งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการพูดและการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการพูดและการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการพูดและการนำเสนอ
PRESENTATION คือ : การถ่ายทอดความคิดในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด ให้ผู้ฟังเข้าใจภายในเวลาจำกัด 1.คือ การขายความคิด 2.คือ การลดความแตกต่างความเข้าใจของผู้พูดกับผู้ฟัง 3.คือ การเอาชนะข้อโต้แย้งจากผู้ฟัง 4.คือ เพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้ฟัง การนำเสนอที่จะบรรลุเป้าหมายต้องมี CONTENT : PROCESS

2 เทคนิคการพูดและการนำเสนอ
ตัวผู้พูดเอง แสดงความมั่นใจ การแต่งกายเหมาะสม ลดความประหม่า รู้จักวางตัว เนื้อเรื่อง น่าสนใจ มีข้อมูล น่าเชื่อถือ โครงเรื่องดี มีลำดับขั้นตอนเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ตัวผู้ฟัง ดึงให้สนใจฟังตลอดเวลา ทำให้เห็นด้วย คล้อยตาม แก้ปัญหาและท่าทีขัดแย้งของ ผู้ฟัง

3 ถ้อยคำที่ควรหลีกเลี่ยงในการขึ้นต้นและลงท้าย
“ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดในวันนี้ ” “ก่อนอื่นผมต้องขออภัย หากผิดบ้างพลั้งไป ” “ดิฉันไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะต้องมาพูด เลยไม่ได้เตรียมตัวมา ดังนั้นถ้าหาก ” “ผมขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสมาพูด “ผมพูดมาก็มากแล้ว จึงขอจบเพียงเท่านี้” “ข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรจะกล่าวอีกแล้ว จึงใคร่จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ “ความคิดเห็นของดิฉันก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะ” ฯลฯ

4 บัญญัติ 10 ประการของการเตรียมการนำเสนอ
1. ตั้งวัตถุประสงค์ของการนำเสนอให้ชัดเจน 2. วิเคราะห์คนฟัง ควรรู้เรื่องเกี่ยวกับคนฟัง อาชีพ วุฒิภาวะ เพศ พื้นความรู้ 3. สำรวจสถานที่และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 4. ศึกษาเวลาการนำเสนอ 5. การสรรหาข้อมูลสนับสนุนเนื้อหา 6. วิธีเรียบเรียงข้อมูล ขั้นตอนการนำเสนอช่วยความเข้าใจ * สาระสำคัญครบถ้วน * เทคนิคการเตรียม 7. เตรียมคำกล่าวนำคำขึ้นต้น และคำสรุป ไว้ก่อนล่วงหน้า

5 8. ทางเลือกการร่างคำนำเสนอร่างเฉพาะสาระสำคัญ
* ร่างข้อความทั้งสาระสำคัญ ประเด็น การโยงเรื่อง ตัวอย่าง สรุป * ร่างละเอียดเพื่ออ่าน 9. การฝึกซ้อมการซ้อมเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยความมั่นใจ แก้ไขข้อบกพร่องได้ * ซ้อมในสถานที่จริง * ควรซ้อมออกเสียง / จับเวลา * ปรับปรุงสาระสำคัญ ให้พอเพียงโดยพิจารณา 10. วันแห่งการรอคอย * ไปถึงห้องนำเสนอก่อนเวลา * สำรวจความพร้อมของผู้นำเสนอ * ทดสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ / เอกสาร * นำเสนอตามขั้นตอนที่ฝึกซ้อมด้วยความมั่นใจ

6 การยืน การวางมือ การแต่งกาย การเตรียมตัว Trick เล็กเล็ก น้ำเสียง
short note น้ำเสียง ในการนำเสนอ  การแต่งกาย  การยืน การวางมือ การเตรียมตัว keep eye contact สำคัญมาก ใช้หลักเทคนิค จินตภาพ 


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการพูดและการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google