งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อติดตามผลการประเมินมาตรฐาน การศึกษา ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุง ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุงพอใช้ 2. เพื่อติดตามการดำเนินงานระบบประกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อติดตามผลการประเมินมาตรฐาน การศึกษา ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุง ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุงพอใช้ 2. เพื่อติดตามการดำเนินงานระบบประกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อติดตามผลการประเมินมาตรฐาน การศึกษา ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุง ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุงพอใช้ 2. เพื่อติดตามการดำเนินงานระบบประกัน คุณภาพการศึกษา ระบบประกัน โรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ 3. เพื่อติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานของโรงเรียน ในเครือ ฯ ตาม คำสั่งที่ 5/2550 ในเครือ ฯ ตาม คำสั่งที่ 5/2550 คำสั่งที่ 5/2550 คำสั่งที่ 5/2550 4. ติดตามการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 พุทธศักราช 2551

3 รับการประเมิน มาตรฐาน คุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2552 15 - 17 กันยายน 2552


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อติดตามผลการประเมินมาตรฐาน การศึกษา ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุง ที่ได้ระดับคุณภาพพอใช้และ ปรับปรุงพอใช้ 2. เพื่อติดตามการดำเนินงานระบบประกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google