งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ประกันคุณภาพ Add your company slogan การสัมมนา นำผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกมาใช้ในการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ประกันคุณภาพ Add your company slogan การสัมมนา นำผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกมาใช้ในการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ประกันคุณภาพ Add your company slogan การสัมมนา นำผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกมาใช้ในการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 25 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 www.themegallery.com ประธาน นางอนงค์ศรี งอสอน ( คณะ แพทยศาสตร์ ) เลขา นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ ( คณะ วิทยาศาสตร์ ) ที่ปรึกษาของกลุ่ม ผศ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล ( ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ / ผอ. สำนักงานประเมินฯ ) กลุ่ม 2.1 คณะ

3 www.themegallery.com 1. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา การตรวจประเมินระดับภาควิชา / สาขา / หลักสูตร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วย  เพื่อรองรับการตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. ข้อเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบ กลไก ในการตรวจ ประเมิน ระดับภาควิชา / กลุ่มสาขาวิชา / หลักสูตร  การประเมินภาควิชาและหลักสูตร ควรมีการแยก รูปแบบการตรวจประเมิน

4 www.themegallery.com ควรจะกำหนดให้ทุกคณะดำเนินการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะ เข้าตรวจประเมินหรือไม่ ปัจจุบันพบว่าหลาย คณะไม่มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จะดำเนินการแค่จัดทำรายงานการประเมินเอง (SAR) และเสนอมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ตรวจประเมินในช่วง เดือน กรกฎาคม เห็นด้วย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระดับคณะจาก มหาวิทยาลัย ข้อจำกัด  บางคณะมีหน่วยงานภายในมาก การบริหารงานภายในไม่ สามารถดำเนินงานได้เสร็จ ข้อเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ตรวจ ประเมินให้แก่คณะเพิ่มขึ้น

5 www.themegallery.com หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะตรวจ ประเมินคุณภาพภายในตนเองก่อนที่ มหาวิทยาลัยจะเข้าตรวจประเมิน กระบวนการตรวจประเมินควรจะดำเนินการ อย่างไร ข้อเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและรูปแบบในการตรวจ ประเมินให้คณะทราบล่วงหน้า ( ประมาณเดือน ธ. ค.)  การถ่ายทอดตัวชี้วัดที่จะทำการตรวจประเมินในระดับ คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา / หลักสูตร ให้ชัดเจน  ระยะเวลาในการถ่ายทอดตัวชี้วัดควรอยู่ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม เพื่อให้คณะ / หน่วยงาน ได้วางแผนในการ จัดเก็บข้อมูลและดำเนินงาน

6 www.themegallery.com 2 การนำผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ / กลุ่มสาขา มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็น รูปธรรมนั้น ควรจะดำเนินการอย่างไร ( หมายถึงผล การประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงของ สกอ. สมศ. กพร. ผลการประเมินคุณภาพภายใน / ผลการ ประเมินตนเอง / ผลการดำเนินงานตามแผน )  นำเอาผลการประเมินของ กพร. สมศ. IQA นำตัวชี้วัดที่ ไม่บรรลุเป้าหมายมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป สำหรับตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตาม เป้าหมาย หาแนวทางในการรักษาระดับ  ควรมีคณะกรรมการในการติดตามการนำผลการประเมิน ไปพัฒนาจากส่วนกลางในระดับมหาวิทยาลัย  ข้อสังเกต คณะกรรมการประเมินระดับคณะควรส่งผล การประเมินให้คณะทราบโดยเร็ว เพื่อคณะจะได้นำ ข้อมูลไปประกอบในการปรับแผน

7 www.themegallery.com ควรกำหนดมาตรการในการดำเนินการ อย่างไร  ควรมีคณะกรรมการติดตามผลการประเมินจาก ส่วนกลาง  ควรมีคำสั่ง / ประกาศ จากมหาวิทยาลัยการ กำหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล  แผนปฏิบัติการที่เกิดจากการตรวจประเมินควร ได้รับการจัดสรร / สนับสนุน ทรัพยากรในอันดับ ต้น

8 www.themegallery.com การติดตามการนำเอาผลการประเมินมาใช้ ควรดำเนินการอย่างไร ( ใครติดตาม ระยะเวลาที่ติดตาม  ระบบการายงานและตรวจสอบ ) ตามข้อเสนอแนะที่ผ่าน มา

9 www.themegallery.com 3. การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ ( หมายถึงการประเมินผลลัพธ์ สุดท้ายจากการประกันคุณภาพว่ามีผลการ ดำเนินงานที่ดีอะไรบ้าง ) จะประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพอย่างไร ( วิธีการ / ผู้รับผิดชอบ / ประเด็นการประเมินผลลัพธ์ / การคัดเลือกและยกย่องหน่วยงานที่มีผลลัพธ์การ ดำเนินงานในระดับดี / การให้รางวัล )  ควรมีผลประเมิน ADLI ที่ชัดเจน  ให้มีการประเมินกระบวนการในแต่ละด้าน  ถ้ามีผล Best Practice  จากแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร  ดูจากผลการประเมินในภาพรวมของ SAR ระดับคณะใน แต่ละปี

10 www.themegallery.com การจัดกิจกรรม KKU Quality Award ( รูปแบบการ จัดงาน การคัดเลือกผลงานเพื่อให้รางวัล )  ให้รางวัลตามหมวดของเกณฑ์ PMQA  ให้รางวัลตามพันธกิจ เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ บริการวิชาการ การทำนุบำรุงฯ การบริหารจัดการรูปแบบ เช่น Show and Share บทความโปสเตอร์ web site การ สาธิต / ทดลองใช้งาน  รางวัล เงินสดการสนับสนุนทีมงานไปศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ เสื้อทีม / เสื้อสามารถโล่เกียรติคุณโควตา ความดีความชอบจากส่วนกลาง

11 www.themegallery.com ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ประกันคุณภาพ Add your company slogan การสัมมนา นำผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกมาใช้ในการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google