งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ

2 Admissions ปี 2551-2552 องค์ประกอบ GPAX 10 % GPA กลุ่มสาระฯ 20 % O-NET A-NET 70 % O-NET สอบ 8 กลุ่มสาระฯ แต่ 3 สาระฯไม่ นำมาคิดคะแนน ( การงานและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษา )

3 ความหมายของ O-NET A-NET O-NET (Ordinary National Educational Testing) การสอบความรู้รวบยอดปลายช่วง ชั้น (6 ภาคเรียน ) ของชั้น ป. 3 ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สอบได้ 1 ครั้ง A-NET (Advanced National Educational Testing) การสอบความรู้ขั้นสูงของวิชาต่าง ๆ 11 วิชา เฉพาะนักเรียน ม. 6 ที่จะเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ Admissions ปี 2549 – 2552 จัดสอบประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี นักเรียนสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี และเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด

4 Admissions ปี 2551-2552 GPAX + GPA กลุ่มสาระฯ โรงเรียน O-NET สทศ. A-NET สกอ./ ทปอ. Admissions สกอ. สทศ. www.niets.or.th สกอ. www.cuas.or.th

5 Admissions ปี 2551-2552 การสมัครคัดเลือก 1. เลือก 4 อันดับ 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (www.cuas.or.th)www.cuas.or.th 3. จ่ายเงินผ่านธนาคาร ( e-banking)

6 Admissions 2553 องค์ประกอบ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 10 – 50 % 4. PAT 0 – 40 %

7 Admissions 2553 GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร ( ม.4- ม.6)

8 Admissions 2553 O-NET 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. ภาษาอังกฤษ 6. สุขศึกษา และพลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวม 1 ฉบับ มี 3 ตอน

9 Admissions 2553 GAT (General Aptitude Test) ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. การอ่าน การเขียน การคิดเชิง วิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา (50 %) 2. การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (50%) เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ( ปรนัยและอัตนัยคะแนน เต็ม 300 คะแนน ) นักเรียนชั้น ม.5 ขึ้นไป สมัครสอบด้วย ตนเอง สอบได้ปีละ 3 ครั้ง ม. ค. พ. ค. และ ธ. ค. เก็บคะแนนสอบได้ 2 ปี

10 Admissions 2553 PAT ( Professional Aptitude Test) วัดความสามารถทางการเรียนเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเรียนจะมี การจัดสอบ 7 วิชา ( ปรนัย และอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง / วิชา ) สอบได้ตั้งแต่เดือน ม. ค. พ. ค. และ ธ. ค. นักเรียนชั้น ม.5 ขึ้นไปสมัครสอบด้วย ตนเอง คะแนนเก็บไว้ได้ 2 ปี

11 PAT PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม ศาสตร์ PAT 7 ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศที่ 2

12 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิค การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา 203020 PAT2 30100

13 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม ทันต แพทยศาสตร์ และพยาบาล ศาสตร์ 2030 PAT2 20100

14 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและ ชีวภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธร รมชาติ เทคโนโลยี สารสนเทศ 203010 PAT1 10 PAT2 30 100

15 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิศวกรรมศา สตร์ 203015PAT2 15 PAT3 20 100

16 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม สถาปัตยกรร มศาสตร์ 203010PAT4 40 100 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 203020PAT5 30 100

17 กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม เกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีกา รเกษตร 203020 PAT1 10 PAT2 20 100

18 กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสต ร์ เศรษฐศาสตร์ 2030 PAT1 20100 การท่องเที่ยว และโรงแรม รูปแบบที่ 1 20 3050100 รูปแบบที่ 2 20 3040PAT7 10 100

19 กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุก ต์ ดุริยางคศิลป์ และ นาฏยศิลป์ 203010 PAT6 40100

20 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม นิเทศ วารสาร อักษร มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติ สังคมฯ รูปแบบ 1 พื้นฐานวิทย์ 203040 PAT1 10 100 รูปแบบ 2 พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 1 203050100 พื้นฐาน ศิลป์ แบบที่ 2 203040PAT7 10 100

21 PAT 1 ความถนัดทาง คณิตศาสตร์ Algebra Numerical calculations Conversions Probability Geometry Applied Mathematics (word) Problems

22 PAT 2 ความถนัดทาง วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

23 PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. Engineering Mathematics 2. Engineering Sciences 3. Life Sciences 4. วิชาเฉพาะสาขา

24 PAT 4 ความถนัดทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Architectural Math and Scinces ศักยภาพ Space Relations Multidimensional Perceptual Ability เป็นต้น

25 PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ 2. การคิดวิเคราะห์ ( รูปภาพ, สถานการณ์ ) 3. การอ่านจับใจความ ( ภาษาไทย ) 4. การใช้ภาษา การสื่อสาร ภาษาไทย

26 PAT 6 ความถนัดทาง ศิลปกรรมศาสตร์ ความรู้ ความถนัดทางศิลปะ เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น – ทฤษฎีศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์ – ความรู้ทั่วไปทางศิลป์ ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์

27 ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี อาหรับ PAT 7 ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศที่ 2

28 หน่วยงานที่รับผิดชอบ GPAX โรงเรียน O-NET สทศ. GAT + PAT สทศ. Admissions สกอ. สทศ. www.niets.or.th สกอ. www.cuas.or.th

29 กำหนดการสอบ GAT และ PAT ระยะเวลา การดำเนินการ 1-15 พฤศจิกายน 2551 รับสมัครทาง Website 7-30 พฤศจิกายน 2551 ชำระเงินผ่านธนาคาร 16-31 ธันวาคม 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ

30 ตารางสอบ GAT และ PAT 1, 2 และ 3 วันที่ 17 มกราคม 2552 09.00 – 12.00 น GAT 1 13.00 – 16.00 น. PAT 1 วันที่ 18 มกราคม 2552 09.00 – 12.00 น. PAT 2 13.00 – 16.00 น. PAT 3 5 มีนาคม 2552 ประกาศผลสอบ

31 สถิตินักเรียน ม.6 สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551 สถาบันปี 254 8 % ปี 254 9 % ปี 255 0 % รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ + อินเตอร์ อื่น รวม 168 127 16 327 51.4 38.8 4. 89 10 0 149 99 36 15 299 49. 8 33. 1 12 5.0 2 10 0 16 4 85 20 10 27 9 58.8 30.5 7. 17 3. 58 10 0

32 สรุปสถิติ แยกตามประเภทการ สอบ ปีการศึกษา 2551 ประเภทการสอบจำนวน % Admissions 10637.99 สอบตรง / โควตา 12444.44 มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ 93.23 ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 186.45 ทุนมหาวิทยาลัยอื่น 10.36 ศึกษาต่อต่างประเทศ 113.94 อื่น ๆ 103.58 รวม 279100

33 สรุปสถิติสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2551 แยกตามสถาบัน มหาวิทยาลัยจำนว น % จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3011.15 ธรรมศาสตร์ 217.81 เกษตรศาสตร์ 248.92 มหิดล 259.29 ม. อัสสัมชัญ 5520.45

34 วิริยะ อุตสาหะ นำมา ซึ่งความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 พฤษภาคม 2551 มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google