งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting

2 Sorting การเรียงลำดับข้อมูล ทำให้ผู้ ต้องการใช้ข้อมูลสามารถทำความ เข้าใจกับข้อมูลหรือค้นหาได้ง่าย และเร็วขึ้นโดยอาจจะเรียงจากน้อย ไปหามาก Ascending หรือ มากไป หาน้อย Descending สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ Internal Sorting เก็บไว้ใน หน่วยความจำหลัก External Sorting เก็บไว้ใน หน่วยความจำสำรอง

3 Sorting Type **Selecting Sort **Insertion Sort or Linear Insertion Sort **Bubble Sort **Shell Sort **Bucket Sort or Radix Sort **Quick Sort **Heap Sort or Tree Sort

4 Selection Sort เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียงลำดับ โดยเริ่มจากหา ตำแหน่งของข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดสลับตำแหน่งข้อมูล ใช้วิธีการเคลื่อนย้าย Address Node 40301050799060952685 A(1) A(3) 10 403050799060952685 A(2) A(9) 10 264030507990609585 A(3) A(4) 10263040507990609585

5 Selection Sort A(6) A(8) 10263040506079909585 A(8) A(10) 10263040506079859095 Insertion Sort or Linear Insertion Sort อ่านข้อมูลที่ต้องการเรียงลำดับเข้ามาทีละตัวโดย เริ่มจากตัวแรกก่อน และหาตำแหน่งของข้อมูลที่ว่างแล้ว แทรกข้อมูลตัวที่หนึ่งลงไป

6 Insertion Sort or Linear Insertion Sort 512895111115222225558888899999512895111115222225558888899999 ต้องเพิ่มเนื้อที่ความจำเพิ่ม อีก N ตำแหน่ง สำหรับ ส่วนที่เรียงแล้ว A(1:N) ยังไม่ได้เรียงต้องใช้ B(1:N) มาช่วย โดยดึงแต่ ละค่าของ A ไปใส่

7 Bubble Sort เป็นการจัดเรียงโดยการ เปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ใน ตำแหน่งที่ติดกัน ถ้าข้อมูลไม่อยู่ใน ลำดับที่ถูกต้องก็จะทำการสลับ ตำแหน่งของข้อมูลที่เปรียบเทียบ เริ่ม จาก A(1) เปรียบเทียบกับ A(2) ก่อน แล้วทำต่อไปเรื่อย ๆ โดยสามารถจัดเรียงได้ทั้งจากมาก ไปหาน้อยและ น้อยไปหามาก

8 Bubble Sort 55555581122285221182288881115555558112228522118228888111 Shell Sort คล้ายกับ Bubble Sort จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม โดยใช้สูตรในการคำนวณคือ D s = D s-1 2

9 Shell Sort 40301050709060952685 D s = 10=5 2 (40,90) (30,60) (10,95) (50,26) (70,85) D s = 5=3 2 (40,60,50, 85) (90,10,26) (30,95,70) D s = 3=2 2 (40,50,90,26,95) (60,85,10,30,70) D s = 2=1 2

10 Shell Sort (40, 50, 90, 26, 95, 60, 85, 10, 30, 70) แล้วทำการจัดเรียงตามวิธีของ Bubble Sort 10 26 30 40 50 60 70 85 90 95 Radix Sort or Bucket Sort เป็นการพิจารณาจากค่าข้อมูลออกเป็นทีละหลัก โดยรอบแรกจะพิจารณาหลักสุดท้ายก่อน ( หลักหน่วย ) รอบต่อไปเป็นหลักสิบวนจนครบหลักของข้อมูล

11 Radix Sort or Bucket Sort 81 1227 914357637 82 68 590427055 บักเก็ตหลักหน่วยบักเก็ตหลักหน่วย 09070535555 181676 212824272737 3868 41499

12 Radix Sort or Bucket Sort ผลการจัดแรกเรียงรอบแรก 90 70811282421435555 762737689 บักเก็ตหลักสิบบักเก็ตหลักสิบ 00509555 11214668 22777076 3353788182 442990

13 Radix Sort or Bucket Sort ผลลัพธ์พิจารณาจากหลักสิบ 5 912142735374255 687076818290 Quick Sort เป็นวิธีการจัดเรียงที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เหมาะ กับข้อมูลปริมาณมาก ๆ โดยการเลือก Key ขึ้น มาหนึ่งค่าแล้วทำการดึงข้อมูลขึ้นมา

14 Heap Sort เป็นการเรียงโดยใช้วิธี Binary Tree มีเงื่อนไขว่าโหนดที่เป็นลูก จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า ของโหนดที่เป็นพ่อ ตัวข้อมูล 4223741165589436 นำค่าแรกมาเป็นโหนดที่ 1 หรือ Root 42 นำโหนดที่ 2 (23) เข้ามาเปรียบเทียบกับโหนดพ่อ พิจารณาแล้วมีค่าน้อยกว่าจึงอยู่ด้านซ้าย

15 Heap Sort 42 23 นำค่าโหนด 3 (74) มาเทียบกับ โหนดพ่อมีค่ามาก กว่าโหนดพ่อซึ่ง เท่ากับ 42 จึงทำการสลับ 74 4223 นำค่าโหนด 4 (11) มาเปรียบเทียบกับโหนดพ่อ

16 Heap Sort 74 42 23 11 นำค่าโหนด 5 (65) มาเทียบโหนดพ่อ (23) แต่โหนด 5 มีค่ามากกว่าพ่อจึงสลับ 74 42 65 2311

17 Heap Sort นำโหนด 6 (58) เทียบกับโหนดพ่อปรากฏว่าโหนด 6 มีค่ามากกว่าโหนดพ่อจึงสลับ 74 65 58 1123 42

18 Heap Sort นำโหนด 7 (94) เทียบกับโหนดพ่อปรากฏว่ามากกว่า โหนดพ่อจึงสลับ แล้ว 58 ยังมากกว่าโหนดพ่อคือ 74 จึง สลับต่อไปจนถึง Root เพราะ 94 มากกว่า Root จึงสลับกัน 94 6574 112342 58

19 Heap Sort นำโหนด 8 (36) เทียบกับโหนดพ่อ ปรากฏว่า 36 มากว่าโหนดพ่อจึงสลับ 94 6574 36234258 11 จากนั้นให้ค่า Address Node แล้วทำการสลับตำแหน่ง แบบ Selection Sort

20 Heap Sort 11 2336 42 58 6574 94 เมื่อผ่านวิธีการแล้วจะได้ค่า 1123364258657494


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงข้อมูล Sorting Internal Sorting External Sorting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google