งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CPE 491 Proposal (สอบเสนอหัวข้อเพื่อทำ Project) ใส่ชื่อเรื่องหัวข้อ Project ที่นี่ “ใช้ชื่อภาษาไทย” ใส่ชื่อนักศึกษาและรหัสที่นี่ ทั้งสองคน (ถ้าทำคู่) อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CPE 491 Proposal (สอบเสนอหัวข้อเพื่อทำ Project) ใส่ชื่อเรื่องหัวข้อ Project ที่นี่ “ใช้ชื่อภาษาไทย” ใส่ชื่อนักศึกษาและรหัสที่นี่ ทั้งสองคน (ถ้าทำคู่) อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPE 491 Proposal (สอบเสนอหัวข้อเพื่อทำ Project) ใส่ชื่อเรื่องหัวข้อ Project ที่นี่ “ใช้ชื่อภาษาไทย” ใส่ชื่อนักศึกษาและรหัสที่นี่ ทั้งสองคน (ถ้าทำคู่) อาจารย์ที่ปรึกษา

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ 1. ที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ 3. ขอบเขตของงาน 4. โครงร่างของงาน(Block Diagram, Site Map, ฯลฯ ขึ้นอยู่กับชนิดของ Project) 5. แผนการดำเนินงานและการแบ่งงาน 6. อุปกรณ์ที่ใช้ และ Budget Sheet 7. สรุปการดำเนินงานและการนำเสนอ

3 1. ที่มาของปัญหา ให้นักศึกษากล่าวนำสั้นๆว่าสาเหตุที่ต้องการ ทำเรื่องนี้มันเกิดจากอะไร –เช่นต้องการพัฒนาต่อจากระบบเดิม ซึ่งมี ปัญหาอะไรอยู่ และต้องการแก้ปัญหานั้น –หรือต้องการพัฒนางานใหม่ เพื่อใช่ประโยชน์ ในด้านใหน หรืออะไร –หรือมีแนวความคิดใหม่ในการสร้างระบบ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ –หรือเหตุผลอื่นๆ

4 2. วัตถุประสงค์ ให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำ Project ที่ล้อกับที่มาของปัญหา เรียงลำดับ หัวข้อจากวัตถุประสงค์หลัก ตามด้วย วัตถุประสงค์รอง ตามลำดับความสำคัญ –วัตถุประสงค์หลักควรจะแสดงถึงการนำงานไป ใช้ประโยชน์ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังที่ ได้กล่าวก่อนหน้านี้ –วัตถุประสงค์รอง อาจจะใส่ เช่นเพื่อการศึกษา การเขียนโปรแกรม อุปกรณ์ ระบบ หรืออื่นๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง

5 3. ขอบเขตของงาน ขอบเขตของงาน ควรจะกล่าวว่าระบบ หรือ โปรแกรม หรืออุปกรณ์ ที่จะพัฒนา ประกอบไป ด้วยส่วนต่างๆ อะไรบ้าง หรือมีคุณสมบัติทำอะไร ได้บ้าง –อาจจะกล่าวเพิ่มเติม ว่าส่วนไหนทำ ส่วนไหนยังไม่ทำ ในโครงการนี้ สรุปแล้ว ให้กล่าวขอบเขตโครงงาน ว่าเราจะทำถึง แค่ไหน ตัวนี้จะเป็นตัววัดว่าโครงงานทำเสร็จหรือ ยัง –กรรมการและที่ปรึกษาอาจจะขอให้เพิ่มหรือลดขอบเขต ตามความเหมาะสม

6 4. โครงร่างของงาน แสดงรายละเอียดขั้นตอนการศึกษา –ทฤษฎีต้องศึกษาอะไรบ้าง เช่น Programming Language, Microprocessor, Hardware Module, อุปกรณ์ต่างๆ, Software Package ต่างๆ หรือ Protocol ที่ต้องใช้เป็นพื้นฐานใน การทำโครงงาน แสดง Block Diagram ของ โครงงาน หรือ Site Map หรือ Hardware Block หรือการวิเคราะห์ระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับชนิดของโครงงาน –ผู้ที่ทำ Software และ Web Site จะต้องมีการวิเคราะห์ระบบด้วย และจะต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล –ผู้ที่ทำ Hardware จะต้องมีการศึกษา Microprocessor และ อุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย –ผู้ที่ทำ Network จะต้องมีการศึกษา Protocol ด้วย –ผู้ที่ทำงานผสม จะมีการศึกษาผสมคละกันไปแล้วแต่งาน

7 4. โครงร่างของงาน(ต่อ) ส่วนนี้จะประกอบด้วยหลายหน้า เนื้อหาส่วนรวมจะต้องล้อกับแผนการ ดำเนินงานในข้อถัดไป

8 5. แผนการดำเนินงาน ให้แสดงในลักษณะของ Gantt Chart ต้อง มีรายละเอียดหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย แต่ละหัวข้อ ผู้ใดเป็นผู้ทำ และทำใน ช่วงเวลาใด Gantt Chart จะต้องสมบูรณ์ กล่าวคือต้อง ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มงานจนถึงจบงาน ทั้ง 491 และ 492 แสดงการแบ่งงานให้ชัดเจน

9 6. รายการอุปกรณ์ที่ใช้และ Budget Sheet แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำ โครงงาน –Software อะไรบ้าง –Hardware อะไรบ้าง –อุปกรณ์อื่นๆอะไรบ้าง –เครื่องมือวัด (ที่ต้องใช้ทดสอบ) จากกนั้นแสดงเป็น Budget Sheet –ราคาของอุปกรณ์ที่ต้องซื้อ และวัสดุสิ้นเปลือง –อุปกรณ์ที่ยืม หรือมีอยู่แล้ว ให้ใส่ว่ายืมจากที่ไหน ไม่ ต้องลงราคา –แสดงราคารวมของงบประมาณที่ต้องใช้ในการทำ โครงงาน

10 7. สรุปการนำเสนอ สรุปอย่างสั้นๆถึงโครงงานอีกครั้ง กล่าวว่าตอนนี้ทำถึงไหนแล้ว กล่าวต่อว่าจนจบ 491 จะทำถึงไหน และจะ มีอะไรแสดงในการสอบ Final 491


ดาวน์โหลด ppt CPE 491 Proposal (สอบเสนอหัวข้อเพื่อทำ Project) ใส่ชื่อเรื่องหัวข้อ Project ที่นี่ “ใช้ชื่อภาษาไทย” ใส่ชื่อนักศึกษาและรหัสที่นี่ ทั้งสองคน (ถ้าทำคู่) อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google