งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วย ว่าด้วยการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วย ว่าด้วยการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วย ว่าด้วยการประชุม

2 2 ข้อ 1 ระเบียบที่เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน )” ว่าด้วยการประชุม ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ โรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน ) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน )

3 3 ข้อ 4 ประธานกรรมการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่า ท่าน มีอำนาจในการเรียกประชุม (โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ กรรมการทราบไม่ต่ำกว่า วัน) ข้อ 5 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้แทนประชาชน เกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือเป็นองค์ประชุม ข้อ 6 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธาน กรรมการท่านหนึ่งท่านใด เป็นประธานในการประชุม ถ้า ประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำ หน้าที่ประธานในที่ประชุม

4 4 ข้อ 7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งท่านให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน เสียงเท่าเทียมกัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนของ คกก. จะเป็นการออกเสียงโดยการ แสดงตน หรือการออกเสียงในทางลับให้เป็นดุลยพินิจและตัดสิน ของ คกก. ที่เข้าประชุมในครั้งนั้น และให้ประธานกรรมการเป็น ผู้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ข้อ 8 ให้กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการประชุมเป็น ลายลักษณ์อักษร และส่งรายงานการประชุมให้ คกก. ข้อ 9การประชุมของคณะอนุกรรมการให้ใช้ระเบียบนี้โดย อนุโลม

5 5 ประกาศ ณ วันที่_______ เดือน__________ พ.ศ.______ ลงนาม ( ) ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน)


ดาวน์โหลด ppt 1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วย ว่าด้วยการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google