งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ คณะกรรมการมาตรา ในกรุงเทพฯ : มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ ( กกร.) ( รมว. พณ. เป็นประธาน / อธิบดี คน. เป็น เลขานุการ ) ต่างจังหวัด : มีคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ( กจร ) ( ผวจ. เป็นประธาน / พณจ. เป็นเลขานุการ ) *** มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการและเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่จะ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

2 3.2 สำนักงานมาตรา ในกรุงเทพฯ : มี สำนักงาน กกร. อยูที่กรมการ ค้าภายใน มีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็น ผู้บังคับบัญชา ต่างจังหวัด : มี สำนักงาน กจร. อยู่ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มี พาณิชย์จังหวัด เป็นหัวหน้า สำนักงาน ( เฉพาะของ สป.) *** มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินงานธุรการ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจากการกระทำอันมีผล กระทบกระเทือนต่อราคา 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

3 3.3 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 4, 6,23 ● คือใคร ? เป็นข้าราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้ง เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจ ● ขอบข่ายอำนาจ (1) มีอำนาจในทุกท้องที่ทั่ว ราชการอาณาจักร ( ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์, ที่ปรึกษา การพาณิชย์, ที่ปรึกษากฎหมาย, ข้าวราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 กรมการค้าภายใน, นายตรวจชั่งตวง วัด (2) มีอำนาจภายในท้องที่ของตน ( นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ, ข้าวราชการตั้งแต่ระดับ 3 สังกัด กระทรวงพาณิชย์ ) 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

4 3.4 อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ แจ้งข้อเท็จจริง หรือ ให้ส่งบัญชีเอกสาร เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา เข้าไปในสถานที่ประกอบการ ยานพาหนะ หรือสั่งให้ผู้ ควบคุมยานพาหนะให้หยุด เพื่อ ตรวจสอบ ตรวจค้นและยึดพยานหลักฐาน จับกุมผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน มาตรา 30 ( กักตุน ) หรือ มาตรา 31 ( ปฏิเสธ ) โดยไม่ต้อง มีหมายค้น มีอำนาจ กัก อายัด หรือ ยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสาร หลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่า ฝ่าฝืน มาตรา 30 หรือ มาตรา องค์กรในการบังคับใช้ กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ องค์กรในการบังคับใช้ กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google