งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives

3 เลือกจุดประสงค์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม Behaviorally-Anchored Objective(BAO)

4 พ่อแม่ต้องรับรู้ และ เห็นความเปลี่ยนแปลง ที่เป็นรูปธรรม

5 ผลประเมิน สมศ. ระดับ ดี-ดีมาก ระดมสมอง ภาพความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม จุดเด่นที่แตกต่าง

6 การเลือกโรงเรียนให้ลูก พ่อ-แม่ สนใจเรื่องใดมากที่สุด

7 พ่อ-แม่ สนใจเรื่องใดมากกว่ากัน ก.ผลการเรียน/พัฒนาการ ของเด็ก..(มีชื่อเสียง) ข. ความปลอดภัยของเด็ก... (ได้รับการร่ำลือว่าเยี่ยม)

8 โรงเรียน แห่งความปลอดภัย

9 โรงเรียนแห่งความปลอดภัย...คืออย่างไร (ภาพความสำเร็จ Visions) 1.ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย(สิ่งแวดล้อม) 2.ปลอดภัยด้านอาหาร 3.ปลอดภัยจากมลพิษ 4.ปลอดภัยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตาม ฤดูกาล 5.ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด สิ่งมอมเมา 6.ปลอดภัยด้านอารมณ์ สุขภาพจิต 7.เด็กมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 8.อื่น ๆ(ระบุ)........................................

10 1.ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย 1.1 1.2 1.3 สถิติ อุบัติเหตุ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 1.4 อาคาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน

11 2. ปลอดภัยด้านอาหาร 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ร้านอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน

12 3. ปลอดภัยจากมลพิษ 3.1 3.2 3.3 3.4 สวนหย่อม พื้นที่พักผ่อน เฉลี่ยต่อคน 3.5 ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 3.7 การได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐาน

13 4. ปลอดภัยจากโรค การป่วย ตามฤดูกาล 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 สถิติการเจ็บป่วย เฉลี่ยต่อคน/ปี 4.6 ร้อยละของเด็กที่น้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 4.7 ร้อยละของเด็กที่ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

14 5. ปลอดภัยด้านอารมณ์ สุขภาพจิต 5.1 5.2 5.3 5.4 ร้อยละของเด็กที่อารมณ์ สุขภาพจิตระดับ “ดีมาก” 5.5 การรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพจิตโดยองค์กรที่ น่าเชื่อถือ

15 6. เด็กมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 6.1 6.2 6.3 ร้อยละของเด็กที่มีจิตสำนึกความปลอดภัย ระดับดี-ดีมาก 6.4 ร้อยละของเด็กที่เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยใน ครอบครัว(ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย)

16 ยุทธศาสตร์ สร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ และปลอดภัย

17 เชิญระดมสมอง...แนวทางการสร้าง “โรงเรียนแห่งความปลอดภัย” 1................... 2.................. 3................... 4.................. 5..................


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google