งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย(Energy Balance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย(Energy Balance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย(Energy Balance)
โดย นายบุญลิ ศีลวัตกุล วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท จันทบุรี

2 Energy Balance : ดุลยภาพพลังงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานของประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และยังสามารถใช้แสดงข้อมูลโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศ ทั้งในด้านการผลิต การนำเข้า การส่งออก การแปรรูป และการใช้

3 แนวคิดการทำ Energy Balance

4 องค์ประกอบของดุลยภาพพลังงาน
การแปรรูป การจัดหา การใช้

5 ภาพรวมดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย
เกษตรกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า ขนส่ง Final Energy Consumption การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การจัดหาพลังงานข้นต้น การผลิต การนำเข้า / การส่งออก Primary Energy Supply น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ - แสงอาทิตย์ - พลังงานลม - พลังน้ำ - ชีวมวล* - ก๊าซชีวภาพ - ขยะ - เชื้อเพลิงชีวภาพ - พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานหมุนเวียน พลังงานอื่น ๆ (แบล็คลิเคอและ ก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) ไฟฟ้า ถ่านไม้ น้ำมันสำเร็จรูป - จากน้ำมันดิบ - จากเชื้อเพลิง ชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) - จากก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การแปรรูปอื่นๆ Energy Transformation การแปรรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า (นำเข้า)

6 Primary Energy Supply การจัดหาพลังงานขั้นต้น
+- SUPPLY = Production + Import - Export Stock น้ำมันดิบ ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน พลังน้ำ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติและ LNG ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จสำเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า

7 Energy Transformation การแปรรูปพลังงาน
น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ พลังงาน ทดแทน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plant) โรงกลั่นน้ำมัน (Refinery) โรงไฟฟ้า (Power Plant) น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ไฟฟ้า

8 Final Energy Consumption การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ พลังงาน ทดแทน น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า เกษตรกรรม ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิต บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า ขนส่ง เหมืองแร่

9 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 1,018 (48%) การนำเข้า 1,239 (58%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -120 (-6%) การจัดหา (Supply) 2,137 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,915 (90%) การส่งออก 222 (10%) สูญเสียจากการแปรรูป และใช้เอง 378 (20%) การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน 311(16%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,226 (64%)

10 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 1,018 (48%) การนำเข้า 1,239 (58%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -120 (-6%) ก๊าซธรรมชาติ 643 (63%) น้ำมันดิบ 794 (64%) น้ำมันดิบ 140 (14%) ก๊าซธรรมชาติ 167 (14%) ลิกไนต์ 123 (12%) ถ่านหิน 204 (16%) คอนเดนเสท 77 (8%) น้ำมันสำเร็จรูป 56(5%) พลังงานน้ำ 35 (3%) ไฟฟ้า 18 (1%) การจัดหา (Supply) 2,137 (100%)

11 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การจัดหา(Supply) 2,137 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,915 (90%) การส่งออก 222 (10%) น้ำมัน 746 (39%) น้ำมันสำเร็จรูป 189 (85%) ก๊าซธรรมชาติ 810 (42%) น้ำมันดิบ 33 (15%) ถ่านหิน 204 (11%) ลิกไนต์ 102 (5%) พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 53 (3%)

12 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2554
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด 1,915 (90%) สูญเสียจากการแปรรูป และใช้เอง 378 (20%) การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน 311(16%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,226 (64%) NAPHTHA 86 (28%) น้ำมันสำเร็จรูป 668 (54%) CONDENSATE 102 (33%) ไฟฟ้า 263 (21%) NGL AND OTHS. 44 (14%) ก๊าซธรรมชาติ 154 (13%) ASPHALT 22 (7%) ถ่านหิน/ลิกไนต์ 141 (12%) LPG AND OTHS. 57 (18%)

13 ส่วนเปลี่ยนแปลงสต๊อก
ดุลยภาพถ่านหิน ปี 2554 UNIT: 1,000 BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT) การผลิตลิกไนต์ 123 (40%) การนำเข้าถ่านหิน 204 (67%) ส่วนเปลี่ยนแปลงสต๊อก -21 (-7%) การจัดหาถ่านหิน 306 (100%) อุตสาหกรรม 141 (46%) โรงไฟฟ้า 165 (54%)

14 ดุลยภาพก๊าซธรรมชาติ ปี 2554
การผลิตก๊าซธรรมชาติ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติ การจัดหาก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า ภาคขนส่ง (NGV) อุตสาหกรรม วัตถุดิบปิโตรเคมี

15 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย(Energy Balance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google