งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงดินฟอกสีไร้น้ำมันเพื่อการนำกลับมาใช้ Reactivation of Deoiled Bleaching Clay for Reuses คัมภีร์ โพธิพงษ์ และ พัชรี คำธิตา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงดินฟอกสีไร้น้ำมันเพื่อการนำกลับมาใช้ Reactivation of Deoiled Bleaching Clay for Reuses คัมภีร์ โพธิพงษ์ และ พัชรี คำธิตา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงดินฟอกสีไร้น้ำมันเพื่อการนำกลับมาใช้ Reactivation of Deoiled Bleaching Clay for Reuses คัมภีร์ โพธิพงษ์ และ พัชรี คำธิตา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004

2 บทนำ ศึกษาเกี่ยวกับการนำดินฟอกสีที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งจะช่วยลดการ ใช้ดินฟอกสีใหม่พร้อมทั้งลดปริมาณของเสียที่จะกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

3 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 บทนำ กระบวนการปรับปรุงดินฟอกสีที่ใช้แล้ว มีได้หลายวิธี เช่น (1) การปรับปรุงโดยวิธีทางเคมีด้วยสารละลายกรดและด่าง (2) การสกัดโดยใช้ตัวทำละลาย (3) การสกัดโดยใช้ตัวทำละลายแล้วตามด้วยการใช้ความร้อน (4)การสกัดโดยใช้ตัวทำละลายตามด้วยการออกซิเดชั่น แล้วล้างด้วยกรด (5)การสกัดโดยใช้ตัวทำละลายแล้วทำปฏิกิริยากับกรดตาม ด้วยการเผาให้ความร้อน

4 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 วัตถุประสงค์ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวนการ ผลิตน้ำมันพืช โดยวิธี : การสกัดด้วยตัวทำละลายเพื่อให้ได้น้ำมันที่ติดอยู่กับดินฟอกสีกลับมา (oil recovery) โดยเปรียบเทียบระหว่างเฮกเซนซึ่งเป็นตัวทำละลายที่ไม่ มีขั้วกับอะซีโตนซึ่งเป็นตัวทำละลายที่มีขั้ว : การใช้ความร้อนช่วยในการปรับปรุงสภาพของดินฟอกสี

5 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 การทดลอง 1.ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการปรับปรุงนำดินฟอกสีที่ใช้แล้ว แบ่งเป็น 3 วิธี คือ การสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction) การใช้ความร้อน (heat treatment) ด้วยวิธีการเผา การสกัดด้วยตัวทำละลายตามด้วยการใช้ความร้อนด้วยวิธีการเผา (solvent extraction followed by heat treatment)

6 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 การทดลอง 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นดินฟอกสีที่ใช้แล้ว เช่น ชนิดของ ตัวทำละลาย เวลาที่ใช้ในการสกัด อุณหภูมิการเผา และเวลา ที่ใช้ในการเผาดินฟอกสีที่ใช้แล้ว 3.เปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟอกสีของ ดินฟอกสีที่ถูกปรับปรุง (regeneration efficiency) กับดินฟอกสีที่ยังไม่ผ่าน การใช้งาน โดยการวัดค่าสีของน้ำมัน (red and yellow color) ที่ผ่านการฟอก สีด้วยเครื่อง Lovibond tintometer

7 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 ผลการทดลอง 1.การปรับปรุงดินฟอกสีที่ใช้แล้วโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซนและอะซีโตน (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพของ ดินฟอกสีที่ผ่านการปรับปรุงแล้วกับเวลาที่ ใช้ในการสกัด (ก) ความสัมพันธ์ระหว่าง % ของน้ำมันที่ถูก สกัดออกไปกับเวลาที่ใช้ในการสกัด 0 2 4 6 8 10 ประสิทธิภาพ ของดินฟอกสี % 51020 เวลา ( ชั่วโมง ) เฮกเซน อะซีโตน 0 5 10 15 20 25 น้ำมันที่ถูก สกัดออกไป % 51020 เวลา ( ชั่วโมง )

8 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 ผลการทดลอง (ต่อ) 2.การปรับปรุงดินฟอกสีที่ใช้แล้วโดยวิธีการใช้ความร้อนด้วยการเผา ที่อุณหภูมิ 400 – 700 o C (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพของดิน ฟอกสีที่ผ่านการปรับปรุงแล้วกับเวลาที่ใช้ใน การเผา (ก) ความสัมพันธ์ระหว่าง % ของน้ำมันที่ถูก กำจัดออกไปกับเวลาที่ใช้ในการเผา 0 10 20 30 40 50 60 3 45 เวลา ( ชั่วโมง ) ประสิทธิภา พ ของดิน ฟอกสี % 400 องศาเซลเซียส 500 องศาเซลเซียส 600 องศาเซลเซียส 700 องศาเซลเซียส 0 5 10 15 20 25 30 35 40 น้ำมันที่ถูก กำจัดออกไป % 345 เวลา ( ชั่วโมง )

9 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 3.การปรับปรุงดินฟอกสีที่ใช้แล้ว โดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายอะซีโตน ตามด้วยการใช้ความร้อน ที่อุณหภูมิ 400–700 o C ผลการทดลอง (ต่อ) น้ำมันที่ถูก กำจัดออกไป % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 345 เวลา ( ชั่วโมง ) 400 องศาเซลเซียส 500 องศาเซลเซียส 600 องศาเซลเซียส 700 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพ ของดินฟอกสี % 0 20 40 60 80 100 345 เวลา ( ชั่วโมง ) (ก) ความสัมพันธ์ระหว่าง % ของน้ำมันที่ถูก กำจัดออกไปกับเวลาที่ใช้ในการเผา (ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพของ ดินฟอกสีที่ผ่านการปรับปรุงแล้วกับเวลาที่ ใช้ในการเผา

10 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 ผลการทดลอง (ต่อ) 4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟอกสีของดินฟอกสีที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว วิธีการปรับปรุงดินฟอกสีที่ใช้แล้วคุณสมบัติของดินฟอกสีที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว แบบที่การสกัดด้วยตัวทำละลายการให้ความร้อนด้วยการเผาลักษณะสีของดินฟอกสี % น้ำมัน ที่ถูกกำจัด % ประสิทธิภาพ ในการฟอกสี 2 อะซีโตน 5 ชั่วโมง -สีน้ำตาล21.109.52 3- 400 °C 5 ชั่วโมง สีดำเข้ม28.259.52 7 อะซีโตน 5 ชั่วโมง 400 °C 4 ชั่วโมง สีดำเข้ม31.997.62

11 ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี_2004 สรุปผลการทดลอง ก่อนหลัง การปรับปรุงดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตน้ำมันพืชเพื่อนำกลับมาใช้ ในกระบวนการผลิตน้ำมันพืชอีก มีวิธีที่เหมาะสม คือ วิธีการสกัดน้ำมันที่เหลืออยู่ ด้วยอะซีโตนตามด้วยการเผาที่อุณหภูมิ 400 O C เวลาในการเผา 4 ชั่วโมง ได้ ดินฟอกสีที่มีประสิทธิภาพของการฟอกสีได้สูงถึง 97.62% การสกัดด้วยอะซีโตนสามารถนำน้ำมันกลับคืนมาได้ถึง 60% ของน้ำมันที่ เหลืออยู่กับดินฟอกสีที่ใช้แล้ว การให้ความร้อนด้วยการเผาสามารถกำจัด สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในรูพรุนของดิน ฟอกสีออกไปได้มากขึ้น ทำให้ดินฟอกสีที่ได้มี ประสิทธิภาพในการฟอกสีดีขึ้น แต่อุณหภูมิที่ใช้ ในการเผาไม่ควรสูงเกินไป เพราะอาจทำให้เกิด overcalcination


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงดินฟอกสีไร้น้ำมันเพื่อการนำกลับมาใช้ Reactivation of Deoiled Bleaching Clay for Reuses คัมภีร์ โพธิพงษ์ และ พัชรี คำธิตา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google