งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting

2 Sorting การเรียงลำดับข้อมูล ทำให้ผู้ ต้องการใช้ข้อมูลสามารถทำความ เข้าใจกับข้อมูลหรือค้นหาได้ง่าย และเร็วขึ้นโดยอาจจะเรียงจากน้อย ไปหามาก Ascending หรือ มากไป หาน้อย Descending สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ Internal Sorting เก็บไว้ใน หน่วยความจำหลัก External Sorting เก็บไว้ใน หน่วยความจำสำรอง

3 Sorting Type **Selecting Sort **Insertion Sort or Linear Insertion Sort **Bubble Sort **Shell Sort **Bucket Sort or Radix Sort **Quick Sort **Heap Sort or Tree Sort

4 Selection Sort เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียงลำดับ โดยเริ่มจากหา ตำแหน่งของข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดสลับตำแหน่งข้อมูล ใช้วิธีการเคลื่อนย้าย Address Node A(1) A(3) A(2) A(9) A(3) A(4)

5 Selection Sort A(6) A(8) A(8) A(10) Insertion Sort or Linear Insertion Sort อ่านข้อมูลที่ต้องการเรียงลำดับเข้ามาทีละตัวโดย เริ่มจากตัวแรกก่อน และหาตำแหน่งของข้อมูลที่ว่างแล้ว แทรกข้อมูลตัวที่หนึ่งลงไป

6 Insertion Sort or Linear Insertion Sort ต้องเพิ่มเนื้อที่ความจำเพิ่ม อีก N ตำแหน่ง สำหรับ ส่วนที่เรียงแล้ว A(1:N) ยังไม่ได้เรียงต้องใช้ B(1:N) มาช่วย โดยดึงแต่ ละค่าของ A ไปใส่

7 Bubble Sort เป็นการจัดเรียงโดยการ เปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ใน ตำแหน่งที่ติดกัน ถ้าข้อมูลไม่อยู่ใน ลำดับที่ถูกต้องก็จะทำการสลับ ตำแหน่งของข้อมูลที่เปรียบเทียบ เริ่ม จาก A(1) เปรียบเทียบกับ A(2) ก่อน แล้วทำต่อไปเรื่อย ๆ โดยสามารถจัดเรียงได้ทั้งจากมาก ไปหาน้อยและ น้อยไปหามาก

8 Bubble Sort Shell Sort คล้ายกับ Bubble Sort จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม โดยใช้สูตรในการคำนวณคือ D s = D s-1 2

9 Shell Sort D s = 10=5 2 (40,90) (30,60) (10,95) (50,26) (70,85) D s = 5=3 2 (40,60,50, 85) (90,10,26) (30,95,70) D s = 3=2 2 (40,50,90,26,95) (60,85,10,30,70) D s = 2=1 2

10 Shell Sort (40, 50, 90, 26, 95, 60, 85, 10, 30, 70) แล้วทำการจัดเรียงตามวิธีของ Bubble Sort Radix Sort or Bucket Sort เป็นการพิจารณาจากค่าข้อมูลออกเป็นทีละหลัก โดยรอบแรกจะพิจารณาหลักสุดท้ายก่อน ( หลักหน่วย ) รอบต่อไปเป็นหลักสิบวนจนครบหลักของข้อมูล

11 Radix Sort or Bucket Sort บักเก็ตหลักหน่วยบักเก็ตหลักหน่วย

12 Radix Sort or Bucket Sort ผลการจัดแรกเรียงรอบแรก บักเก็ตหลักสิบบักเก็ตหลักสิบ

13 Radix Sort or Bucket Sort ผลลัพธ์พิจารณาจากหลักสิบ Quick Sort เป็นวิธีการจัดเรียงที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เหมาะ กับข้อมูลปริมาณมาก ๆ โดยการเลือก Key ขึ้น มาหนึ่งค่าแล้วทำการดึงข้อมูลขึ้นมา

14 Heap Sort เป็นการเรียงโดยใช้วิธี Binary Tree มีเงื่อนไขว่าโหนดที่เป็นลูก จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า ของโหนดที่เป็นพ่อ ตัวข้อมูล นำค่าแรกมาเป็นโหนดที่ 1 หรือ Root 42 นำโหนดที่ 2 (23) เข้ามาเปรียบเทียบกับโหนดพ่อ พิจารณาแล้วมีค่าน้อยกว่าจึงอยู่ด้านซ้าย

15 Heap Sort นำค่าโหนด 3 (74) มาเทียบกับ โหนดพ่อมีค่ามาก กว่าโหนดพ่อซึ่ง เท่ากับ 42 จึงทำการสลับ นำค่าโหนด 4 (11) มาเปรียบเทียบกับโหนดพ่อ

16 Heap Sort นำค่าโหนด 5 (65) มาเทียบโหนดพ่อ (23) แต่โหนด 5 มีค่ามากกว่าพ่อจึงสลับ

17 Heap Sort นำโหนด 6 (58) เทียบกับโหนดพ่อปรากฏว่าโหนด 6 มีค่ามากกว่าโหนดพ่อจึงสลับ

18 Heap Sort นำโหนด 7 (94) เทียบกับโหนดพ่อปรากฏว่ามากกว่า โหนดพ่อจึงสลับ แล้ว 58 ยังมากกว่าโหนดพ่อคือ 74 จึง สลับต่อไปจนถึง Root เพราะ 94 มากกว่า Root จึงสลับกัน

19 Heap Sort นำโหนด 8 (36) เทียบกับโหนดพ่อ ปรากฏว่า 36 มากว่าโหนดพ่อจึงสลับ จากนั้นให้ค่า Address Node แล้วทำการสลับตำแหน่ง แบบ Selection Sort

20 Heap Sort เมื่อผ่านวิธีการแล้วจะได้ค่า


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google