งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

2 Admissions ปี องค์ประกอบ GPAX 10 % GPA กลุ่มสาระฯ 20 % O-NET A-NET 70 % O-NET สอบ 8 กลุ่มสาระฯ แต่ 3 สาระฯไม่ นำมาคิดคะแนน ( การงานและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษา )

3 ความหมายของ O-NET A-NET O-NET (Ordinary National Educational Testing) การสอบความรู้รวบยอดปลายช่วง ชั้น (6 ภาคเรียน ) ของชั้น ป. 3 ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สอบได้ 1 ครั้ง A-NET (Advanced National Educational Testing) การสอบความรู้ขั้นสูงของวิชาต่าง ๆ 11 วิชา เฉพาะนักเรียน ม. 6 ที่จะเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ Admissions ปี 2549 – 2552 จัดสอบประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี นักเรียนสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี และเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด

4 Admissions ปี GPAX + GPA กลุ่มสาระฯ โรงเรียน O-NET สทศ. A-NET สกอ./ ทปอ. Admissions สกอ. สทศ. สกอ.

5 Admissions ปี การสมัครคัดเลือก 1. เลือก 4 อันดับ 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (www.cuas.or.th)www.cuas.or.th 3. จ่ายเงินผ่านธนาคาร ( e-banking)

6 Admissions 2553 องค์ประกอบ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 10 – 50 % 4. PAT 0 – 40 %

7 Admissions 2553 GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร ( ม.4- ม.6)

8 Admissions 2553 O-NET 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. ภาษาอังกฤษ 6. สุขศึกษา และพลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวม 1 ฉบับ มี 3 ตอน

9 Admissions 2553 GAT (General Aptitude Test) ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. การอ่าน การเขียน การคิดเชิง วิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา (50 %) 2. การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (50%) เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ( ปรนัยและอัตนัยคะแนน เต็ม 300 คะแนน ) นักเรียนชั้น ม.5 ขึ้นไป สมัครสอบด้วย ตนเอง สอบได้ปีละ 3 ครั้ง ม. ค. พ. ค. และ ธ. ค. เก็บคะแนนสอบได้ 2 ปี

10 Admissions 2553 PAT ( Professional Aptitude Test) วัดความสามารถทางการเรียนเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเรียนจะมี การจัดสอบ 7 วิชา ( ปรนัย และอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง / วิชา ) สอบได้ตั้งแต่เดือน ม. ค. พ. ค. และ ธ. ค. นักเรียนชั้น ม.5 ขึ้นไปสมัครสอบด้วย ตนเอง คะแนนเก็บไว้ได้ 2 ปี

11 PAT PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม ศาสตร์ PAT 7 ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศที่ 2

12 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิค การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา PAT

13 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม ทันต แพทยศาสตร์ และพยาบาล ศาสตร์ 2030 PAT

14 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและ ชีวภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธร รมชาติ เทคโนโลยี สารสนเทศ PAT1 10 PAT

15 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิศวกรรมศา สตร์ PAT2 15 PAT

16 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม สถาปัตยกรร มศาสตร์ PAT ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ PAT

17 กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม เกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีกา รเกษตร PAT1 10 PAT

18 กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสต ร์ เศรษฐศาสตร์ 2030 PAT การท่องเที่ยว และโรงแรม รูปแบบที่ รูปแบบที่ PAT

19 กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุก ต์ ดุริยางคศิลป์ และ นาฏยศิลป์ PAT

20 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม นิเทศ วารสาร อักษร มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติ สังคมฯ รูปแบบ 1 พื้นฐานวิทย์ PAT รูปแบบ 2 พื้นฐานศิลป์ แบบที่ พื้นฐาน ศิลป์ แบบที่ PAT

21 PAT 1 ความถนัดทาง คณิตศาสตร์ Algebra Numerical calculations Conversions Probability Geometry Applied Mathematics (word) Problems

22 PAT 2 ความถนัดทาง วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

23 PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. Engineering Mathematics 2. Engineering Sciences 3. Life Sciences 4. วิชาเฉพาะสาขา

24 PAT 4 ความถนัดทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Architectural Math and Scinces ศักยภาพ Space Relations Multidimensional Perceptual Ability เป็นต้น

25 PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ 2. การคิดวิเคราะห์ ( รูปภาพ, สถานการณ์ ) 3. การอ่านจับใจความ ( ภาษาไทย ) 4. การใช้ภาษา การสื่อสาร ภาษาไทย

26 PAT 6 ความถนัดทาง ศิลปกรรมศาสตร์ ความรู้ ความถนัดทางศิลปะ เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น – ทฤษฎีศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์ – ความรู้ทั่วไปทางศิลป์ ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์

27 ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี อาหรับ PAT 7 ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศที่ 2

28 หน่วยงานที่รับผิดชอบ GPAX โรงเรียน O-NET สทศ. GAT + PAT สทศ. Admissions สกอ. สทศ. สกอ.

29 กำหนดการสอบ GAT และ PAT ระยะเวลา การดำเนินการ 1-15 พฤศจิกายน 2551 รับสมัครทาง Website 7-30 พฤศจิกายน 2551 ชำระเงินผ่านธนาคาร ธันวาคม 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ

30 ตารางสอบ GAT และ PAT 1, 2 และ 3 วันที่ 17 มกราคม – น GAT – น. PAT 1 วันที่ 18 มกราคม – น. PAT – น. PAT 3 5 มีนาคม 2552 ประกาศผลสอบ

31 สถิตินักเรียน ม.6 สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551 สถาบันปี % ปี % ปี % รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ + อินเตอร์ อื่น รวม

32 สรุปสถิติ แยกตามประเภทการ สอบ ปีการศึกษา 2551 ประเภทการสอบจำนวน % Admissions สอบตรง / โควตา มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทุนมหาวิทยาลัยอื่น ศึกษาต่อต่างประเทศ อื่น ๆ รวม

33 สรุปสถิติสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2551 แยกตามสถาบัน มหาวิทยาลัยจำนว น % จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ม. อัสสัมชัญ

34 วิริยะ อุตสาหะ นำมา ซึ่งความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google