งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี 2552 ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี 2552 ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี 2552 ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย

2 ชื่อ : นายสุทธิดล โพนพุทธ ( ดล ) ที่อยู่ : 64 ม.5 ซ. ดอนโพธิ์ 4 ถ. ชลประทาน ต. มี ชัย อ. เมือง จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 086-2424644 ชื่อ : นางสาวศุภิศา โล่คำ ( กุ้ง ) ที่อยู่ : 23 ม.3 ต. น้ำโมง อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสวนดุสิต เบอร์โทรศัพท์ : 081-4718095 ชื่อ : นางสาวนิภา ภูมิภาค ( ส้ม ) ที่อยู่ : 73 ม.3 ต. ท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงิน มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 089-0966146

3 ชื่อ : นางสาวชมพูนุท ธาดาสกุล ( นก ) ที่อยู่ : 136 ม.3 ถ. ริมโขง ต. แก้งไก่ อ. สังคม จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : คหกรรม ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 084-4196803, 042-441053 ชื่อ : นางสาวพรนิภา ธรรมวงศา ( ตุ่ย ) ที่อยู่ : 148 ม.2 ต. โพธิ์ตาก อ. โพธิ์ตาก จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การจัดการ มหาวิทยาลัย : มหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์ : 086-2277742 ชื่อ : นางสาวนงค์นุช จิตมาตร ( แป๋ง ) ที่อยู่ : 137 ม.9 ต. สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 084-6019565

4 ชื่อ : นางสาวประภัสสร เรืองทวี ( ต้า ) ที่อยู่ : 15/1 ม.1 บ. ท่าลี่ ต. ชุมช้าง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย : ราชภัฏเลย เบอร์โทรศัพท์ : 083-1435560 ชื่อ : นางสาวบุญจันทร์ บุญโพธิ์ ( จันทร์ ) ที่อยู่ : 25 ม.6 ต. เฝ้าไร่ อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงิน มหาวิทยาลัย : ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เบอร์โทรศัพท์ : 082-1162063 ชื่อ : นายทักษิณ สุวรรณศรี ( ทัก ) ที่อยู่ : 118 ม.5 ต. เหล่าทอง อ. โซ่พิสัย จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย : รามคำแหง เบอร์โทรศัพท์ : 081-8726370, 042-485431

5 ชื่อ : นางสาวสุภาพร สีหาพล ( นี ) ที่อยู่ : 115/9 ม.10 ถ. ประจักษ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย : สวนดุสิต เบอร์โทรศัพท์ : 084-9185506 ชื่อ : นายศรัญญู ภาคภูมิ ( บอย ) ที่อยู่ : 148 ม.4 ต. หนองหยอง อ. ปากคาด จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การพัฒนา ชุมชน มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 084-4828115 ชื่อ : นางสาวอัญชลี บุตรเจริญ ( อัญ ) ที่อยู่ : 104 ม.3 ถ. หนองคาย - บึงกาฬ ต. วิศิษฐ์ อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การบริหารรัฐ กิจ มหาวิทยาลัย : รามคำแหง เบอร์โทรศัพท์ : 084-8755766

6 ชื่อ : นายอานนท์ วรรคดี ( หนุ่ม ) ที่อยู่ : 72 ม.7 ต. นาสิงห์ อ. ศรีวิไล จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 089-2009425 ชื่อ : นายภาวัต บึงราษฎร์ ( กล้วย ) ที่อยู่ : 63 ม.1 ต. ดอนหญ้านาง อ. พรเจริญ จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัย : มหามกุฏราชวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ : 081-7686368, 082-8452545 ชื่อ : นางสาวกลิ่นอ้อย หอมสมบัติ ( อ้อย ) ที่อยู่ : 99 ม.10 ต. เซกา อ. เซกา จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การ ประถมศึกษา มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสกลนคร เบอร์โทรศัพท์ : 085-4639725, 042-289052

7 ชื่อ : นายรุ่งเรือง ไชยสิทธ์ ( รุ่ง ) ที่อยู่ : 7 ม.1 ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พลศึกษา มหาวิทยาลัย : ราชภัฏสกลนคร เบอร์โทรศัพท์ : 081-0496687, 042-499114 ชื่อ : นายพงศ์ศักดิ์ แฮดโท ( โบ้ ) ที่อยู่ : 94 ม.5 ต. ท่าดอกคำ อ. บึงโขงหลง จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย : ราชภัฏอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : 085-0095986 ชื่อ : นายศุภกิตติ์ ถาวร ( เป้ ) ที่อยู่ : 81 ม.3 ถ. มีชัย ต. มีชัย อ. เมือง จ. หนองคาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย : อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ : 086-2226515


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบรุ่นบัณฑิตอาสาพาณิชย์ ปี 2552 ประจำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google