งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M@xLearn Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005

2 M@xLearn What is M@xLearn? M@xLearn = LMS LMS = Learning Management System ระบบการจัดการเรียนการสอน เต็มรูปแบบพัฒนาโดยคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 M@xLearn M@xLearn Benefits Virtual Classroom Virtual Classroom Shared Knowledge Shared Knowledge Time & Place Time & Place Learning Channels Learning Channels

4 M@xLearn What does it suport? Students Training institution Training staff Teaching Assesment Learn Administration Certification

5 M@xLearn Which suports what? AdministrationCertification Training institution Trainingstaff TeachingAssesment Students Learn Contents M@xLearn

6 M@xLearn Learning Channel

7 M@xLearn M@xLearn History เปิดตัวและนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ. ศ. 2543 เปิดตัวและนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ. ศ. 2543 เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการ เรียนการสอนของคณะ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการ เรียนการสอนของคณะ ปัจจุบัน M@xLearn ได้ให้ขยาย ระบบและการบริการครอบคลุมทุก คณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน M@xLearn ได้ให้ขยาย ระบบและการบริการครอบคลุมทุก คณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

8 Content Students M@xLearn Webboard Evaluation M@xLearn e-Student Benefits Grade Quiz Homework Research Chatroom upgrade new exist

9 M@xLearn M@xLearn Modules M@x Profile M@x Profile M@x Interacive M@x Interacive M@x Content M@x Content M@x Homework M@x Homework M@x Quiz M@x Quiz M@x Grade M@x Grade M@x Publication M@x Publication M@x DX M@x DX M@x Evaluate M@x Evaluate

10 M@xLearn M@x Profile การจัดการบริการงาน ทะเบียนประวัติบุคคล การจัดการบริการงาน ทะเบียนประวัติบุคคล การจัดการบริการ โครงสร้างของสถานศึกษา การจัดการบริการ โครงสร้างของสถานศึกษา ระบบฝากข้อความ ระบบฝากข้อความ

11 M@xLearn M@x Profile

12 M@xLearn M@x Interacive เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ ต่าง ๆ เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ ต่าง ๆ Online Syllabus Online Syllabus Course Calendar Course Calendar Webboard Webboard Chatroom Chatroom News Board News Board

13 M@xLearn M@x Interacive

14 M@xLearn M@x Content ระบบการจัดเก็บ สร้าง เรียบ เรียงและแสดงเนื้อหาวิชา ระบบการจัดเก็บ สร้าง เรียบ เรียงและแสดงเนื้อหาวิชา รองรับสื่ออิเลคทรอนิคส์ทุก ประเภท เช่น HTML, MS Word, PowerPoint,Flash, 3D VRML, Java Applet, Movie, Sound และอื่น ๆ รองรับสื่ออิเลคทรอนิคส์ทุก ประเภท เช่น HTML, MS Word, PowerPoint,Flash, 3D VRML, Java Applet, Movie, Sound และอื่น ๆ

15 M@xLearn M@x Content

16 M@xLearn M@x Homework ระบบการสั่งและส่งการบ้าน ผ่านเว็บ ระบบการสั่งและส่งการบ้าน ผ่านเว็บ ระบบเก็บคะแนน ระบบเก็บคะแนน รองรับการสั่งและส่งงาน แบบอัตนัย รองรับการสั่งและส่งงาน แบบอัตนัย พร้อมไฟล์แนบทุกประเภท พร้อมไฟล์แนบทุกประเภท

17 M@xLearn M@x Homework

18 M@xLearn M@x Quiz ระบบการสร้างแบบทดสอบ ระบบการสร้างแบบทดสอบ ปรนัย จับคู่ เติมคำ ถูกผิด ปรนัย จับคู่ เติมคำ ถูกผิด ระบบตรวจเก็บคะแนน พร้อมแสดงผลเป็นแผนภูมิ แบบอัตโนมัติ ระบบตรวจเก็บคะแนน พร้อมแสดงผลเป็นแผนภูมิ แบบอัตโนมัติ

19 M@xLearn M@x Quiz

20 M@xLearn M@x Grade ระบบรวมคะแนนจาก M@x Homework และ M@x Quiz แบบ อัตโนมัติ ระบบรวมคะแนนจาก M@x Homework และ M@x Quiz แบบ อัตโนมัติ ผู้สอนสามารถใส่คะแนนการ สอบอื่น ๆ พร้อมระบบตัด คะแนนแบบอิงกลุ่มหรืออิง เกณฑ์อัตโนมัติ ผู้สอนสามารถใส่คะแนนการ สอบอื่น ๆ พร้อมระบบตัด คะแนนแบบอิงกลุ่มหรืออิง เกณฑ์อัตโนมัติ

21 M@xLearn M@x Grade

22 M@xLearn M@x Publication ระบบจัดเก็บและเผยแพร่ เอกสารงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์โครงงานของ อาจารย์และนิสิต ระบบจัดเก็บและเผยแพร่ เอกสารงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์โครงงานของ อาจารย์และนิสิต

23 M@xLearn M@x Publication

24 M@xLearn M@x Dx ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระหว่าง M@xLearn กับระบบอื่น ๆ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระหว่าง M@xLearn กับระบบอื่น ๆ M@x DX ทำให้ M@xLearn เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ สารสนเทศอื่น ๆ แบบไม่มี รอยต่อ (Seamless) ด้วย เทคโนโลยีของ Web ServicesM@x DX ทำให้ M@xLearn เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ สารสนเทศอื่น ๆ แบบไม่มี รอยต่อ (Seamless) ด้วย เทคโนโลยีของ Web Services

25 M@xLearn M@x Dx

26 M@xLearn M@x Evaluate ระบบการประเมินการสอน อาจารย์โดยนิสิต ระบบการประเมินการสอน อาจารย์โดยนิสิต อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ กำหนดช่วงเวลา คำถาม และ ดำเนินการประเมินได้ทันที ไม่ ต้องรอจนถึงเวลาใกล้สอบ อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ กำหนดช่วงเวลา คำถาม และ ดำเนินการประเมินได้ทันที ไม่ ต้องรอจนถึงเวลาใกล้สอบ

27 M@xLearn M@x Evaluate

28 http://course.ku.ac.th M@xLearn Join now … Requirement Username & Password from Office of the University Computer Services


ดาวน์โหลด ppt Kasetsart University Powerful eLearning Suite Suthee Jia Faculty of Engineering Kasetsart University 9 Auguest 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google