งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะ และการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทิลเอสเทอร์ผสมดีเซล นพดล พินธุกนก ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะ และการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทิลเอสเทอร์ผสมดีเซล นพดล พินธุกนก ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะ และการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทิลเอสเทอร์ผสมดีเซล นพดล พินธุกนก ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ ( อาจารย์ที่ปรึกษา ) ผศ. ดร. มานะ อมรกิจบำรุง ( อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วม ) ศ. ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ดร. พิพัฒน์ พิชเยนทรโยธิน สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการปรับจังหวะการ ฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ เชื้อเพลิงเอทิลเอสเทอร์ผสมดีเซลที่ อัตราส่วนผสมต่างๆ

3 เครื่องยนต์ที่ใช้ทดสอบ Number of Cylinder 6 Bore116 mm Stroke121 mm Displacement7.6 Liter Compression Ratio 15.5:1 Power Rating127 kW (170 HP)

4 น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในงานวิจัย น้ำมันดีเซลบริสุทธิ์ (D100) น้ำมันไบโอดีเซลบริสุทธิ์ (E100) น้ำมันผสมไบโอดีเซลโดยปริมาตรที่อัตราส่วน - ไบโอดีเซล 25 % ดีเซล 75% (B25) - ไบโอดีเซล 50 % ดีเซล 50% (B50) - ไบโอดีเซล 75 % ดีเซล 25% (B75)

5 คุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง

6 การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ Intake Compression PowerExhaust Fuel AirExhaust Nozzle

7 จังหวะการฉีดเชื้อเพลิง 16  13  10  77 TDC

8 การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 25 kW 50k W 75 kW

9 ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 25 kW 50 kW 75 kW

10 การปลดปล่อยมลพิษของ เครื่องยนต์ที่ ภาระ 50 kW

11 การปลดปล่อยมลพิษของ เครื่องยนต์ที่ ภาระ 75 kW

12 สรุปผลการวิจัย การใช้น้ำมันไบโอดีเซลเอทิลเอสเทอร์ เครื่องยนต์มีการ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงกว่าการใช้ดีเซลประมาณ 2 – 20 % สูงขึ้นตามสัดส่วนไบโอดีเซลที่ผสมสูงขึ้น การใช้ไบโอดีเซลส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สูง ใกล้เคียงการใช้ดีเซล และมีแนวโน้มสูงกว่าดีเซลได้ที่ภาระ เครื่องยนต์สูงขึ้น ( หรือกล่าวได้ว่าการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้ ผลดีที่ภาระเครื่องยนต์สูงๆ ) การปรับจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงส่งผลต่อประสิทธิภาพของ เครื่องยนต์ คือ เครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จังหวะการ ฉีดเชื้อเพลิงจุดหนึ่ง การใช้ไบโอดีเซลเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จังหวะการ ฉีดเชื้อเพลิงใกล้ศูนย์ตายบนกว่าการใช้ดีเซล หรือกล่าวว่าถ้า เราใช้น้ำมันไบโอดีเซลสามารถปรับจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ ล่าช้ากว่าดีเซลได้ เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีแนวโน้มการปลดปล่อย มลพิษ NO x สูง ในขณะที่ มลพิษ HC มีค่าต่ำลง การปรับจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงก่อน TDC มากขึ้น แนวโน้ม การปลดปล่อยมลพิษ NO x มีค่าสูงขึ้น ในขณะที่การปลดปลด มลพิษ HC มีค่าต่ำลง เมื่อเทียบที่จังหวะการฉีดเชื้อเพลิงที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างการใช้ไบโอดีเซล กับดีเซล สรุปได้การใช้ไบโอดีเซล มีแนวโน้มการปลดปล่อยมลพิษโดยรวมต่ำกว่าการใช้ดีเซล


ดาวน์โหลด ppt ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะ และการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทิลเอสเทอร์ผสมดีเซล นพดล พินธุกนก ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google