งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005

2 What is = LMS LMS = Learning Management System ระบบการจัดการเรียนการสอน เต็มรูปแบบพัฒนาโดยคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 Benefits Virtual Classroom Virtual Classroom Shared Knowledge Shared Knowledge Time & Place Time & Place Learning Channels Learning Channels

4 What does it suport? Students Training institution Training staff Teaching Assesment Learn Administration Certification

5 Which suports what? AdministrationCertification Training institution Trainingstaff TeachingAssesment Students Learn Contents

6 Learning Channel

7 History เปิดตัวและนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ. ศ เปิดตัวและนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ. ศ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการ เรียนการสอนของคณะ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการ เรียนการสอนของคณะ ปัจจุบัน ได้ให้ขยาย ระบบและการบริการครอบคลุมทุก คณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน ได้ให้ขยาย ระบบและการบริการครอบคลุมทุก คณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

8 Content Students Webboard Evaluation e-Student Benefits Grade Quiz Homework Research Chatroom upgrade new exist

9 Modules Profile Profile Interacive Interacive Content Content Homework Homework Quiz Quiz Grade Grade Publication Publication DX DX Evaluate Evaluate

10 Profile การจัดการบริการงาน ทะเบียนประวัติบุคคล การจัดการบริการงาน ทะเบียนประวัติบุคคล การจัดการบริการ โครงสร้างของสถานศึกษา การจัดการบริการ โครงสร้างของสถานศึกษา ระบบฝากข้อความ ระบบฝากข้อความ

11 Profile

12 Interacive เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ ต่าง ๆ เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ ต่าง ๆ Online Syllabus Online Syllabus Course Calendar Course Calendar Webboard Webboard Chatroom Chatroom News Board News Board

13 Interacive

14 Content ระบบการจัดเก็บ สร้าง เรียบ เรียงและแสดงเนื้อหาวิชา ระบบการจัดเก็บ สร้าง เรียบ เรียงและแสดงเนื้อหาวิชา รองรับสื่ออิเลคทรอนิคส์ทุก ประเภท เช่น HTML, MS Word, PowerPoint,Flash, 3D VRML, Java Applet, Movie, Sound และอื่น ๆ รองรับสื่ออิเลคทรอนิคส์ทุก ประเภท เช่น HTML, MS Word, PowerPoint,Flash, 3D VRML, Java Applet, Movie, Sound และอื่น ๆ

15 Content

16 Homework ระบบการสั่งและส่งการบ้าน ผ่านเว็บ ระบบการสั่งและส่งการบ้าน ผ่านเว็บ ระบบเก็บคะแนน ระบบเก็บคะแนน รองรับการสั่งและส่งงาน แบบอัตนัย รองรับการสั่งและส่งงาน แบบอัตนัย พร้อมไฟล์แนบทุกประเภท พร้อมไฟล์แนบทุกประเภท

17 Homework

18 Quiz ระบบการสร้างแบบทดสอบ ระบบการสร้างแบบทดสอบ ปรนัย จับคู่ เติมคำ ถูกผิด ปรนัย จับคู่ เติมคำ ถูกผิด ระบบตรวจเก็บคะแนน พร้อมแสดงผลเป็นแผนภูมิ แบบอัตโนมัติ ระบบตรวจเก็บคะแนน พร้อมแสดงผลเป็นแผนภูมิ แบบอัตโนมัติ

19 Quiz

20 Grade ระบบรวมคะแนนจาก Homework และ Quiz แบบ อัตโนมัติ ระบบรวมคะแนนจาก Homework และ Quiz แบบ อัตโนมัติ ผู้สอนสามารถใส่คะแนนการ สอบอื่น ๆ พร้อมระบบตัด คะแนนแบบอิงกลุ่มหรืออิง เกณฑ์อัตโนมัติ ผู้สอนสามารถใส่คะแนนการ สอบอื่น ๆ พร้อมระบบตัด คะแนนแบบอิงกลุ่มหรืออิง เกณฑ์อัตโนมัติ

21 Grade

22 Publication ระบบจัดเก็บและเผยแพร่ เอกสารงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์โครงงานของ อาจารย์และนิสิต ระบบจัดเก็บและเผยแพร่ เอกสารงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์โครงงานของ อาจารย์และนิสิต

23 Publication

24 Dx ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระหว่าง กับระบบอื่น ๆ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระหว่าง กับระบบอื่น ๆ DX ทำให้ เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ สารสนเทศอื่น ๆ แบบไม่มี รอยต่อ (Seamless) ด้วย เทคโนโลยีของ Web DX ทำให้ เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ สารสนเทศอื่น ๆ แบบไม่มี รอยต่อ (Seamless) ด้วย เทคโนโลยีของ Web Services

25 Dx

26 Evaluate ระบบการประเมินการสอน อาจารย์โดยนิสิต ระบบการประเมินการสอน อาจารย์โดยนิสิต อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ กำหนดช่วงเวลา คำถาม และ ดำเนินการประเมินได้ทันที ไม่ ต้องรอจนถึงเวลาใกล้สอบ อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ กำหนดช่วงเวลา คำถาม และ ดำเนินการประเมินได้ทันที ไม่ ต้องรอจนถึงเวลาใกล้สอบ

27 Evaluate

28 Join now … Requirement Username & Password from Office of the University Computer Services


ดาวน์โหลด ppt Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google