งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ย * ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ย * ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ย * ∆ (%) จาก ปีก่อน 1, ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5 5 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ก.ย * ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม (ม.ค.-ส.ค.) 2549 (ม.ค.-ส.ค.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน1,513.21,604.11,063.81, อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี รวม2,601.52,923.01,921.62, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ส.ค. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ย * ∆ (%) จาก ปีก่อน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.ย ,37427,95335,21033,95236,88040,10939,38546,59843,38646,75052,58047,442339, ,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,015479, ,07850,29968,05759,97971,77164,22569,01876,90468,908* ,238 ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อน *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 Growth Rate (%) (ม.ค. – ก.ย.) 2549* (ม.ค. – ก.ย) (ม.ค. – ก.ย.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.3%

10 10 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน ดีเซล เตา LPG JET/KEROSENE รวม มูลค่า70,019100,74471,791104, ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 การส่งออกน้ำมันดิบ 2548 (ม.ค.- ก.ย.) 2549 (ม.ค.- ก.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (ล้านบาท) 52,87537,16441, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 12 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ52,87537,16441, น้ำมันสำเร็จรูป100,74471,791104, รวม153,619108,955145, *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2548 (ม.ค.-ก.ย.) 2549 (ม.ค.-ก.ย.)* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป รวม *หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.ย. 49 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 ปี ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ยพ.ค.มิ.ยก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549

15 15 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ยพ.ค.มิ.ยก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549

16 16 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ปี 2549 $/BBL2549 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ยพ.ค.มิ.ยก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค Dubai ULG HSD ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549 $/BBL

17 17 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2549 เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549 หน่วย : บาท/ลิตร


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 9 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google