งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิบคำถามยอดฮิต สำนักงานงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิบคำถามยอดฮิต สำนักงานงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิบคำถามยอดฮิต สำนักงานงบประมาณ

2 สอบถามเรื่องประกาศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก งบประมาณเหลือเท่าไหร่แล้ว เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว
รวบรวมประกาศต่างๆ ยอดรายจ่ายประจำปี ติดตามงานใบ BR เข้า web งบประมาณ ผ่าน user/password

3 การอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัด
กรณีการเข้าร่วมสัมมนา/เสนองานวิชาการ/วิจัย กับสถาบันภายนอก จะต้องขออนุมัติจากรองอธิการบดี ฝ่ายแผนพัฒนาฯ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้เฉพาะวันที่บุคลากรต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น ค่าเดินทาง ที่พัก สามารถเบิกได้ตามระเบียบ กรณีการไปสัมมนาเป็นหมู่คณะ/หรือทั้งฝ่าย ณ สถานที่ภายนอก ให้เสนอ เป็นโครงการ โดยระบุค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องทำเอกสารขออนุมัติก่อน ดำเนินการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการจะต้องทำรายงานส่งเป็นรูปเล่ม พร้อมส่งเคลียร์ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ขออนุมัติ

4 อบรมในกรุงเทพ เบิกค่าเดินทางได้ไหม
ไม่ได้ (แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2555 มีระเบียบ ชัดเจน)

5 อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ใช้งบ?
ไม่ต้องตั้งงบประมาณ ส่งให้พัสดุตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ให้ทำใบ BR พร้อม รายละเอียดส่งมายังสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาว่าควรซ่อมหรือซื้อ ใหม่

6 ซื้อของก่อนทำอย่างไร
ไม่ควรทำ เพราะการซื้อของต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าซื้อไปแล้วต้อง ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงซื้อเอง+ทำใบ คำขออนุมัติ (ใบ B/R) ขออนุมัติผู้บริหาร ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ

7 ทำไมยอดวัสดุสำนักงานที่สำนักงานพัสดุกับสำนักงานงบประมาณไม่เท่ากัน
เพราะวงเงินงบประมาณจะให้สำนักงานพัสดุเป็นผู้ดูแล ซึ่งสำนักงานพัสดุจะ Report ค่าใช้จ่ายที่คณะ /หน่วยงานมีการใช้จ่ายให้กับสำนักงาน งบประมาณเดือนละครั้ง จึงจะทำการตัดวงเงินคงเหลือ ดังนั้นคณะอาจ ตรวจสอบยอดคงเหลือได้ที่พัสดุในแต่ละวันได้

8 การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษล่วงหน้าได้ไหม
ได้ มีระเบียบชัดเจน (อยู่ท้ายเล่มงบประมาณ)

9 หลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทน ,การจ่ายค่าตอบแทนวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระอย่างไร คิดเป็นงวด?
การกำหนดภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พ.ศ.2555 

10 ทำประกันคุณภาพใช้ตัวเลขวันที่เท่าไหร่
31 พฤษภาคม วันสุดท้ายของการเบิกงบประมาณคือวันที่เท่าไร 30 เมษายน

11 แจ้งเพื่อทราบ ปีนี้ทางงบประมาณจะ Key รายจ่ายประจำให้เพื่อเป็นแนวทาง ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานสามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้ โดยสามารถแก้ไขรายจ่ายบางตัวและเพิ่มบางตัวตามความเหมาะสม แต่ภาพรวมรายจ่ายประจำ+โครงการต้องไม่เกินจำนวนเงินกำหนดให้ รายจ่ายประจำ+โครงการสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55 สิ้นสุด 18 ม.ค. 56(งบประมาณปี 56) ขอความร่วมมือ Load ใบ BR ใน Internet มาใช้ เนื่องจากมีการแก้ไขตำแหน่งต่างๆ เพราะหลายตำแหน่งในใบ BR เปลี่ยนไป


ดาวน์โหลด ppt สิบคำถามยอดฮิต สำนักงานงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google