งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและ อัลกอริทึม Ref: อ. สังเวียน สิทธิเวช สัปดาห์ที่แล้ว ชนิดของข้อมูล เชิงเดี่ยว เชิงโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและ อัลกอริทึม Ref: อ. สังเวียน สิทธิเวช สัปดาห์ที่แล้ว ชนิดของข้อมูล เชิงเดี่ยว เชิงโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและ อัลกอริทึม Ref: อ. สังเวียน สิทธิเวช sungwian@yahoo.com สัปดาห์ที่แล้ว ชนิดของข้อมูล เชิงเดี่ยว เชิงโครงสร้าง โปรแกรมแบบมีโครงสร้างที่ดี การประเมินผลโปรแกรม และการจัดสรร หน่วยความจำ อย่าลืมส่งการบ้านอาจารย์

2 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์ (Array Data Structure) โครงสร้างของอะเรย์ คุณลักษณะของอะเรย์ การเรียงข้อมูลในอะเรย์ การค้นข้อมูลในอะเรย์ โครงสร้างของอะเรย์ขนาดต่าง ๆ ( ขนาด 1,2,3 มิติ ) อะเรย์ในโปรแกรมภาษา Visual Basic การเก็บข้อมูลแบบระเบียน (record)

3 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โครงสร้างของอะเรย์ กลุ่มของข้อมูลชนิดเดียวกัน เรียงกันอยู่อย่างมีแบบแผน เข้าหาค่าข้อมูลโดยการอ้างตำแหน่ง subscript จำนวนมิติของอะเรย์ หรือ array dimension

4 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ลักษณะของอะเรย์ ชื่อของอะเรย์ ขนาดของอะเรย์แต่ละช่อง และมิติของอะเรย์ ค่าสูงสุด (upper bound) และค่าต่ำสุด (lower bound) ในแต่ละมิติ Dim A(1 to 50) As String

5 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ตัวอย่าง A (-5, 10) ชื่ออะเรย์ Aarray name ค่าต่ำสุด -5lower bound (l) ค่าสูงสุด 10upper bound (u) จำนวนช่องของอะเรย์สูตรคือ A (l,u) = u-l+1 จำนวนช่องของอะเรย์ = 10 – (-5) + 1 = 16 ช่อง

6 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเรียงข้อมูลในอะเรย์ (array sorting) จำนวนคำสั่งที่ต้องใช้ N 2 ครั้ง กรณีอะเรย์ขนาด 10 ช่อง จะต้องทำการ ประมวลผล = 10x10 ครั้ง เรียกว่า selection sort การค้นข้อมูลในอะเรย์ (array searching) จำนวนการเทียบเท่ากับ N ครั้ง เรียกว่า linear search

7 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บอะเรย์ในคอมพิวเตอร์ อะเรย์ขนาด 1 มิติ การเข้าถึงข้อมูล ( ในระดับโปรแกรมเมอร์ ) A(1), A(2), A(3), …, A(n) การเข้าถึงข้อมูล ( ในระดับ system programmer ) Address A(i) = address A(1) + C(i-1)

8 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม A(1) A(2) A(3) ….…. A(i) ….…. A(n-1) A(n) Array A(n) มีจำนวน = i-1 ค่า, ระยะทาง =C(i- 1)

9 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บอะเรย์ในคอมพิวเตอร์ อะเรย์ขนาด 2 มิติ รูปแบบของการเข้าถึงข้อมูล A(1:M, 1:N)  Array A มีจำนวนค่า = M แถว, N คอลัมน์ A(1,1)A(1,2)A(1,3)A(1,N) A(2,1)A(2,2)A(2,N) A(3,1)A(3,N) A(M,1)A(M,N)

10 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บอะเรย์ในคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ( ต่อ ) เก็บแบบ row major หรือ lexicographic order ลักษณะการเก็บจะนับเรียงเป็นแถวต่อ ๆ กันไป A(1,1), A(1,2), … A(1,N) A(2,1), A(2,2), … A(2,N) A(3,1) … A(M,1) … A(M,N) การเข้าถึงข้อมูล แต่ละแถวจะมีความยาวของเนื้อที่ = C * N จำนวน byte ของข้อมูลแต่ละตัว (C) * จำนวนสมาชิกใน แต่ละแถว (N)

11 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บอะเรย์ในคอมพิวเตอร์แบบ 2 มิติ ( ต่อ ) การเข้าถึงข้อมูลในตำแหน่ง A(i,j) แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ i-1 แถวที่ i. แถวที่ M ตำแหน่ง 1 - N ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ j-1 ตำแหน่งที่ j Address A(I,j) = address A(1,1) + C(i-1)N + C(j-1)

12 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บอะเรย์ในคอมพิวเตอร์แบบ 2 มิติ ( ต่อ ) เก็บข้อมูลแบบ column major การเก็บข้อมูลจะเรียงกันดังนี้ A(1,1), A(2,1), A(3,1) … A(M,1) A(1,2), A(2,2), A(3,2) … A(M,2) … A(1,N), A(2,N), A(3,N) … A(M,N) ใช้กับโปรแกรมบางภาษา เช่น ภาษา FORTRAN

13 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บอะเรย์ในคอมพิวเตอร์ อะเรย์ขนาด 3 มิติ รูปแบบของการเข้าถึงข้อมูล A(1:M,1:N,1:L) M N L

14 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บอะเรย์ในคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ ( ต่อ ) การเก็บข้อมูลทำได้ทั้งแบบ row major และ column major ลำดับการเก็บค่าจะเป็นดังนี้ A(1,1,1), A(1,1,2), A(1,1,3), … A(1,1,L) A(1,2,1), A(1,2,2), A(1,2,3), … A(1,2,L) A(1,N,1), A(1,N,2), A(1,N,3), … A(1,N,L) A(M,N,1), A(M,N,2), A(M,N,3), … A(M,N,L) Address A(i,j,k)= addr(1,1,1) + C(i-1)MN + C(j-1)N + C(k-1) หาแบบ 1 มิติ หาแบบ 2 มิติ หาแบบ 3 มิติ

15 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การใช้อะเรย์ในโปรแกรมภาษา Visual Basic การกำหนดอะเรย์ Dim A(100) as String อะเรย์แบบคงที่และไม่คงที่ Dim A(1 to 100) as String การลบข้อมูลออกจากอะเรย์ Erase A

16 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การใช้อะเรย์ในโปรแกรมภาษา Visual Basic การกำหนดอะเรย์ Dim A(100) as String

17 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การใช้อะเรย์ในโปรแกรมภาษา Visual Basic ( ต่อ ) อะเรย์แบบคงที่และไม่คงที่ Dim A(1 to 100) as String Redim A(50) Redim A(25,25)

18 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การใช้อะเรย์ในโปรแกรมภาษา Visual Basic ( ต่อ ) การลบข้อมูลออกจากอะเรย์ Erase A

19 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บข้อมูลแบบระเบียน (record) เป็นข้อมูลเชิงโครงสร้าง ในภาษาระดับสูง ส่วนใหญ่จะมี High level programming language COBOL, RPG, PL/1, Pascal, C, VB เป็นแนวทางการสร้างระบบฐานข้อมูล Database Management Oracle, DB2, Access, …

20 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บข้อมูลแบบระเบียน (record) ( ต่อ ) สมาชิก แต่ละตัวจะมีชนิด (Data type) แตกต่างกันได้ โครงสร้าง สมาชิกแต่ละตัวมีชื่อกำกับ เรียกว่า ฟิลด์ (field) การดำเนินการเกี่ยวกับระเบียน การดึงค่ามาใช้ (retrieve) การปรับเปลี่ยนหรือกำหนดค่าให้ (update)

21 Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การเก็บข้อมูลแบบระเบียน (record) ( ต่อ ) No.Field nameData typeSize 1Student-IDNumeric7 2NameCharacter40 3BirthdayDate12


ดาวน์โหลด ppt Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูลและ อัลกอริทึม Ref: อ. สังเวียน สิทธิเวช สัปดาห์ที่แล้ว ชนิดของข้อมูล เชิงเดี่ยว เชิงโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google