งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ
การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ : แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

2 ประเด็น นำเสนอ/แลกเปลี่ยน
วาดฝัน “องค์กรคุณภาพ” นำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร บริหารแบบอิงมาตรฐาน อิงหลักวิชา ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ สร้างพลังเครือข่ายในการพัฒนางาน ตรวจสอบประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง

3 หลักการสำคัญ ๆ ในการสร้าง
องค์กรเข้มแข็ง ให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาว่า องค์กรที่มีศักยภาพ มีคุณภาพสูง หรือเป็นองค์กรชั้นนำ คืออย่างไร

4 1 กำหนดภาพความสำเร็จ ขององค์กรที่เป็นรูปธรรม (Visions) และวิเคราะห์ ฐานคุณภาพในปัจจุบัน องค์กรที่ประสบที่ประสบความสำเร็จ คืออย่างไร 2) ปัจจุบัน เราประสบความสำเร็จเพียงใด

5 และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ภาพความสำเร็จ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ขององค์กร

6 Input ( Adequacy/Learning & Growth) 4-มิติการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร
มิติการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน PMQA Customers 1-มิติประสิทธิผล 2-มิติคุณภาพการบริการ Internal Process 3-มิติประสิทธิภาพกระบวนการ Input ( Adequacy/Learning & Growth) 4-มิติการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร

7 ภาพความสำเร็จ โรงเรียน...... ปี 2558
ภาพความสำเร็จ โรงเรียน ปี 2558 O-NET เฉลี่ยสูง และ SD ต่ำ ปัจจัยพื้นฐานพร้อม ครูมีสมรรถนะสูง/ วิทยฐานะสูง ผลประเมิน คุณลักษณะ/สมรรถนะ/ อัตลักษณ์ ระดับดีมาก แต่ละภาพต้องมีตัวชี้วัด อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และง่ายต่อการวัด ระบบบริหารจัดการ มีมาตรฐาน/ ธรรมาภิบาล โรงเรียน แห่งความปลอดภัย ผลประเมิน สมศ. ระดับ ดีมาก นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างดี นักเรียน มีทักษะภาษา/ เป็นบุคคลเรียนรู้

8 เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ
ภาพความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ ผลประเมิน สมศ.อยู่ในระดับดี-ดีมาก คะแนนผลประเมิน โดย สมศ. -คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง -คะแนนเฉลี่ย O-NET V-Net ระบบบริหารจัดการมีมาตรฐาน ธรรมาภิบาล -กำหนดมาตรฐานงานประจำ ทุกงาน -มีการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน -คณาจารย์พึงพอใจต่อระบบงานของสถานศึกษา -มากกว่า 2 ใน 3 กลุ่มงาน/ภาควิชา ผ่านการประเมินในระดับดีมาก -คณาจารย์/บุคลากรพึงพอใจระดับมาก

9 ภาวะคุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง หรือ ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
Taking Stock : ภาวะคุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง หรือ ณ วันนี้ เป็นอย่างไร

10 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับใด(ดูจากO-NET V-Net สถิติการแข่งขันทักษะต่าง ๆ) คะแนน O-NET V-NET สูงกว่า +1SD คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน สมศ. ผลการประเมินคุณลักษณะ/สมรรถนะของนักศึกษา ผลการประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ผลประเมินอัตลักษณ์/จุดเน้นของสถานศึกษา เป็นอย่างไร มีนักเรียนกลุ่มอ่อน/กลุ่มเสียง/นักเรียนแถวหลัง/นักเรียนออกกลางคัน มาก น้อยเพียงใด ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมิน “มาตรฐานการสอน” ระดับ ดีมาก ร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ สถานศึกษาใดบ้าง มีบริบทคล้ายเรา แต่มีคุณภาพมากกว่าเรา เขาทำงานกันอย่างไร

11 เลือก Final Indicators ที่สำคัญ ๆ (จัดทำบัญชีคุณภาพ) --------------
คะแนนเฉลี่ย O-NET พร้อม SD = , , คะแนนพัฒนาการของ O-NET = , , คะแนนผลการประเมินจาก สมศ. = , คะแนนผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน=.....,......,...... สัดส่วนผลงานประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เทียบกับจำนวนอาจารย์= , , สัดส่วนนักเรียนติด 0 ร มส. = , , ร้อยละนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคตามฤดูกาล =.....,......, ร้อยละครูชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ= , ,

12 2 ต้อง....มุ่งสัมฤทธิ์ Sense of Excellent V.S Sense of Survival...
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ และมุ่งมั่นนำการเปลี่ยนแปลง สู่องค์กร..(ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) Sense of Excellent V.S Sense of Survival... ต้อง....มุ่งสัมฤทธิ์

13 Setting Goals กำหนดเป้าประสงค์
เป็นสถานศึกษาชั้นนำ 30 อันดับแรกของประเทศ คะแนนเฉลี่ย O-NET/V-NET สูงกว่า +1SD และเพิ่มปีละ 3 % อัตราจบของนักเรียนในเวลาปกติ มากกว่า 98 % อัตราสอบเข้ามหาวิทยาลัย/ศึกษาต่อ มากว่า 85 % ผ่านมาตรฐานโรงเรียนแห่งความปลอดภัย ระดับดีมาก ผ่านมาตรฐาน สมศ.ระดับดีมาก ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ในระดับ ดี-ดีมาก ครูผู้สอนรายวิชาและ อ.ที่ปรึกษา ร้อยละ 90 มีคุณภาพระดับดีมาก ครู ร้อยละ 70 มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ ภายในปี 2556

14 นำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร ...คืออย่างไร
เปลี่ยนแปลงอะไร ก. กระบวนการทำงาน ข. คุณภาพด้านผู้เรียน/เยาวชน “ผลงานปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา” (Changed/Growth...Self-MOU) AA = Attempt & Achieved

15 พัฒนาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพการศึกษา-คุณภาพชีวิตผู้เรียน”(O-NET/V-NET/สมรรถนะ) ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด พัฒนาเด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์ งปม. และปัจจัยสนับสนุน เน้นไปที่โครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ และสมรรถนะผู้เรียน

16 เน้นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ/สมรรถนะของผู้เรียน -เปลี่ยนแปลงปีต่อปี
-เรียนชั้นสูงขึ้น มีพัฒนาการมากขึ้น/เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม -ส่งมอบงานในวันสุดท้าย ในลักษณะระบุฐานคุณภาพ(Baseline)ตามตัวชี้วัดสำคัญ ๆ(ทำบัญชีคุณภาพจำแนกตามตัวชี้วัดสำคัญ)

17 บัญชีคุณภาพ จำแนกตาม KPI ที่สำคัญ ๆ (3 ปี ย้อนหลัง) --------------
คะแนนเฉลี่ย O-NET พร้อม SD( 3 ปี) = คะแนนพัฒนาการของ O-NET(3 ปี) = คะแนนผลการประเมินจาก สมศ. = คะแนนผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน= สัดส่วนผลงานประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เทียบกับจำนวนครู-อาจารย์= สัดส่วนนักเรียนติด 0 ร มส. = ร้อยละนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคตามฤดูกาล = ร้อยละครูชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ=

18 การทำ MOU ได้ถูกนำมาใช้ในขั้น Setting Goal

19 ..ณ วันนี้ ควรกำหนดกี่มาตรฐาน กี่ตัวชี้วัด...
3 ทำงานแบบประกันคุณภาพ : บริหารแบบอิงมาตรฐาน และ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ ระบบประกันคุณภาพ เป็นระบบที่ (1) มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร (2) มีการกำกับติดตามเพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐาน และ (3) มีการประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ..ณ วันนี้ ควรกำหนดกี่มาตรฐาน กี่ตัวชี้วัด...

20 ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
ยุคบริหารแบบอิงมาตรฐาน/ยุคประกันคุณภาพ Standard-based Administration...บริหารงาน/ปฏิบัติงาน แบบอิงมาตรฐาน ใช้องค์ความรู้/หลักวิชาในการขับเคลื่อนองค์กร(Theory-Driven Approach)

21 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ (ยุคสังคมฐานความรู้)
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ (ยุคสังคมฐานความรู้) ทีมบริหาร/บุคลากรบริโภคองค์ความรู้ เรียนรู้ Best Practices ตลอดเวลา ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปฏิทินสารสนเทศ 12 เดือน(เดือนใดต้องมีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนบ้าง) Benchmarking...เทียบเคียงและเลียนแบบ The 7 Pillars

22 Action Model ทุกครั้งที่เราดำเนินการเรื่องใด ๆ สามารถอธิบายวิธีการ ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน(Action Model) สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สอดแทรกในกระบวนการทำงาน(Theory-Driven Approach)

23 Benchmarking การพัฒนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หรือมาตรฐานได้ โดยยึดองค์กรที่มีการปฏิบัติงานได้มาตรฐานหรือมีความเป็นเลิศ เป็นตัวอย่างหรือเป็นจุดอ้างอิงเพื่อเทียบเคียง โดยมีการพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ คือ Benchmarking WHAT? WHO/WHAT is the best? How do we do it? How do they do it? How Should we do it to meet the Benchmark?

24 ในระดับประเทศ ส.ก. -ทักษะภาษา -ภาวะผู้นำ สุภาพบุรุษ
-การแก้ปัญหา 0 ร มส. เด็กจบไม่พร้อมรุ่น

25 ในระดับอาเซียน สิงค์โปร์..ยอดเยี่ยมเรื่องอะไร
-ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ ทักษะชีวิต -การเป็นนักอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน -อารมณ์ บุคลิกภาพ -ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ -ทักษะวิชาชีพ

26 ยึดมั่นในพันธกิจ บริหารงานด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์
4 ยึดมั่นในพันธกิจ บริหารงานด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์

27 Developing Strategies
1. ประกันคุณภาพระดับรายวิชา ด้วยมาตรฐาน “ห้องเรียนคุณภาพ” 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนแถวหลัง 3. วางแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับเด็กกลุ่มถนัด สนใจพิเศษ 4. บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 5. พัฒนาระบบนิเทศ กำกับติดตามงานโดยใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการเป็นฐาน 6. พัฒนาระบบเครือข่ายและจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการกษา 7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 8. สร้างระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ เรียนจากสภาพจริงหรือชุมชน 9. เร่งรัดคุณภาพด้วยชุดโครงการวิจัยและพัฒนา ฯลฯ

28 แนวปฏิบัติ อย่างไร งาน อะไร วิสัยทัศน์ แผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
วัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์ ขององค์กร พันธกิจ ของ องค์กร นโยบาย แนวปฏิบัติ อย่างไร งาน อะไร แผนงาน โครงการ เปลี่ยนแปลง อะไร-อย่างไร

29 จุดอ่อนที่ผ่านมา -------------
-งบประมาณแบบรวมศูนย์ ทำงานได้ 6 เดือน -ทำแผนรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นหลัก “เงินมา-งานเดิน เงินไม่มา งานหยุด” -การจริงจังกับแผนระยะยาว มีน้อย(ตัวย่าง การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนประเภทที่หนึ่ง แผนปี ) -ไม่มีการตรวจสอบผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ๆ

30 บริหารงานอย่างเป็นระบบ (Implementing)
5 บริหารงานอย่างเป็นระบบ (Implementing) ทำงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้ความสำคัญกับ งานป้องกันปัญหา และงานยกระดับคุณภาพผู้เรียน/ชุมชน พอ ๆ กับ หรือมากกว่างานแก้ปัญหา 1) บริหารงานอย่างเป็นระบบ 2) ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนา หรืองานสร้างสรรค์ 3) มีปฏิทินป้องกันความเสี่ยง /ปฏิทินงาน

31 วงจร PDCA Plan Act/Action/ Adjust Do Check

32 บริหารจัดการแบบป้องกันความเสี่ยง
ปฏิทินความเสี่ยง : ระบุปัญหา ความเสี่ยง เหตุการณ์วิกฤติ ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละเดือน ตลอด 12 เดือน(คาดการณ์) ปฏิทินป้องกันปัญหา/ปฏิทินลดความเสี่ยง : กำหนดการประชุม ปรึกษาหารือ ทบทวนความก้าวหน้า หรือการเตรียมการณ์เพื่อลดปัญหา ตลอด 12 เดือน(ประชุมเดือนละครั้ง)

33 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน
ปฏิทินงาน การศึกษาของสถานศึกษา ปี (ประชุมกรรมการสถานศึกษา/เครือข่าย) วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจำเป็น กุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 ประกาศจุดเน้น ทิศทางการพัฒนาประจำปี มีนาคม-เมษายน 2554 วางแผน/จัดทำแผนงาน โครงการ เมษายน-พฤษภาคม 2554 กำกับ ติดตาม นิเทศ และ ประเมินความก้าวหน้า มิถุนายน 54-กุมภาพันธ์ 55 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2555 end

34 นักบริหาร/ผู้บริหาร แตกฉาน เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร แตกฉานในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร แม่น ในหลัก Monitoring จริงจังในงานประกันคุณภาพภายใน

35 ใช้พลังเครือข่ายในการพัฒนางาน
6 ใช้พลังเครือข่ายในการพัฒนางาน เชื่อมั่นในเรื่อง Social Network Capital : พลังเครือข่าย-การทำงานเป็นทีม บทบาทการร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายวิชาการ จัดให้มีศูนย์พัฒนา วิชาการ ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมศึกษา วิจัยและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

36 ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน -สภาวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -กรรมการสถานศึกษา -กรรมการเฉพาะกิจ -กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย ศิษย์เก่า -สภานักเรียน

37 แหล่งเรียนรู้ บ้าน กิจกรรมชุมนุม ชุมชน
โรงเรียน/ สถานศึกษา กิจกรรมชุมนุม ห้องเรียน บริบท รอบตัวเด็ก ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก ชุมชน

38 7 สร้างความพร้อม ด้านทรัพยากร เพื่อการพัฒนางาน
บุคลากรในสังกัด(Man) : Learning & Growth Money Material Management (แนวดำเนินการ และฐานข้อมูล) ครู..เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และ เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดเวลา (ถ้าศึกษา ค้นคว้า ตลอดเวลา)

39 ต้นทุนบุคลากร/ต้นทุนการพัฒนา
Degree Capital Intellectual Capital Social-Network Capital แต่ละคนมีคุณค่า/ศักยภาพต่างกันจำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในคน

40 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จริงจัง
พัฒนาแบบมีแผน แบบยกองค์กร(กำหนดเป้าหมาย) เน้นให้ทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ระยะ ปี พัฒนาระบบนิเทศภายใน ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง On-the-job Training( 1 ใน วิธีการขยายพันธุ์มะม่วง 9 วิธี) สร้างค่านิยมในการทำงานหนัก /สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ประเมินการปฏิบัติงานแบบเน้นผลงานเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา

41 -ประเมินความก้าวหน้า 1 ภาคเรียน -ประเมินความสำเร็จระยะ 1 ปี
8 ตรวจสอบประสิทธิภาพงาน เป็นระยะ ๆ Documenting Progress (รวบรวมหลักฐานแสดงความก้าวหน้า) -ประเมินความก้าวหน้า 1 ภาคเรียน -ประเมินความสำเร็จระยะ 1 ปี -ประเมินความสำเร็จระยะ 3 ปี

42 ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 1-3 ปี
รายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ รายบุคคล รายงานการพัฒนาคุณภาพรายกลุ่มสาระ รายงานการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาวิชาการ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบ 1 ปี และระยะ 3 ปี สรุปผลงาน Best Practices ประเมินพัฒนาการ/ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู “เน้นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย หรือ ภาพความสำเร็จที่กำหนด”

43 เทียบ Inputs กับ Outputs
-พัฒนาการ(Growth)ของเยาวชนในสถานศึกษา เมื่อเทียบกับปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างไร -ต้นทุนเพื่อการพัฒนาเยาวชน 1 คน เป็นอย่างไร แล้วผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด (ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด)

44 Documenting Progress Mission Analysis Taking Stock Setting Goal
-กำหนดภาพความสำเร็จ -วิเคราะห์ Baseline ณ วันนี้ Setting Goal -กำหนดเป้าหมายคุณภาพระยะ 3-5 ปี Mission Analysis -วิเคราะห์พันธกิจ วงจร Empowerment Approach Developing Strategies -กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ Implementing -ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ -กำกับติดตาม นิเทศงาน Documenting Progress -ประเมิน รวบรวมหลักฐาน

45 พันธกิจสถานศึกษา ณ วันนี้
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีอัตลักษณ์ของตนเอง และ เป็นที่พึ่งของชุมชน มาตรฐาน

46 90 เชิญอภิปราย พูดคุย-ซักถาม

47 การติดต่อ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
ที่ทำงาน โทร ต่อ ศึกษาศาสตร์ ที่บ้าน โทร/Fax Mobile address : Facebook : Suphak Pibool ศูนย์วิชาการเพื่อนครู


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google