งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3.1 คณะกรรมการมาตรา 7 - 14 3.1.1 ในกรุงเทพฯ : มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ ( กกร.) ( รมว. พณ. เป็นประธาน / อธิบดี คน. เป็น เลขานุการ ) 3.1.2 ต่างจังหวัด : มีคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ( กจร ) ( ผวจ. เป็นประธาน / พณจ. เป็นเลขานุการ ) *** มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการและเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่จะ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

2 3.2 สำนักงานมาตรา 16 - 17 3.2.1 ในกรุงเทพฯ : มี สำนักงาน กกร. อยูที่กรมการ ค้าภายใน มีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็น ผู้บังคับบัญชา 3.3.2 ต่างจังหวัด : มี สำนักงาน กจร. อยู่ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มี พาณิชย์จังหวัด เป็นหัวหน้า สำนักงาน ( เฉพาะของ สป.) *** มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินงานธุรการ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจากการกระทำอันมีผล กระทบกระเทือนต่อราคา 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

3 3.3 พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 4, 6,23 ● คือใคร ? 3.3.1 เป็นข้าราชการ 3.3.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้ง 3.3.3 เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจ ● ขอบข่ายอำนาจ (1) มีอำนาจในทุกท้องที่ทั่ว ราชการอาณาจักร ( ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์, ที่ปรึกษา การพาณิชย์, ที่ปรึกษากฎหมาย, ข้าวราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 กรมการค้าภายใน, นายตรวจชั่งตวง วัด (2) มีอำนาจภายในท้องที่ของตน ( นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ, ข้าวราชการตั้งแต่ระดับ 3 สังกัด กระทรวงพาณิชย์ ) 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

4 3.4 อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 18 3.4.1 มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ แจ้งข้อเท็จจริง หรือ ให้ส่งบัญชีเอกสาร เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 3.4.2 เข้าไปในสถานที่ประกอบการ ยานพาหนะ หรือสั่งให้ผู้ ควบคุมยานพาหนะให้หยุด เพื่อ ตรวจสอบ ตรวจค้นและยึดพยานหลักฐาน 3.4.3 จับกุมผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน มาตรา 30 ( กักตุน ) หรือ มาตรา 31 ( ปฏิเสธ ) โดยไม่ต้อง มีหมายค้น 3.4.4 มีอำนาจ กัก อายัด หรือ ยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสาร หลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่า ฝ่าฝืน มาตรา 30 หรือ มาตรา 31 3. องค์กรในการบังคับใช้ กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้ กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 3. องค์กรในการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google