งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552

2 กำแพงแ สน เฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร ศรีราชา บางเข น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต สุพรรณ บุรี

3 กองบริการการศึกษา เป็น 1 ใน 8 กอง ในสังกัดสำนักงาน อธิการบดี ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศ าสตร์

4 กองบริการการศึกษา เริ่มก่อตั้งปี พ. ศ. 2519 รวมงาน ทะเบียนและสถิติ การศึกษา ต่อมาในปี พ. ศ. 2534 ได้แยกตั้ง เป็น สำนักทะเบียน และประมวลผล

5 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน งานธุรการ งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรและ การสอน งานพัฒนาหลักสูตรและ การสอน งานส่งเสริมและพัฒนาทาง วิชาการ งานส่งเสริมและพัฒนาทาง วิชาการ

6 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ( ต่อ ) งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ การสอน งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ การสอน งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ การศึกษา งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ การศึกษา ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา

7 จำนวนรับนิสิตใหม่ปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2548 จำนวน 10,266 คน ปี 2548 จำนวน 10,266 คน ปี 2549 จำนวน 10,204 คน ปี 2549 จำนวน 10,204 คน ปี 2550 จำนวน 10,454 คน ปี 2550 จำนวน 10,454 คน ปี 2551 จำนวน 12,134 คน ปี 2551 จำนวน 12,134 คน ปี 2552 จำนวน 13,131 คน ปี 2552 จำนวน 13,131 คน

8 จำนวนรับนิสิตใหม่ ปี 2552 จำแนกตาม วิทยาเขต วิทยาเขตบางเขน 6,918 คน วิทยาเขตบางเขน 6,918 คน วิทยาเขตกำแพงแสน 1,997 คน วิทยาเขตกำแพงแสน 1,997 คน วิทยาเขตศรีราชา 3,018 คน วิทยาเขตศรีราชา 3,018 คน วิทยาเขตสกลนคร 1,030 คน วิทยาเขตสกลนคร 1,030 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 77 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 77 คน รวม 13,131 คน รวม 13,131 คน

9 จำนวนรับนิสิตใหม่จำแนกตามประเภทการ รับเข้าศึกษา Admission 7,830 คน Admission 7,830 คน โครงการพิเศษและโควตาพิเศษ 5,301 คน โครงการพิเศษและโควตาพิเศษ 5,301 คน รวม 13,131 คน รวม 13,131 คน

10 ประเภทการรับนิสิต เข้าศึกษา รับผ่าน สกอ. หรือผ่านระบบแอด มิชชั่น (Admission) รับผ่าน สกอ. หรือผ่านระบบแอด มิชชั่น (Admission) โควตาพิเศษประเภทต่างๆ โควตาพิเศษประเภทต่างๆ โครงการภาคพิเศษ โครงการภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ

11 การมีงานทำของบัณฑิต มก. มีระบบสหกิจศึกษารองรับการ ฝึกฝนทักษะการ มีระบบสหกิจศึกษารองรับการ ฝึกฝนทักษะการทำงานของนิสิต มีการฝึกงานและปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมเข้าสู่ การ ประกอบอาชีพ มีการฝึกงานและปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมเข้าสู่ การ ประกอบอาชีพ มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับ สถานประกอบการ มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับ สถานประกอบการ

12 ขอบคุณ

13 คำถามและ ข้อคิดเห็น

14 กลุ่มเกษตรศาสตร์ คณะ เกษตร คณะ ประมง คณะวน ศาสตร์ คณะสัตว แพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการ สัตวแพทย์ <<<

15 กลุ่มวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม เกษตร <<<

16 กลุ่มสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ คณะ บริหารธุรกิจ คณะ มนุษยศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์ คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์ <<<


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google