งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2553 ผ่านทาง จดหมายข่าวรายสัปดาห์ จำนวน 35 ฉบับ โดยเป็น ข่าวสารจากสถาบันวิจัยรวมทั้งสิ้น 35 ข่าว และข่าว ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2553 ผ่านทาง จดหมายข่าวรายสัปดาห์ จำนวน 35 ฉบับ โดยเป็น ข่าวสารจากสถาบันวิจัยรวมทั้งสิ้น 35 ข่าว และข่าว ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2553 ผ่านทาง จดหมายข่าวรายสัปดาห์ จำนวน 35 ฉบับ โดยเป็น ข่าวสารจากสถาบันวิจัยรวมทั้งสิ้น 35 ข่าว และข่าว ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกจำนวน 207 ข่าว  การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษา 2553 ระดับนานาชาติ จำนวน 26 คน 34 บทความ คิด เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,136,001.59 บาท ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจัยผ่านงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 มี บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการนำเสนอ ประเภทบรรยาย จำนวน 24 บทความ และนำเสนอ แบบโปสเตอร์ จำนวน 8 บทความ รวมเป็น 32 บทความ  การประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2553 ผ่านทาง จดหมายข่าวรายสัปดาห์ จำนวน 35 ฉบับ โดยเป็น ข่าวสารจากสถาบันวิจัยรวมทั้งสิ้น 35 ข่าว และข่าว ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกจำนวน 207 ข่าว  การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษา 2553 ระดับนานาชาติ จำนวน 26 คน 34 บทความ คิด เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,136,001.59 บาท ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจัยผ่านงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 มี บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการนำเสนอ ประเภทบรรยาย จำนวน 24 บทความ และนำเสนอ แบบโปสเตอร์ จำนวน 8 บทความ รวมเป็น 32 บทความ 1

2  การขยายผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2553  มีนักวิจัยวิจัยที่สามารถนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่ เชิงพาณิชย์ และสามารถจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 1 เรื่อง คือ กระบวนการผลิตข้าวมอลต์ พร้อมบริโภค เลขที่ 060100 2075 โดย ผศ. ยุ พกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ  การขยายผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2553  มีนักวิจัยวิจัยที่สามารถนำผลงานวิจัยไปขยายผลสู่ เชิงพาณิชย์ และสามารถจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 1 เรื่อง คือ กระบวนการผลิตข้าวมอลต์ พร้อมบริโภค เลขที่ 060100 2075 โดย ผศ. ยุ พกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ 2

3 3


ดาวน์โหลด ppt  การประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2553 ผ่านทาง จดหมายข่าวรายสัปดาห์ จำนวน 35 ฉบับ โดยเป็น ข่าวสารจากสถาบันวิจัยรวมทั้งสิ้น 35 ข่าว และข่าว ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google