งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานงบประมาณ.  เข้า web งบประมาณ  ผ่าน user/password ติดตามงาน ใบ BR ยอดรายจ่าย ประจำปี รวบรวมประกาศ ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานงบประมาณ.  เข้า web งบประมาณ  ผ่าน user/password ติดตามงาน ใบ BR ยอดรายจ่าย ประจำปี รวบรวมประกาศ ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานงบประมาณ

2  เข้า web งบประมาณ http://budget.rsu.ac.th  ผ่าน user/password ติดตามงาน ใบ BR ยอดรายจ่าย ประจำปี รวบรวมประกาศ ต่างๆ

3 กรณีการเข้าร่วมสัมมนา/เสนองานวิชาการ/วิจัย กับ สถาบันภายนอก ◦จะต้องขออนุมัติจากรองอธิการบดี ฝ่ายแผนพัฒนาฯ ก่อน ดำเนินการทุกครั้ง ◦เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้เฉพาะวันที่บุคลากรต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวเท่านั้น ◦ค่าเดินทาง ที่พัก สามารถเบิกได้ตามระเบียบ กรณีการไปสัมมนาเป็นหมู่คณะ/หรือทั้งฝ่าย ณ สถานที่ภายนอก ให้เสนอเป็นโครงการ โดยระบุ ค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องทำเอกสารขออนุมัติ ก่อนดำเนินการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการจะต้อง ทำรายงานส่งเป็นรูปเล่ม พร้อมส่งเคลียร์ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้ขออนุมัติ

4  ไม่ได้ ( แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี การศึกษา 2555 มีระเบียบชัดเจน )

5 ไม่ต้องตั้งงบประมาณ ส่งให้พัสดุตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ให้ทำใบ BR พร้อมรายละเอียดส่งมายังสำนักงาน งบประมาณเพื่อพิจารณาว่าควรซ่อมหรือซื้อใหม่

6 ไม่ควรทำ เพราะการซื้อของต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อของ มหาวิทยาลัย แต่ถ้าซื้อไปแล้วต้อง ทำบันทึกข้อความชี้แจง เหตุผลว่าทำไมถึงซื้อเอง+ทำใบคำขออนุมัติ (ใบ B/R) ขออนุมัติผู้บริหาร ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ

7 เพราะวงเงินงบประมาณจะให้สำนักงานพัสดุเป็น ผู้ดูแล ซึ่งสำนักงานพัสดุจะ Report ค่าใช้จ่ายที่ คณะ /หน่วยงานมีการใช้จ่ายให้กับสำนักงาน งบประมาณเดือนละครั้ง จึงจะทำการตัดวงเงิน คงเหลือ ดังนั้นคณะอาจตรวจสอบยอดคงเหลือได้ที่ พัสดุในแต่ละวันได้

8 ได้ มีระเบียบชัดเจน (อยู่ท้ายเล่มงบประมาณ)

9 การกำหนดภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอน เกินภาระงาน พ.ศ.2555

10  31 พฤษภาคม 30 เมษายน

11 ปปีนี้ทางงบประมาณจะ K ey รายจ่ายประจำให้เพื่อเป็น แนวทาง ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานสามารถเข้าไปแก้ไขใน ระบบได้ โดยสามารถแก้ไขรายจ่ายบางตัวและเพิ่ม บางตัวตามความเหมาะสม แต่ภาพรวมรายจ่าย ประจำ+โครงการต้องไม่เกินจำนวนเงินกำหนดให้ รรายจ่ายประจำ+โครงการสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 17 ธ.ค. 55 สิ้นสุด 18 ม.ค. 5 6( งบประมาณปี 56) ขขอความร่วมมือ L oad ใบ B R ใน Internet มาใช้ เนื่องจากมีการแก้ไขตำแหน่งต่างๆ เพราะหลาย ตำแหน่งในใบ B R เปลี่ยนไป


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานงบประมาณ.  เข้า web งบประมาณ  ผ่าน user/password ติดตามงาน ใบ BR ยอดรายจ่าย ประจำปี รวบรวมประกาศ ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google