งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา สุพรรณบุรี

3 กองบริการการศึกษา เป็น 1 ใน 8 กอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 กองบริการการศึกษา เริ่มก่อตั้งปี พ. ศ
กองบริการการศึกษา เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ รวมงานทะเบียนและสถิติการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ ได้แยกตั้งเป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล

5 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน
งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

6 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน (ต่อ)
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน งานแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา

7 จำนวนรับนิสิตใหม่ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2548 จำนวน 10,266 คน ปี 2549 จำนวน 10,204 คน ปี 2550 จำนวน 10,454 คน ปี 2551 จำนวน 12,134 คน ปี 2552 จำนวน 13,131 คน

8 รวม 13,131 คน จำนวนรับนิสิตใหม่ ปี 2552 จำแนกตามวิทยาเขต
วิทยาเขตบางเขน 6,918 คน วิทยาเขตกำแพงแสน 1,997 คน วิทยาเขตศรีราชา 3,018 คน วิทยาเขตสกลนคร 1,030 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี คน รวม 13,131 คน

9 โครงการพิเศษและโควตาพิเศษ 5,301 คน รวม 13,131 คน
จำนวนรับนิสิตใหม่จำแนกตามประเภทการรับเข้าศึกษา Admission ,830 คน โครงการพิเศษและโควตาพิเศษ 5,301 คน รวม 13,131 คน

10 ประเภทการรับนิสิตเข้าศึกษา
รับผ่าน สกอ. หรือผ่านระบบแอดมิชชั่น (Admission) โควตาพิเศษประเภทต่างๆ โครงการภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ

11 การมีงานทำของบัณฑิต มก.
มีระบบสหกิจศึกษารองรับการฝึกฝนทักษะการ ทำงานของนิสิต มีการฝึกงานและปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมเข้าสู่ การประกอบอาชีพ มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ

12 ขอบคุณ

13 คำถามและข้อคิดเห็น

14 กลุ่มเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ <<< 14

15 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร <<<

16 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ <<<


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google