งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 ตามมาตรา 34 - 41 5.1 แบ่งระดับการ ลงโทษเป็น 2 ระดับ  โทษสถาน เบา :  โทษสถาน หนัก : โทษจำคุกไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 ตามมาตรา 34 - 41 5.1 แบ่งระดับการ ลงโทษเป็น 2 ระดับ  โทษสถาน เบา :  โทษสถาน หนัก : โทษจำคุกไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 ตามมาตรา 34 - 41 5.1 แบ่งระดับการ ลงโทษเป็น 2 ระดับ  โทษสถาน เบา :  โทษสถาน หนัก : โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท กฎหมายให้ผู้ฝ่าฝืนเลือกเสียค่าปรับได้ ซึ่ง ผู้ฝ่าฝืนไม่ต้องถูกนำคดีขึ้นสู่ศาล ● ได้แก่กรณีฝ่าฝืน มาตรา 18, 19, 25 (5), 26 วรรคหนึ่ง, 28 ● มีโทษตามมาตรา 34, 35, 36, 38, 40 โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท กฎหมายให้ผู้ฝ่าฝืนเลือกเสียค่าปรับได้ ซึ่ง ผู้ฝ่าฝืนไม่ต้องถูกนำคดีขึ้นสู่ศาล ● ได้แก่กรณีฝ่าฝืน มาตรา 18, 19, 25 (5), 26 วรรคหนึ่ง, 28 ● มีโทษตามมาตรา 34, 35, 36, 38, 40 โทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้ต้อง นำคดีขึ้นสู่ศาลแต่เพียงประการเดียว ไม่สามารถ เสียค่าปรับได้ ● ได้แก่กรณีฝ่าฝืน มาตรา 25 (1-3) (6-12), 9 (8), 26 วรรค สอง, 29, 30, 31 ● มีโทษตามมาตรา 37, 39, 41 โทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้ต้อง นำคดีขึ้นสู่ศาลแต่เพียงประการเดียว ไม่สามารถ เสียค่าปรับได้ ● ได้แก่กรณีฝ่าฝืน มาตรา 25 (1-3) (6-12), 9 (8), 26 วรรค สอง, 29, 30, 31 ● มีโทษตามมาตรา 37, 39, 41 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

2 5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 5.2 การ เปรียบเทียบคดี มาตรา 43 บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับ ให้คณะกรรมการมีอำนาจ เปรียบเทียบได้ ในการใช้อำนาจคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ประธาน กจร. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำแทนได้ การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกร. กำหนด คือ  กรุงเทพฯอธิบดีกรมการค้าภายใน มีอำนาจ ● ปรับสถาน เดียว ● ปรับหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไปมีอำนาจ ● ปรับสถาน เดียว  จังหวัดอื่น ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ ● ปรับสถาน เดียว ● ปรับหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไปมีอำนาจ ● ปรับสถาน เดียว *** เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554

3 พฤติกรรม การกระทำ ความผิด พฤติกรรม การกระทำ ความผิด ฐาน ความผิด / ข้อหา อัตรา โทษ อายุ ความ ๑. ไม่แสดงราคาจำหน่าย สินค้า ไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก น้ำตาล ทราย ตามข้อ ๓. ตามประกาศ กกร. เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและ ค่าบริการ ปี ๒๕๕๑ ลว. ๓๑ ม. ค. ๕๑ ( ม. ๒๘ ) ปรับไม่เกิน ๑๐, ๐๐๐ บาท ( ม. ๔๐ ) ๑ ปี ๒. แสดงราคาจำหน่าย สินค้าไม่ตรง กับราคาที่จำหน่าย ( ยกเว้น จำหน่ายต่ำ กว่าราคา ที่แสดง ) แสดงราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายไม่ ตรงกับราคาที่จำหน่าย เป็นการไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ ตามประกาศ กกร. ลว. ๓๑ ม. ค. ๕๑ ( ม. ๒๘ ) ปรับไม่เกิน ๑๐, ๐๐๐ บาท ( ม. ๔๐ ) ๑ ปี ๓. จำหน่ายสินค้าสูงกว่า ราคาที่กำหนด จำหน่ายน้ำตาลทราย สูงกว่าราคาที่ กำหนด ตามข้อ.......... ตามประกาศ กจร. ลว.................. ( ม. ๒๕ ) จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับ ไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ( ม. ๓๗ ) ๑๐ ปี ๔. จำหน่ายสินค้าสูงเกิน สมควร จงใจทำให้ราคาน้ำตาลทรายสูงเกิน สมควร ( ม. ๒๙ ) จำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับ ไม่เกิน ๑๔๐, ๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ( ม. ๔๑ ) ๑๐ ปี ๕. กักตุนสินค้า หรือ ปฏิเสธการ จำหน่าย หรือประวิง การจำหน่าย หรือการส่ง มอบ สินค้าควบคุม ไม่นำน้ำตาลทรายออกจำหน่ายหรือ เสนอขายตามปกติ ปฏิเสธหรือประวิง การจำหน่าย โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร ( ม. ๓๐ ) จำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับ ไม่เกิน ๑๔๐, ๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ๑๐ ปี 5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ.2542 5.3 การดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด ( สินค้าน้ำตาลทราย ) เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554 เรียบเรียงโดย : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 / เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt 5. บทกำหนดโทษ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ. ศ.2542 ตามมาตรา 34 - 41 5.1 แบ่งระดับการ ลงโทษเป็น 2 ระดับ  โทษสถาน เบา :  โทษสถาน หนัก : โทษจำคุกไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google