งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion System) Health Promotion System + Environmental Health System คณะทำงานจัดทำระบบส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ๒๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion System) Health Promotion System + Environmental Health System คณะทำงานจัดทำระบบส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ๒๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion System) Health Promotion System + Environmental Health System คณะทำงานจัดทำระบบส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ๒๕ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๔ 1

2 Global Conference on Health Promotion City Country Year Themes 1. Ottawa Canada 1986The Move Towards a New Public Health Ottawa Charter 2. Adelaide Australia 1988Building Health Public Policy 3. Sundsvall Sweden 1991Supportive Environments for Health 4. Jakarta Indonesia 1997New Players for a New Era 5. Mexico city Mexico 2000Bridging the Equity Gap 6.Bangkok Thailand 2005 Policy and Partnership for Action 7.NairobiKenya 2009Call to action Alma Ata Sov iet Rus sia 19 78 Health for All by 2000

3 สช. ธรรมนูญ สุขภาพ กสธ. นโยบาย กม. สสส. เคลื่อนไหว สังคม สปสช. ซื้อบริการ สวรส. วิชาการ ระดับส่วนกลาง ระดับ เขต ระดับ จังหวัด ระดับ ชุมชน ศูนย์ วิชากา ร สปสช. เขต คปสข. หน่วยงาน อื่น วิชาการ ปฏิบัติการ สสจ รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ. สต. สอ. อป ท. ประชาชน ชุมชน ศธ. พม. ทส. มท.NGO ต่างประเทศ ฯลฯ ระบบส่งเสริม สุขภาพในปัจจุบัน สนับสนุนวิชาการ M&E ปฏิบัติการ จัดบริการ จัดสรรเงิน 3

4 Input ที่ใช้ในการกำหนด บทบาท / ภารกิจของระบบ ส่งเสริมสุขภาพ ๑.ผลที่ประชาชนจะได้รับจาก ระบบการส่งเสริมสุขภาพ ๒.การกระจายอำนาจให้พื้นที่ / อปท. ๓. Actors ที่สำคัญในระบบ ส่งเสริมสุขภาพ ๔.ระบบการส่งเสริมสุขภาพ ใหม่ที่ควรเป็น 4

5 Conceptual กลุ่มลูกค้า - ภาคีท้องถิ่น - ภาคีภาครัฐ - ภาคีอื่นๆ คน + ชุมชน จัดบริการ ดำเนิน การ องค์กร สส. Policy Maker 5

6 ระบบส่งเสริมสุขภาพที่ พึงประสงค์ ๑.เป็นระบบที่มีจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๒.เป็นระบบที่บูรณาการอย่างมีเอกภาพ ๓.เป็นระบบที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานบน หลักการกระจายอำนาจ ๔.เป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารธรรมาภิบาล ๕.เป็นระบบที่อำนวยความยุติธรรม ๖.เป็นระบบที่เชื่อมโยงในระดับสากลได้ 6

7 ๑. การจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ Surveillance & Information System Monitoring & Evaluation Research & Development บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และทักษะ มีโครงสร้างรองรับในทุก ระดับ มีกระบวนงานคุณภาพ 7

8 ๒. การบูรณาการอย่าง มีเอกภาพ มีกลไกการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มีกลไกการทำงานที่เชื่อมโยง กับภาคีเครือข่าย มีการประสานและสื่อสาร เชื่อมโยงกับกลไกในระดับ พื้นที่ 8

9 ๓. การตอบสนองการ กระจายอำนาจ ส่งเสริมบทบาทภาค ประชาชนและการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดบริการที่มี คุณภาพ 9

10 ๔. ธรรมาภิ บาล (GOOD GOVERNAN CE) หลักนิติ ธรรม (Rule of Law) หลักความ โปร่งใส (Transparen t) หลักการมีส่วน ร่วม (Participatio n) หลักความ รับผิดชอบ (Accountabilit y) หลักความ คุ้มค่า (Efficient Service) หลัก คุณธรรม (Integrity )

11 ๕. อำนวยความ ยุติธรรม จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอย่าง เป็นมาตรฐาน เสมอภาคและเป็นธรรม พัฒนากฎหมายที่สอดคล้องกับ บริบท มีระบบประกันคุณภาพการ จัดบริการ 11

12 ๖. ความเชื่อมโยง สากล ดำเนินงานตามข้อตกลงและพันธะ สัญญาระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ร่วมมือกับการดำเนินงานระหว่าง ประเทศ คุ้มครองผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษข้ามพรมแดน 12

13 Advocate,Mediate จนเกิด Charter,Declaration MOU,Policy,Law & Regualtion, ธรรมนูญสุขภาพ, โครงการความร่วมมือ Advocate,Mediate จนเกิด Charter,Declaration MOU,Policy,Law & Regualtion, ธรรมนูญสุขภาพ, โครงการความร่วมมือ ผูกพัน 13

14 Health Promotion (HP) & Environmental Health (EH) System 14

15 Organization - Specification ๑.มี Authority Power ในการบริหาร จัดการทุก Functions ในระบบ ส่งเสริมสุขภาพ ภายในกระทรวง สาธารณสุข ๒.เป็น Focal Point ในการทำหน้าที่ Intersectoral Collaboration กับ Health Sectors นอก สธ. และ Non Health Sectors. ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบส่งเสริมสุขภาพ ๓.มี Advocacy Power ในการ Advocate ให้ Non Health Sectors พัฒนา Health Determinants ที่เกี่ยวข้องกับ Health Problems 15

16 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ จัดตั้งองค์กร จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการภาพรวมของ การส่งเสริมสุขภาพ โดยแบ่งเป็น ๒ ทางเลือกคือ ๑. Strengthened ระบบเดิม โดยตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพระดับ กระทรวงและระดับเขตขึ้น มอบหมาย หน่วยงานภายในกระทรวงทำหน้าที่ เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่อง ๒.ตั้งคณะกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับ กระทรวงและระดับเขต และมี สำนักงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ (OSM) ทั้งระดับกระทรวง และระดับเขต 16

17 คณะกรรมการส่งเสริม สุขภาพ ๑.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพทั้งระดับกระทรวง / ระดับเขต เน้นหนักในการทำหน้าที่ ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดสรร ทรัพยากรในภาพรวมของ ระดับประเทศ / เขต (System Governance) โดยอิงข้อมูลและ ความรู้ และ M&E ภาพรวมของทั้ง ระบบ ๒.การทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และดำเนินงานของสสจ./ สสอ./ รพ./ รพสต./ อสม./ ชุมชน 17

18 กสธ. เขต สธ. สสจ. เขต สุขภาพ สสอ. รพ. สต. ส่วนกลาง เขต ประชาชน : บุคคล ครอบครัว ชุมชน National Health Board : NHB อปท. Regional Health Board : RHB District Health Board : DHB รพ ศ. รพ ท. รพ ช. M&E SURVEILANCE Regulator M&E EMPOWERMENT HP&EH Services องค์ ความรู้ เทคโนโ ลยี 18

19 Function ในแต่ละระดับกสธเขตจังหวัดอำเภอตำบล Surveillance√√√ √ R&D รวม Standard และ Tools √√√ R2R M&E√√√√ Information & KM√√√ System Governance√ Finance & Funder Alliance√ √ Population Protection &Empower Law/ Q Law√ Support partner & Delivery System √√√ HP & Env Health Service√√ Law = พรบ. ที่เจ้าหน้าที่ สธ. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตำบล = สถานบริการสธ. + เครือข่าย ในตำบล Q = Quality Assurance ทั้ง Product & Quality Management System 19

20 20 เข้า ใจ พัฒ นา เข้า ถึง ระบบส่งเสริม สุขภาพมี เอกภาพและ ประสิทธิภาพ อปท./ ชุมชน เข้มแข็ง รพ. สต. ส่งเสริมสุขภาพ ดีมีคุณภาพ ประชาชนรู้เท่า ทันสุขภาพ คนไทยทุกกลุ่มวัย สุขภาพดี Healthy People & Environment สื่อสาร ความเสี่ยง empowerment บริการ HP &ENV มีประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริมสุขภาพและหลัก “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ”

21 21


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion System) Health Promotion System + Environmental Health System คณะทำงานจัดทำระบบส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ๒๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google