งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives

3 เลือกจุดประสงค์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม Behaviorally-Anchored Objective(BAO)

4 พ่อแม่ต้องรับรู้ และ เห็นความเปลี่ยนแปลง ที่เป็นรูปธรรม

5 ผลประเมิน สมศ. ระดับ ดี-ดีมาก ระดมสมอง ภาพความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม จุดเด่นที่แตกต่าง

6 การเลือกโรงเรียนให้ลูก พ่อ-แม่ สนใจเรื่องใดมากที่สุด

7 พ่อ-แม่ สนใจเรื่องใดมากกว่ากัน ก.ผลการเรียน/พัฒนาการ ของเด็ก..(มีชื่อเสียง) ข. ความปลอดภัยของเด็ก... (ได้รับการร่ำลือว่าเยี่ยม)

8 โรงเรียน แห่งความปลอดภัย

9 โรงเรียนแห่งความปลอดภัย...คืออย่างไร (ภาพความสำเร็จ Visions) 1.ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย(สิ่งแวดล้อม) 2.ปลอดภัยด้านอาหาร 3.ปลอดภัยจากมลพิษ 4.ปลอดภัยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตาม ฤดูกาล 5.ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด สิ่งมอมเมา 6.ปลอดภัยด้านอารมณ์ สุขภาพจิต 7.เด็กมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 8.อื่น ๆ(ระบุ)

10 1.ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย สถิติ อุบัติเหตุ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 1.4 อาคาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน

11 2. ปลอดภัยด้านอาหาร ร้านอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน

12 3. ปลอดภัยจากมลพิษ สวนหย่อม พื้นที่พักผ่อน เฉลี่ยต่อคน 3.5 ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 3.7 การได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐาน

13 4. ปลอดภัยจากโรค การป่วย ตามฤดูกาล สถิติการเจ็บป่วย เฉลี่ยต่อคน/ปี 4.6 ร้อยละของเด็กที่น้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 4.7 ร้อยละของเด็กที่ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

14 5. ปลอดภัยด้านอารมณ์ สุขภาพจิต ร้อยละของเด็กที่อารมณ์ สุขภาพจิตระดับ “ดีมาก” 5.5 การรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพจิตโดยองค์กรที่ น่าเชื่อถือ

15 6. เด็กมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ร้อยละของเด็กที่มีจิตสำนึกความปลอดภัย ระดับดี-ดีมาก 6.4 ร้อยละของเด็กที่เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยใน ครอบครัว(ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย)

16 ยุทธศาสตร์ สร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ และปลอดภัย

17 เชิญระดมสมอง...แนวทางการสร้าง “โรงเรียนแห่งความปลอดภัย”


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. สร้างความโดดเด่น ด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม : Behaviorally-Anchored Objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google