการวัดผล เหมาะสมและทันสมัย และไวในการบ่งชี้ การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ ที่ให้ผู้บริหาร นำผลมาใช้ทบทวน ผลการดำเนินการ และวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การสื่อสาร ผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึง การทำให้อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ และอุปกรณ์เหมาะสม และทันสมัย การจัดการความรู้ การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ และความรู้ มีความ ครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยง น่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึง สามารถ ตรวจสอบ การมีส่วนร่วม ในกระบวนการข้อมูล ปลอดภัย และรักษา ความลับ

59 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (6) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทำให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมี ความพร้อมใช้งาน และทำให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ องค์กรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกันสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ ดังกล่าว (7) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์) ที่ใช้ในส่วนราชการมีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย (8) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทำให้ระบบการจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศดังกล่าวเหมาะสมและทันสมัย อยู่เสมอ

60 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ข. การจัดการความรู้ (9) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้เพื่อให้เรื่องต่อไปนี้บรรลุผล - การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในส่วนราชการ - การรับการถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์จากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และองค์กรอื่น - การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (10) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ของส่วนราชการ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ - ความครอบคลุม - ความรวดเร็ว - ความถูกต้อง - ความทันสมัย - ความเชื่อมโยง - ความน่าเชื่อถือ - ความสามารถในการเข้าถึง - ความสามารถในการตรวจสอบ - การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล - ความปลอดภัย - การรักษาความลับ

61 หมวด 4

62 ขั้นตอนที่ 1 Leadership System and Enterprise Planning Process เป็นขั้นตอนการวางแผนและกำหนดเป้าหมายระดับองค์กร ขั้นตอนที่ 2 Goal Flowdown เป็นขั้นตอนการสื่อสารและถ่ายทอด เป้าหมาย และทิศทางองค์กรสู่หน่วยงานทุกฝ่ายทุกระดับ ขั้นตอนที่ 3 AS Organization เป็นขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดและ เป้าหมายในหน่วยงานทุกฝ่ายทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดทำแผนงาน และ performance and development รายบุคคล ขั้นตอนที่ 4 Measurement, Analysis and Knowledge เป็น ขั้นตอนการวัด วิเคราะห์ แปลงเป็นข้อสนเทศที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ และนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 5 Performance Review and Communication เป็น ขั้นตอนขององค์การรายงานผล และประชุมเพื่อทบทวนผลงาน ซึ่งการ รายงานผลใช้ระบบ Vision Support Plan System

63 การกำหนด คุณลักษณะ และทักษะ การสรรหาว่าจ้าง และรักษาบุคลากร การเตรียม บุคลากรสำหรับ ตำแหน่งสำคัญ และการสร้าง ความก้าวหน้า หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัด และบริหารงาน 5.1 ระบบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ข. ระบบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุน และสร้างความพึง- พอใจแก่บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ 5.3 การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนา ความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การจัด โครงสร้าง องค์กร และระบบ การทำงาน เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจาย อำนาจ การตัดสินใจ นวัตกรรม การคำนึงถึง วัฒนธรรม และความคิด ที่หลากหลาย การทำให้ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความรู้ หรือทักษะ มีประสิทธิผล ระบบ การประเมินผล และการแจ้งผล เพื่อให้เกิด การพัฒนา และปรับปรุง งาน การยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และสิ่งจูงใจ การส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และบุคลากรมีส่วนร่วม การทำให้สถานที่ทำงาน เตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ การกำหนดปัจจัย ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ สำหรับแต่ละกลุ่ม การบริการ สวัสดิการ และนโยบาย การกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การนำผล การประเมิน มากำหนดลำดับ ความสำคัญ ในการปรับปรุง การหาความต้องการ ในการฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้ ความรู้และทักษะใหม่ การจูงใจให้พนักงาน พัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่

64 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ในหมวดของการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลนี้ เป็นการ ตรวจประเมินว่า ระบบงาน และระบบการเรียนรู้ของ บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนา ตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้มุ่งไปใน แนวทางเดียวกันเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการ โดยรวมของส่วนราชการอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมิน ความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการ ทำงานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินการที่เป็นเลิศและ ความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ

65 5.1 ระบบงาน ก. การจัดและบริหารงาน (1) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการ ทำงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิด ความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม ความคล่องตัว และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียอยู่เสมอ (2) - ในการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการทำงานดังกล่าว ส่วนราชการได้ คำนึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและของชุมชนซึ่งส่วน ราชการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาพิจารณาอย่างไร (ให้ตอบตามความเหมาะสม ของภารกิจของส่วนราชการ) (3) - ส่วนราชการทำอย่างไรเพื่อให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้หรือ ทักษะระหว่างบุคลากรภายในส่วนราชการมีประสิทธิผล

66 ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (4) - ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีการ แจ้งผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้แก่บุคลากร รายบุคคลอย่างไร - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการยกย่องชมเชย การให้รางวัลและ สิ่งจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจ มีการทำงานอย่างมี ประสิทธิผล มีจิตสำนึกในการทำงานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์และความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5.1 ระบบงาน

67 ค. การจ้างงานและความก้าวหน้าที่การงาน (5) - ส่วนราชการมีวิธีการกำหนดคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรใน แต่ละตำแหน่งอย่างไร (6) - ส่วนราชการมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรไว้อย่างไร - ในการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากร ส่วนราชการได้คำนึงถึง วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและของชุมชนที่ส่วนราชการตั้งอยู่ อย่างไร(ให้ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) (7) - ส่วนราชการมีแผนในการเตรียมบุคลากรสำหรับตำแหน่งบริหาร หรือ ตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของส่วนราชการอย่างไร - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้แก่บุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ (8) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากรที่มาจากท้องถิ่นนั้นให้มี โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการปฏิบัติราชการ (ให้ตอบตามความ เหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)

68 การกำหนด คุณลักษณะ และทักษะ การสรรหาว่าจ้าง และรักษาบุคลากร การเตรียม บุคลากรสำหรับ ตำแหน่งสำคัญ และการสร้าง ความก้าวหน้า หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัด และบริหารงาน 5.1 ระบบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ข. ระบบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุน และสร้างความพึง- พอใจแก่บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ 5.3 การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนา ความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การจัด โครงสร้าง องค์กร และระบบ การทำงาน เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจาย อำนาจ การตัดสินใจ นวัตกรรม การคำนึงถึง วัฒนธรรม และความคิด ที่หลากหลาย การทำให้ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความรู้ หรือทักษะ มีประสิทธิผล ระบบ การประเมินผล และการแจ้งผล เพื่อให้เกิด การพัฒนา และปรับปรุง งาน การยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และสิ่งจูงใจ การส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และบุคลากรมีส่วนร่วม การทำให้สถานที่ทำงาน เตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ การกำหนดปัจจัย ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ สำหรับแต่ละกลุ่ม การบริการ สวัสดิการ และนโยบาย การกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การนำผล การประเมิน มากำหนดลำดับ ความสำคัญ ในการปรับปรุง การหาความต้องการ ในการฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้ ความรู้และทักษะใหม่ การจูงใจให้พนักงาน พัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่

69 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ก. การพัฒนาบุคลากร (9) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ - ให้แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ - ให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส่วน ราชการกับความต้องการของบุคลากร ในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (10) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการให้การศึกษาและฝึกอบรม ซึ่ง ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

70 ก. การพัฒนาบุคลากร (11) – ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาความจำเป็นและความต้องการใน การฝึกอบรมจากบุคลากรทั่วไป หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา – ส่วนราชการนำความจำเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมดังกล่าว มาประกอบการพัฒนาบุคลากรอย่างไร – ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนำความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการมา ช่วยในการพัฒนาบุคลากร (12) – ส่วนราชการมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น ทางการอย่างไร (13) – ส่วนราชการส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้จาก การศึกษาและฝึกอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร (14) – ส่วนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝึกอบรม ของบุคลากรอย่างไร ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละ บุคคลและผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการโดยรวม 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ

71 ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน (15) – ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิด ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน – ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้ บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว

72 การกำหนด คุณลักษณะ และทักษะ การสรรหาว่าจ้าง และรักษาบุคลากร การเตรียม บุคลากรสำหรับ ตำแหน่งสำคัญ และการสร้าง ความก้าวหน้า หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัด และบริหารงาน 5.1 ระบบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ข. ระบบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุน และสร้างความพึง- พอใจแก่บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ 5.3 การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนา ความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การจัด โครงสร้าง องค์กร และระบบ การทำงาน เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจาย อำนาจ การตัดสินใจ นวัตกรรม การคำนึงถึง วัฒนธรรม และความคิด ที่หลากหลาย การทำให้ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความรู้ หรือทักษะ มีประสิทธิผล ระบบ การประเมินผล และการแจ้งผล เพื่อให้เกิด การพัฒนา และปรับปรุง งาน การยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และสิ่งจูงใจ การส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และบุคลากรมีส่วนร่วม การทำให้สถานที่ทำงาน เตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ การกำหนดปัจจัย ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ สำหรับแต่ละกลุ่ม การบริการ สวัสดิการ และนโยบาย การกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การนำผล การประเมิน มากำหนดลำดับ ความสำคัญ ในการปรับปรุง การหาความต้องการ ในการฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้ ความรู้และทักษะใหม่ การจูงใจให้พนักงาน พัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่

73 ก. สภาพแวดล้อมในการทำงาน (16) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและอุปกรณ์ให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน - ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวอย่างไร - บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวอย่างไร (17) - ส่วนราชการมีวิธีอย่างไรในการทำให้สถานที่ทำงานมีการเตรียมพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง 5.3 การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากร

74 ข. การสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร (18) - ส่วนราชการมีวิธีการในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภทอย่างไร (19) - นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กำหนดไว้ ส่วนราชการมีการ สนับสนุนบุคลากรอย่างไร ในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการ โดย กำหนดให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละระดับและแต่ละประเภท

75 5.3 การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากร ข. การสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร (20) - ส่วนราชการมีการกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินความผาสุก ความพึง พอใจและแรงจูงใจของบุคลากรแต่ละระดับ และ แต่ละประเภท ทั้งที่เป็น ทางการ และไม่เป็นทางการอย่างไร - ส่วนราชการได้ใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น การสูญเสียบุคลากร การหยุดงาน การร้องเรียน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อมาประเมิน ความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร (21) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนำผลการประเมินความผาสุกความพึง พอใจและการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในการ ดำเนินการ เพื่อ จัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงความผาสุก ความพึง พอใจ และการสร้างแรงจูงใจรวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน

76 หมวด 5

77 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (Workforce Strategies) เป็นขั้นตอนการกำหนดเป้าทรัพยากรบุคคล และวิธีการใช้ เพื่อตอบสนองต่อ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท (แสดง integration กับหมวดที่ 2) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบงาน การสรรหาบุคลากร การกำหนดทิศทาง และเป้าหมาย เป็นขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดของงาน การสรรหาได้มา ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ การกำหนด ทิศทางและผลการดำเนินงานที่คาดหวังจากบุคลากรทุกระดับ ขั้นตอนที่ 3 การโน้มนำและการประเมินผลการดำเนินงาน เป็นขั้นตอนการ ให้ความรู้ที่จำเป็นต่างๆ ให้แก่พนักงาน การกระจายอำนาจโดยผ่านการ ร่วมมือกันเป็นทีม (team-based structure ) และการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน ผ่านระบบการวัดและการประเมินผลงาน ขั้นตอนที่ 4 การรักษาสร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดี โดยจัดให้มี ระบบยกย่องชมเชย และให้รางวัล ค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและ รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะและขีด ความสามารถสูง

78 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า การออกแบบกระบวนการโดยนำปัจจัยที่สำคัญมาประกอบ และบูรณาการกับส่วนราชการอื่น การนำกระบวนการไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามข้อกำหนด ที่สำคัญ การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ ประเมิน และป้องกันไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาด ทำงานซ้ำ และความสูญเสีย การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนภายในและระหว่างหน่วยงาน การกำหนดกระบวนการสนับสนุน การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน การออกแบบกระบวนการโดยนำปัจจัยที่สำคัญมาประกอบ และบูรณาการกับส่วนราชการอื่น การนำกระบวนการไปปฏิบัติให้บรรลุผลข้อกำหนด ที่สำคัญ การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ ประเมิน และป้องกันไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาด ทำงานซ้ำ และความสูญเสีย การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนภายในและระหว่างหน่วยงาน

79 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดการจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจ ประเมินแง่มุมที่สำคัญทั้งหมดของการจัดการ กระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ สำคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจน กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญต่างๆ หมวดนี้ครอบคลุม กระบวนการที่สำคัญและหน่วยงานทั้งหมด

80 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า (1) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกำหนดว่ากระบวนการใดเป็น กระบวนการที่สร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ การบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ - กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สำคัญมีอะไรบ้าง (2) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า โดยนำข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญเหล่านั้น - ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง

81 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า - (3) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการที่สร้าง คุณค่า - ส่วนราชการได้นำเรื่องเหล่านี้มาประกอบในการออกแบบอย่างไร - - องค์ความรู้ของส่วนราชการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ - - ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุม ค่าใช้จ่าย และ ปัจจัยประสิทธิภาพประสิทธิผลอื่น ๆ - - เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ - ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการ กระบวนการที่สร้างคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น เพื่อให้ ส่งผลต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ ของส่วนราชการ (ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของ ภารกิจของส่วนราชการ)

82 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า (4) - ส่วนราชการมีตัวชี้วัดที่สำคัญอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุมและ ปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนำกระบวนการดังกล่าวไป ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญเหล่านั้น (5) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการ ตรวจสอบการทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผล การดำเนินการ - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำและความสูญเสียจากผลการดำเนินการ (6) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง คุณค่า เพื่อให้ผลการดำเนินการและการให้บริการดีขึ้น - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนำการปรับปรุงดังกล่าวมา เผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในหน่วยงานและระหว่าง หน่วยงาน

83 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า การออกแบบกระบวนการโดยนำปัจจัยที่สำคัญมาประกอบ และบูรณาการกับส่วนราชการอื่น การนำกระบวนการไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามข้อกำหนด ที่สำคัญ การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ ประเมิน และป้องกันไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาด ทำงานซ้ำ และความสูญเสีย การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนภายในและระหว่างหน่วยงาน การกำหนดกระบวนการสนับสนุน การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน การออกแบบกระบวนการโดยนำปัจจัยที่สำคัญมาประกอบ และบูรณาการกับส่วนราชการอื่น การนำกระบวนการไปปฏิบัติให้บรรลุผลข้อกำหนด ที่สำคัญ การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ ประเมิน และป้องกันไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาด ทำงานซ้ำ และความสูญเสีย การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนภายในและระหว่างหน่วยงาน

84 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (7) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกำหนดว่ากระบวนการใดเป็น กระบวนการสนับสนุน - กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญมีอะไรบ้าง (8) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของ กระบวนการสนับสนุน โดยนำข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการภายในและ ภายนอกมาประกอบในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญเหล่านั้น - ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการดังกล่าวมีอะไรบ้าง

85 6.2 กระบวนการสนับสนุน (9) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบกระบวนการ สนับสนุน - ส่วนราชการได้นำเรื่องเหล่านี้มาประกอบในการออกแบบอย่างไร - - องค์ความรู้ของส่วนราชการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ - - ความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก - - ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุม ค่าใช้จ่าย และปัจจัยประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอื่น ๆ - - เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ - ส่วนราชการมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและบูรณาการ กระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น (ให้ส่วน ราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)

86 6.2 กระบวนการสนับสนุน (10) - ส่วนราชการมีตัวชี้วัดที่สำคัญอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุมและ ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนำกระบวนการดังกล่าวไป ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญนั้น (11)- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการลดค่าใช้จ่ายในด้านการ ตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือ ผลการดำเนินการ - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำและความสูญเสียจากผลการดำเนินการ (12) - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการ สนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินการและการให้บริการดีขึ้น - ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการนำการปรับปรุงดังกล่าวมา เผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายในหน่วยงานและระหว่าง หน่วยงาน

87 หมวด 6

88 ต่อ

89

90

91 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร

92 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ในหมวดผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการดำเนินการ และแนวโน้มของส่วนราชการในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้าน คุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติ ด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการดำเนินการของส่วน ราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึง กัน ในหมวดผลลัพธ์การดำเนินการนี้ ให้แสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน เช่น ในรูปแบบกราฟ หรือตาราง ในการนำเสนอข้อมูล ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญๆ ที่ สะท้อนผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาแสดง และอาจนำข้อมูลจากคำ รับรองการปฏิบัติราชการมาประกอบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การจะนำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศนั้น ส่วนราชการควรกำหนด ตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่กำหนดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพิ่มเติมด้วย

93 7.1 มิติด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ (1) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

94 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (2) - ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) - ตัวชี้วัดที่สำคัญในด้านคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภท การให้บริการที่เพิ่มขึ้น (5) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

95 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ (6) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการที่ สร้างคุณค่ารวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดำเนินการขององค์กรหรือ ส่วนราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกันรวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่นๆ ที่ เหมาะสม (7) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการ สนับสนุน รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดำเนินการขององค์กรหรือ ส่วนราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกันรวมถึงตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่นๆ ที่ เหมาะสม (8) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึงการควบคุมและการลดค่าใช้จ่าย (9) - ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก (10)- ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย (11)- ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

96 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (12) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการและประสิทธิผลด้านระบบงาน (13) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ บุคลากร (14) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการด้านความผาสุก ความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจ ของบุคลากร (15) - ตัวชี้วัดที่สำคัญของพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ตัวชี้วัดที่สำคัญของความ ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นำระดับสูงและการกำกับดูแล ตนเองที่ดีของส่วนราชการและตัวชี้วัดที่สำคัญของพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม

97 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.opdc.go.th สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ www.ftpi.or.th สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.tqa.or.th รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award www.quality.nist.gov Malcolm Baldrige National Quality Award

98 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร ตัวชี้วัดที่สำคัญของการ บรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่สำคัญในด้าน คุณค่าจากมุมมองของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงวามสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภท การให้บริการที่เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการที่สำคัญอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการด้านการปฏิบัติการ ของกระบวนการที่สร้าง คุณค่ารวมทั้งผลิตภาพ รอบ เวลา ผลการดำเนินการของ องค์กรหรือส่วนราชการที่ ทำงานเกี่ยวข้องกันรวมถึง ตัวชี้วัดประสิทธิผลอื่นๆ ที่ เหมาะสม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการด้านการปฏิบัติการ ของกระบวนการสนับสนุน รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา ผลการดำเนินการขององค์กร หรือส่วนราชการที่ทำงาน เกี่ยวข้องกันรวมถึงตัวชี้วัด ประสิทธิผลอื่นๆ ที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการและประสิทธิผล ด้านระบบงาน ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการด้านการเรียนรู้ และพัฒนาของบุคลากร ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ ของบุคลากร ตัวชี้วัดที่สำคัญของ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ตัวชี้วัดที่สำคัญของความ ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่มีต่อผู้นำระดับสูงและ การกำกับดูแลตนเองที่ดี ของส่วนราชการและตัวชี้วัด ที่สำคัญของพฤติกรรมที่ฝ่า ฝืนจริยธรรม

99 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร ตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการ ดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน รวมถึงการ ควบคุมและการลดค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านความ รับผิดชอบด้านการเงินทั้ง ภายในและภายนอก ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการเป็น องค์กรที่ดีในการสนับสนุน ชุมชนที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ PMQA. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google