งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 8 พ. ย. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 8 พ. ย. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 8 พ. ย. 2551

2 Admissions 2553 องค์ประกอบ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 10 – 50 % 4. PAT 0 – 40 %

3 Admissions 2553 GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร ( ม.4- ม.6)

4 ความหมายของ O-NET O-NET (Ordinary National Educational Testing) การสอบความรู้ รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน ) ของชั้น ป. 3 ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ตาม มาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สอบได้ 1 ครั้ง

5 Admissions 2553 O-NET 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. ภาษาอังกฤษ 6. สุขศึกษา และพลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวม 1 ฉบับ มี 3 ตอน

6 GAT GAT (General Aptitude Test) คือ ความถนัดทั่วไป วัดศักยภาพในการ เรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบ ความสำเร็จ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. การอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ การ แก้โจทย์ปัญหา (50 %) 2. การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (50%) เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ( ปรนัยและอัตนัยคะแนน เต็ม 300 คะแนน ) สอบได้ปีละ 3 ครั้ง มีนาคม กรกฎาคม ตุลาคม เก็บคะแนนสอบได้ 2 ปี

7 PAT PAT ( Professional and Academic Aptitude Test) วัดความสามารถทางการเรียนเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเรียนจะมี การจัดสอบ 7 วิชา ( ปรนัย และอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง / วิชา ) สอบได้ตั้งแต่เดือน มีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม คะแนนเก็บไว้ได้ 2 ปี

8 PAT PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม ศาสตร์ PAT 7 ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศที่ 2

9 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิค การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา 203020 PAT2 30100

10 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม ทันต แพทยศาสตร์ และพยาบาล ศาสตร์ 2030 PAT2 20100

11 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและ ชีวภาพ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธร รมชาติ เทคโนโลยี สารสนเทศ 203010 PAT1 10 PAT2 30 100

12 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิศวกรรมศา สตร์ 203015PAT2 15 PAT3 20 100

13 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มครุศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม สถาปัตยกรร มศาสตร์ 203010PAT4 40 100 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 203020PAT5 30 100

14 กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม เกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีกา รเกษตร 203020 PAT1 10 PAT2 20 100

15 กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสต ร์ เศรษฐศาสตร์ 2030 PAT1 20100 การท่องเที่ยว และโรงแรม รูปแบบที่ 1 20 3050100 รูปแบบที่ 2 20 3040PAT7 10 100

16 กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุก ต์ ดุริยางคศิลป์ และ นาฏยศิลป์ 203010 PAT6 40100

17 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชา GPA X % O- NET % GA T % PAT % รว ม นิเทศ วารสาร อักษร มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติ สังคมฯ รูปแบบ 1 พื้นฐานวิทย์ 203040 PAT1 10 100 รูปแบบ 2 พื้นฐานศิลป์ แบบที่ 1 203050100 พื้นฐาน ศิลป์ แบบที่ 2 203040PAT7 10 100

18 PAT 1 ความถนัดทาง คณิตศาสตร์ Algebra Numerical calculations Conversions Probability Geometry Applied Mathematics (word) Problems

19 PAT 2 ความถนัดทาง วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

20 PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. Engineering Mathematics 2. Engineering Sciences 3. Life Sciences 4. วิชาเฉพาะสาขา

21 PAT 4 ความถนัดทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Architectural Math and Scinces ศักยภาพ Space Relations Multidimensional Perceptual Ability เป็นต้น

22 PAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ 2. การคิดวิเคราะห์ ( รูปภาพ, สถานการณ์ ) 3. การอ่านจับใจความ ( ภาษาไทย ) 4. การใช้ภาษา การสื่อสาร ภาษาไทย

23 PAT 6 ความถนัดทาง ศิลปกรรมศาสตร์ ความรู้ ความถนัดทางศิลปะ เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น – ทฤษฎีศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์ – ความรู้ทั่วไปทางศิลป์ ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์

24 ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี อาหรับ PAT 7 ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศที่ 2

25 หน่วยงานที่รับผิดชอบ GPAX โรงเรียน O-NET สทศ. GAT + PAT สทศ. Admissions สกอ. สทศ. www.niets.or.thwww.niets.or.th สกอ. www.cuas.or.thwww.cuas.or.th

26 ประเด็นสำคัญในการสมัครสอบ GAT PAT รอบปี 2553 การสอบรอบปี 2553 สทศ. จะปรับให้สมัคร ใหม่ เป็นการสมัครแบบครั้งต่อครั้ง ผู้มีสิทธิ์สอบรอบปี 2553 คือ นักเรียน ม.4 ม.5 และ ม.6 ม.5 ( ม.4 ปัจจุบัน ) มีโอกาสสอบ 4 รอบ คือ มี. ค. ก. ค. ต. ค. 53 และ มี. ค. 54 ม.4 ( ม. 3 ปัจจุบัน ) มีโอกาสสอบ 7 รอบ คือ มี. ค. ก. ค. ต. ค. 53 มี. ค. ก. ค. ต. ค. 54 และ มี. ค. 55


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่ออุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 8 พ. ย. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google