งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก๊าซเรือนกระจกกับพลังงาน วิเชียร ตันติวิศาล 9 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก๊าซเรือนกระจกกับพลังงาน วิเชียร ตันติวิศาล 9 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก๊าซเรือนกระจกกับพลังงาน วิเชียร ตันติวิศาล 9 มิถุนายน 2555

2 ก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gas (GHG) การเกิดก๊าซเรือนกระจก การคำนวณก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหล ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของประเทศไทย มาตรการพลังงานช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 2

3 ลักษณะของก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas, GHG) เป็นก๊าซที่มี ความสามารถในการกักเก็บความร้อน –ถ้ามีปริมาณเหมาะสมทำให้โลกอุ่น มีน้อยทำให้โลกเย็น (-18 ๐ C) แต่ถ้ามีมากเกินไปเกิดการสะสมความร้อนทำให้ เกิดภาวะโลกร้อน ก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ CO 2, CH 4, N 2 O และ CFC (Freon CCl 3 F) –CFC ก๊าซที่ไม่มีตามธรรมชาติ และเป็นตัวทำลายโอโซน O 3 ในชั้นบรรยากาศ Stratospheres ซึ่งช่วยกรอง UV ทำให้ โลกร้อนขึ้น สำหรับพลังงาน CO 2, CH 4 และ N 2 O 3

4 ชั้นบรรยากาศของโลก คลอรีนเกิดปฎิกิริยากับ โอโซนเป็น Chlorine Monoxide กับ O 2 4

5 ความร้อนสะสมของโลกที่เกิดขึ้นจาก GHG 5

6 การคำนวณก๊าซเรือนกระจก IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” Volume 2 เกี่ยวกับ ส่วนของพลังงาน Combustion หรือการเผาไหม้ การใช้พลังงานเป็น เชื้อเพลิง –Stationary and Mobile Fugitive การรั่วไหลของ GHG จากพลังงาน 6

7 Methodological Approaches ระเบียบวิธีปฏิบัติการคำนวณ GHG ตามคำแนะนำของ IPCC สมการการคำนวณ ∑EJ i F i พลังงาน (Joules) ชนิด i * ค่ามลพิษของพลังงาน I 1 Tera Joules = 23.672 toe มี 3 แบบหรือ 3 ลักษณะโครงสร้าง (Tiers) –TIER I ค่ามลพิษของ IPCC –TIER II ค่ามลพิษของประเทศไทยเอง –TIER III การเก็บรวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นจริง 7

8 Emission Factor (CO 2 ) IPCC 2006 ชนิดเชื้อเพลิงค่ามลพิษ (kg/TJ) น้ำมันดิบ 73,300 น้ำมันเบนซิน69,300 น้ำมันดีเซล74,100 น้ำมันเตา77,400 LPG63,100 ถ่านหิน96,100 ลิกไนต์ 101,000 ก๊าซธรรมชาติ59,100 หมายเหตุ: วิธีการคำนวณ CO 2 ของ IPCC เกิดจาก Carbon Contain (ปริมาณคาร์บอนต่อหน่วย พลังงานที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ และเกิดการเผาไหม้หมด 100% จะเกิดปฏิกิริยา Oxidation และกลายเป็น CO 2 สูตรคือ Carbon Contain *44/12 ถ้าเผาไหม้ที่ 95 หรือการเผาค่าที่จะเป็น *0.95 หรือ *1.05 8

9 GHG จากการใช้พลังงาน ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ GHG ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ CO 2, CH 4 และ N 2 O นอกจากนี้ยังมีก๊าซพิษอื่นๆ ได้แก่ CO, NO x และ SO 2 ประเภทของผู้ใช้พลังงานและชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ ผู้ใช้ได้แก่ โรงไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (รวมการแปรรูปพลังงานอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้า เช่น การกลั่นน้ำมัน) การขนส่ง และอื่นๆ ชนิดของพลังงานที่นำมาคำนวณ คือ พวกเชื้อเพลิงฟอสซิล ชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ำมันชนิดต่างๆ (เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเตา และ LPG) ถ่านหิน ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ 9

10 ข้อยกเว้นการไม่นำมาคำนวณและคำนวณแยกต่างหาก เชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิด GHG ได้แก่ นิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียนที่ไม่เกิดการเผาไหม้ เช่น พลังน้ำ แสงอาทิตย์ ลม และอื่นๆ พลังงานหมุนเวียนที่มีการเผาไหม้ เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ จะคำนวณแยก หรือไม่นำมารวม กับฟอสซิล กันการนับซ้ำ เพื่อนำไปสมดุลกับการ สังเคราะห์แสงและอื่นๆ การใช้พลังงานสำหรับต่างประเทศ เช่น เครื่องบิน และเรือ เดินสมุทร 10

11 GHG จากการรั่วไหล (Fugitive Emissions) เกิดจากการทำเหมือง การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมัน เกิดจากการสำรวจ การขนส่ง และรั่วไหล จากการแปรรูป การกลั่น การแยกต่างๆ แยกตามชนิด พลังงานที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การทำเหมืองลิกไนต์ เกิด CH 4 และ CO 2 ก๊าซธรรมชาติ เกิด CH 4, CO 2 และ N 2 O น้ำมันเชื้อเพลิง เกิด CH 4, CO 2 และ N 2 O คาดการณ์ว่าในส่วนการรั่วไหล GHG จากพลังงาน ส่วนใหญ่จะเป็น CH 4 ซึ่งมีผลต่อความร้อนมากกว่า CO 2 ประมาณ 23 เท่า 11

12 การคำนวณ Fugitive ตาม IPCC 2006 การทำเหมืองลิกไนต์ และถ่านหิน - CH 4 emission= Surface mining emissions of CH 4 + Post-mining emission of CH 4 – Methane Emissions=CH 4 Emission Factor x Surface Coal Production x Conversion Factor การจัดหาก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน –ขั้นตอนที่เกิดการรั่วไหล การสำรวจ การผลิต การแยก (ก๊าซธรรมชาติ) การกลั่น (น้ำมัน) การขนส่งและการกระจาย (Transport and Distribution) –Methane Emissions=CH 4 Emission Factor x Surface Coal Production x Conversion Factor –Carbon dioxide Emissions=CO 2 Emission Factor x Surface Coal Production x Conversion Factor –Nitrous Oxide Emissions=N 2 O Emission Factor x Surface Coal Production x Conversion Factor 12

13 สรุป มลพิษจากการใช้พลังงาน (Combustion) มลพิษจากการใช้พลังงาน (Combustion) มลพิษจากพลังงานอื่น จากการหลุดรอดหรือรั่วไหล จากการจัดหาจัดการพลังงาน (Fugitive) มลพิษจากพลังงานอื่น จากการหลุดรอดหรือรั่วไหล จากการจัดหาจัดการพลังงาน (Fugitive) I การเผาไหม้แบบ Stationary I การเผาไหม้แบบ Stationary II การเผาไหม้แบบ Mobile II การเผาไหม้แบบ Mobile ถ่านหิน/ลิกไนต์ การทำเหมือง หลังการทำเหมือง การเก็บรักษาถ่าน หิน/ลิกไนต์ ขนส่ง และอื่นๆ ถ่านหิน/ลิกไนต์ การทำเหมือง หลังการทำเหมือง การเก็บรักษาถ่าน หิน/ลิกไนต์ ขนส่ง และอื่นๆ NG และน้ำมัน การสำรวจ การขุดเจาะ การผลิต การส่งทางท่อ การแยก/กลั่น การ Upgrade การขนส่งสู้สถานี บริการ NG และน้ำมัน การสำรวจ การขุดเจาะ การผลิต การส่งทางท่อ การแยก/กลั่น การ Upgrade การขนส่งสู้สถานี บริการ รวม มลพิษจากการใช้ + มลพิษหลุดรอด = มลพิษจากพลังงาน รวม มลพิษจากการใช้ + มลพิษหลุดรอด = มลพิษจากพลังงาน มลพิษจากพลังงาน 13

14 การเกิด GHG ของประเทศไทยจากการใช้พลังงาน 14

15 มาตรการที่ช่วยลด GHG การใช้พลังงานหมุ่นเวียนต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิด GHG การใช้พลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิด GHG เช่น นิวเคลียร์ การใช้พลังงานหมุนเวียนต่างๆ ที่ลดการใช้ฟอสซิล เช่น Ethanol, Bio-diesel, Biomass, Biofuel การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน –ด้านอุปทาน เช่น การใช้การผลิตไฟฟ้า Co-gen ตัวอย่าง โรงงานปูนซีเมนต์ใช้ Heat Recovery –ด้านอุปสงค์ ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 15

16 ขอบคุณ 16


ดาวน์โหลด ppt ก๊าซเรือนกระจกกับพลังงาน วิเชียร ตันติวิศาล 9 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google