งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี 2552 ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อเล่น ปฏิบัติงาน 1 นายสุทธิดล โพนพุทธ ดล อ.เมืองหนองคาย 2 นางสาวศุภิศา โล่ห์คำ กุ้ง อ.ท่าบ่อ 3 นางสาวนิภา ภูมิภาค ส้ม อ.ศรีเชียงใหม่ 4 นางสาวชมพูนุท ธาดาสกุล นก อ.สังคม 5 นางสาวพรนิภา ธรรมวงศา ตุ่ย อ.โพธิ์ตาก 6 นางสาวนงค์นุช จิตมาตร แป๋ง อ.สระใคร 7 นางสาวประภัสสร เรืองทวี ต้า อ.โพนพิสัย 8 นางสาวบุญจันทร์ บุญโพธิ์ จันทร์ อ.เฝ้าไร่ 9 นายทักษิณ สุวรรณศรี ทัก อ.โซ่พิสัย 10 นางสาวสุภาพร สีหาพล นี อ.รัตนวาปี 11 นายศรัญญู ภาคภูมิ บอย อ.ปากคาด 12 นางสาวอัญชลี บุตรเจริญ อัญ อ.บึงกาฬ 13 นายอานนท์ วรรคดี หนุ่ม อ.ศรีวิไล 14 นายภาวัต บึงราษฎร์ กล้วย อ.พรเจริญ 15 นางสาวกลิ่นอ้อย หอมสมบัติ อ้อย อ.เซกา 16 นายรุ่งเรือง ไชยสิทธ์ รุ่ง อ.บุ่งคล้า 17 นายพงศ์ศักดิ์ แฮดโท โบ้ อ.บึงโขงหลง 18 นายศุภกิตติ์ ถาวร เป้ สำนักงานการค้าภายใน จ.หนองคาย

2 ชื่อ: นายสุทธิดล โพนพุทธ (ดล)
ที่อยู่: 64 ม.5 ซ.ดอนโพธิ์4 ถ.ชลประทาน ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นางสาวศุภิศา โล่คำ (กุ้ง) ที่อยู่: 23 ม.3 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย: ราชภัฏสวนดุสิต เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นางสาวนิภา ภูมิภาค (ส้ม) ที่อยู่: 73 ม.3 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์:

3 ชื่อ: นางสาวชมพูนุท ธาดาสกุล (นก)
ที่อยู่: 136 ม.3 ถ.ริมโขง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์: , ชื่อ: นางสาวพรนิภา ธรรมวงศา (ตุ่ย) ที่อยู่: 148 ม.2 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ มหาวิทยาลัย: มหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นางสาวนงค์นุช จิตมาตร (แป๋ง) ที่อยู่: 137 ม.9 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์:

4 ชื่อ: นางสาวประภัสสร เรืองทวี (ต้า)
ที่อยู่: 15/1 ม.1 บ.ท่าลี่ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย: ราชภัฏเลย เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นางสาวบุญจันทร์ บุญโพธิ์ (จันทร์) ที่อยู่: 25 ม.6 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน มหาวิทยาลัย: ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นายทักษิณ สุวรรณศรี (ทัก) ที่อยู่: 118 ม.5 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย: รามคำแหง เบอร์โทรศัพท์: ,

5 ชื่อ: นางสาวสุภาพร สีหาพล (นี)
ที่อยู่: 115/9 ม.10 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย: สวนดุสิต เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นายศรัญญู ภาคภูมิ (บอย) ที่อยู่: 148 ม.4 ต.หนองหยอง อ.ปากคาด จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นางสาวอัญชลี บุตรเจริญ (อัญ) ที่อยู่: 104 ม.3 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย: รามคำแหง เบอร์โทรศัพท์:

6 ชื่อ: นายอานนท์ วรรคดี (หนุ่ม)
ที่อยู่: 72 ม.7 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นายภาวัต บึงราษฎร์ (กล้วย) ที่อยู่: 63 ม.1 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย: มหามกุฏราชวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์: , ชื่อ: นางสาวกลิ่นอ้อย หอมสมบัติ (อ้อย) ที่อยู่: 99 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การประถมศึกษา มหาวิทยาลัย: ราชภัฏสกลนคร เบอร์โทรศัพท์: ,

7 ชื่อ: นายรุ่งเรือง ไชยสิทธ์ (รุ่ง)
ที่อยู่: 7 ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พลศึกษา มหาวิทยาลัย: ราชภัฏสกลนคร เบอร์โทรศัพท์: , ชื่อ: นายพงศ์ศักดิ์ แฮดโท (โบ้) ที่อยู่: 94 ม.5 ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์: ชื่อ: นายศุภกิตติ์ ถาวร (เป้) ที่อยู่: 81 ม.3 ถ.มีชัย ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย: อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์:


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google