งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระ ศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณ พราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระ ศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณ พราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระ ศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณ พราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม ถวาย บังคมรอยบาทพระศาสดา คิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของ เราคงอยู่คู่พระศาสนา พระศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระ ศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน จากศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอรุณราชวราราม

4 งานคุณธรรม ปี ๒๕๕๑

5

6 ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กลยุทธ์ที่ ๑ คุณธรรมนำความรู้ งบประมาณ ๕๔, ๕๙๒, ๙๕๐ บาท

7 งบประมาณหลัก ๒๕๕๒ โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำ ดี ถวายในหลวง Coaching Team และ Pair Participatory Learning Assessment Pair PLACoaching Team และ Pair Participatory Learning Assessment Pair PLA

8 คุณสมบัติ โรงเรียนวิถีพุทธ 2546 2550 และ โรงเรียนคุณธรรม ชั้นนำ 2550

9 COACHING TEAM PAIR Participatory Learning Assessment

10 COACHING TEAM โรงเรียนวิถี พุทธ 2549 2550 ทีมนี้คือใคร และโคชใคร ?

11 แพปลา Pair PLA PAIR Participatory Learning Assessment คู่ประเมินแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ 2551 2552

12 งบประมาณเพิ่มเติม ค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียน ปฐมวัยวิถีพุทธ ค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียน ปฐมวัยวิถีพุทธ ค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียน วิถีพุทธ ค่ายอริยะสร้างได้ในโรงเรียน วิถีพุทธ

13 งบประมาณเพิ่มเติม ค่ายครูพละวิถีพุทธ สพท. ละ ๑ คน Evaluating Coaching Approving EvaCApEvaluating Coaching Approving EvaCAp

14 ที่ผ่านมาเราทำงาน หนัก ?

15

16 ที่ผ่านมาเราโชคดี มีเพื่อนร่วมงานดี ?

17

18 ที่ผ่านมาเราทำงาน ได้อย่างเต็มกำลัง ถูกต้อง ทันเวลา ได้ผลดี ?

19

20 แต่.... เราพยายาม ให้ดีขึ้นได้

21 ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ : เสริมสร้างคุณธรรมใน สถานศึกษา

22 ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ = ๑๔๓๖. ๑๖ ล้านบาท ประมาณ ๑๕ % ของ โครงการพัฒนาคุณธรรม และสร้างสำนึกความเป็น ไทย

23 ๒๕๕๓ = ๕๔๒ ล้านบาท ๒๕๕๔ = ๔๒๒ ล้านบาท ๒๕๕๕ = ๕๗๑ ล้านบาท

24 เป้าหมายนักเรียน ได้รับการพัฒนาจิตใจ รู้ ยับยั้งชั่งใจ รู้ บาปบุญคุณโทษ มีความ กตัญญู มี จิตสำนึกต่อธรรมชาติ มี ความประพฤติถูกต้อง มี ความพอเพียง

25 เป้าหมายนักเรียน มีจิตอาสา มีความ รับผิดชอบ เห็นใจผู้อื่น ช่วยแก้ปัญหาสังคม มีความภูมิใจในตนเอง

26 เป้าหมายนักเรียน ปัญหาทางสังคม เช่นทะเลาะ วิวาท หนีเรียน ชู้ สาว การพนัน ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ติดเกมส์ ใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย ฯลฯ ลดลง

27 เป้าหมายโรงเรียน บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ร่วมมือกันดูแลนักเรียน ให้ ห่างไกลอบายมุข และอยู่ใน โรงเรียนอย่างมี ความสุข

28 เป้าหมาย ๓๕๘๔ โรงเรียน ดูหน้า ๙ ไปสู่ ๓๑๘๒๑ โรงเรียน จัดเครือข่ายละ ๖ - ๘ โรงเรียน

29 ๑ เครือข่าย ทำทั้ง ๓ กิจกรรม และ ทุกโรงเรียนดำเนินการ 3D ดูหน้า ๔ – ๖ เฉลี่ย งปม. กิจกรรมละ ๔๖๓๓๓ บาท

30 SP 2 และ 3 D ปี 2553 - 2555

31 โปรดดูเอกสารที่แจก

32 โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้าง สำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนา เด็กไทยอย่างยั่งยืน (Decency Democracy Drug-free) 1.Homeroom ด้วยเรื่องเล่าเร้าพลังความดี 2. โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง 3. เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยา เสพติด 4. สภานักเรียน : ธรรมาธิปไตย กิจกรรมเด่น 3 D สำหรับทุกโรงเรียน

33 การติดตาม ความก้าวหน้า และการรายงานผล อย่าง น้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง www.tkk2555.obec.g o.th http://school.obec.go.th/techno/firt_sp2

34 ข้อเสนอการดำเนินงาน เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน ทั้งทางกายภาพ และ คุณภาพจิต ของผู้เกี่ยวข้อง ก่อน ดำเนินงาน

35 ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ต้องมีกี่มือ

36

37 เชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ ทำดี ฝากชื่อไว้

38

39

40 เมืองใดไร้ซึ่งทหารหาญ เมืองนั้นไม่ นานเป็นข้า เมืองใดไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้า อับจน เมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศ เมืองนั้นย่อม เกิดขัดสน เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้น เสื่อมทราม เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้ว คนหยาม เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนั้นสิ้นความ ภูมิใจ เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่ เพริศพิสมัย เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้น บรรลัยแน่เอย พระราช นิพนธ์ ร. ๖

41 ชีวิตเป็นไปเพื่อ...

42


ดาวน์โหลด ppt อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แต่พระ ศาสนาสมณพระพุทธโคดม ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณ พราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google