งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Workshop for ASEAN Study Curriculum Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Workshop for ASEAN Study Curriculum Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Workshop for ASEAN Study Curriculum Development
Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1 29th – 30th June, 2012

2 กรอบสาระการเรียนรู้ : อาเซียน
รายวิชาเพิ่มเติม การสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน

3 การเขียนสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
- กำหนดหัวข้อเรื่อง - ขอบเขตเนื้อหา - ประเด็นสำคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้

4 การสอดแทรกสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5 การบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้ ASEAN ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

6 ตัวอย่าง มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.5/3
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 ตัวชี้วัด ป.5/3 ระบุ / วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มคำ ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ- ขาย และลบฟ้าอากาศ และเป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 750 – 950 คำ

7 โครงสร้างเนื้อหา Unit Topic Content Food and Drink
- ASEAN food & beverages กลุ่มคำ ประโยคข้อความสั้น ๆ - ASEAN Food & Recipes - Selling & buying food ระบุกลุ่มคำและวาดภาพจากการอ่านประโยคแลข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของประเทศในกลุ่มอาเซียน

8 Which one is the Singapore famous food ?
Bak kut teh means "meat bone tea". The "meat bone" here means pork ribs and the "tea" means soup, so bak kut teh is pork rib soup. The dish consists of meaty pork ribs in a broth of herbs and spices (including star anise, cinnamon, cloves, dang gui, fennel seeds and garlic), boiled together for hours. One can add other ingredients such as offal, varieties of mushroom, choy sum, and pieces of dried tofu or fried tofu puffs. a b

9 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง ด้วยภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางสุภาพ หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความสำคัญ บทสนทนา บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ ชีวิตประจำวัน เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ แสดงความต้องการ การให้และขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ระบุกลุ่มคำและวาดภาพจากการอ่านประโยคแลข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของประเทศในกลุ่มอาเซียน แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและอ่าน กิจวัติประจำวันประสบการณ์ กิจกรรม เรื่องต่างๆ สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการฟังและอ่านเขียนวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ รวบรวมข้อมูล สำคัญจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ในสถานการณ์จริงและจำลองในห้องเรียน สถานศึกษา การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้าข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารและนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

10 ตัวอย่าง มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 ตัวชี้วัด ม.1/2
มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 ตัวชี้วัด ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอนคือ การเลือกหัวหน้ากลุ่มกำหนดเป้าหมาย วางแผนแบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงงาน เช่น การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ

11 โครงสร้างเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สาระการเรียนรู้
อาหารและโภชนาการ อาหารประจำชาติ / อาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศในกลุ่มอาเซียน การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง อาหารที่มีชื่อเสียง / ประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปฏิบัติกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ทำงานตามขั้นตอน กำหนดเป้าหมาย วางแผนแบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงงาน เช่น เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง อาหารประจำชาติ หรืออาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศในกลุ่มอาเซียน

12 Have a good time See you next Friday.


ดาวน์โหลด ppt Training Workshop for ASEAN Study Curriculum Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google