งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการพูดและการ นำเสนอ   PRESENTATION คือ : การถ่ายทอดความคิดในเรื่อง ใด เรื่องหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด ให้ผู้ฟังเข้าใจ ภายในเวลาจำกัด  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการพูดและการ นำเสนอ   PRESENTATION คือ : การถ่ายทอดความคิดในเรื่อง ใด เรื่องหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด ให้ผู้ฟังเข้าใจ ภายในเวลาจำกัด  "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการพูดและการ นำเสนอ   PRESENTATION คือ : การถ่ายทอดความคิดในเรื่อง ใด เรื่องหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด ให้ผู้ฟังเข้าใจ ภายในเวลาจำกัด   1. คือ การขายความคิด   2. คือ การลดความแตกต่างความเข้าใจของผู้ พูดกับผู้ฟัง   3. คือ การเอาชนะข้อโต้แย้งจากผู้ฟัง   4. คือ เพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้ฟัง การนำเสนอที่จะบรรลุเป้าหมายต้อง มี CONTENT : PROCESS

2 เทคนิคการพูดและการ นำเสนอ ตัวผู้พูดเอง แสดงความมั่นใจ การแต่งกาย เหมาะสม ลดความประหม่า รู้จักวางตัว เนื้อเรื่อง น่าสนใจ มีข้อมูล น่าเชื่อถือ โครงเรื่องดี มีลำดับขั้นตอน เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ตัวผู้ฟัง ดึงให้สนใจฟังตลอดเวลา ทำให้เห็นด้วย คล้อยตาม แก้ปัญหาและท่าที ขัดแย้งของ ผู้ฟัง

3 ถ้อยคำที่ควรหลีกเลี่ยงในการ ขึ้นต้นและลงท้าย “ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดใน วันนี้.........................” “ ก่อนอื่นผมต้องขออภัย หากผิดบ้างพลั้งไป................................” “ ดิฉันไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะต้องมาพูด เลยไม่ได้ เตรียมตัวมา ดังนั้นถ้าหาก.............” “ ผมขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสมา พูด................... “ ผมพูดมาก็มากแล้ว จึงขอจบเพียงเท่านี้ ” “ ข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรจะกล่าวอีกแล้ว จึงใคร่จะ ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ “ ความคิดเห็นของดิฉันก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะ ” ฯลฯ

4 บัญญัติ 10 ประการของการ เตรียมการนำเสนอ 1. ตั้งวัตถุประสงค์ของการนำเสนอให้ชัดเจน 2. วิเคราะห์คนฟัง ควรรู้เรื่องเกี่ยวกับคนฟัง อาชีพ วุฒิภาวะ เพศ พื้นความรู้ 3. สำรวจสถานที่และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 4. ศึกษาเวลาการนำเสนอ 5. การสรรหาข้อมูลสนับสนุนเนื้อหา 6. วิธีเรียบเรียงข้อมูล ขั้นตอนการนำเสนอ ช่วยความเข้าใจ * สาระสำคัญครบถ้วน * เทคนิคการ เตรียม 7. เตรียมคำกล่าวนำคำขึ้นต้น และคำสรุป ไว้ก่อนล่วงหน้า

5 8. ทางเลือกการร่างคำนำเสนอร่างเฉพาะ สาระสำคัญ * ร่างข้อความทั้งสาระสำคัญ ประเด็น การโยง เรื่อง ตัวอย่าง สรุป * ร่างละเอียดเพื่ออ่าน 9. การฝึกซ้อมการซ้อมเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยความ มั่นใจ แก้ไขข้อบกพร่องได้ * ซ้อมในสถานที่จริง * ควรซ้อมออกเสียง / จับเวลา * ปรับปรุงสาระสำคัญ ให้พอเพียงโดย พิจารณา 10. วันแห่งการรอคอย * ไปถึงห้องนำเสนอก่อนเวลา * สำรวจความพร้อมของผู้นำเสนอ * ทดสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ / เอกสาร * นำเสนอตามขั้นตอนที่ฝึกซ้อมด้วยความ มั่นใจ

6 Trick เล็ก เล็ก Trick เล็ก เล็ก short note น้ำเสียง ในการนำเสนอ ในการนำเสนอ การแต่งกาย การแต่งกาย การเตรียมตัว keep eye contact keep eye contact สำคัญมาก ใช้หลักเทคนิค จินตภาพ จินตภาพ การวางมือ การยืน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการพูดและการ นำเสนอ   PRESENTATION คือ : การถ่ายทอดความคิดในเรื่อง ใด เรื่องหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด ให้ผู้ฟังเข้าใจ ภายในเวลาจำกัด  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google