งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ ได้คะแนน เท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก ได้คะแนนเท่ากับ 4.98 องค์ประกอบที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ ได้คะแนน เท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก ได้คะแนนเท่ากับ 4.98 องค์ประกอบที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ ได้คะแนน เท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก ได้คะแนนเท่ากับ 4.98 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนนเท่ากับ 4.86 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 5 ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ ได้คะแนนเท่ากับ 5.00

2 องค์ประกอบปี 2551** ปี 2552** ปี 2553 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 3.00 5.00 องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 3.00 4.98 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 2.832.864.86 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 5.00 องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ 3.00 5.00 รวม 2.952.964.95 2 ** หมายเหตุ ปี 2551 และ 2552 คะแนนเต็มเท่ากับ 3

3 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ปี 2551 - 2553 * หมายเหตุ ปี 2551 – 2552 คะแนนเต็ม 3.00


ดาวน์โหลด ppt 1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ ได้คะแนน เท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก ได้คะแนนเท่ากับ 4.98 องค์ประกอบที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google