งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำปี 2553 ANNUAL REPORT 2010. 2 3 โครงสร้างการ บริหารงาน คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย คณะกรรมการเพื่อ ความปลอดภัยทาง ชีวภาพ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำปี 2553 ANNUAL REPORT 2010. 2 3 โครงสร้างการ บริหารงาน คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย คณะกรรมการเพื่อ ความปลอดภัยทาง ชีวภาพ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำปี 2553 ANNUAL REPORT 2010

2 2

3 3 โครงสร้างการ บริหารงาน คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย คณะกรรมการเพื่อ ความปลอดภัยทาง ชีวภาพ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยใน คน คณะกรรมการวิชาการ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย คณะกรรมการรับผิดชอบ และจัดการเกี่ยวกับการใช้ สัตว์เพื่อการทดลอง รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ อธิการบดี

4 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ จันทร์ อยู่แพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ จันทร์ อยู่แพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วาสุกรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วาสุกรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย นางสาวมีนมาส พรานป่า เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นางสาวมีนมาส พรานป่า เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นางสาวฉัตรลดา พุทธรักษา เจ้าหน้าที่ นางสาวฉัตรลดา พุทธรักษา เจ้าหน้าที่ นางสาวอลิสา ยวงนุ่น เจ้าหน้าที่ นางสาวอลิสา ยวงนุ่น เจ้าหน้าที่ นางสาวสรณ์ศิริ หาเรือนชีพ เลขานุการ นางสาวสรณ์ศิริ หาเรือนชีพ เลขานุการ

5  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  คณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเกี่ยวกับการ ใช้สัตว์เพื่อการทดลอง  คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  คณะกรรมการจัดทำวารสารวิจัยระดับนานาชาติ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  คณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเกี่ยวกับการ ใช้สัตว์เพื่อการทดลอง  คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  คณะกรรมการจัดทำวารสารวิจัยระดับนานาชาติ 5

6 6

7 7 ภาระงานหลักและความ รับผิดชอบ  บริหารจัดการทุนวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอก  ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุณคุณภาพของงานวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย  ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ  จัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม วิชาการมหาวิทยาลัย รังสิต  พัฒนาฐานข้อมูลประวัตินักวิจัย และจัดอบรม สัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  บริหารจัดการทุนวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอก  ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุณคุณภาพของงานวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย  ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ  จัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม วิชาการมหาวิทยาลัย รังสิต  พัฒนาฐานข้อมูลประวัตินักวิจัย และจัดอบรม สัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำปี 2553 ANNUAL REPORT 2010. 2 3 โครงสร้างการ บริหารงาน คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย คณะกรรมการเพื่อ ความปลอดภัยทาง ชีวภาพ คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google