งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย (Energy Balance) โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย (Energy Balance) โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท จันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย (Energy Balance) โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท จันทบุรี

2 http://www.eppo.go.th - 2 -  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน ของประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และยังสามารถใช้แสดง ข้อมูลโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศ ทั้งในด้านการ ผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป และการใช้ Energy Balance : ดุลยภาพพลังงาน

3 http://www.eppo.go.th - 3 - แนวคิดการทำ Energy Balance

4 http://www.eppo.go.th องค์ประกอบของดุลยภาพพลังงาน - 4 -

5 http://www.eppo.go.th - 5 - ภาพรวมดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย  ถ่านหิน  ไฟฟ้า ( นำเข้า ) - เกษตรกรรม - เหมืองแร่ - อุตสาหกรรมการผลิต - ก่อสร้าง - บ้านอยู่อาศัย - ธุรกิจการค้า - ขนส่ง Final Energy Consumption การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การจัดหา พลังงานข้นต้น - การผลิต - การนำเข้า / การส่งออก Primary Energy Supply น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ - แสงอาทิตย์ - พลังงานลม - พลังน้ำ - ชีวมวล* - ก๊าซชีวภาพ - ขยะ - เชื้อเพลิงชีวภาพ - พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานหมุนเวียน - พลังงานอื่น ๆ (แบล็คลิเคอและ ก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) ไฟฟ้า ถ่านไม้ น้ำมันสำเร็จรูป - จากน้ำมันดิบ - จากเชื้อเพลิง ชีวภาพ ( เอทานอล และไบโอดีเซล ) - จากก๊าซธรรมชาติ - โรงกลั่นน้ำมัน - โรงไฟฟ้า - โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ - การแปรรูปอื่นๆ Energy Transformation การแปรรูป  พลังงานหมุนเวียน - ก๊าซชีวภาพ - ขยะ

6 http://www.eppo.go.th Primary Energy Supply การจัดหาพลังงานขั้นต้น - 6 - SUPPLY = Production + Import - Export น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติและ LNG ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมันดิบ ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน พลังน้ำ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จสำเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า Stock +-+-

7 http://www.eppo.go.th Energy Transformation การแปรรูปพลังงาน - 7 - น้ำมันดิบ โรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) ก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plant) โรงไฟฟ้า (Power Plant) น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ พลังงาน ทดแทน น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมีไฟฟ้า

8 http://www.eppo.go.th Final Energy Consumption การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย - 8 - เกษตรกรรม ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิต บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า ขนส่ง เหมืองแร่ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า ถ่านหิน / ลิกไนต์ พลังงาน ทดแทน

9 การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 1,018 (48%) การนำเข้า 1,239 (58%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -120 (-6%) การจัดหา (Supply) 2,137 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,915 (90%) การส่งออก 222 (10%) สูญเสียจากการแปรรูป และใช้เอง 378 (20%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,226 (64%) แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน 311(16%)

10 การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 1,018 (48%) การนำเข้า 1,239 (58%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -120 (-6%) แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554 การจัดหา (Supply) 2,137 (100%) ก๊าซธรรมชาติ 643 (63%) ลิกไนต์ 123 (12%) น้ำมันดิบ 140 (14%) คอนเดนเสท 77 (8%) พลังงานน้ำ 35 (3%) น้ำมันดิบ 794 (64%) ถ่านหิน 204 (16%) น้ำมันสำเร็จรูป 56(5%) ไฟฟ้า 18 (1%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ก๊าซธรรมชาติ 167 (14%)

11 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554 ก๊าซธรรมชาติ 810 (42%) ถ่านหิน 204 (11%) ลิกไนต์ 102 (5%) พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 53 (3%) น้ำมัน 746 (39%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การส่งออก 222 (10%) น้ำมันสำเร็จรูป 189 (85%) น้ำมันดิบ 33 (15%) การจัดหา(Supply) 2,137 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,915 (90%)

12 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ 141 (12%) น้ำมันสำเร็จรูป 668 (54%) ไฟฟ้า 263 (21%) ก๊าซธรรมชาติ 154 (13%) ASPHALT 22 (7%) NAPHTHA 86 (28%) CONDENSATE 102 (33%) NGL AND OTHS. 44 (14%) LPG AND OTHS. 57 (18%) การใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด 1,915 (90%) สูญเสียจากการแปรรูป และใช้เอง 378 (20%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,226 (64%) การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน 311(16%)

13 ดุลยภาพถ่านหิน ปี 2554 การผลิตลิกไนต์ 123 (40%) การนำเข้าถ่านหิน 204 (67%) โรงไฟฟ้า 165 (54%) อุตสาหกรรม 141 (46%) UNIT: 1,000 BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT) การจัดหาถ่านหิน 306 (100%) ส่วนเปลี่ยนแปลงสต๊อก -21 (-7%)

14 ดุลยภาพก๊าซธรรมชาติ ปี 2554 การผลิตก๊าซธรรมชาติ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรม การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ภาคขนส่ง (NGV) โรงไฟฟ้า วัตถุดิบปิโตรเคมี

15 http://www.eppo.go.th - 15 - ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย (Energy Balance) โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google