งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ : แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ : แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ : แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ

3 ประเด็น นำเสนอ/แลกเปลี่ยน วาดฝัน “องค์กรคุณภาพ” บริหารแบบอิงมาตรฐาน อิงหลักวิชา นำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ สร้างพลังเครือข่ายในการพัฒนางาน ตรวจสอบประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง

4 หลักการสำคัญ ๆ ในการสร้าง องค์กรเข้มแข็ง

5 4 กำหนดภาพความสำเร็จ ขององค์กรที่เป็นรูปธรรม (Visions) และวิเคราะห์ ฐานคุณภาพในปัจจุบัน 1 1)องค์กรที่ประสบที่ประสบความสำเร็จ คืออย่างไร 2) ปัจจุบัน เราประสบความสำเร็จเพียงใด

6 5 ภาพความสำเร็จ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ขององค์กร

7 Input ( Adequacy/Learning & Growth) 4-มิติการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร มิติการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน PMQA

8 นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างดี ผลประเมิน คุณลักษณะ/สมรรถนะ/ อัตลักษณ์ ระดับดีมาก O-NET เฉลี่ยสูง และ SD ต่ำ ระบบบริหารจัดการ มีมาตรฐาน/ ธรรมาภิบาล ปัจจัยพื้นฐานพร้อม ครูมีสมรรถนะสูง/ วิทยฐานะสูง ผลประเมิน สมศ. ระดับ ดีมาก ภาพความสำเร็จ โรงเรียน...... ปี 2558 โรงเรียน แห่งความปลอดภัย นักเรียน มีทักษะภาษา/ เป็นบุคคลเรียนรู้

9 ภาพ ความสำเร็จ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ เกณฑ์ตัดสิน ความสำเร็จ ผลประเมิน สมศ.อยู่ใน ระดับดี-ดีมาก คะแนนผลประเมิน โดย สมศ. -คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน ระดับดี-ดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูง -คะแนนเฉลี่ย O-NET V-Net ระบบบริหารจัดการมี มาตรฐาน ธรรมาภิบาล -กำหนดมาตรฐาน งานประจำ ทุกงาน -มีการประเมินเพื่อ รับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน -คณาจารย์พึงพอใจต่อ ระบบงานของ สถานศึกษา -มากกว่า 2 ใน 3 กลุ่ม งาน/ภาควิชา ผ่านการ ประเมินในระดับดีมาก -คณาจารย์/บุคลากรพึง พอใจระดับมาก

10

11 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับใด(ดูจากO-NET V-Net สถิติการแข่งขันทักษะต่าง ๆ) คะแนน O-NET V-NET สูงกว่า +1SDคะแนน O-NET V-NET สูงกว่า +1SD คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน สมศ. ผลการประเมินคุณลักษณะ/สมรรถนะของนักศึกษา ผลการประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ผลประเมินอัตลักษณ์/จุดเน้นของสถานศึกษา เป็นอย่างไร  ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมิน “มาตรฐานการสอน” ระดับ ดีมาก  สถานศึกษาใดบ้าง มีบริบทคล้ายเรา แต่มีคุณภาพมากกว่าเรา เขา ทำงานกันอย่างไร  มีนักเรียนกลุ่มอ่อน/กลุ่มเสียง/นักเรียนแถวหลัง/นักเรียนออกกลางคัน มาก น้อยเพียงใด  ร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

12 เลือก Final Indicators ที่สำคัญ ๆ (จัดทำบัญชีคุณภาพ) -------------- คะแนนเฉลี่ย O-NET พร้อม SD =.........,............,........... คะแนนพัฒนาการของ O-NET =........,............,............ คะแนนผลการประเมินจาก สมศ. =.............,.................. คะแนนผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน=.....,......,...... สัดส่วนผลงานประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เทียบกับจำนวนอาจารย์=...........,...............,................. สัดส่วนนักเรียนติด 0 ร มส. =..........,.............,............ ร้อยละนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคตามฤดูกาล =.....,......,....... ร้อยละครูชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ=........,.......,........ 11

13 กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ และมุ่งมั่นนำการเปลี่ยนแปลง สู่องค์กร.. (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) 2 Sense of Excellent V.S Sense of Survival... ต้อง....มุ่งสัมฤทธิ์

14 Setting Goals กำหนดเป้าประสงค์

15 นำการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร...คืออย่างไร เปลี่ยนแปลงอะไร – ก. กระบวนการทำงาน – ข. คุณภาพด้านผู้เรียน/เยาวชน “ผลงานปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา” (Changed/Growth...Self-MOU) AA = Attempt & Achieved

16 พัฒนาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพการศึกษา- คุณภาพชีวิตผู้เรียน ”( O-NET/V-NET /สมรรถนะ) ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะและสมรรถนะ ตามที่หลักสูตรกำหนด พัฒนาเด็กให้เป็นคนที่ สมบูรณ์ งปม. และปัจจัยสนับสนุน เน้นไปที่โครงการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ และ สมรรถนะผู้เรียน

17 เน้นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ/ สมรรถนะของผู้เรียน -เปลี่ยนแปลงปีต่อปี -เรียนชั้นสูงขึ้น มีพัฒนาการมากขึ้น/ เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม -ส่งมอบงานในวันสุดท้าย ในลักษณะระบุ ฐานคุณภาพ(Baseline)ตามตัวชี้วัด สำคัญ ๆ(ทำบัญชีคุณภาพจำแนกตาม ตัวชี้วัดสำคัญ)

18 บัญชีคุณภาพ จำแนกตาม KPI ที่สำคัญ ๆ (3 ปี ย้อนหลัง) -------------- คะแนนเฉลี่ย O-NET พร้อม SD( 3 ปี) =...................... คะแนนพัฒนาการของ O-NET(3 ปี) =....................... คะแนนผลการประเมินจาก สมศ. =............................... คะแนนผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน=................. สัดส่วนผลงานประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เทียบกับจำนวนครู-อาจารย์=...................................... สัดส่วนนักเรียนติด 0 ร มส. =................................... ร้อยละนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคตามฤดูกาล =.................. ร้อยละครูชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ=....................... 17

19 การทำ MOU ได้ถูกนำมาใช้ในขั้น Setting Goal

20 ทำงานแบบประกันคุณภาพ : บริหารแบบอิงมาตรฐาน และ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ ระบบประกันคุณภาพ....... เป็นระบบที่ (1) มีการกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององค์กร (2) มีการกำกับ ติดตามเพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐาน และ (3) มีการประเมินผล และปรับปรุง คุณภาพงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง..ณ วันนี้ ควรกำหนดกี่มาตรฐาน กี่ตัวชี้วัด... 3

21 ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ Standard-based Administration... บริหารงาน/ปฏิบัติงาน แบบอิงมาตรฐาน ใช้องค์ความรู้/หลักวิชาในการขับเคลื่อน องค์กร(Theory-Driven Approach) ยุคบริหารแบบอิงมาตรฐาน/ยุค ประกันคุณภาพ

22 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ (ยุคสังคมฐานความรู้) ทีมบริหาร/บุคลากรบริโภคองค์ความรู้ เรียนรู้ Best Practices ตลอดเวลา ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปฏิทิน สารสนเทศ 12 เดือน(เดือนใดต้องมีข้อมูล อะไรมาสนับสนุนบ้าง) Benchmarking...เทียบเคียงและเลียนแบบ

23 Action Model ทุกครั้งที่เราดำเนินการเรื่องใด ๆ สามารถ อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน (Action Model) สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ สอดแทรกในกระบวนการทำงาน(Theory- Driven Approach)

24 Benchmarking การพัฒนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หรือ มาตรฐานได้ โดยยึดองค์กรที่มีการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน หรือมีความเป็นเลิศ เป็นตัวอย่างหรือเป็นจุดอ้างอิงเพื่อ เทียบเคียง โดยมีการพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ คือ –Benchmarking WHAT? –WHO/WHAT is the best? –How do we do it? How do they do it? –How Should we do it to meet the Benchmark?

25 ในระดับประเทศ ส.ก. -ทักษะภาษา -ภาวะผู้นำ สุภาพบุรุษ -การแก้ปัญหา 0 ร มส. เด็กจบไม่พร้อมรุ่น

26 ในระดับอาเซียน สิงค์โปร์..ยอดเยี่ยมเรื่องอะไร -ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ ทักษะชีวิต -การเป็นนักอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน -อารมณ์ บุคลิกภาพ -ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ -ทักษะวิชาชีพ

27 ยึดมั่นในพันธกิจ บริหารงานด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ 4

28 Developing Strategies

29 พันธกิจ ของ องค์กร เปลี่ยนแปลง อะไร - อย่างไร วัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์ ขององค์กร นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วิสัยทัศน์

30 -งบประมาณแบบรวมศูนย์ ทำงานได้ 6 เดือน -ทำแผนรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็น หลัก “เงินมา-งานเดิน เงินไม่มา งานหยุด” -การจริงจังกับแผนระยะยาว มีน้อย(ตัวย่าง การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนประเภทที่ หนึ่ง แผนปี 2550-2552) -ไม่มีการตรวจสอบผลสำเร็จของงานตาม ตัวชี้วัดสำคัญ ๆ จุดอ่อนที่ผ่านมา -------------

31 ทำงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้ความสำคัญกับ งานป้องกันปัญหา และงานยกระดับคุณภาพผู้เรียน/ ชุมชน พอ ๆ กับ หรือมากกว่างาน แก้ปัญหา 5

32 Plan DoDo C heck A ct/Action/ Adjust

33 บริหารจัดการแบบป้องกันความเสี่ยง ปฏิทินความเสี่ยง : ระบุปัญหา ความ เสี่ยง เหตุการณ์ วิกฤติ ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละเดือน ตลอด 12 เดือน (คาดการณ์) ปฏิทินป้องกันปัญหา/ ปฏิทินลดความเสี่ยง : กำหนดการประชุม ปรึกษาหารือ ทบทวน ความก้าวหน้า หรือ การเตรียมการณ์เพื่อ ลดปัญหา ตลอด 12 เดือน( ประชุมเดือนละครั้ง )

34 วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจำเป็น ประกาศจุดเน้น ทิศทางการพัฒนาประจำปี วางแผน / จัดทำแผนงาน โครงการ กำกับ ติดตาม นิเทศ และ ประเมินความก้าวหน้า ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน ปฏิทินงาน การศึกษาของสถานศึกษา ปี 2554-55 (ประชุมกรรมการสถานศึกษา/เครือข่าย) กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554 มีนาคม - เมษายน 2554 เมษายน - พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 54- กุมภาพันธ์ 55 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 end

35 นักบริหาร/ผู้บริหาร แตกฉาน เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ความสำเร็จขององค์กร แตกฉานในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร แม่น ในหลัก Monitoring จริงจังในงานประกันคุณภาพภายใน

36 เชื่อมั่นในเรื่อง Social Network Capital : พลังเครือข่าย-การทำงานเป็นทีม -บทบาทการร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง -การสร้างเครือข่ายวิชาการ จัดให้มีศูนย์พัฒนา วิชาการ -ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมศึกษา วิจัยและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้พลังเครือข่ายในการพัฒนางาน 6

37 ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน -สภาวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -กรรมการสถานศึกษา -กรรมการเฉพาะกิจ -กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่าย ศิษย์เก่า -สภานักเรียน

38 โรงเรียน/ สถานศึกษา โรงเรียน/ สถานศึกษา ห้องเรียน

39 บุคลากรในสังกัด(Man) : Learning & Growth Money Material Management (แนว ดำเนินการ และฐานข้อมูล) สร้างความพร้อม ด้านทรัพยากร เพื่อการพัฒนางาน 7

40 ต้นทุนบุคลากร/ต้นทุนการพัฒนา Degree Capital Intellectual Capital Social-Network Capital แต่ละคนมีคุณค่า/ศักยภาพต่างกัน จำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในคน

41 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จริงจัง พัฒนาแบบมีแผน แบบยกองค์กร(กำหนดเป้าหมาย) เน้นให้ทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ระยะ 1-39 ปี พัฒนาระบบนิเทศภายใน ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบ พี่เลี้ยง On-the-job Training( 1 ใน วิธีการขยายพันธุ์ มะม่วง 9 วิธี) สร้างค่านิยมในการทำงานหนัก /สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ประเมินการปฏิบัติงานแบบเน้นผลงานเพื่อผลักดันให้เกิด การพัฒนา

42 ตรวจสอบประสิทธิภาพงาน เป็นระยะ ๆ 8

43 ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 1-3 ปี รายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ รายบุคคล รายงานการพัฒนาคุณภาพรายกลุ่มสาระ รายงานการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาวิชาการ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบ 1 ปี และระยะ 3 ปี สรุปผลงาน Best Practices ประเมินพัฒนาการ/ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู “เน้นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย หรือ ภาพความสำเร็จที่กำหนด”

44 เทียบ Inputs กับ Outputs -พัฒนาการ(Growth)ของเยาวชนในสถานศึกษา เมื่อเทียบกับปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างไร -ต้นทุนเพื่อการพัฒนาเยาวชน 1 คน เป็นอย่างไร แล้วผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด (ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด)

45 Taking Stock -กำหนดภาพความสำเร็จ -วิเคราะห์ Baseline ณ วันนี้ Setting Goal -กำหนดเป้าหมาย คุณภาพระยะ 3-5 ปี Developing Strategies -กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ Implementing -ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ -กำกับติดตาม นิเทศงาน Documenting Progress -ประเมิน รวบรวมหลักฐาน วงจร Empowerment Approach Mission Analysis -วิเคราะห์พันธกิจ

46 พันธกิจสถานศึกษา ณ วันนี้ จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีอัตลักษณ์ของตนเอง และ เป็นที่พึ่งของชุมชน มาตรฐาน

47 9090

48 การติดต่อ รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ ที่ทำงาน โทร. 02-5047777 ต่อ ศึกษาศาสตร์ ที่บ้าน โทร/Fax 02-580 9100 Mobile 081-750 3380 e-mail address : drsuphak@hotmail.com drsuphak@gmail.com Suphak.Pib@stou.ac.th http://drsuphak.com Facebook : Suphak Pibool


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์....มสธ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ : แนวทางการพัฒนาโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google